,,Wychowanie w umiłowaniu do Ojczyzny i jej historii”- cykl zjęć o tematyce patriotycznej w przedszkolu

Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej  w Bydgoszczy

 

,,Wychowanie w umiłowaniu do Ojczyzny i jej historii”

Cykl zajęć o tematyce patriotycznej

 

 

 1. 1.      WSTĘP

Niezwykle ważnym elementem wychowania dziecka jest wychowanie patriotyczne. Termin „patriotyzm” powstał w XVIII w. i oznaczał początkowo określony program polityczny. Z czasem pojęcie to nabrało bardziej ogólnego charakteru. O patriotyzmie zaczęto mówić jako o stosunku do swego kraju,                                  o emocjonalnym z nim związku. Ten uczuciowy związek z określonym krajem występował znacznie wcześniej niż powstało pojęcie patriotyzmu.

Do miana patrioty człowiek dorasta przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych poważną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa. Stąd też zaczątki kształtowania się i rozwój postaw patriotycznych rozpoczyna się w środowisku rodzinnym. Największą rolę w tym środowisku odgrywają tradycje patriotyczne rodziny. Stosunek rodziców czy dziadków do narodowych tradycji jest przekazywany dzieciom w opowiadaniach, wspomnieniach, a także w celowym oddziaływaniu na uczuciowość dziecka. W wielu rodzinach opowiadania oparte na osobistych przeżyciach                                    i wspomnieniach kształtują od wczesnych lat życia wyobraźnię dziecka i jego uczuciowy stosunek do Ojczyzny, do własnego środowiska. Środowisko rodzinne stanowi dla dziecka jego „prywatną ojczyznę”. Tutaj dokonuje się proces socjalizacji dziecka, wdrażanie do przestrzegania norm życia społecznego, odpowiedniego stosunku do ludzi i do samego siebie, proces szukania własnego miejsca w Ojczyźnie, a przede wszystkim kształtowanie obrazu Ojczyzny.

Ojczyzna małego dziecka wywołuje estetyczne przeżycia. Jest to krajobraz najbliższej okolicy, piękno przyrody, obiekty kultury itp. Elementy te powiązane     z pojęciem „Polska” wywołują wzruszenie, zachwyt. Uczucia te bogacą się i nawarstwiają pod wpływem coraz szerszych kontaktów z ojczystą przyrodą                    i kulturą, przez słuchanie opowiadań, legend, przez poznanie i wrastanie w tradycje narodu. Obraz Ojczyzny u dziecka zawiera wiele elementów fantastycznych, baśniowych. Z czasem otrzymuje podbudowę w postaci dumy narodowej wywołanej poznawaniem sylwetek ludzi pracy, bohaterów walk        i dni codziennych.

Specyfika procesu wychowania patriotycznego polega na tworzeniu pożądanych sytuacji wychowawczych. Osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko przez dobranie odpowiednich treści w zaprogramowanym właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym i wychowawczym, który rozwija się i ugruntuje się                w czasie zajęć . Każde działanie wychowawcze powinno bazować na treściach moralnych, patriotycznych, gdyż stanowią one integralną całość wychowania.

 1. 2.      CEL GŁÓWNY:
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej.
 1. 3.      SPOSÓB REALIZACJI.

Działania związane z realizacją ,,Wychowania w umiłowaniu do ojczyzny i jej historii” przeznaczone są dla dzieci  pięcioletnich. Zamierzeniem moim jest realizowanie jednego tematu w miesiącu (od listopada 2012 do czerwca 2013 roku) w  grupie ,,Król Lew” w ramach zajęć dydaktycznych. Dwa tematy (11 listopada- Święto Niepodległości i Święto Flagi) realizowane będą także w grupach dzieci czteroletnich (,,Nemo” i ,,Smerfy”). Tematy można omawiać kolejno według opisu lub można je dobierać według wynikających potrzeb. Efektem zajęć powinno być rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym.

 1. 4.       TEMATYKA:
Tematy do realizacji

Główne zadania zajęćPrzewidywane osiągnięcia dziecka

11 listopada- Święto Niepodległości. 
 • · Czytanie wiersza W. Bełzy pt. ,,Katechizm polskiego dziecka”.
 • · Układanie flagi i godła z pociętych części.
 • · Wysłuchanie hymnu i nauka postawy zasadniczej podczas słuchania hymnu.
 • · Wspólne oglądanie i interpretowanie mapy Polski.
 • · Wypowiedź nauczyciela na temat genezy Święta Niepodległości.
 • · Kolorowanie kredkami konturów mapy Polski.
Dziecko:
 • · nazywa  godło i flagę państwową,
 • · poznaje hymn państwowy,
 • · przyjmuje postawę zasadniczą podczas słuchania hymnu,
 • · wysłuchuje krótkiej genezy Święta Niepodległości,
 • · wypełnia kontur mapy Polski.
,,W Polsce mieszkamy i w godle orła mamy”. 
 • · Słuchanie legend dotyczących początków państwa polskiego: ,,Legenda             o Lechu i Orle Białym”, ,,Legenda o Popielu” (www.kula.gov.pl).
 • · Oglądanie wizerunków godła Polski (www.kula.gov.pl).
 • · Wypełnianie plasteliną konturów godła Polski.
 • · Uczestniczenie w zabawach dydaktycznych zamieszczonych na stronie www.kula.gov.pl: ,, Popiel-znajdź myszy”, ,,Zbuduj osadę”.
 • · Kolorowanie kredkami ilustracji do ,,Legendy o Lechu i Orle Białym” (zadanie dla dzieci zainteresowanych).
Dziecko:
 • · wysłuchuje legend dotyczącą początków państwa polskiego,
 • · wypełnia plasteliną kontury mapy Polski,
 • · doskonali koordyncję wzrokowo-ruchową podczas zabaw dydaktycznych,
 • · koloruje kredkami ilustracje do legendy.
,,W długie wieki jaśniała Gniezna piękność i chwała…”. (lub Gniezno -miasto świętego  Wojciecha). 
 • · Opowiadanie nauczyciela o Gnieźnie, połączone z pokazem zdjęć na tablicach demonstracyjnych lub pokazem multimedialnym (Wzgórze Lecha, katedra gnieźnieńska, Drzwi Gnieźnieńskie, pomnik Bolesława Chrobrego).
 • · Opowiadanie nauczyciela o działalności św. Wojciecha, połączone z pokazem zdjęć świętego i czytaniem legendy pt. ,,Wdowi grosz”.
 • · Integrowanie się dzieci w zabawie ruchowej pt. ,,Orzeł w gnieździe”.
 • · Kolorowanie wizerunku św. Wojciecha.
Dziecko:
 • · rozpoznaje i wskazuje na zdjęciach zabytki Gniezna,
 • · koloruje wizerunek św. Wojciecha,
 • · wysłuchuje legendy o św. Wojciechu,
 • · wymienia imię patrona Polski.

 

,,O smoku ze Smoczej Jamy”. 
 • · Ilustrowanie ruchem wiersza pt. ,,Płynie, Wisła płynie”.
 • · Czytanie ,,Legendy  o Kraku i wawelskim smoku”.
 • · Wycinanie sylwety Kraka i jej kolorowanie.
 • · Oglądanie ilustracji zamku królewskiego na Wawelu.
 • · Uczestniczenie w zabawach dydaktycznych zamieszczonych na stronie www.kula.gov.pl: ,,Ubierz Krakowiaków”, ,,Pomaluj  smoka”, ,,Smok wawelski-labirynt”.
Dziecko:
 • · wysłuchuje legendy,
 • · wskazuje na mapie Polski Kraków i Wisłę,
 • · wycina i koloruje sylwetę Kraka,
 • · dopasowuje elementy stroju Krakowiaków,
 • · wirtualnie maluje obrazek smoka.
,, Ten lajkonik, nasz lajkonik, po Krakowie ciągle goni…”. 
 • · Wirtualne zwiedzanie  najważniejszych miejsc Krakowa: Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice, Planty (www.kula.gov.pl).
 • · Wysłuchanie hejnału mariackiego i historii jego narodzin (www.kula.gov.pl).
 • · Uczestniczenie w zabawach dydaktycznych zamieszczonych na stronie www.kula.gov.pl: ,,Co nie pasuje w Sukiennicach?”, ,,Odczaruj rycerzy”,             ,, Zaprojektuj Planty”.
 • · Kolorowanie kredkami ilustracji przedstawiających zabytki Krakowa                            i połączenie ich w jeden album pt. ,,Zabytki Krakowa” (zadanie dla dzieci zainteresowanych).
Dziecko:
 • · rozpoznaje zabytki Krakowa,
 • · wysłuchuje i rozpoznaje hejnał mariacki,
 • · dostrzega nieprawidłowe elementy na obrazku,
 • · projektuje ogród  według własnego pomysłu,
 • · koloruje kredkami ilustracje.

 

 

 

Jak wygląda warszawska            Syrenka? 
 • · Czytanie ,,Legendy o Warszu i Sawie”.
 • · Opisywanie wyglądu herbu Warszawy-Syrenki.
 • · Malowanie farbami  widoku Syrenki.
 • · Porównywanie dwóch rysunków Syrenki i odszukiwanie szczegółów, którymi się różnią (zadanie dla dzieci zainteresowanych).
Dziecko:
 • rozpoznaje na zdjęciu herb Warszawy,
 • wysłuchuje legendy o powstaniu Warszawy,
 • maluje farbami herb Warszawy,
 • porównuje i dostrzega różnice na dwóch rysunkach.
Święto flagi. 
 • · Czytanie wiersza Cz. Janczarskiego ,,Barwy ojczyste”.
 • · Wykonanie dowolną techniką flagi Polski-prace konkursowe.
 • · Przeprowadzenie konkursu i wystawa prac konkursowych.
Dziecko:
 • · utrwala znajomość barw flagi Polski,
 • · wykonuje flagę dowolną techniką.
Spacer po Warszawie. 

 

 

 

 

 • · Oglądanie zdjęć  zabytków Warszawy w zabawie dydaktycznej ,,Wyruszamy na wycieczkę”.
 • · Uczestniczenie w zabawach dydaktycznych zamieszczonych na stronie www.kula.gov.pl: ,,Zamek królewski-co nie pasuje?”, ,,Spacer po ogrodzie-labirynt”.
 • · Budowanie zamku z różnego rodzaju klocków.
 • · Kolorowanie kredkami ilustracji  przedstawiających zabytki Warszawy(zadanie dla dzieci zainteresowanych).
Dziecko:
 • · rozpoznaje na zdjęciach zabytki Warszawy,
 • · kształtuje wyobraźnię  przestrzenną podczas zabawy konstrukcyjnej,.
 • · odszukuje i wskazuje niepasujące do obrazka wyrazy,
 • · koloruje kredkami ilustracje.

 

Tydzień ze świętym Stanisławem.
 • · Oglądanie audycji TVP Ziarno pt. ,,Święty Stanisław”.
 • · Oglądanie obrazów świętych przedstawiających postać św. Stanisława.
 • · Udział w inscenizacji do listu ks. A. Tatara pt. ,,Św. Stanisławie Biskupie! Czy Ty faktycznie chciałeś być sławny?” (Tygodnik Niedziela, nr19, 7 maja 2006r.).
 • · Oglądanie miejsc związanych z kultem św. Stanisława (Kościół na Skałce w Krakowie, Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bydgoszczy).
 • · Codzienne odmawianie modlitwy do św. Stanisława.

 

Dziecko:
 • opowiada, kto był bohaterem audycji,
 • uczestniczy w inscenizacji,
 • w skupieniu wysłuchuje modlitwy odmawianej przez nauczyciela,
 • globalnie czyta imię Stanisław.

 

 

 1. 5.      FORMY, METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Aby osiągnąć założone cele zamierzam zastosować różnorodne formy i metody pracy a także środki dydaktyczne. Zapewni to większą atrakcyjność zajęć  i dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb i możliwości dzieci oraz pozwoli na realizacje celów i kolejnych tematów.

 • Formy pracy:

– praca indywidualna,

– praca zbiorowa,

– jednolita lub zróżnicowana.

 

 • Metody pracy: rozmowa kierowana, pogadanka, opis, opowiadanie, praca z tekstem, pokaz i obserwacja, zabawy inscenizacyjne, prace plastyczne, zabawy muzyczne i muzyczno- ruchowe.

 

 • Środki dydaktyczne: utwory literackie, nagrania muzyczne, mapa Polski, symbole narodowe Polski, plansze demonstracyjne, zdjęcia, prezentacje multimedialne, strona internetowa www.kula.gov.pl, materiały papiernicze i piśmiennicze.

 

 1. 6.      LITERATURA:
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.
 •  Broda Iwona, Program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka”, wyd. WSiP. 
 • Faliszewska Jolanta, ,,Odkrywam siebie i świat”. Podręcznik z ćwiczeniami do edukacji wczesnoszkolnej dla klasy drugiej, cz.3, wyd. MAC.    
 1. 7.      ZASOBY INTERNETU:

 

 

 

Opracowała:

Data:

 

Zatwierdziła:

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

 • ,,Mała ojczyzna przedszkolaka”,,Mała ojczyzna przedszkolaka” program autorski z zakresu edukacji regionalne przeznaczony dla dzieci 2,5-3-letnich KATOLICKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŚW. JADWIGI […]
 • Pasowanie na starszaka “To Polska właśnie”Pasowanie na starszaka “To Polska właśnie” Cel główny: - wyzwalanie radości z okazji pasowania na starszaka; Cele szczegółowe: rozumienie znaczenia uroczystości i samego […]
 • Moje miastoMoje miasto Projekt Edukacyjny MOJE MIASTO KOSZALIN Prowadzący: Mirosława Majorek, Małgorzata Piwowarska Miejsce realizacji: Przedszkole nr […]
 • Jak wyjaśnić dziecku pokrewieństwo Jak wyjaśnić dziecku pokrewieństwo Dla małego dziecka określanie stopnia pokrewieństwa w licznej rodzinie jest niesłychanie trudne. Przedszkolak potrafi się pogubić nawet w […]