“W świecie plastyki”- plan kółka plastycznego dla dzieci przedszkolnych.

Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem

służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć.
Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej,
realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu
i szczęścia dzieciom,
a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości.
Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci
i dorosłych całego świata.”

STANISŁAW POPEK

W ŚWIECIE PLASTYKI”

PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO

opracowała Sylwia Przybylska

Wstęp.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Wychodząc temu naprzeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu ale i ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej.

Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Program został napisany zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.)

Zgodnie z podstawą celem wychowania przedszkolnego jest między innymi wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji oraz wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Program odzwierciedla treści z „Programu wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”. Uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci przedszkolnych.

Jednym z celów wychowania przez sztukę jest „kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno poprzez oddziaływanie na percepcję i ekspresją dziecka.” („Zanim będę uczniem. Program wychowania przedszkolnego”wyd. edukacja polska.)

Program zawiera:

 • założenie programu
 • główny cel edukacyjny i cele szczegółowe
 • przewidywane osiągnięcia dzieci
 • zadania nauczyciela
 • umiejętności i wiadomości jakie dziecko powinno zdobyć podczas zajęć kółka plastycznego
 • ewaluacja
 • techniki plastyczne rozwijające ekspresję plastyczną dzieci
 • plan pracy- przykładowe działania twórcze z dziećmi
 • bibliografię i wybór literatury pomocnej w organizacji zajęć plastycznych

Założenia programu.

 • Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego
 • Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.
 • Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą w nich udział dzieci

nie tylko szczególnie uzdolnione ale te, które wykazują zainteresowania plastyczne.

Cel główny programu:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych

możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • dostrzega piękno w otaczającym go świecie i przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje przeżycia i wiedzę
 • stosuje różnorodne techniki plastyczne, eksperymentuje materiałem i tworzywem plastycznym
 • potrafi wyrazić słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki
 • zna sztukę ludową swojego regionu
 • rozpoznaje najważniejsze zabytki znajdujące się w jego mieście lub najbliższej okolicy(np Baszta Dorotka) oraz wybrane pomniki i budowle o charakterystycznej architekturze np. warszawska Syrenka, Wawel
 • podejmuje samodzielnie pracę, jest wytrwałe, pełne inwencji i inicjatywy; systematyczne, umiejętnie planuje swoją pracę

Zadania nauczyciela:

 • organizuje miejsce pracy do działań plastycznych
 • inspiruje dzieci, motywuje do zabawy plastyką poprzez wyzwalanie w nich ciekawości, rozwijanie wyobraźni i fantazji, tworzy klimat sprzyjający pracy twórczej
 • zachęca dziecko do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu, prostych kompozycji i form konstrukcyjnych
 • zaspakaja potrzebą bezpieczeństwa, akceptacji, swobody
 • tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające samodzielnemu myśleniu i rozwiązywaniu zadań

Umiejętności i wiadomości jakie dziecko powinno zdobyć podczas zajęć kółka plastycznego

 • Rysuje kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, patykiem, węglem, świecą na różnych rodzajach papieru: kartonie, tekturze, papierze ściernym, płótnie, szkle.
 • Maluje na różnorodnym materiale: na papierze, tekturze falistej, gazecie, płótnie, szkle itp. o różnych formatach i wielkościach; malowanie farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelami, palcami i z użyciem pędzli i innych przedmiotów- przyborów. Komponuje całą płaszczyznę, próbuje stosować zasadę stosowania proporcji i aranżowania perspektywy.
 • Rysuje i maluje inspirowane muzyką, literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik.
 • Eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
 • Wykonuje wycinanki płaskie i formy przestrzenne z papieru; łączy w różny sposób elementy np. technika collage.
 • Wykonuje wydzieranki; odtwarza określone kształty z papieru, nakleja, skleja elementy tworząc kompozycję.
 • Stempluje przy użyciu różnorodnego materiału również dłoni; gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki, obręcze po taśmach klejących, nakrętki, wieczka ciekawie wytłaczane lub samodzielnie wykonanymi stemplami np. z warzyw, plasteliny.
 • Tworzy kompozycję łącząc różne tworzywa z materiałem przyrodniczym i innymi materiałami np. koraliki, piórka, skrawki materiału
 • Lepi z masy papierowej, solnej, mydlanej, gliny.
 • Wykonuje proste prace plastyczne w konwencji sztuki ludowej: malowanie tkanin, ozdabianie elementami papierowych talerzyków, miseczek, dzbanków,lepienie z gliny, malowanie pisanek.
 • Projektuje i wykonuje elementy dekoracji np. na uroczystości przedszkolne lub do teatrzyków i inscenizacji.
 • Poznaje dzieła sztuki i ich twórców: obrazy lub ich reprodukcje, fotografia, wybrane zabytki, pomniki i budowle o charakterystycznej i ciekawej architekturze np. warszawska Syrenka, Wawel, Baszta Dorotka. Wyraża słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby)
 • Poznaje sztukę ludową , w tym swojego regionu: tradycje, obrzędy.
 • Zespołowo wykonuje prace plastyczne; planowanie, podział zadań, kształtowanie umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności.
 • Dokonuje oceny wytworów własnych i kolegów.

Ewaluacja.
Ewaluacja to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań.

Narzędzia do ewaluacji:

 • zgromadzone prace plastyczne
 • własne obserwacje osiągnięć dzieci
 • ankieta dla rodziców
 • ankieta dla dziecka- wyrażenie zadowolenie lub niezadowolenia za pomocą rysunku (minki- wesoła buzia, smutna buzia)
 • dyplomy z udziału w konkursach plastycznych

Techniki plastyczne:

RYSUNEK KREDKĄ LUB PASTELAMI SUCHYMI NA PAPIERZE ŚCIERNYM
Na arkuszu drobnoziarnistego papieru ściernego (najlepiej w ciemnym kolorze) wykonujemy rysunek pastelami (suchymi) lub kredkami ołówkowymi. Po skończonym rysowaniu spryskujemy powierzchnię werniksem lub lakierem do włosów, aby kredka się nie zsypywała.

RYSOWANIE OŁÓWKIEM I GUMKĄ

Kartkę z bloku technicznego pokrywamy przy pomocy ołówka. Następnie gumką do gumowania, gumujemy na niej dowolne wzory.

RYSOWANIE WĘGLEM.
Do rysowania węglem najlepsze są papiery o powierzchniach nieco szorstkich (pakowe, szare lub białe, można też rysować na gazecie. Przy rysowaniu można uzyskać kreski o różnych walorach od jasnej do czarnej. Na początku pracy trzeba rysować lekko. Niepotrzebne linie dadzą się łatwo usunąć np. kawałkiem flaneli. Nie pokrywamy całej powierzchni papieru węglem. Czyste plamy są ważnym elementem w kompozycji, dają kontrast. Utrwalamy lakierem do włosów, mlekiem lub fiksatywą sporządzoną z ubitego kurzego białka rozcieńczonego wodą.


RYSOWANIE ŚWIĘCĄ.
Do rysowania świecą najlepiej nadają się świece kolorowe. Są lepsze bo rysunek jest bardziej widoczny na białym papierze. Całość malujemy farbą akwarelową dobrze rozpuszczoną w wodzie. Najlepiej nadają się do tego farby ciemne.

RYSOWANIE NITKĄ

Przygotowujemy nitki różnej grubości oraz farby w kilku kolorach. Wybraną nitkę zanurzamy w farbie, unosimy ją nad kartką i energicznie puszczamy. Nitka przybiera dowolny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą kartką. Pracę przyciskamy ciężkim przedmiotem i powoli wyciągamy nitkę. Następnie rozdzielamy kartki. Działania można powtórzyć kilka razy, zanurzając nitki o różnej grubości w farbach o dowolnych kolorach.

RYSOWANIE PATYKIEM NA PODKŁADZIE Z FARBY KLEJOWEJ.

Przygotowujemy farbę klejową z wody i mąki, po czym zabarwiamy farbą. Pokrywamy nią kartkę bloku, i rysujemy patykiem, palcem na mokrym podkładzie. Zostawiamy pracę do wyschnięcia.

BATIK NA PAPIERZE
Na kartce z bloku technicznego (białej lub kolorowej) wykonujemy rysunek klejem (możemy wykorzystać klej w sztyfcie, klej płynny, rozcieńczony klej biurowy lub wikol). Malujemy pędzlem zamoczonym w kleju lub bezpośrednio ze sztyftów. Linie naszego rysunku powinny być dokładnie pokryte klejem i dość szerokie. Rysunek pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia (prawie natychmiast wysycha klej w sztyfcie). Następnie całą kartkę pokrywamy wodoodpornym tuszem kreślarskim i ponownie czekamy, aż praca wyschnie. Do kolejnego etapu pracy przenosimy się do łazienki. Obrazek kładziemy na kawałku tektury lub deseczce i klej z warstwą tuszu spłukujemy pod kranem. Możemy zmywać palcami, pędzelkiem, a nawet pomóc sobie szczoteczką do rąk. Uważajmy jednak, aby przede wszystkim zmywać linie rysunku, a nie tło. Stosujemy kartki z bloku technicznego, gdyż zwykły papier szybko namaka i często się przedziera.

TECHNIKA STEMPLOWANIA

Technika polega na odbijaniu stempli o różnych wzorach na papierze lub innym materiale. Technika ta daje możliwość wykonania szlaczków prostych, poprzez stosowanie jednego wzoru lub szlaczków złożonych z kilku występujących rytmicznie wzorów. Metodę stemplowania można wykorzystać także podczas tworzenia złożonych kompozycji mozaikowych.
Do stemplowania można wykorzystać różne nietypowe przedmioty: gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki, obręcze po taśmach klejących, nakrętki, wieczka ciekawie wytłaczane lub samodzielnie wykonać stemple np. z warzyw, plasteliny.

METODA PALUSZKOWA

To rodzaj stemplowania palcami, polega na delikatnym zanurzeniu “poduszki” palca w farbie plakatowej, a następnie na przeniesieniu farby na papier. W zależności od siły nacisku, odbitki będą słabsze lub bardziej wyraziste. Podczas tworzenia pracy można wykorzystać kilka kolorów, pamiętając podczas zmiany farby o oczyszczeniu palca z farby wcześniej stosowanej.
Podobnie jak metoda paluszkowa, rodzajem stemplowania jest również
odbijanie stóp i dłoni: na białych lub kolorowych kartkach papieru odbijamy stopy i dłonie. Następnie tworzymy z nich kompozycje, uzupełniając je przy pomocy pędzla farbami plakatowymi.

MALOWANIE NA GAZIE
Na powierzchni kładziemy gazę higieniczną. Dokładnie ją dociskamy, starając się uzyskać jak najbardziej gładką powierzchnię. Następnie pokrywamy ją farbami plakatowymi, tworząc dowolną kompozycję. Po wyschnięciu oprawiamy w ramkę lub umieszczamy w antyramie.

MALOWANIE FARBĄ MYDLANĄ
Składniki do przygotowania masy:
1. płatki mydlane lub kostka szarego mydła (ścieramy na tartce)
2. barwniki
•farby plakatowe
•lub naturalne:
– sok z buraka – zabarwienie czerwone
– szpinak (niewielka ilość ugotowanego, zmiksowanego szpinaku) – zabarwienie zielone
Przygotowanie:
Płatki rozpuścić w niewielkiej ilości wody (podgrzać aż do uzyskania masy o gęstości śmietany) lub zalewamy wrzątkiem i miksujemy. Następnie dodać odpowiedni barwnik (farba plakatowa lub naturalny barwnik).Farby mydlanej jest dużo i nie trzeba jej oszczędzać, można malować duże powierzchnie. Dzieci mogą malować rękami, gąbką lub dużymi pędzlami. Na duży arkusz brystolu można przenieść masę przy pomocy grubego pędzla. Prace należy umocować do sztywnego podłoża żeby po wyschnięciu nie uległy zniekształceniu. Mogą stanowić wspaniały element dziecięcej galerii.
Uwaga:
Masę można wykorzystać w pracach z dziećmi młodszymi. Ciepła jest bardzo miła w dotyku, dlatego pozwalamy dzieciom zanurzyć delikatnie w niej dłonie ( wyciąganie i ponownie zanurzanie, poruszanie w niej palcami, zaciskanie pięści, pocieranie dłoni o dłoń).

MALOWANIE NA SUCHO KREDKAMI ŚWIECOWYMI.
Można malować nawet połamanymi kredkami. Uzyskujemy w ten sposób duże płaszczyzny, szerokie linie i plamy układając kredkę w różny sposób. Można też różnicować barwy przez nakładanie jednej warstwy kredki na drugą – otrzymamy kolory pochodne. Prace wykonane tą techniką można dodatkowo pomalować terpentyną – uzyska się ciekawy efekt rozmytych kolorów (powinna zrobić to nauczycielka bez obecności dzieci). Dzieci oglądają końcowy efekt.

MALOWANIE AKWARELĄ.

Farby można mieszać. Akwarelą trzeba malować szybko, lekko, pędzel musi być obficie namaczany w farbie z wodą. Nazwa techniki (aqua po łacinie znaczy woda) wskazuje, że woda jest jednym z głównych jej składników. Charakterystyczne dla farby akwarelowej są białe prześwity, dlatego nie należy nią pokrywać całego arkusza papieru. Jest to trudna technika, ale można ją już stosować w przedszkolu. Świetnie nadaje się do zabaw kolorami, ćwiczeń w poznawaniu barw pochodnych (np. w zabawie w malowanie tęczy), do łączenia z innymi technikami np. z rysowaniem świecą, jako tło do prac plastycznych.

MALOWANIE FARBAMI KRYJĄCYMI.
Do farb kryjących zalicz się: tempery, plakatówki. farby klejowe można sporządzić samemu. Jako spoiwa używamy kleju ugotowanego z mąki zmieszanej z wodą lub kleju biurowego. Klej mieszamy z kolorowymi farbami (każdy kolor osobno). W przeciwieństwie do akwareli do farb kryjących dodajemy biel. Można ją zrobić ze strąconej zmielonej kredy. Klejówką pokrywa się całą powierzchnię ( bez prześwitów) – stąd ich nazwa. Farby można rozcieńczać wodą. Malujemy za pomocą szczecinowych pędzli płaskich. Małe dzieci mogą malować palcami lub całą ręką.

MALOWANIE GĄBKĄ.
Rysujemy wzór i wycinamy go nożyczkami. Szablon nacieramy świecą, aby nie nasiąkał wodą. Wycięty szablon przypinamy spinaczem aby się nie przesuwał. Kawałkiem gąbki namaczanej w farbie lekko uderzamy w papier widoczny w okienkach szablonu. Można użyć jednego koloru lub kilku. Trzeba tylko przygotować kilka kawałków gąbki dla każdego koloru osobno. Za każdym razem szablon czyścimy czystą wilgotną ściereczką aby nie brudził papieru.

MALOWANIE NA CHUSTECZKACH HIGIENICZNYCH

Chusteczkę higieniczną rozkładamy na kartce. Delikatnie pokrywamy ją farbą przy pomocy dowolnego narzędzia malarskiego: wypełnionego balonika, wacika, gałganka, miękkiego pędzla. Należy uważać aby nie rozerwać chusteczki. Po wyschnięciu delikatnie odrywamy chusteczkę od kartki i naklejamy ją na inną kartkę w dowolnym kolorze. Brzegi kartki zawijamy na szerokość jednego centymetra. W ten sposób powstanie ramka obrazka. Na tak przygotowanej chusteczce naklejamy dowolne, przygotowane wcześniej elementy z kolorowego papieru lub innego materiału.
Podczas malowania chusteczki, przenikająca przez nią farba pokrywa znajdującą się pod spodem kartkę. Tworzy na niej ciekawe wzory odbite przez chusteczkę- można ją wykorzystać jako tło do innej pracy plastycznej.

MALOWANIE NA PODKŁADZIE Z KASZY
Kartkę grubego papieru- kartonu smarujemy bardzo dokładnie klejem roślinnym, po czym szybko posypujemy ją kaszą manną, której nadmiar po kilku minutach zsypujemy z kartki. Po zaschnięciu malujemy na tym podkładzie farbami plakatowymi lub akwarelami.

MALOWANIE NA SZKLE, FOLII OGRODNICZEJ.

Do malowania na szkle potrzebne są specjalne farby do szkła, z dziećmi najbezpieczniej będzie malować na buteleczkach, słoiczkach… Do malowania na folii wykorzystujemy np. farby plakatowe.

MALOWANIE NA WORKU JUTOWYM LUB LNIANYM

Najlepiej na kawałku worka jutowego lub lnianego malować gęstymi farbami plakatowymi w pojemniczkach lub tubkach bądź temperami, dziecko pokrywa fakturę kolorowymi plamami a następnie pomagamy mu dostrzec i wyeksponować ewentualne elementy, postacie, przedmioty itp. które się mogą skojarzyć. Kontury malujemy czarną farbą plakatową.

DECOUPAGE

Ozdabianie przedmiotów techniką serwetkową, oryginalna dekoracja, która wygląda jak malowana ręcznie. Powierzchnię przedmiotu należy pomalować farbą akrylową, wyciąć z serwetki wybrany motyw i usunąć spodnie warstwy serwetki. Miejsca w których planujemy przykleić wycięty motyw smarujemy jajkiem z kurzego jaja, przyklejamy a następnie delikatnie wygładzamy palcami, tak, by dokładanie przylgnął do podłoża. Po wyschnięciu dla zabezpieczenia powierzchnię malujemy lakierem (błyszczącym lub matowym) zależnie od pożądanego efektu.

MALOWANIE WIDELCEM

Wykorzystujemy do tej techniki farby plakatowe w tubach. Wyciskamy farbę do miseczki, dodając odrobinę wody. Zanurzamy widelec i malujemy nim różne wzory na kartce bloku technicznego.

MALOWANIE NA CUKRZE

Na tackę wysypujemy cukier najlepiej gruboziarnisty i rozprowadzamy go w taki sposób aby równomiernie pokrył całą powierzchnię. Z brystolu wycinamy szablon o określonym kształcie (np. jabłko, gruszka, serce, parasol). Szablon smarujemy dokładnie klejem i posmarowaną stroną kładziemy na powierzchni cukru. Po wyschnięciu powierzchnię pokrywamy farbami plakatowymi.

MALOWANIE NA FILTRACH DO KAWY

Wykorzystane w pracach filtry mogą mieć barwę białą lub szarą. Pokrywamy je farbami, najlepiej akrylowymi przy pomocy pędzla, wacików kosmetycznych, balonów wypełnionych różnymi materiałami. Filtry można wykorzystać w całości lub można je przeciąć nożyczkami nadając im odpowiednie kształty. Pracę można urozmaicić dorysowując kredkami do naklejonego filtra dowolne elementy.

MALOWANIE NA LUKROWANEJ POWIERZCHNI

Przygotowujemy roztwór wody z cukrem o dużym stężeniu. Przy pomocy grubego pędzla pokrywamy nim całą powierzchnię kartki z bloku technicznego. Następnie na mokrą powierzchnię przy pomocy pędzla nanosimy farby plakatowe malując dowolne wzory.

MALOWANIE NA WILGOTNYM PAPIERZE (MOKRE W MOKRYM)
Kartkę z bloku rysunkowego nawilżamy wodą. Na mokrej powierzchni malujemy akwarelami. Kolory powinny się zlewać i łączyć ze sobą, tworząc jednocześnie ciekawe wzory. Obrazek po wyschnięciu ma bardzo delikatne barwy i lekko zaznaczone kontury przedmiotów. Technikę tę można wykorzystać, przygotowując papier do wycinanek lub tło obrazu.

Można też arkusz białego papieru mocno zgnieść i dopiero zmoczyć w wodzie. Wyciągamy i rozkładamy i malujemy. Pracę można przykleić na arkusz brystolu i umieścić w ramce.

PUENTYLIZM (POINTYLIZM)

Technika polegająca na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na kartkę lub płótno czubkiem pędzla.

MALOWANIE PATYCZKAMI KOSMETYCZNYMI
Na przygotowanym na kartce szkicu za pomocą patyczka do uszu stemplujemy
– “kuleczkujemy” obraz. Na kolorowej kartce dobrze wygląda obraz wykonany białą farbą, zaś na białej kartce można używać wszystkich barw. Można “malować” również na kartce, którą wcześniej samemu się zamalowało na wybrany kolor.

TASZYZM

Technika w malarstwie abstrakcyjny ekspresjonizm, malarstwo gestu odrzucający tradycyjne narzędzia i metody twórcze, preferujący działania spontaniczne i niekonwencjonalne, przede wszystkim rozpryskiwanie farb i rozlewanie ich z puszek na płótnie ułożonym pod kątem, tak by mogły swobodnie spływać. Można wykorzystać pędzle albo drewniane szpachelki.

MALOWANIE NA POŃCZOCHACH.

Na plastikową obręcz nakładamy pończochę. Naciągamy ją, robiąc na krawędziach obręczy dwa mocny węzły (po przeciwnych stronach). Zbędne części pończochy odcinamy. Przy pomocy pędzla przenosimy na napiętą powierzchnię farby plakatowe w różnych kolorach, wykonując dowolny obraz.

MALOWANIE KREDĄ NASĄCZONĄ WODĄ Z CUKREM

Do miseczki wkładamy różnokolorowe kawałki kredy. W miseczce znajduje się cukier puder rozpuszczony w letniej wodzie. Nasączoną kredą malujemy na kartce z bloku technicznego.


WYDRAPYWANKA NA PLASTELINIE
Na kartkę z bloku technicznego nakładamy kawałki plasteliny (najlepiej w jednym kolorze, raczej ciemnym) i rozprowadzamy je palcami w różnych kierunkach – aż do uzyskania jednolitej powierzchni. Po zapełnieniu całej kartki wydrapujemy w plastelinie za pomocą zapałek, wykałaczek lub przyciętych patyczków dowolne wzory. Całość można utrwalić lakierem bezbarwnym.

DEKALKOMANIA- OBRAZEK Z KLEKSA
Prace wykonane
w tej technice są najczęściej dziełem przypadku. Na kartkę z bloku rysunkowego lub technicznego wylewamy niewielką ilość tuszu lub atramentu. Składamy kartkę na pół lub nakrywamy ją drugą i delikatnie gładzimy palcami (zabezpieczmy miejsce pracy starymi gazetami, gdyż tusz „lubi” wyciekać spomiędzy kartek), po czym kartki rozkładamy. Plama z tuszu powinna się rozprzestrzeniać, tworząc dwa symetryczne wzory. Po wyschnięciu można wzbogacić pracę, domalowując lub doklejając dowolne elementy.
W ten sam sposób można wykonać barwne, fantazyjne plamy, wykorzystując zamiast tuszu farby klejowe, olejne lub rozcieńczone plakatówki.

GRAFIKA – KALKOGRAF

Wycinamy szablony dowolnych kształtów, następnie układamy na gazetach, nakrywamy kalką maszynową i prasujemy żelazkiem. Na kalkę z odbitym wzorem kładziemy kartkę papieru i jeszcze raz prasujemy.


FROTTAGE
Frottage to technika polegająca na odbijaniu przedmiotów o wyraźnej fakturze na powierzchni papieru. Wykorzystujemy przedmioty naturalne (deski, kamienie, korę drzew, liście, pióra) oraz przedmioty codziennego użytku (monety, sitka, kryształy, tarki do jarzyn, haftowane tkaniny, puzzle, tapety, papier ścierny o różnej grubości, monety, szyby w drzwiach o wypukłych wzorach, firanki, serwetki, grube tkaniny obiciowe itp.). Można przygotować specjalne płyty kartonowe z naklejonymi paskami, plecionkami, kołami lub postaciami. Wybrane przedmioty nakrywamy kartką papieru i pocieramy ją grafitem lub kredką woskową. Wcześniej można przygotować szkic rysunku i uzupełnić go dowolnymi fakturami na zasadzie kolorowanki, podkładając pod kartkę różne przedmioty. W sklepach dla plastyków można zakupić grafity, którymi łatwiej pocierać papier niż zwykłym ołówkiem

Można zastosować wcześniej przygotowany szablon (np. wycięty z brystolu kształt), który podkładamy pod kartkę, a następnie boczną krawędzią kredki kreślimy szerokie linie odbijając kształt szablonu.

KOMPOZYCJE Z PAPIEROWYCH KÓŁ Z ELEMENTAMI TECHNIKI ORIGAMI.

Z białych lub kolorowych kartek papieru wycinamy kółka różnej wielkości. Koła tworzą “bazę kół” z których zostaną wykonane prace. Kolejne etapy wykonania pracy:
•wybranie kółek o odpowiedniej wielkości,
•składanie kółek – w pierwszym etapie składamy koła na połowę (koła można składać w dowolny sposób – pojedynczo lub wielokrotnie, ilość złożonych kół w danej pracy jest dowolna),
•ułożenie kompozycji,
•przyklejanie kolejnych elementów kompozycji na kartkę,
• drobne elementy można dorysować mazakami, kredkami lub wyciąć z papieru kolorowego.

KOMPOZYCJE Z WARZYW NA OGRANICZONEJ POWIERZCHNI.

Przygotowujemy warzywa: marchewkę, pietruszkę, buraka, por, rzodkiewkę.
Na kartce brystolu lub tekturze (w naturalnym kolorze lub pokrytej farbą plakatową) układamy dowolne kompozycje. Elementy można przykleić klejem vikol. Chociaż praca nie jest trwała, jest bardzo efektowna a jej tworzenie sprawia dzieciom wiele radości.

BARWIENIE TUSZEM
Na mokry papier (może być brystol) spuszczamy kolorowe krople tuszu kreślarskiego (z pędzla, kroplomierza lub bezpośrednio z buteleczki). Tusz zacznie się zlewać, tworząc kolorowe, nieregularne plamy. Jeżeli całość delikatnie posypiemy w paru miejscach solą kuchenną, uzyskamy dodatkowy efekt.

NAKRAPIANIE TUSZEM

Z papieru wycinamy różne kształty, układamy szablony na papierze kredowym, następnie rozprowadzamy kolorowy tusz za pomocą pocierania o grzebień zamoczoną w tuszu szczoteczką do zębów.

BARWIENIE RURKĄ DO NAPOJÓW
Mocno rozcieńczone dowolne farby wodne lub tusze spuszczamy dużymi kroplami na papier i za pomocą plastikowej rurki do napojów rozdmuchujemy je w różne strony (dmuchamy dość mocno). W zależności od
kierunku rozdmuchiwania otrzymamy różnej grubości „niteczki”. Najcieńsze wzorki uzyskamy wówczas, gdy trzymamy rurkę pionowo do papieru i w trakcie dmuchania poruszamy nią energicznie w różnych kierunkach.

WYDZIERANKI

Jedna z prostszych technik plastycznych, często stosowana w pracy z dziećmi. Jest wspaniałą okazją do ćwiczeń sprawności palców i dłoni. Rozwija wyobraźnię i zachęca do twórczego działania.
Istnieje wiele sposobów tworzenia wydzieranek. Podczas działań można stosować wiele różnorodnych materiałów, dzięki czemu efekty mogą być zaskakujące. Poniżej prezentujemy różne przykłady wydzieranek.

WYCINANKI
W młodszych grupach elementy wycina prowadząca. Dzieci umieszczają je na płaszczyźnie kartki i swobodnie je malują. Dzieci 5-6 letnie samodzielnie operują nożyczkami, nadając wycinankom odpowiednie kształty. Tworzą kompozycje nadając im własne nazwy.
Wybrane rodzaje wycinanek:
•z papieru kolorowego o jednej barwie
•z papieru kolorowego o różnych barwach
•ze starych gazet i czasopism: czarno- białych i kolorowych
•o kształtach dowolnych
•o kształtach wybranych figur geometrycznych – jednego lub kilku rodzajów (kwadraty, wielokąty itp.)
•z wykorzystaniem światła (symetryczne, asymetryczne)
•łączenie wycinanki z farbami, tuszem, kredkami

WYCINANKA Z PAPIERÓW MALOWANYCH
Malujemy dowolnymi farbami kartki papieru rysunkowego. Można malować jednym lub wieloma kolorami, w pasy, w kratkę, smugami lub gładko. Po wysuszeniu papierów wycinamy z nich dowolne elementy, układamy kompozycję i naklejamy na kartkę papieru (czystą lub z namalowanym tłem) Dzieci młodsze mogą wykorzystać szablony (owoców, zwierząt, itp.), które przed wycięciem odrysują na zamalowanym wcześniej papierze. Podobną wycinankę można wykonać z papierów barwionych w technice frotażu kredkami świecowymi lub w inny, opisany wcześniej sposób.

WOSKOWE OBRAZKI
Strugamy kredki świecowe (uważajmy, aby nie pomieszać kolorów). Na kartce papieru układamy z ostrużyn dowolną kompozycję (dość cienką warstwę). Na tak przygotowany podkład nakładamy arkusik kalki technicznej lub folii aluminiowej (przy kalce technicznej możemy lepiej kontrolować efekty) i całość lekko przeprasowujemy żelazkiem. Pod wpływem ciepła kredki rozpuszczą się i utworzą kolorowe plamy, co da nam efektowną pracę.

Dzieci starsze mogą pokrywać kartkę plamami z płynnego wosku (kapiąca świeca). Plamy z wosku mogą stanowić bazę do tworzenia: kwiatów, owadów poprzez dorysowanie, przyklejanie brakujących elementów. Kartkę pokrytą woskowymi plamami dzieci mogą oglądać pod światło i wypowiadać się na temat własnych spostrzeżeń.

POSYPYWANE OBRAZKI
Na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicujemy obrazek, a następnie malujemy klejem po liniach naszego rysunku. Bierzemy z woreczków garść herbaty, piasku, kaszy lub innego sypkiego materiału i posypujemy obrazek. Dociskamy drobinki dłońmi do podłoża i strząsamy nadmiar materiału.

COLLAGE
Collage jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych materiałów i tworzyw naklejanych na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować lub domalować farbami.
COLLAGE ZE STRUŻYN KREDEK – Wykorzystamy cienkie, skrawane wióry, które powstają podczas ostrzenia drewnianych oprawek ołówków lub kredek. Z drewnianych wiórek tworzymy kompozycje na powierzchni kartki. Przyklejamy je stosując klej roślinny. Pracę można urozmaicić, dorysowując do kompozycji kredkami świecowymi
lub pastelami dodatkowe elementy. Drewnianymi wiórkami możemy także pokrywać wycięte, pokryte klejem szablony o dowolnych kształtach.

WYKLEJANKA Z BIBUŁY

Z karbowanej bibuły wycinamy paski o szerokości 1 centymetra. Odrywamy kawałki bibuły a następnie palcami formujemy z nich kulki które umieszczamy w przygotowanych wcześniej pojemnikach (w każdym pojemniku inny kolor). Przygotowany szablon pokrywamy klejem, następnie wypełniamy powierzchnię kulkami o odpowiednich kolorach.

WYDRAPYWANKA NA PODKŁADZIE Z PASTELI

Całą powierzchnię kartki brystolu lub tektury pokrywamy kredkami pastelowymi (wzory dowolne). Następnie całą powierzchnię pokrywamy tuszem. Po wyschnięciu przy pomocy patyczka wydrapujemy dowolny wzór.

MOZAIKA Z MAKARONU
Gromadzimy drobne makarony o różnych kształtach i kolorach. Na przygotowanym kartonie (białym lub kolorowym) układamy dowolną kompozycję i przyklejamy mocnym klejem. Makarony układamy gęsto i dociskamy dłonią do podłoża. Kompozycję możemy również mocować na podłożu z plasteliny i uzyskać dodatkowo kolorowe tło. Fragmenty pracy można pomalować plakatówką lub akwarelą.

ODLEWY Z GIPSU
Do wykonania odlewów gipsowych potrzebny jest gips (może być budowlany), pojemnik np. talerzyk jednorazowy, materiał, który chcemy odbić (liście, owoce, warzywa, kamienie itp.), odrobina oleju, spinacz. Formę, do której wlejemy gips oraz odbijane przedmioty smarujemy olejem. Gips mieszamy z wodą do konsystencji gęstej śmietany. Masa powinna być gładka pozbawiona grudek. W nacięcie pojemnika umieszczamy spinacz, który będzie pełnił rolę haczyka. Nacięcie pojemnika należy zabezpieczyć taśmą. Do przygotowanej formy wlewamy gips. Odbijane przedmioty lekko nakładam na gips i nieznacznie dociskam. Jeżeli chcemy zrobić dodatkowo tło, możemy na górę nałożyć jeszcze kawałek tektury falistej także posmarowanej tłuszczem. W przypadku odbijania dłoni lub większych przedmiotów np. owoców należy chwilkę odczekać, aż gips zacznie tężeć i dopiero wtedy je wcisnąć i zaraz wyciągnąć, tak, aby ręka czy owoc nie utonęły w gipsie, a tylko pozostawiły wgłębienie. Po około 10-15 minutach ściągamy płaskie przedmioty i tekturę falistą, płytkę wyjmujemy z formy. Wystające nierówności obcinamy nożykiem i pozostawiamy prace do dokładnego wyschnięcia. Po kilku dniach, kiedy płytka jest już całkowicie sucha i lekka, przystępujemy do malowania. Możemy śmiało wymalować je szkolnymi plakatówkami. Można pracę utrwalić bezbarwnym lakierem.

PRACE Z MASY SOLNEJ

Przepis na masę solną:
•400g mąki pszennej
•400g sól (drobnoziarnista)
•250 ml wody

można dodać trochę oleju
Składniki mieszamy w równych proporcjach stopniowo dodając wodę. Masa ma być plastyczna, dobrze wyrobiona.
uwagi:
•do masy solnej można dodać 4 łyżki kleju do tapet (rozrobionego wcześniej w niewielkiej ilości wody),
•masę solną można zabarwić na dowolny kolor pigmentem, który należy dodać podczas jej wyrabiania,
•po wyschnięciu modele można pomalować w dowolne wzory farbami plakatowymi.

MASA PAPIEROWA
Masę papierową wykonujemy mieszając miękki papier (mogą to być papierowe ręczniki) z mąką pszenna i wodą. Nakładamy ją następnie na karton, balon, słoik a po wyschnięciu malujemy farbami. (Można wykonać wspaniałe maski oblepiając nadmuchany balon masą, a następnie po zaschnięciu należy zdjąć „skorupę”, pomalować ją i ozdobić np. kawałkami włóczek brokatem, cekinami; z masy można kształtować również konstrukcje architektoniczne na słoikach lub butelkach.)

RZEŹBY MYDLANE

2 szklanki płatków mydlanych, 2 łyżki wody, barwniki spożywcze, miska

Umieszczamy płatki mydlane w misce. Stopniowo dodajemy wodę, albo wodę z barwnikiem i wyrabiamy płatki rękami aż do uzyskania kuli mydlanej. Jeżeli trzeba dodajemy więcej wody. Z tak powstałej masy mydlanej formujemy różne kształty. Sprzątanie jest bardzo łatwe, należy tylko umieścić w pobliżu ciepłą wodę i ręcznik, ręce są już namydlane. Do masy mydlanej możemy dodawać naturalne materiały: płatki owsiane albo wysuszone i pokruszone płatki kwiatów. Możemy rzeźbić w mydle za pomocą łyżeczki, wykałaczki albo innych narzędzi.

RZEŹBY Z CIASTOLINY

Przepis na ciastolinę. Pojemniki i łyżki do odmierzania, 1 szklanka zimnej wody, 1 szklanka soli, 2 łyżki oleju, 3 szklanki mąki, 2 łyżki mączki kukurydzianej, farba w proszku albo barwniki spożywcze, miska i łyżka, deska do krojenia albo stolnica

W misce mieszamy ze sobą wodę, sól, olej i tyle farby bądź barwnika, by uzyskać pożądany kolor ciasta. Można również pozostawić je białe. Stopniowo dodajemy do mieszaniny mączki kukurydzianej i mąki, aż ciasto osiągnie konsystencję ciasta chlebowego. Wykładamy je na stolnicę lub deskę do krojenia i wyrabiamy. Używamy do tworzenia modeli tak jak z dowolnego rodzaju ciastoliny bądź gliny.


WAŁECZKI Z PAPIERU
Z miękkiego papier np. ręcznika papierowego, robimy wałeczki i zamoczone w klajstrze nanosimy na wcześniej przygotowany na kartonie rysunek. Można wypełnić całą kartkę rozpoczynając od konturów lub obkleić same kontury. Gdy klej wyschnie malujemy pracę farbami. Podobną pracę można zrobić używając miękkiej kolorowej bibuły. Wtedy pracy nie należy malować.


„WYSZYWANKA” NA PAPIERZE
Na kartce z bloku technicznego rysujemy prosty wzór, np. jabłko. Kolorowym, grubym kordonkiem lub włóczką obklejamy kontury (można także wypełnić całą powierzchnię). Obklejony wzór wypełniamy kredkami lub farbami na zasadzie kolorowanki. Obraz można oprawić w ramki kartonowe ozdobione dowolnymi wzorami naklejonymi z włóczki.


NAKRAPIANE OBRAZY
Z papieru wycinamy różne kształty, układamy szablony na papierze, następnie rozprowadzamy kolorową, rozcieńczoną farbę za pomocą szczoteczki do zębów i grzebienia, pocierając zamoczoną w farbie szczoteczkę o grzebień.

ZABAWA W DOMALOWYWANIE.

Równie ciekawą techniką jest zabawa w domalowywanie. Technika ta polega na „współpracy” z fotografem. Połowa obrazka jest zrobiona z pociętych fotografii pochodzących z czasopism, drugą domalowuje dziecko.

Technika ta uczy wyczucia proporcjonalności. Zmusza do mieszania kolorów i dopasowywania odcieni do tych na zdjęciu.


WITRAŻE PAPIEROWE.
Polegają na wycięciu pewnych elementów rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową gładką bibułą. Jest to technika trudna. Wymaga dokładności i cierpliwości. Z pomocą nauczycielki na pewno się uda.

GRAFIKA Z KARTONU

Na kartkę z bloku technicznego naklejamy z grubego kartonu dowolne elementy i malujemy farbą plakatową lub tuszem i szybko odbijamy na kartce z bloku rysunkowego (może być białą, może być kolorowa)

MANDALA

Mandala to obraz , diagram tworzony w kształcie koła. Do pracy twórczej wykorzystuje się, oprócz pisaków i kredek, także plastelinę, ryż, wycinki gazet, kolorowy papier i farby, materiał przyrodniczy itp. . Należy jednak pamiętać, że praca nad mandalą powinna odbywać się w ciszy i skupieniu, można włączyć spokojną lub powiązaną z tematem rysunku muzykę.


MALOWANIE KAMIENI

Do wykonania tej techniki potrzebne są, umyte uprzednio, kamienie. Mogą być niemal dowolnej wielkości, jednak takie, by łatwo było je dziecku trzymać w rączkach. Najistotniejszą cechą, która decyduje o powodzeniu zajęć, jest właściwa zwilżalność ich powierzchni. Kamienie o powierzchni zbyt gładkiej, nie dają się malować, farba łatwo się ściera i odpada. Do ozdabiania kamieni można stosować zwykłe farby plakatowe; dobry efekt przynosi dodanie do farby pyłu aluminiowego tzw. „srebrzanki” lub pyłu o złotej barwie stosowanego do renowacji ram obrazów. (Są one dostępne w cenie ok. 2 zł za opakowanie w sklepach z artykułami malarskimi)

Gotowe „klejnoty” powlekamy zwykle lakierem bezbarwnym.

PLAN PRACY KÓŁKA PLASTYCZNEGO

TERMIN REALIZACJI PROPOZYCJE TEMATÓW I TECHNIK DO WYKORZYSTANIA
WRZESIEŃ Sprawdzenie umiejętności dzieci, zainteresowań plastycznych oraz zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach plastycznych.
PAŹDZIERNIK ZABAWY KOLORAMI”
 • Drzewko przyjaznych dłoni”- stemplowanie, odciskanie śladu dłoni na kartonie; poznawanie barw podstawowych, pochodnych, dopełniających.
 • Barwy jesieni”- malowanie obrazu techniką zwaną taszyzm- używanie ciepłych barw, łączenie kolorów.
 • Dary jesieni”- malowanie na cukrze.
 • Nitką malowane”- praca z użyciem nici, wełny o różnej grubości i farb w kilku kolorach.
 • Papierowe cuda”- praca przestrzenna z masy papierowej; po wyschnięciu malowanie farbami- stosowanie barw w kilku odcieniach.
 • Rysowanie patykiem na podkładzie z farby klejowej.
 • Spotkanie z dziełami sztuki”- poznawanie najsłynniejszych dzieł w dziedzinie sztuk plastycznych; oglądanie reprodukcji, albumów.
LISTOPAD MALOWNICZA PRZYRODA
 • Jesienne liście”- rysowanie pastelami lub grafity techniką frottage, wykorzystanie materiału przyrodniczego: liści.
 • Krajobraz”- praca techniką collage, tworzeniu kompozycji poprzez łączenie różnych materiałów w tym przyrodniczych.
 • Jesienna mozaika”- układanie na podkładzie z plasteliny mozaiki z materiału przyrodniczego- można wykorzystać technikę zwaną mandala- wyszukiwanie mandali w otoczeniu (architekturze, przyrodzie).
 • Zwierzaki- kamieniaki”- malowanie kamieni, farbą plakatową.
 • Las jesienią”- wydzieranka z gazet, możliwość łączenia kilku technik.
 • Kompozycje z warzyw na ograniczonej powierzchni- pracę wykonujemy z warzyw (wycinamy z nich talarki, paseczki, trójkąciki, kwadraciki itp.) po czym układamy z nich na tacce styropianowej lub tekturce dowolne kompozycje np. kwiaty, drzewa, postacie itp. przyklejamy np., vikolem. Chociaż praca nie jest trwała, jest bardzo efektowna a jej tworzenie sprawia dzieciom wiele radości.
 • Malownicza przyroda- malarstwo krajobrazowe”- przybliżenie wybranych dzieł sztuki (reprodukcje)
GRUDZIEŃ EKSPERYMENTOWANIE MATERIAŁEM. MARTWA NATURA
 • Zimowy obrazek”- malowanie na podkładzie z kaszy manny.
 • Zabawa w stemplowanie- do stemplowania można wykorzystać różne nietypowe przedmioty: gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki, obręcze po taśmach klejących, nakrętki, wieczka ciekawie wytłaczane lub samodzielnie wykonać stemple np. z warzyw, plasteliny.
 • Praca plastyczna techniką decoupageozdabianie techniką serwetkową.
 • Martwa natura”- rysowanie świecą lub kredkami świecowymi, pokrycie tuszem, po wyschnięciu usunięcie tuszu z miejsc pokrytych świecą.
 • Układanie kompozycji martwej matury i malowanie farbą plakatową na płótnie.
 • Rysowanie ołówkiem i gumką- ołówkiem pokrywamy całą powierzchnię kartki, następnie gumką gumujemy (wycieramy) na niej dowolne przedmioty, wzory.
 • Tworzenie ciekawych figurek z masy solnej, po wyschnięciu malowanie farbami.
 • Płyną chmurki po niebie” lub „Bałwanki” – praca plastyczna wykonana techniką origami z możliwością wykorzystania propozycji „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
STYCZEŃ ABSTRAKCJONIZM
 • Obrazki malowane krepiną (bibułą w różnych kolorach); moczymy papier i układamy na nim kolorowe paski bibułki marszczonej, na koniec można jeszcze spryskać całość wodą. Bibułę zdejmujemy przed wyschnięciem.
 • W kolorach zimy”- malowanie farbami na lukrowanej powierzchni.
 • Bez tytułu”- tworzenie kompozycji (wycinanka) z kolorowego papieru (różnorodność kształtów: kwadraty, koła, paski itp.)
 • Rysowanie pastelami na papierze ściernym
 • Grafika z kartonu-
 • Nakrapiane obrazy- z papieru wycinamy różne kształty, układamy szablony na papierze, następnie rozprowadzamy kolorową, rozcieńczoną farbę za pomocą szczoteczki do zębów i grzebienia, pocierając zamoczoną w farbie szczoteczkę o grzebień.
 • Rozdmuchany obrazek”- praca plastyczna, rozdmuchiwanie plam z kolorowej farby lub tuszu przy pomocy słomki.
 • Malowanie abstrakcyjnych kompozycji za pomocą kulki namoczonej w farbie- turlanie kulki w pudełku po czekoladkach, wyłożonym kartką papieru ( kulki moczymy w różnych kolorach farb i wkładamy do pudełka pojedynczo
LUTY INSPIROWANE SZTUKĄ LUDOWĄ
 • Oglądanie wytworów twórców ludowych- poznawanie elementów dawnego wyposażenia domów i chat wiejskich. Oglądanie różnych eksponatów, poznawanie ich przeznaczenia i związku z ludowymi zwyczajami i tradycjami.
 • Zaczarowane wycinanki”- tworzenie kompozycji płaskich z wykorzystaniem ornamentów z kolorowego papieru, naklejanie na papier (bezpieczne posługiwanie się nożyczkami)
 • Ozdabianie gotowych przedmiotów np. drewnianych łyżek, desek,miseczek, dzbanków, papierowych talerzyków itp. ornamentami (wzorami) inspirowanymi sztuką ludową.
 • Bibułkowe cuda”- wykonanie ozdób z bibuły i innych elementów wzorowanych na sztuce ludowej (łańcuchy, ozdoba „Pająk”, kwiaty)
 • Malowanie we wzory tkanin w konwencji sztuki ludowej.
MARZEC RZEŹBA I ARCHITEKTURA
 • Odlewy z gipsu
 • Straszaczek- rozśmieszaczek” –wykonanie formy przestrzennej z różnorodnego materiału: tekturowe pudełka, papierowe rolki, guziki, kolorowy papier, skrawki materiału, włóczka, vikol
 • Znane i podziwiane”- zastosowanie techniki układanie puzzli (wycinamy z gazety ciekawy obiekt architektury, tniemy na paski mogą być ukośne, pionowe, poziome , ukośne lub kwadraty, prostokąty itp. po czym przyklejamy na kolorową kartkę zachowując kilkumilimetrowe odstępy pomiędzy każdym elementem układanki.
 • Witrażowe miasto”- tworzenie papierowych witraży.
 • Baszta Dorotka”- malowanie za pomocą techniki zwanej puentylizm (pointylizm) malowanie patyczkami kosmetycznymi na przygotowanym na kartce szkicu tzw. stemplowanie- “kuleczkowanie obrazu.
 • Rzeźba mydlana”- tematyka dowolna; technika i sposób przygotowania masy mydlanej w opisie technik.
 • Poznawanie najważniejszych zabytków znajdujących się w mieście lub najbliższej okolicy; rozpoznawanie wybranych pomników i budowli i charakterystycznej architekturze np. warszawska Syrenka, Wawel, Baszta Dorotka- Kalisz itp.
KWIECIEŃ SZTUKA AFRYKAŃSKA i ABORYGENÓW.
 • Maski afrykańskie- oglądanie , wyjaśnienie ich zastosowania, znaczenia, wykonanie maski z masy papierowej; ozdabianie.
 • Oglądanie malowideł ściennych starożytnych Egipcjan (papirusy, posągi, piramidy)
 • Rysowanie pastelami olejnymi -sceny z życia.
 • Poznanie sztuki Aborygenów, która wywodzi się z tradycyjnych rysunków i mozaik na piasku, malowideł na ciele, skałach i przedmiotach sakralnych ograniczonych do skromnego zestawu kilku powtarzalnych form: kół, krętych linii, łuków, zwierzęcych i ludzkich śladów i w końcu kropek „technika malowania kropkami – samych drobnych punktów, które różnią się jedynie kolorem i nasyceniem.
 • Świat widziany oczami dziecka”- malowanie techniką kropek (pointylizm)
 • Witaj Afryko”- tworzenie malowideł na ciele zgodnie z kultura afrykańską kredkami i farbkami do malowania ciała.
 • Afrykańska biżuteria- wykonanie naszyjników na wzór afrykańskiej biżuterii; ozdabianie mazakami makaronu (różne wzory) i nawlekanie na sznurek.
MAJ PEJZAŻE. SCENKI RODZAJOWE
 • Wiosenne kwiaty”- malowanie techniką „mokre w mokrym”
 • Pejzaże”- malowanie farbami (wykorzystujemy dwa kolory far i ich odcienie- np. od ciemnej czerwieni, poprzez jaśniejszą, pomarańcz do żółtej lub ciemny niebieski poprzez kilka jaśniejszych odcieni do błękitu czy prawie bieli, zieleń- niebieski itp.; po wyschnięciu rysujemy węglem krajobraz np. góry i zachód słońca na odcieniach czerwieni, pomarańczu i żółtego, niebieskie- morze itp.)
 • Rysunki na szkle”- malowanie farbami do szkła(antyrama); tworzenie pejzaży- widoków natury lub scenek rodzajowych.
 • Nad stawem”, „Z życia wzięte”- wydzieranka z gazet i kolorowego papieru.
 • Oglądanie dzieł sztuki z kategorii „Scenki rodzajowe”, „Pejzaże” poznawanie ich twórców.
CZERWIEC PORTRETY
 • Oglądanie portretów i autoportretów słynnych malarzy
 • Mój przyjaciel”- rysowanie ołówkiem portretu swojego przyjaciela.
 • Portret”- lepienie z plasteliny (forma pół przestrzenna) na podkładce styropianowej.
 • Dama z łasiczką” Leonardo Da Vinci ; Portret Michelangelo- wydzieranka z kolorowego papieru.(wydruk szkic)
 • Popiersie”- praca z gliny.

Bibliografia.

 • Twórcza aktywność dziecka „ R. Gloton, C. Clero WSiP, Warszawa 1988 r.
 • Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. J.Cybulska- Piskorek WSiP Warszawa 1976
 • Twórczość a rozwój umysłowy dziecka” V. Lowenfeld, W.L Brittain .PWN, Warszawa 1977
 • Dziecko i plastyka” A. Trojanowska WSiP, Warszawa 1988
 • Rysunek dziecka” P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart. WSiP, Warszawa 1993
 • O dziecięcej wyobraźni plastycznej, czyli jak inspirować dziecko do twórczości” K. Michejda- Kowalska WSiP, Warszawa 1987
 • Wychowanie plastyczne w przedszkolu” A. Natorff, K. Wasiluk WSiP Warszawa 1990
 • Artystą być w przedszkolu” Edukacja w przedszkolu M. Samoraj Raabe 1999
 • Malowane muzyką” K. Komińska wyd. Grafikom Poznań 2004
 • Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym” R. Folejewska, I Zarzycka
 • Zanim będę uczniem” Program wychowania przedszkolnego wyd. Edukacja Polska 2009

Wybór literatury do organizacji zajęć plastycznych

 • Malarskie techniki dekoracyjne” M. Daszyńska, WSiP 1992
 • Papieroplastyka” M. Daszyńska, WSiP 1994
 • Rzeźby z papieru” M. Daszyńska WSiP, Warszawa 1997
 • Edukacja przez ruch”Kropki, kreski, owale, wiązki. Fale, spirale, jodełki, zygzaki. D. Dziamska WSiP Warszawa 2005
 • Barwne fantazje” K. Marcinkowska, K. Michejda- Kowalska WSiP 1993
 • Wydzieranki, wycinanki”- K. Marcinkowska K. Michejda- Kowalska WSiP 1993
 • Gładkie i chropowate” K. Marcinkowska K. Michejda- Kowalska WSiP 1995
 • 100 technik plastycznych” J. Lewicka N.K. 1973
 • Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”- M. Jąder Impuls 2005
 • Malowanie pastelami i kredkami” S. Ostrowski WSiP 1995
 • Malowanie akwarelą” S. Ostrowski 1993Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: