Tydzień promocji zdrowia

W naszej świetlicy szkolnej został przeprowadzony cykl zajęć pt. ,,Tydzień promocji zdrowia” we współpracy z zespołem promocji zdrowia działającym w naszej szkole.

W poniedziałek zorganizowałyśmy konkurs plastyczny pt. ,,Krew darem życia”

Przebieg konkursu:

1. Powitanie uczestników zajęć i zaproszonych gości.
2. Zapoznanie z tematem konkursu i z jego zasadami.
3. Pogadanka przeprowadzona przez panią pielęgniarkę na temat znaczenia krwi dla zdrowia i życia człowieka.
4. Wymiana spostrzeżeń, ważnych wiadomości, refleksji własnych na temat wysłuchanej informacji ukierunkowane pytaniami.
5. Zajęcie miejsc przy stolikach, przygotowanie warsztatu pracy.
6. Tworzenie plakatów pt. ,,Krew darem życia”.
7. Ocena i wybór najładniejszych prac.
8. Wręczenie nagród osobom wyróżnionym .

Patrycji J., Asi M., Agacie N., Martynie K., Ani K.

9. Zakończenie zajęć, uprzątnięcie stanowisk pracy.
10. Ekspozycja plakatów na tablicy znajdującej się na korytarzu szkolnym.

We wtorek odbył się turniej wiedzy pt. ,,Udzielanie pierwszej pomocy”

Przebieg:

1. Powitanie uczestników konkursu.
2. Wyznaczenie komisji konkursowej.
3. Zajęcie miejsc.
4. Losowanie kopert z zadaniami do wykonania
5. Ocena wypowiedzi ustnych dokonana przez komisję.
6. Zbiorowe rozwiązywanie krzyżówki pt. ,,Bądź bezpieczny”.
7. Bezpośrednie przydzielanie punktów za prawidłowe odpowiedzi.
8. Odśpiewanie piosenki pt. ,,Samochody”, ,,Ach ty gapo” przez wszystkich uczestników.– w tym czasie komisja oblicza wyniki, wypisuje dyplomy

9. Ogłoszenie wyników.
10. Rozdanie dyplomów.
11. Zakończenie zajęć.

W środę zajęcia tematyczne dotyczyły problemu ,,Jak zapobiegać stresom?”

We czwartek i w piątek z wychowankami świetlicy rozmawiałyśmy na temat ,,Bezpieczeństwa na drodze, w kontaktach z obcymi, podczas spędzania wolnego czasu na podwórku”, oglądaliśmy filmy edukacyjne, przeprowadzałyśmy pogadanki na ten temat.

Podsumowując zdobytą wiedzę zorganizowałyśmy turniej wiedzy pt. ,,Bądź bezpieczny zawsze i wszędzie”

Przebieg turnieju wiedzy:

1. Zgromadzenie wychowanków na wykładzinie.
2. Przedstawienie zasad konkursu:

– zadawanie pytań przez osobę prowadzącą,

– dziecko znające odpowiedź na pytanie podnosi rękę,

– poprawna odpowiedź jest nagradzana punktem.

3. Nauczyciel zadaje kolejne pytania do tematu ,,Bądź bezpieczny zawsze i wszędzie”
4. Obliczenie punktów zdobytych przez wychowanków.
5. Wyłonienie zwycięzców, nagrodzenie ich gromkimi brawami, rozdanie drobnych nagród, zachęcenie do uczestniczenia w podobnych formach konkursowych.
6. Zakończenie zajęć.

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła: Edyta Wysocka – Rutkowska

Treści do zajęć: pt. ,,Udzielanie pierwszej pomocy” i ,,Bezpieczeństwo na drodze, w kontaktach z obcymi, podczas spędzania wolnego czasu na podwórku”, zaczerpnęłam z ,,Programu edukacji prozdrowotnej dla pierwszego etapu edukacyjnego” pod redakcją Edyty Wysockiej – Rutkowskiej, Marzeny Białkowskiej i Małgorzaty JabłońskiejByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: