To i owo o mózgowym porażeniu dziecięcym

Mózgowe porażenie dziecięce(=mpdz)

Aktualnie mpdz to pojęcie zbiorcze – obejmujące różnorodne zaburzenia ruchu i postawy (porażenia, niedowłady, ruchy mimowolne, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia równowagi) współistniejące z innymi objawami trwałego uszkodzenia mózgu (padaczka, upośledzenie umysłowe, zaburzenia słuchu, wzroku i mowy) znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju, a więc zaistniałe przed urodzeniem dziecka w czasie porodu lub w pierwszych trzech latach życia.

Czyli na obraz kliniczny mpdz składają się:

 • porażenia (paraliż) – całkowita utrata sił i zdolności ruchowej określonych grup mięśniowych, kończyn, bądź większych części ciała
 • niedowłady (pareza) – znaczne zmniejszenie zdolności ruchowej określonych mięśni, grup mięśniowych, kończyn lub większych części ciała, wyróżniające się osłabieniem sił i spowolnieniem wykonywanych ruchów
 • ruchy mimowolne (hiperkinezje) – tzw nadmiar ruchów takich jak drżenia,
 • ruchy pląsawice (szybkie, gwałtowne ruchy mięśni) dołączające się do ruchów dowolnych.
 • zaburzenia równowagi

Zaburzenia współistniejące:
W obrazie mpdz poza zaburzeniami postawy i czynności ruchowych dodatkowo mogą współistnieć:

 • upośledzenie umysłowe – u ok. 20% przypadków, przy czym stopień upośledzenia nie jest współmierny do stopnia niesprawności ruchowej
 • padaczka – u ok. 30% dzieci z mpdz – wymaga specyficznego leczenia i sposobu usprawniania
 • zaburzenia mowy – 50 do 75% – wywołują je zaburzenia ośrodkowego unerwienia mięśni i narządów artykulacyjnych oraz oddechowych
 • zaburzenia wzroku – u ok. 50% przypadków (oczopląs, zaburzenia ostrości wzroku lub pola widzenia)
 • zaburzenia słuchu – ok. 25% – niedosłuch, zaburzenia procesów analizy i syntezy bodźców słuchowych
 • zaburzenia w zachowaniu – w mniejszym lub większym stopniu występują u wszystkich dzieci z mpdz nie tylko z powodu uszkodzenia mózgu lecz także z braku zaspokojenia podstawowych potrzeb dla rozwoju dziecka, a mianowicie: potrzeby ruchu, miłości, bezpieczeństwa, akceptacji.

Etiologia:
Bezpośrednie i najczęściej spotykane przyczyny mpdz związane są z
upośledzeniem zaopatrzenia mózgu w tlen, czyli niedoborem tlenu we krwi (hipoksja) i zmniejszeniem dopływu krwi do mózgu (ischemia). Najczęściej występują one razem. Te stany niedotlenienia – niedokrwienia, jak i inne przyczyny mogą mieć swoje źródło (uwzględniając czas ich powstania)

 • w okresie życia płodowego
 • w czasie porodu
 • w okresie wczesnego dzieciństwa

Do najbardziej szkodliwych czynników należą:

* w okresie prenatalnym:

 • przewlekłe schorzenia matki
 • zakażenia wirusowe, bakteryjne i pasożytnicze
 • zatrucie ciążowe
 • stany zwyrodnienia łożyska
 • wcześniactwo
  przenoszenie ciąży

* w trakcie porodu:

 • przedłużająca się lub zbyt szybka akacja porodowa
 • mechaniczne uszkodzenia mózgu
 • różnego typu infekcje przekazywane w tym czasie

* tuż po urodzeniu: • wrodzone wady układu krwionośnego
 • infekcje OUN np. zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu
 • urazy mózgu

Rozległość i stopień nasilenia objawów mpdz zależeć będą od tego w jakim czasie i z jaką siłą zadziałał czynnik szkodliwy oraz jak długo to działanie trwało. Im mniej dojrzały mózg w momencie tej ingerencji, tym poważniejsze będą zaburzenia czynności układu nerwowego.

Postacie

Podział opracowany przez J.D.Russa i H.R.Soboloffa uwzględniający kryteria najczęściej stosowane w opisie mpdz:

1. Kryterium patofizjologiczne

 • spastyczność (wzmożone napięcie mięśniowe)
 • atetoza (ruchy robaczkowe-mimowolne)
 • sztywność ataksja (niezborność ruchów czyli zakłócenia we współdziałaniu grup
 • mięśniowych, zaburzenia równowagi)
 • drżenie
 • atonia (zanik prawidłowego napięcia)
 • postacie mieszane

2. Kryterium topograficzne

 • monoplegia (obejmuje jedną kończynę)
 • paraplegia (dwie kończyny)
 • triplegia (trzy kończyny)
 • tetraplegia (wszystkie kończyny)

3. Kryterium etiologiczne związane z okresem:

 • prenatalnym
 • perinatalnym
 • postnatalnym

4. Kryterium dotyczące zakresu ograniczeń czynności kończyn, pozwalające na wyróżnienie osób:

 • bez ograniczeń czynności kończyn
 • z lekkim lub średnim ograniczeniem czynności kończyn
 • niezdolne do wykonywania żadnych czynności

5. Kryterium dotyczące potrzeby stosowania środków leczniczych, stanowiące podstawę do wyróżnienia pacjentów, którzy:

 • nie wymagają leczenia
 • wymagają w niedużym stopniu zaaparatowania i leczenia
 • wymagają specjalnej aparatury oraz leczenia i opieki
 • wymagają długotrwałej hospitalizacji, a następnie opieki

Ogólne wskazania dotyczące pracy z dziećmi dziećmi z mpdz

Osoby pracujące z dzieckiem z mpdz powinny przestrzegać następujących zasad:

1. Zasada podmiotowości – dziecko ma swoje potrzeby, ma nie tylko ograniczenia, ale i potencjalne możliwości

2. Zasada indywidualizacji – warunkiem skutecznych oddziaływań jest prawidłowy kontakt emocjonalny z dzieckiem. Ważne jest też respektowanie jego potrzeb psychicznych psychicznych i stwarzanie warunków do ich zaspokojenia. Dziecko musi się czuć wczasy zajęć bezpieczne i musi mieć możliwość odnoszenia sukcesów. Poza tym dzieci z mpdz charakteryzują się nieharmonijnym rozwojem i zajęcia powinny być dostosowane do jego możliwości i wieku.

3. Zasada wczesnej interwencji – zaleca się jak najwcześniejsze rozpoczęcie działań stymulujących rozwój i usprawniających dziecko, gdy mózg jest jeszcze plastyczny, a układ nerwowy łatwo ulega modyfikacjom

4. Zasada kompleksowości oddziaływań – czyli konieczność zintegrowania działań całego zespołu specjalistów pracujących z dzieckiem(w tym rodziców) rodziców celu stworzenia dziecku możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju. Szczególnie istotną rolę odgrywa rehabilitant ruchu-z nim należy uzgadniać sposoby pracy.

5. Zasada systematyczności – usprawnianie nie może być prowadzone dorywczo. Zdobyte sprawności należy powtarzać, by zachować ciągłość usprawniania.

6. Zasada współpracy z rodzina – działania będą skuteczne, jeżeli będziemy współpracować z rodziną w procesie wspierania rozwoju dziecka. Rodzice mogą nam służyć pomocą, bo znają upodobania swoich dzieci jak nikt inny.

7. Zasada zespołowości – przebywanie w grupie ułatwia dziecku nabywanie nowych umiejętności. Grupa tworzy naturalne środowisko do rozwoju. Daje możliwość porównania swoich umiejętności z dokonaniami kolegów. W gronie rówieśników dziecko ma sposobność doświadczania rozmaitych emocji w kontaktach z drugim człowiekiem. Może uczyć się współpracować z innymi. Musi respektować ich potrzeby.

Literatura:
Red. Zbigniew Łosiowski „Dziecko niepełnosprawne ruchowo” cz.1 WSiP 1997
Red. E. Mazurek „Dziecko niepełnosprawne ruchowo” cz.3 WSiP 1998
Maria Borkowska, „Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym” Zaułek, Warszawa 2001
Red Irena Obuchowska, „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie” WSiP, Warszawa 1999
Red. Jan Pilecki, „Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem Umysłowym” Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2000
Zofia Sękowska, „Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej” WSPS Warszawa 1998

Opracowanie materiału: mgr Beata Barczak
Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”
Inowrocław
ul. Kusocińskiego 11Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: