Sprawozdanie ze stażu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta – Judyta Maria Pluto-Prądzyńska
Miejsce odbywania stażu – Przedszkole Nr 22 w Koszalinie
Czas trwania stażu – 01.09.2010r. – 31.05.2011r.
Posiadane kwalifikacje – licencjat: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Opiekun stażu – mgr Barbara Rakowska

Organizacja przebiegu ścieżki awansu zawodowego

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych
w planie rozwoju zadań. Staż nauczycielski w Przedszkolu Nr 22 w Koszalinie rozpoczęłam 01 września 2010 r. w wymiarze dziewięciu miesięcy. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor. Plan Rozwoju zawodowego opracowałam
w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593) oraz Kartę Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r., nr 3, poz. 19) i stosowanymi do nich zmianami. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności zakładając, że podniesie to moje umiejętności pedagogiczne, efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to jakości pracy przedszkola. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania, a podsumowaniem tego jest niniejsze sprawozdanie.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż – § 6 ust.2 pkt 1
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego przeze mnie stażu było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty i rozporządzenia MENiS. Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi procedury awansu zawodowego stały się dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę podczas realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przystępując do realizacji kolejnych celów uznałam, że bardzo ważne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym przeczytałam publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego Ireny Dzierzgowskiej pt. „Wspinaczka po stopniach awansu. Nauczyciel stażysta”. Z taką pomocą zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi placówki, został pozytywnie zaopiniowany.
Kolejnym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, które zostały zawarte w słownym kontrakcie, na początku września. Wspólnie z opiekunem stażu panią mgr Barbarą Rakowską ustaliłyśmy: zakres obowiązków opiekuna i nauczyciela stażysty, terminy wzajemnych obserwacji zajęć oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć. Współpraca z opiekunem stażu przyczyniła się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy.
Zapoznałam się i dokonałam analizy prawa oświatowego. Następnie zapoznałam się z przepisami, które zawarte są w Statucie Przedszkola, z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, programem „Zanim będę uczniem.”. Na bieżąco, w trakcie trwania stażu zapoznawałam się z regulaminami i rozporządzeniami wydawanymi przez Panią Dyrektor. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola oraz jakie są moje prawa i obowiązki. Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, sposobami prowadzenia dziennika, wystawiania opinii dla różnych instytucji, z arkuszami diagnozy dziecka sześcioletniego. Wzięłam udział w szkoleniu BHP dzięki czemu zaznajomiłam się oraz praktycznie stosuję zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Realizacja tego zadania pomogła uświadomić mi potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła. Poznałam sposoby postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. W trakcie trwania stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam samodzielnie jak również z pomocą innych nauczycieli wiele scenariuszy imprez, uroczystości przedszkolnych, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy. Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Brałam udział w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum edukacji nauczycieli „Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela stażysty?” dzięki czemu procedury, wymagania i zasady awansu zawodowego stały się dla mnie bardziej jasne.

Umiejętność prowadzenia zająć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż – § 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć – § 6 ust.2 pkt 4
W ramach tego zadania rozwijałam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu jak również uroczystości przedszkolne i przedstawienia organizowane przez innych nauczycieli. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz opracowałam scenariusze zajęć.
Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe. W ramach tego zadania zapoznałam się z programem nauczania „Zanim będę uczniem”. Opracowałam scenariusze zajęć w ramach Ogólnomiejskiego Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej, które zrealizowałam z grupą sześciolatków. Tworzyłam własny warsztat pracy, tj. przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gromadziłam publikacje pomagające w prowadzeniu interesujących zajęć dydaktycznych. Korzystałam z różnych stron zamieszczonych w Internecie np. www.przedszkolanki.com, www.blizejprzedszkola.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.nauczycieleprzedszkola.pl, z których czerpałam wiele ciekawych pomysłów na prowadzenie zajęć, a także sama publikowałam na nich swoje scenariusze i przemyślenia odnośnie prowadzenia zajęć i pracy w przedszkolu np. „Pierwsze koty za płoty.”, „Co robić gdy nadchodzą chwile bezsilności i zwątpienia?”, „Bo w każdym z nas jest dziecko.”, „Więcej swobody.”, „Mikołajki.”, „Kółko teatralno-recytatorskie.”, opublikowane na www.blizejprzedszkola.pl . „Profilaktyka przeciwpożarowa” na www.blizejprzedszkola.pl, „Pożar!? Wiem co robić.” na http://przedszkolanki.pl oraz na www.wychowanieprzedszkolne.pl, „Zadania i funkcje rodziny w organizacji czasu wolnego.” na www.przedszkole22.eu. Zagłębianie teorii było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy, jednak najcenniejsze były dla mnie praktyczne umiejętności zdobywane na drodze codziennych doświadczeń.
Głównym zadaniem na rok szkolny 2010/2011 w Przedszkolu Nr 22 było wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, dlatego też w Ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli przedstawiłam, wspólnie z p. Anną Dynarek, referat dotyczący edukacji zdrowotnej w oparciu o Podstawę Programową, co ułatwiło mi przekazanie dzieciom informacji o tym co zagraża ich zdrowiu i życiu, a także przeprowadziłam zajęcia hospitowane przez Panią Dyrektor mające na celu kształtowanie umiejętności dostrzegania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, zachowanie ostrożności w nieznanym środowisku społecznym, w kontaktach z obcymi ludźmi.
Ponadto brałam udział w spotkaniu warsztatowym zorganizowanych przez Wydawnictwo Edukacja Polska dla nauczycieli. Celem tych zajęć była prezentacja oferty wydawniczej oraz warsztaty pt: ,,Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków i małych uczniów. Podstawy psychologiczne”. W trakcie warsztatów mówiono m. in. o tym, jak:
-jak zauważyć dziecko zdolne matematycznie,
-jak wspomagać rozwój umysłowy dzieci,
-jak ciekawie prowadzić zajęcia matematyczne.
Zajęcia te pogłębiły moją wiedzę dotyczącą uwarunkowań umysłowych dzieci. Uczuliły mnie na zwracanie uwagi na uczniów zdolnych matematycznie i nie tylko. Podsunęły wiele ciekawych pomysłów na prowadzenie zajęć z elementami matematyki, które przydały się, gdyż prowadziłam zajęcia matematyczne w grupie sześciolatków. Dzięki temu zajęcia były bardziej urozmaicone.
Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną: E. Gruszczyk – Kolczyńska „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.”. K. Wlaźnik, “Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, dzięki czemu zajęcia, które prowadziłam z dziećmi, (ruchowe i matematyczne) były przeze mnie staranie opracowane, przeanalizowane, wyselekcjonowane i ciekawie prowadzone.
Realizując zadania korzystałam z pomocy opiekuna stażu i innych nauczycieli. Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Dzięki temu moje zajęcia są ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie.
Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz konspekty zajęć prowadzonych przeze mnie przed opiekunem stażu i Panią Dyrektor. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych. Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z uczniem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy oraz umiejętności w mojej pracy.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów – § 6 ust.2 pkt 3
Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania rozpoznania środowiska uczniów oraz nabycia umiejętności współpracy z ich środowiskiem. Zdaję sobie sprawę jak ważna jest indywidualizacja w pracy z dziećmi, dlatego starałam się poświęcać każdą wolną chwilę na indywidualną rozmowę z poszczególnymi dziećmi. Odpowiadałam na nurtujące ich pytania, wspólnie graliśmy w gry planszowe i ruchowe. Zorganizowałam wycieczkę do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, gdzie dzieci mogły bardziej się rozluźnić i otworzyć przede mną, co dało mi możliwość poznania ich zainteresowań, marzeń i problemów. Prowadziłam kółko teatralno-recytatorskie dla chętnych dzieci, na którym poznałam je z innej strony, pomagałam walczyć im z tremą przed publicznymi występami. Z pomocą ich rodziców przygotowałam stroje na występ walentynkowy. Brałam udział w zebraniach z rodzicami. Przygotowałam przedstawienie dla rodziców pt. „Wiosna idzie”, w którym aktywnie brali udział poprzez przygotowanie stroi dla swoich pociech. Zorganizowałam dla rodziców i dzieci „quiz Wiedzy o Polsce” z okazji Dnia Niepodległości. Pisałam ogłoszenia dla rodziców, prowadziłam gablotę na holu przedszkola dotyczącą różnych problemów zdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych dzieci np.”W co się bawić gdy pada deszcz?” „Zabawki edukacyjne”, „Tradycje Bożonarodzeniowe” „Wiosenne kwiaty” i wiele innych. Chętnie podejmowałam rozmowy z rodzicami na temat ich dzieci oraz pracy z nimi.
Poszerzyłam swoją wiedzę podczas warsztatów zorganizowanych przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Szkołę Podstawową nr 4 w Koszalinie, na temat „Prawa dziecka w Unii Europejskiej”, które pogłębiły moja wiedzę na ten temat, uświadomiły do kogo zwracać się o pomoc w razie nie przestrzegania praw dziecka przez dorosłych oraz w jaki sposób uczyć dzieci o ich prawach i sposobach ich egzekwowania.

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego
Dążąc do wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności rozpoczęłam studia uzupełniające magisterskie o kierunku Pedagogika ogólna, jak również studia podyplomowe o kierunku Socjoterapia z diagnozą i terapią pedagogiczną. Pozwolą mi one na udoskonalenie warsztatu pracy podczas prowadzenia zajęć oraz podniosą moje kwalifikacje.
Konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne pt. „Praca z dzieckiem o specjalnych i specyficznych potrzebach w świetle nowych regulacji prawnych.” pozwoliła wzbogacić mój warsztat pracy, uświadomiła jak pracować z dzieckiem o takich potrzebach. Podczas konferencji mówiono o tym jak:
-czytać orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej,
-pracować z uczniem z niektórymi zaburzeniami.
Ukończyłam także szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo MAC Edukacja na temat: „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”, które ukazało mi jak ważną rolę w edukacji dziecka pełnią zmysły. Dowiedziałam się jak przeprowadzać zabawy pobudzające różne zmysły dziecka i jak wdrażać je na co dzień.
Ponadto współorganizowałam imprezy przedszkolne: Pożegnanie lata, Mikołajki, Festiwal wiersza i piosenki “W zdrowym ciele, zdrowy duch”, powitanie wiosny. Pomogłam w dekorowaniu holu na „Bal karnawałowy”. Pomagałam podczas „Ciasteczkowego dnia”, a także przygotowałam kartki Wielkanoce na kiermasz wielkanocny. Zorganizowałam z uczestnikami kółka teatralno-recytatorskiego koncert walentynkowy, podczas którego dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Przygotowałam dzieci do licznych konkursów: „Jesienne klimaty”, „Najpiękniejsza maska karnawałowa”, „Konkurs piosenki optymistycznej”, „Ptasia gospoda w moim przedszkolu”, na których dzieci zdobyły wyróżnienia i dyplomy. „II Mikołajkowe potyczki sportowe” były dla mnie szczególnie ważne, ponieważ poprzez ciężką pracę i aktywne przygotowania grupa V zdobyła I miejsce.
Wzięłam udział w Ogólnomiejskim Programie Profilaktyki Przeciwpożarowej „Zapobiegajmy pożarom”, realizując go musiał sama opracować scenariusze zajęć i przeprowadzić je z grupą sześciolatków, przygotować jedną osobę do konkursu wiedzy przeciwpożarowej. W ramach tego programu wybrałam się z dziećmi na wycieczkę połączoną z prelekcją do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
Ćwiczyłam i rozmawiałam z dziećmi na temat aktywnego spędzania czasu, dzięki czemu udział w Turnieju rekreacyjno- sportowym dał dzieciom wiele radości, a nie był tylko formą rywalizacji z innymi przedszkolami. Pomogłam opiekunce stażu w przygotowaniu układu tanecznego na obchody Dni Koszalina.
Wszystkie te formy przyczyniły się do mojego doskonalenia zawodowego, ukazały, że tylko dzięki ciężkiej i rzetelnej pracy można odnieść sukces wychowawczy.

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy, osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy.
Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować. Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić swoje kwalifikacje. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Dzięki studiom jakie podjęłam poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem ciężkiej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z dziećmi, zrozumieć ich świat i pracować z nimi. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Moją mocną stroną jest łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, przez co mogłam je lepiej poznać i dostosowywać działania do ich indywidualnych potrzeb.
W czasie trwania stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku przedszkolnym. Jestem wszystkim za wszelką okazaną mi pomoc bardzo wdzięczna. Zwłaszcza opiekunowi stażu mgr Barbarze Rakowskiej, za wyrozumiałość, ciepło i pełne zaangażowanie w mój awans zawodowy. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami, gdyż dzięki niej praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: