Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego za I półrocze roku szkolnego 2008/2009
mgr Marta Haracz – Kapuściak

Wymagania kwalifikacyjne Zadania do realizacji Zrealizowałam
§ 7 ust. 2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 1.Awans zawodowy – poznanie procedury awansu zawodowego.

2.Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola. Zapoznanie się z organizacją zadań przedszkola.

3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

4.Uczestniczenie w zadaniach placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.

5.Wstępna ocena własnych umiejętności.

6.Obserwacja i analiza możliwości wychowanków.

7.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.

8. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i pism nauczycielskich.9. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

10. Określenie dalszej drogi rozwoju.

11. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli starszych stażem i doświadczeniem zawodowym.

12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

13. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Sformułowałam i napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu. (wrzesień 2008 r.)

Opracowałam i sporządziłam plan rozwoju zawodowego. (wrzesień 2008 r.)

Zapoznałam się z literaturą odnoszącą się do awansu zawodowego, a także przestudiowałam publikacje dotyczące awansu umieszczane na stronach internetowych.

Zapoznałam się z dokumentacją przedszkola: statutem, programem rozwoju przedszkola, rocznym planem pracy, pięcioletnim planem pracy, regulaminami i procedurami obowiązującymi w przedszkolu. (wrzesień/ październik 2008 r.)

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Na bieżąco przeprowadzałam rozmowy, zawarłam kontrakt, ustaliłam plan działania i zasady współpracy. (pierwsze półrocze roku szkolnego 2008/2009).

Podjęłam współpracę z rodzicami dzieci. Angażowałam rodziców do pracy na rzecz grupy i przedszkola:

– przygotowywanie pomocy do zajęć,

– przygotowanie rekwizytów na występy i przedstawienia,

– organizowanie poczęstunków

Rodzice aktywnie uczestniczyli w organizacji pikniku rodzinnego

„Święto pieczonego ziemniaka”. (wrzesień.2008r.), otwarcie oddziału integracyjnego (listopad 2008r.),spotkaniu opłatkowym (grudzień 2008r.), dniu babci i dziadka (styczeń 2009r.).

Rodzice uczestniczyli w zebraniach grupowych, spotkaniach z rodzicami, na owych spotkaniach przeprowadzałam pedagogizację rodziców na temat wychowania zdrowotno- ruchowego (wrzesień/listopad 2008r.)

Kontaktowałam się z rodzicami w ramach prowadzonych konsultacji.

Wraz z Radą Pedagogiczną brałam udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej na bieżący rok szkolny (Roczny Plan Pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej- wrzesień/ październik 2008r.).

Wchodzę w skład zespołów:

– mierzenia jakości pracy przedszkola

– promocji zdrowia- koordynator promocji zdrowia

– program wychowawczy

Na bieżąco współpracuję z gronem pedagogicznym dotyczących spraw bieżących.

W bieżącym roku szkolnym 2008/2009 jestem odpowiedzialna za uporządkowanie księgozbioru przedszkolnego

Dokonałam oceny własnych umiejętności na zasadzie autorefleksji i autoanalizy co było i jest wskazówką do podejmowania samodoskonalenia i uczestniczenia w kursach, warsztatach. Dokonałam także samooceny na specjalnie przygotowanym arkuszu samooceny.

Zgromadziłam karty dzieci zgłoszonych do przedszkola.(wrzesień 2008 r.)

Zebrałam informacje o podopiecznych poprzez obserwacje i rozmowy z rodzicami. Prowadzę zeszyty obserwacji dzieci, uzupełniłam karty obserwacji, karty badania mowy, arkusze osiągnięć edukacyjnych dzieci. Prowadzę także dzienniki pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na bieżąco)

Wchodzę w skład zespołu mierzenia jakości pracy przedszkola.

Brałam udział w konferencjach szkoleniowych i Radach Pedagogicznych przeprowadzanych na terenie placówki.

Obserwowałam zajęcia koleżeńskie i zajęcia otwarte prowadzone dla rodziców.

Na radzie szkoleniowej przedstawiłam referat, „Co należy wiedzieć oraz jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Brałam udział w warsztatach metodycznych i kursach doskonalących:

– „Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy” warsztaty metodyczne (04.10.2008r.)

– „Inspiracje taneczno- teatralne”- warsztaty metodyczne (28.10.2008r.)

– „Porozumienie bez przemocy”- promocja zdrowia- październik 2008/ luty 2009

– „Kartki i laurki na różne okazje”- warsztaty (15.01.2009)

Na bieżąco wzbogacam swoja bazę pomocy i materiałów dydaktycznych; w bieżącym roku szkolnym stworzyłam szereg ankiet wykorzystywanych w codziennej pracy (m.in. ankieta prozdrowotna, ‘Przedszkole przyjazne dziecku” i inne).

W pierwszym półroczu współtworzyłam zajęcia otwarte: otwarcie oddziału integracyjnego w naszej placówce (listopad 2009r.).

W ramach WDN przeprowadziłam szkolenie na temat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadziłam zajęcia koleżeńskie według harmonogramu.

Korzystałam ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej w celu uzyskania nowatorskich, fachowych informacji z zakresu pedagogiki. (na bieżąco)

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych.

Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gromadziłam pomoce multimedialne. (na bieżąco)

Jestem redaktorem na stronie internetowej WWW.nowepublikacje, gdzie umieszczam swoje prace dotyczące problemów wychowawczych oraz materiałów, które wykorzystuje w codziennej pracy (konspekty, plany itp.).

Wszystkie materiały dydaktyczne tworzę za pomocą komputera. (scenariusze, konspekty itp.)

Po pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 wysunęłam wnioski do dalszej pracy.

Obserwowałam zajęcia koleżeńskie zgodnie z harmonogramem, konsultowałam i analizowałam scenariusze zajęć. Formułowałam wnioski do dalszej pracy.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu zgodnie z harmonogramem, obserwowałam także zajęcia przygotowane prze inne koleżanki starsze stażem pracy, formułowałam wnioski do dalszej pracy.

Aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 prowadziłam kiermasz „Taniej ksiązki”, z funduszy zarobionych na sprzedaży książek zakupimy pomoce do sali.

§ 7 ust, 2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1.Systematyczna, aktywna współpraca ze strukturami kulturalnymi, oświatowymi i samorządowymi.

2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola.

3. Nawiązanie współpracy z środowiskiem rodzinnym wychowanków.

4. Podejmowanie działań wychowawczych i dydaktycznych poza terenem przedszkola.

5. Rozeznanie się i zapoznanie z sytuacją rodzinną wychowanków.

6. Planowanie i organizowanie pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

7. Uczestniczenie w akcjach ekologicznych.

8. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy odnośnie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci.

9. Realizowanie zadań wychowawczych w związku z obchodzonymi świętami i uroczystościami.

10. Przeprowadzenie zajęć z zakresu tematyki higieny i bezpieczeństwa.

11. Kierowanie się wyznacznikami zdrowia psychicznego i fizycznego w pracy z dzieckiem.

12. Prowadzenie zajęć z dziećmi należącymi do grup dyspanseryjnych.

W pierwszym półroczu dzieci z mojej grupy brały udział w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Łazach- konkurs na ilustrację do ksiązki pani Marii Płatek „Przygody stracha na wróble” Nicola K. otrzymała wyróżnienie; dzieci z mojej grupy brały udział w konkursie na „Stroik świąteczny”, tu Jakub G. zdobył II miejsce.

Na bieżąco i w miarę potrzeb współpracuje z strukturami samorządowymi- Urząd Miasta i Gminy Łazy, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, Policja, Straż pożarna, Służba zdrowia, Opieka Społeczna, Szkoła Podstawowa nr 1 i 3, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zawierciu, Liceum im. R. Gostkowskiego w Łazach. (na bieżąco)

W miesiącu styczniu 2009r. dzieci z naszego przedszkola brały udział w WOŚP, której patronowało Liceum Ogólnokształcące im. R. Gostkowskiego w Łazach.

W ciągu całego półrocza roku szkolnego 2008/2009 zapraszamy na naszą placówkę osobistości z dziedziny kultury, oświaty oraz samorządu lokalnego. Odwiedzili naszą placówkę między innymi: burmistrz miasta Łaz Maciej Kaczyński, radni, senator na sejm Rzeczypospolitej Zbigniew Szaleniec, inni posłowie, kierownik oświaty pani Bożena Miklas, sekretarz pani Ilona Pelon, Koło Gospodyń z Ciągowic, Uniwersytet III Wieku, przedstawiciele PPP w Zawierciu i inni.

Na bieżąco współpracuję z Poradnią Pedagogiczno- psychologiczną w Zawierciu, gdyż prowadzę w bieżącym roku szkolnym grupę integracyjną i współpraca z tą placówką jest niezbędna.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, biorą udział oraz pomagają w przygotowaniu wielu imprez okolicznościowych w naszej grupie (piknik na Młynku, otwarcie oddziału integracyjnego, spotkanie opłatkowe, WOŚP, dzień dziadków itp.).

Rodzice uczestniczą także w zajęciach otwartych.

Podczas trwania stażu na bieżąco prowadzę spotkania z rodzicami (wrzesień, listopad 2008r), informuje ich o życiu przedszkola, postępach oraz trudnościach dzieci, o pojawiających się trudnościach wychowawczych, staram się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w grupie.

W każdy poniedziałek prowadzę konsultacje, gdzie rodzic może przyjść z problemami.

Wychodziłam z grupą do miejsc zgodnie z założeniami planu rocznego i miesięcznego.: do sklepu warzywnego, na cmentarz, spacer wokół przedszkola, spacer w celu poznania zasad ruchu drogowego, wizyta w MOK Łazy – przedstawienie zorganizowane przez Uniwersytet III wieku Pt.:” Dorotka w zaczarowanym lesie”.

W ciągu całego półrocza roku szkolnego 2008/2009 starałam się pozyskiwać sponsorów dla naszej grupy; rodzice zaopatrują nas w materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, pan Kuligowski pomagał przy odnowie łazienki w naszej Sali.

W ciągu całego półrocza roku szkolnego 2008/2009 wychodziłam z grupą w różne ciekawe miejsca zgodnie z harmonogramem wycieczek.

W ciągu całego półrocza roku szkolnego 2008/20009 prowadziłam systematyczne rozmowy z rodzicami dzieci na temat ich postępów oraz trudności, udzielałam także porad w ramach konsultacji (każdy poniedziałek).

Zgromadziłam karty dziecka zgłoszonego do przedszkola. (wrzesień 2008 r.)

Opracowałam i przeprowadziłam ankietę dla rodziców „Diagnoza środowiska rodzinnego dziecka”- ankieta dotyczy dzieci z grupy z deficytami. (październik 2008 r.)

We wrześniu 2008r. po wstępnej obserwacji oraz przeprowadzonych badaniach zakwalifikowałam dzieci do grup dyspanseryjnych.

Na bieżąco prowadzę zajęcia z dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych.

Prowadzę zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wg harmonogramu).

Napisałam plany pracy indywidualnej dla dzieci z oddziału integracyjnego. (5). Na bieżąco monitoruje ich postępy oraz trudności.

Uczestniczyłam z grupą w akcji „Sprzątanie Świata” (17.10.2008 r.).

Dzieci z mojego oddziału biorą udział w zbiórce baterii, puszek. Jestem koordynatorem programu „Przyjaciele natury”, oraz „Zdrowym być” (wprowadzonym w październiku 2008r.), programy te zawierają treści ekologiczne oraz zdrowotne.

W miesiącu listopadzie przeprowadziłam pedagogizację rodziców na zebraniu Pt.:” Ruch to zdrowie”.

Na bieżąco wprowadzam treści dotyczące ekologii: recykling itp.

W czasie ferii zimowych prowadziłam zajęcia z autorskiego programu profilaktycznego „Hu, hu, ha zima nie jest zła!”.

Studiowałam literaturę pedagogiczną, korzystałam z porad opiekuna stażu, dyrektora przedszkola.

Współpracowałam z poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.

Brałam udział w warsztatach pozwalających lepiej poznać psychikę dziecka „Porozumienie bez przemocy”

Organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych:

– współorganizowałam piknik na Młynku (wrzesień 2008r.)

– współorganizowałam otwarcie oddziału integracyjnego (listopad 2008r.)

– współorganizowałam spotkanie andrzejkowe z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic (listopad 2008r.)

– współorganizowałam spotkanie opłatkowe (grudzień 2008r.)

– stroiłam kościół do występu jasełkowego (styczeń 2009r.)

– współorganizowałam zbiórkę pieniędzy na WOŚP (styczeń 2009r.)

– współorganizowałam dzień dziadków (styczeń 2009r.)

Zaangażowałam dzieci w akcję zbierania zużytych baterii. (październik 2008r. / luty 2009 r.),- zaangażowałam dzieci do zbiórki groszy w akcji „Góra grosza”

– przygotowywałam grupę do występów na różne uroczystości organizowane przez inne nauczycielki

Dopasowywałam tematykę zajęć do potrzeb wychowanków odnośnie profilaktyki, bezpieczeństwa.

Zorganizowałam spotkanie z higienistką.

Opracowałam tablicę informacyjną określającą zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego na Sali gimnastycznej oraz regulaminu Sali gimnastycznej.(październik 2008 r.)

Stosowałam nowoczesne metody aktywizujące, relaksacyjne do podnoszeni kondycji fizycznej i psychicznej wychowanków. (na bieżąco)

W miesiącu październiku 2008roku wcieliłam program zdrowotny „Zdrowym być”.

W czasie ferii prowadziłam program profilaktyczny „Hu, hu, ha zima nie jest zła!”. (styczeń/luty 2009r.).

Opracowałam tablicę na której umieściłam dzieci z grup dyspanseryjnych. (październik 2008r.).

Co drugi miesiąc do planu pracy opracowuję harmonogram pracy korekcyjno- kompensacyjnej.

Prowadzę zajęcia z dziećmi z oddziału integracyjnego według harmonogramu.

W sali grupy utworzona została gazetka tematyczna o tematyce zdrowotnej, która jest modyfikowana w razie potrzeby.

W czasie codziennej pracy stosuje różnorodne metody i techniki relaksacyjne, które umożliwiają dzieciom rozładowanie napięcia fizycznego oraz psychicznego, podnoszą jego odporność na stres, pozwalają radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

W miesiącu październiku wprowadziłam zestaw zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych. Nauczyciele wykorzystują go do codziennej pracy z dziećmi.

Na bieżąco i w razie potrzeb konsultuje się ze specjalistami z różnych dziedzin w celu rozwiązywania bieżących problemów, porad itp. (logopeda, pedagog, psycholog, oligofrenopedagog, fizykoterapeuta).

Wyodrębniłam dzieci kwalifikujących się do funkcjonowania w grupach dyspanseryjnych.

(październik 2008 r.)

Sporządziłam listy wychowanków przypisanych do poszczególnych grup dyspanseryjnych. (październik 2008 r.)

Opracowałam tygodniowe harmonogramy pracy z dziećmi (październik 2008 r.)

Opracowywałam plany pracy korekcyjno – kompensacyjnej.(miesięcznie)

§ 7 ust. pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1.Opracowanie planu rozwoju zawodowego za pomocą techniki komputerowej

2. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego za pomocą Internetu.

3. Stosowanie i wykorzystywanie programów graficznych i dydaktycznych w pracy dydaktycznej.

4. Wykorzystywanie techniki komputerowej w dokumentowaniu realizacji planu rozwoju zawodowego.

5. Komputerowe opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

6. Komunikacja z dziećmi.

7. Uwzględnienie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego- współpraca z rodzicami, personelem przedszkola.

Opracowałam plan rozwoju zawodowego po konsultacjach i poradach udzielonych przez opiekuna stażu. (wrzesień 2008 r.)

Założyłam i prowadzę teczkę z dokumentami prawa oświatowego.( na bieżąco); odwiedzam portale zawierające wiadomości z prawa oświatowego: WWW.literka, WWW.Nauczycielprzedszkola, ABC Prawa oświatowego i wiele innych.

Opracowywałam i wykonywałam pomoce dydaktyczne za pomocą programów graficznych, komputerowych.

Wykorzystywałam w pracy encyklopedie multimedialną i Internet.(na bieżąco).

Gromadziłam świadectwa, konspekty, zaświadczenia.

Opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. (styczeń 2009r.)

Konspekty do zajęć opracowuję przy użyciu komputera.

Przeglądam strony internetowe w poszukiwaniu ciekawych scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów i artykułów z zakresu pedagogiki, psychologii.

Opracowuję comiesięczne plany pracy nauczyciela oraz plany pracy korekcyjno – wyrównawczej.

W miesiącu styczniu 2009r. dokonałam samooceny na specjalnie przygotowanych arkuszach.

W miesiącu styczniu sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2008/2009.

W ciągu mojej pracy staram się podchodzić indywidualnie do każdego dziecka, stworzyć klimat zaufania i bezpieczeństwa. Dzieci chętnie przychodzą do mnie ze swoimi problemami, razem staramy się rozwiązać wszelkie konflikty.

Cyklicznie przeprowadzam pogadanki z dziećmi na aktualnie nurtujące ich tematy.

Na bieżąco kontaktuje się z rodzicami w sprawach wychowawczych. Organizuje także spotkania grupowe, gdzie poruszane są bieżące sprawy oraz aktualne wiadomości na temat dzieci.

Na bieżąco współpracuje z rodzicami oraz wszystkimi pracownikami przedszkola podczas organizowania imprez oraz uroczystości przedszkolnych i pozaprzedszkolnych.

Na gazetce grupowej aktualnie do potrzeb tworze gazetkę na różnorodne tematy wychowawcze oraz aktualne.

W ciągu całego półrocza 2008/2009 wymieniam się doświadczeniami z nauczycielami, wymieniam się konspektami, prowadzę rozmowy swobodne na aktualnie interesujące mnie tematy dotyczące pracy z dzieckiem.

§ 7 ust.2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach na terenie placówki i poza nią.

2. Samodoskonalenie i samokształcenie, poszerzanie, rozwijanie, doskonalenie w zakresie dokumentowania własnej pracy.

3. Poszerzanie, rozwijanie doskonalenia w zakresie dokumentowania własnej pracy.

6. Pedagogizacja rodziców.

Brałam udział w następujących kursach:

– Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy” warsztaty metodyczne (04.10.2008r.)

– „Inspiracje taneczno- teatralne”- warsztaty metodyczne (28.10.2008r.)

– „Porozumienie bez przemocy”- promocja zdrowia- październik 2008/ luty 2009

– „Kartki i laurki na różne okazje”- warsztaty (15.01.2009)

W miesiącu listopadzie przeprowadziłam szkolenie na radzie pedagogicznej „Co należy wiedzieć i jak należy pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Na bieżąco obserwowałam zajęcia koleżanek (zgodnie z harmonogramem).

Opracowałam indywidualne Programy Stymulacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.. (październik 2008 r.), opracowałam Program Oddziału Integracyjnego (wrzesień 2008r.)

Opracowuję miesięczne plany pracy z dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych.

Opracowuję miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy 4, 5latków.

Opracowałam zestaw „Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne” (wrzesień 2008r.)

Korzystałam ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, publicznej, pedagogicznej. Czytałam nowości wydawnicze, korzystałam z rad doświadczonych koleżanek, opiekuna stażu. (na bieżąco)

Przedstawiłam na radzie szkoleniowej metody pracy z dzieckiem autystycznym (listopad 2008r.)

W ciągu całego półrocza roku szkolnego 2008/2009 przeprowadziłam szereg badań dzieci pod różnym kątem (wady wymowy, arkusze osiągnięć edukacyjnych, na bieżąco prowadzę obserwację, ewaluację z zajęć prowadzonych z dziećmi z grupy deficytowej); informacje te pozwalają poznać mi możliwości rozwojowe dzieci, skupić się nad sferami, które wymagają usprawnienia.

Cały czas pracuję nad samokształceniem poprzez studiowaniem literatury przedmiotu, wiedzy innych koleżanek, dzielę się także spostrzeżeniami z nauczycielami z innych placówek, czerpię wiedzę także od nich.

W uporządkowaniu oraz usystematyzowaniu dokumentacji pomaga mi opiekun stażu oraz dyrektor placówki. (na bieżąco).

Biorę udział w zajęciach warsztatowych organizowanych na terenie placówki oraz poza nią.

Organizowałam spotkania z rodzicami, udzielałam fachowych porad w ramach konsultacji. Dla chętnych rodziców udostępniam własne czasopisma, książki lub polecam strony internetowe dotyczące konkretnych zagadnień.

Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami.

Przeprowadziłam pedagogizację rodziców na temat zagadnień zdrowia.

Na bieżąco sporządzam gazetkę dla rodziców, na której znajdują się bieżące problemy oraz zagadnienia z dziedziny psychologii, pedagogiki.

Na zajęcia grupowe przygotowuje referaty zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Udoskonalanie sposobu dokumentowanie własnej pracy.

2. Zapoznanie się i wnikliwe analizowanie procedury awansu zawodowego.

3. Aktualizacja wiedzy na temat zachodzących zmian w prawie i przepisach oświatowych.

Systematycznie uzupełniałam i wypełniałam dokumentację przedszkolną.

W razie potrzeby służę pomocą w kierowaniu dzieci do PPP w Zawierciu.

Konsultowałam się, na bieżąco, z dyrektorem przedszkola, opiekunem stażu, wyszukiwałam, analizowałam przepisy prawa oświatowego, Kartę Nauczyciela.

Na bieżąco śledzę w Internecie zmiany w prawie oświatowym.

Przeprowadzałam rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu. Wyszukiwałam informacje w sieci internetowej.

Opracowała: mgr Marta Haracz- KapuściakByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: