Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5 i 6 w roku szkolnym 2010/2011

Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie „Razem w przedszkolu”Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej, a także realizuję treści  własnego programu adaptacyjnego „Jestem wesołym przedszkolakiem” i programu ekologicznego „Przedszkolak przyjacielem natury”

W swojej pracy kierowałam się przede wszystkim dobrem dziecka, pamiętając o indywidualizacji pracy oraz dostrzeganiu i akceptowaniu dziecka takim, jakim jest. Działania edukacyjne w grupie obejmowały  różne sfery były to: sfera rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i ruchowego. Wiele uwagi w ciągu pierwszego semestru poświęciłam na wyrabianie u dzieci samodzielności, kształtowania umiejętności współżycia w grupie. Na początku roku szkolnego wspólnie opracowaliśmy kodeks przedszkolaka, przez co każde dziecko starało się postępować według niego. Dzieci uczyły się swobody wypowiedzi, poznały wiele wierszyków, bajek, opowiadań, uczyły się piosenek, rozwijały mowę i myślenie poprzez stosowanie różnych form aktywności oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy. Zapoznały się z instrumentami perkusyjnymi. Doskonaliły sprawność manualną poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, układanie , oraz sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych oraz  zabaw i gier ruchowych. Dzieci zapoznały się z obrazem graficznym liter; oraz z obrazem graficznym cyfr: 1,2,3,4,5,6,7,8,0.Organizowałam również spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, a także kształtowałam u dzieci umiejętność obserwacji przyrody i zmian jakie zachodzą podczas  różnej pory roku. Dzieci brały  udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Pt; „Chrońmy bioróżnorodność- segregujemy odpady”, którego patronem medialnym było Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, za które otrzymali dyplom uczestnictwa. Nasze przedszkole dołączyło do Klubu Czytających Przedszkoli w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Codziennie przez 20 minut czytano dzieciom dowolne opowiadanie lub bajeczkę. Zapraszano również innych nauczycieli, aby czytali dzieciom książki. Dzieci miały możliwość spotkać się z policjantką, która przedstawiła dzieciom zasady ruchu drogowego  i ważne telefony alarmowe oraz z pielęgniarką szkolną, która przybliżyła dzieciom zasady zdrowego żywienia i jak dbać o higienę osobistą. Dzieci aktywnie brały udział w imprezach i uroczystych apelach, które były organizowane w naszej szkole, m.in. w: Akcji Sprzątania Świata, Święcie  Pieczonego Ziemniaka, w rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Andrzejkach, Wieczornicy Bożonarodzeniowej, w  której to przedstawili Jasełka. Ważnym momentem w naszym przedszkolu było Pasowanie na Przedszkolaka, w którą to uroczystość aktywnie włączyli się rodzice przedszkolaków. Od tego roku szkolnego pasowanie na stałe wejdzie do programu przedszkolnego, ponadto jest to jeden z celów zawartych w programie  adaptacyjnym.  Grupa przedszkolaków to dzieci aktywne, otwarte na innych, chętne do pracy, ciekawe wszystkiego, co je otacza .Z chęcią uczestniczą w zabawach i grach ruchowych, oraz w zajęciach komputerowych, ponadto bardzo lubią zajęcia gimnastyczne w sali gimnastycznej.

Podsumowując stwierdzam, że założone cele dydaktyczno- wychowawcze zostały zrealizowane.

Iwona SurmaczByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

  • Tydzień promocji zdrowiaTydzień promocji zdrowia W naszej świetlicy szkolnej został przeprowadzony cykl zajęć pt. ,,Tydzień promocji zdrowia” we współpracy z zespołem promocji zdrowia […]
  • Program logopedycznyProgram logopedyczny Program logopedyczny dla dzieci 5 i 6 letnich OPRACOWAŁA: S.MGR MAGDALENA TOKAJ Wstęp Logopedia-nauka zajmująca się […]
  • Istota, charakter i funkcje zabawyIstota, charakter i funkcje zabawy opracowanie: mgr Małgorzata Jodłowska Termin „zabawa” odnosi się do każdej czynności podjętej dla przyjemności bez względu na końcowy […]
  • Znaczenie opanowania mowy dla umysłowego rozwoju dzieckaZnaczenie opanowania mowy dla umysłowego rozwoju dziecka „... możliwie doskonałe owładnięcie językiem ułatwia człowiekowi życie i działanie na każdym polu, a na wyższych poziomach […]