Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Cele awansu:

 • Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami pracy i szkoły.
 • Poszerzanie zakresu wiedzy.
 • Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, poprzez podejmowanie działań  wykraczających poza obowiązki służbowe.
 • Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WSTĘP

Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym od 22 lat, jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a zarazem fascynujący. Jestem nauczycielem mianowanym. Pracuję w szkole wiejskiej,…………….., gdzie naukę pobierają dzieci  z czterech sąsiadujących ze sobą miejscowości.

Od początku swojej pracy, staram się poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów, wzbogacać warsztat pracy, biorę czynny udział w wydarzeniach szkoły. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przez cały okres stażu od 01.09.2004r do 03.10.2007r., który odbywałam w ………., gdzie pracuję   od czternastu lat, realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.

Okres, w którym odbywałam staż, został przedłużony ze względu na moją nieobecność w pracy spowodowaną urlopem macierzyńskim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.

Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Opierałam się głównie na założeniach programu wychowawczego, programu profilaktyki, planu pracy szkoły. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan rozwoju zawodowego uwzględnia także mój czynny udział  w życiu szkoły oraz  jej promowanie poprzez organizację uroczystości szkolnych, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności), wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce, aktywny udział  w pracach zespołów nauczycielskich. Starałam się nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć.

W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Okresstażu będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej, jest okazją  do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

Wysiłek włożony w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że zabiegałam o dobro dzieci, rozpoczynających edukację szkolną. Lubię swoją pracę i jestem z niej zadowolona.

Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

W ramach tego paragrafu przyjęłam następujące zadania do realizacji.

Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.

Odszukałam i przeanalizowałam   przepisy  prawa oświatowego, różne artykuły i publikacje, w tym  obowiązujące akty prawne:

●  Karta Nauczyciela, ustawa z 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami),

●  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. w sprawie  uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593  z 8.12.2004r.),

● Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007r.).

Zmiany w prawie oświatowym staram się także śledzić na bieżąco, na różnych stronach internetowych, m. in. www.men.gov.pl. Informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli czerpię z awansowego forum internetowego na stronie www.glos.pl. Uczestniczyłam w warsztatach „Awans zawodowy nauczyciela”. Porady ekspertów były pomocne w trakcie konstruowania planu rozwoju zawodowego  oraz pisania niniejszego sprawozdania.

Efekty:

 • poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego,
 • poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,
 • opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.

W swej pracy podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu  i metod pracy, realizowaniu zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Wynikało to ze specyfiki szkoły, jak również ze szczególnego charakteru etapu nauczania, jakim jest nauczanie przedszkolne oraz pełnienie funkcji wychowawcy w oddziale przedszkolnym. Stąd tez wynika konieczność

samodoskonalenia się, jak też współpracy ze wszystkimi podmiotami. Będą to m.in. szkoła, jednostki samorządowe, kulturalne, porządkowe, organizacje charytatywne i inne.

Wzbogacałam własną wiedzę poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism:

–  Zapoznałam się z publikacjami książkowymi i ciekawymi artykułami w czasopismach oświatowych: „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, „Głos nauczycielski”, „Psychologia w szkole”, „Charaktery. Magazyn psychologiczny”, „Wychowanie Przedszkolne”, „Dysleksja”, „Głos Nauczycielski”, „Oświata i Wychowanie”, „Życie Szkoły”.

Wśród książek, które zwróciły moją uwagę są:

●  „Biblioterapia”, I. Borecka, Warszawa, SBP, 2001,

● „Biblioterapia”, red. M. Fedorowicz i T. Kruszewskiego, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2007,

●  „Sztuka w edukacji i terapii”, red. M. Knapik, W. A. Sacher, Kraków, Impuls, 2004,

„Aktywne wychowanie, Jak pozytywnie wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka”, Ross Campbell, Vociato, 2009 i inne.

– Korzystałam z poradników metodycznych: „Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców  ”, „Metody aktywizujące”, „Trudna klasa: opanować, wychować, nauczyć”, „Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego”.

–    Samokształciłam się korzystając z zasobów Internetu, biblioteki szkolnej, pedagogicznej. Korzystałam ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w…….., dostępnych  w Internecie:

●  Katalog on – line najnowszych zbiorów,

●  Zeskanowany katalog alfabetyczny zbiorów – nauczyciele awansujący.

–   Na bieżąco wzbogacałam swoją biblioteczkę nauczyciela: kolekcja płyt CD i DVD (  ),  inne pozycje o tematyce psychologicznej i społecznej.

Efekty:

Wymienione powyżej pozycje :

 • pozwoliły mi ustosunkować się do pracy z dziećmi,
 • wzbogacić wiedzę i umiejętności,
 • dostosować formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb moich uczniów,
 • ułatwiło mi współpracę z rodzicami, szczególnie przy realizacji tematów spotkań dotyczących dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa.

Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy.

Podczas pracy wychowawczo – dydaktycznej, często stosowałam nowoczesne metody pracy aktywizujące dzieci. Wykorzystałam tu zdobyte umiejętności  ze  szkolenia  nt. „Aktywizujące metody nauczania”(2006r.).

Były to:

● drama – przyczyniła się do rozwijania wyobraźni dziecka i do dokonania w nim pozytywnych zmian,

●  dzięki inscenizacji dzieci doskonaliły zachowania interpersonalne, nabyły umiejętności komunikowania własnych myśli uczuć oraz nauczyły się odważnego wystawiania swojej osoby na forum publiczne,

●  „burza mózgów” – do rozwiązywania problemów,

●  mapa mentalna – wykorzystuję do wizualnego opracowania problemów i pojęć,

●  mapa skojarzeń – dzięki niej dzieci  rozwijają sprawność umysłowa oraz zainteresowania,

●  gry dydaktyczne – do rozwijania zdolności intelektualnych, szczególnie matematycznych,

●  metoda niedokończonych zdań – spełnia funkcje diagnostyczną i integracyjną,

●  Pedagogika zabawy – Klanza – często wykorzystuję w swojej pracy zabawy integrujące całą grupę dzieci, umożliwiając wszystkim aktywną, wspólną zabawę (zapoznałam się               na kursie „Psychopedagogika” 2005r.).

Efekty – dzieci:

pozytywny wpływ na zmianę w myśleniu i działaniu dzieci,

–  dzieci rozwinęły wyobraźnię i kreatywność,

–  nauczyły się twórczego rozwiązywania problemów,

– odważnego wystawiania swojej osoby na forum.

Efekty – nauczyciel:

satysfakcja zawodowa,

wzbogacenia umiejętności wychowawczo – dydaktycznych,

–  pokonanie własnej niepewności przed eksperymentowaniem na zajęciach.

Organizowałam i współorganizowałam konkursy szkolne:

przygotowałam i przeprowadziłam oraz pozyskałam sponsorów nagród do konkursów szkolnych o tematyce regionalnej – „Moja miejscowość”, „Kraina Lesoków”,

– współpracowałam z koleżanką oraz radnym ……… przy organizacji cyklicznych konkursów „Zielone świątki na Kaszubach”,

–  współpracowałam z koleżanką przy organizacji cyklicznych konkursów dotyczących pór roku „Kolory Pani Jesieni”, „Dzień Ziemniaka”, „Jesień”, „Dary Pani Jesieni”.

Efekty:

udział uczniów w konkursach służy promocji szkoły, zaś na poziomie szkolnym integracji społeczności szkolnej oraz tworzeniu interesujących form spędzania czasu wolnego,

–  uczniowie rywalizując w konkursach szkolnych poznają swoje możliwości  i umiejętności, ujawniają swoje talenty , rozwijają zainteresowania, kształcą wyobraźnię przestrzenną, wytrwałość, realizują własne marzenia.

Uczestniczyłam w życiu szkoły poprzez organizowanie lub współorganizowanie wymienionych niżej imprez i uroczystości:

współorganizuję z koleżanką coroczne kiermasze świąteczne na Boże Narodzenie, Wielkanoc. Dochód przeznaczany jest na zakup pomocy dydaktycznych do sal w nauczaniu zintegrowanym, pokrywa się koszt przedstawień wykonywanych przez zapraszane grupy teatralne, np. Art.-Re z Krakowa,  dla uczniów szkoły, jak   i rodziców (np. Dzień Matki);

– współpracuję z pedagogiem szkolnym w corocznej akcji na Boże Narodzenie  – „Dzieci Dzieciom”. Akcja ma na celu zbiórkę rzeczy dla dzieci z rodzin biednych             i patologicznych.

Efekty:

działania angażujące uczniów w życie szkoły, wspomagają tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,

– przyczyniają się do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji, integrują środowisko rodzinne,

–  stwarzają uczniom możliwości prezentacji swoich umiejętności i zdolności, zdobywania nowych doświadczeń, pokonywania nieśmiałości.

W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły, wnioski z rad pedagogicznych opracowałam plany działań wychowawczych dla swojej klasy „0”.

Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była współpraca  z rodzicami dzieci, zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń  i konieczność podejmowania działań profilaktycznych oraz uwagi innych nauczycieli.

Zakładały one umiejętność funkcjonowania dziecka w grupie i działania w niej, promowanie zdrowego stylu życia, uczestnictwo w życiu kulturalnym, włączenie  do współpracy rodziców.

– Podejmowałam różne działania wspierające integrowanie się grupy, np. codzienne powitania, stwarzanie okazji do niesienia pomocy, sytuacje dydaktyczne sprzyjające ujawnianiu wartości, uroczystości klasowe, wycieczki.

–  Zapewniałam uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz wypoczynku   w szkole i poza nią.

–  Zapoznawałam Dzieci z przepisami BHP, które należy przestrzegać na terenie szkoły, regulaminem wycieczek klasowych i szkolnych.

–  Omawiałam możliwe zagrożenia jakim mogą być narażeni w trakcie  ferii zimowych i letnich.

–  Wdrażałam do przestrzegania  dyscypliny i porządku na lekcjach oraz podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły.

–  Dzięki rozmowom z rodzicami i uczniami, poznawałam sytuację rodzinną,   ich problemy, potrzeby. Sprzyjała temu obserwacja dzieci podczas zabaw dowolnych, analiza rysunków, a także analiza ankiet skierowanych do rodziców.

Opracowuję na początku roku ankietę informacyjną „Nasze dziecko już chodzi  do szkoły”, którą rodzice otrzymują z prośbą o wypełnienie. Celem jej jest uzyskanie informacji  o każdym dziecku, jego zainteresowaniach, umiejętnościach, osobowości, o działaniach wychowawczych w domu, oczekiwań rodziców wobec nauczyciela oddziału przedszkolnego, szkoły. Powyższe informacje, znacznie ułatwiają mi kontakt w pierwszym okresie pobytu dziecka  w szkole i pomagają w planowaniu dalszej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Jednym z założeń planu wychowawczego była współpraca z rodzicami.

Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, jak i placówce.

–  Na początku każdego roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości.

– Przygotowywałam i opracowywałam programy spotkań z rodzicami połączone  z pedagogizacją rodziców. W ramach pedagogizacji rodziców poruszałam takie tematy, jak:

●  „Prawa dziecka”,

●  „Dojrzałość szkolna”,

●  „Dziecko trudne”,

●  „Dziecko zdolne”,

●  „Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym”.

W przygotowaniu spotkań z rodzicami pomogły mi materiały dydaktyczne zdobyte  w czasie szkoleń, warsztatów:

●  „Praca z dzieckiem trudnym”

●   „Zapobieganie dysleksji rozwojowej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym”,

●  „Dziecko nadpobudliwe w klasie”.

Poza stażem przygotowałam dla rodziców prelekcje, do realizacji których wykorzystałam umiejętności nabyte na kursach:

●  „Nowa podstawa programowa – realizacja reformy systemu oświaty w klasie „0”,

●  „Biblioterapia – jak realizować w domu?”

Prelekcje miały na celu ukazanie pozytywnych stron płynących z czytania dzieciom książek przez rodziców, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i intelektualnej.

Angażowałam rodziców w prace na rzecz klasy 0:

– pomoc w szukaniu sponsorów celem doposażenia sali oddziału przedszkolnego oraz wpłynięcia na jej wygląd estetyczny (zakupu zabawek i innych pomocy na zajęcia, wykonanie wieszaka i półki),

– udział w przygotowaniach uroczystości klasowych – wigilia, jasełka, zakończenie roku szkolnego,

–  pomoc w sprawowaniu opieki w trakcie wycieczek.

Współpracowałam z  rodzicami w celu podnoszenia poziomu nauczania poprzez:

–  organizowanie spotkań indywidualnych, okazjonalnych z rodzicami, gdy wymagało tego dobro dziecka lub na życzenie rodzica – prowadziłam rozmowy w czasie których podejmowałam tematy  ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci,

– organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, mających na celu przybliżenie procesu kształcenia i wychowania. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich dzieci podczas zajęć, zarówno zachowania, jak i aktywności na zajęciach,

–  organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców.

Od wielu lat organizowałam i brałam czynny udział w uroczystościach na rzecz szkoły.   Spotkania te miały charakter okazjonalny, ale były także związane   z realizacją Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły. Co roku organizuję i współpracuję przy organizacji wielu imprez dla dzieci i rodziców, związanych z różnymi okazjami  i świętami, szczególnie ważnymi w miejscowościach wiejskich.

W ciągu trwania stażu:

–  organizowałam spotkania wigilijne dla dzieci wraz z rodzicami, połączone  z „Jasełkami”, wspólnym poczęstunkiem, śpiewem kolęd,  oraz „Powitania Wiosny”,

– współpracowałam przy organizacji zabawy andrzejkowej, „Mikołajek”, „Dnia Dziecka”, balu karnawałowego.

Wyżej wymienione uroczystości oprócz walorów edukacyjnych i wychowawczych, wrażeń emocjonalnych, przyczyniły się do integracji dzieci i ich rodziców.

–  systematycznie analizowałam sytuację materialną wychowanków, organizowałam dla nich przy współudziale pedagoga szkolnego pomoc materialną i rzeczową,

–  organizowałam dzień „otwartych dni”, podczas których rodzice mogli obserwować dziecko w zabawie i w trakcie zajęć.

Efekty:

–  rodzice chętniej brali czynny udział w życiu klasy, szkoły,

–  dokładnie zapoznałam się z warunkami bytowymi dziecka i sytuacją rodzinną,

–  zmniejszyła się absencja dzieci na zajęciach, wielu rodziców zaczęło systematycznie kontaktować się ze szkołą,

–  częste kontakty z rodzicami umożliwiły zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych.

–  rodzice stali się bardziej otwarci wobec nauczycieli, nakłaniali do angażowania się w życie szkoły innych rodziców, zmienił się pogląd rodziców (nie zawsze przychylny) wobec poczynań szkoły,

–  częstsze były kontakty z rodzicami.

Opracowywałam informatory dla rodziców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, opracowałam w formie broszur następujące informatory dla rodziców:

–   w ramach programu adaptacyjnego dla dzieci 6 –letnich „Już jestem w szkole – pierwsze  dni w oddziale przedszkolnym”,

–  „Dzieci zdolne – pojęcie dziecko zdolne, jak rozwijać uzdolnienia”,

–  „Rozwój psychofizyczny dziecka 6 –letniego”,

–  „Mowa dziecka 6 – letniego”,

–  „Dziecko z trudnościami”,

–  „Dojrzałość szkolna”.

Zachęcałam rodziców do korzystania z  literatury i czasopism o tematyce  wychowawczo – pedagogicznej, poprzez wypożyczanie lub prenumeratę:

●  „Wychowanie w Przedszkolu”,

●  „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”,

●  „Dysleksja”,

●  „Biblioterapia w praktyce”, pod red. E. J. Koniecznej, Kraków Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006,

●  „Z nim się nie bawię!: o odrzuceniu i wykluczeniu z grupy”, H. Baum, Kielce Jedność, 2005,

●  „Uczeń z dysleksją w domu”, M. Bogdanowicz, A Rojek, M. Różyńska, Gdynia, Wydawnictwo Operon, 2007. W 2007r. uczestniczyłam w spotkaniu autorskim promującym wymienioną książkę.

Efekty:

udostępnienie szerszej grupie sprawdzonych materiałów,

–  podzielenie się doświadczeniami i wiedzą z rodzicami.

Działania wpływające na doskonalenie własnego warsztatu pracy, na podnoszenie jakości pracy szkoły.

W celu dokonania obiektywnej oceny własnych działań, nieodzownym warunkiem jest obserwacja i analiza możliwości ucznia oraz jego postępów.

Razem z pedagogiem szkolnym, panią ………, opracowałam dokumentację dotyczącą diagnozy dzieci 6 – letnich . Dokumentacja zawiera „Kartę sześciolatka”, Arkusz obserwacyjny dziecka sześcioletniego – diagnoza wstępna  i diagnoza końcowa” , „Badanie dojrzałości szkolnej dziecka 6 – letniego”. Wspólnie  z pedagogiem szkolnym, przygotowuję  i przeprowadzam zapisy dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym do klasy „0”, diagnozę wstępną i końcową. Według opracowanej procedury przeprowadzamy badanie dojrzałości szkolnej dzieci na początku i po rocznym pobycie w klasie „0”  oraz opracowujemy wyniki badań. Badania przeprowadzamy zespołowo i indywidualnie.

Badanie dojrzałości szkolnej przeprowadzamy w celu porównania bieżących wyników z wynikami, jakie uzyskują dzieci po zakończeniu zajęć w klasie „0”. Zostaną sprawdzone postępy poczynione przez dzieci przez rok pobytu w klasie „0”. Badania pozwolą  na określenie gotowości szkolnej dzieci  do podjęcia nauki w klasie I. Będą pomocne  w prowadzeniu monitoringu postępów ucznia w szkole od klasy „0” do klasy VI.

Łącznie z pedagogiem szkolnym sporządzałam zestawienie wyników badań, podsumowania i wnioski do dalszej pracy, jak również przedstawiałam corocznie  na spotkaniach Rady Pedagogicznej, podsumowujących rok szkolny.

Pracując z dziećmi 6 – letnimi systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną, której wyniki dokumentowałam w arkuszach obserwacyjnych i zeszycie obserwacji. Przeprowadzone przeze mnie obserwacje, analizy wyników testów z badania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji wg Marty Bogdanowicz, pozwoliły mi na właściwe ukierunkowanie pracy stymulacyjno – wspomagającej oraz na właściwe dostosowanie pracy wychowawczo                            – dydaktycznej do możliwości rozwojowych dzieci. Wnioski wyciągnięte  na ich podstawie były pomocne w planowaniu pracy , były wskazówką, w jaki sposób modyfikować swoje działania, aby wzrastała jakość pracy szkoły.

Efekty:

–  szybsze wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych,

–  ułatwiły obserwowanie zmian w jego rozwoju, przyrostu wiadomości i umiejętności,

–  zacieśniły współpracę z rodzicami,

– wzbogacenie wiadomości i umiejętności w wyniku podjętych oddziaływań, pozwoliły zorientować się, z jakimi wiadomościami i umiejętnościami dzieci rozpoczęły edukację przedszkolną,

– pozwoliły, jak najwcześniej rozpoznać zaburzenia rozwojowe i podjęcie odpowiednich działań eliminujących lub korygujących.

Dokumentowałam realizację planu zawodowego.

W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Opracowałam wiele przydatnych scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości, programów, sukcesywnie wdrażanych w pracy.

Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Na podstawie autoanalizy, autorefleksji, dokonałam opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.

Podejmuję działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.

Szkoła  poza działaniami dydaktycznymi, prowadzi także wiele zajęć pozalekcyjnych  i wychowawczych. Ważniejsze uroczystości oraz dokonania naszych uczniów znajdują odbicie w kronice, gazetce szkolnej, a także w lokalnej prasie. Prowadząc fotograficzną dokumentację szkoły, opracowywałam teksty sprawozdań dotyczące przeprowadzonych apeli okolicznościowych, uroczystości szkolnych oraz osiągnięć uczniów. Teksty wraz  ze zdjęciami ukazały się w lokalnej prasie.

Nawiązałam współpracę z redakcją miesięcznika „Nasza Gmina”. Zdobyte umiejętności pracy z edytorem tekstu Word, programem graficznym Corel, pomogły  i w redagowaniu tekstów  do publikacji.  Na łamach prasy ukazały się artykuły  z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka,  Powitanie Wiosny, wycieczek szkolnych do ciekawych miejsc.

Efekty:

– ukazanie się zdjęć i artykułów w prasie lokalnej, przyczyniło się do promocji szkoły w najbliższym środowisku, gminie i poza nią,

–  wzrost zainteresowania miesięcznikiem przez rodziców, nauczycieli ze względu  na bieżące wiadomości z życia szkoły,

– zachęcenie dzieci do większego zaangażowania w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,  co znacznie poprawiło jakość pracy szkoły.

Podejmowanie dodatkowych działań.

–  Prowadzenie kroniki. – przed stażem, do 2005r., oraz obecnie od 2009r., prowadzę kronikę szkolną.

–  Opracowałam historię szkoły – ze zgromadzonych materiałów w archiwum szkolnego, archiwów państwowych w Gdyni i Gdańsku, rozmów z mieszkańcami …….., wspomnień byłych uczniów, pracowników, opracowałam historię szkoły od momentu jej powstania – IX. 1963r.

Efekty:

– zgromadzone i opracowane fakty z historii szkoły oraz kroniki szkoły są bogatym dokumentem placówki, służącym także jako pomoc  dydaktyczna, szczególnie w środowisku wiejskim.

Ewaluacja:

– przy okazji rocznicy opublikować historię szkoły w prasie, w celu promocji  oraz dla młodszego pokolenia wychowanków.

Przygotowałam projekt strony internetowej szkoły.

Dużym wyzwaniem  dla mnie było przygotowanie projektu strony internetowej. Wykorzystując wiedzę nabytą na kursach komputerowych, przygotowałam projekt strony internetowej szkoły, lecz niestety nie zdołałam jeszcze go zrealizować. Będzie to dla mnie zadanie priorytetowe w najbliższym czasie.

Oczekiwane efekty:

promocja szkoły w środowisku – Internet jest tańszy, niż wydrukowanie jakiegokolwiek folderu, czy informatora,

–  źródło wiadomości dla nauczycieli, rodziców, uczniów – swobodny dostęp  do danych na temat planu pracy szkoły, , kół zainteresowań, WSO, osiągnięć uczniów i innych informacji.

Opracowałam regulamin dowozu otwartego uczniów naszej szkoły.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom dojeżdżającym do szkoły autobusami PKS, w formie dowozu otwartego, pełnię dodatkową funkcję w szkole. Sprawuję opiekę  nad uczniami szkoły podczas dojazdu autobusem na zajęcia w godzinach porannych i po zakończeniu zajęć, w godzinach popołudniowych.

W związku z tym opracowałam Regulamin dowozu otwartego uczniów ………. . Regulamin  zawiera prawa i obowiązki uczniów oraz opiekuna. Uczniowie zostali  z nim zapoznani na apelu porządkowym, a także przez wychowawców klas.

Efekty:

–  zapewnienie opieki dzieciom, szczególnie najmłodszym podczas dojazdu do szkoły,

–  wdrażanie dzieci do przestrzegania zachowania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania

z dojazdów otwartych,

–  podejmowanie dodatkowych środków w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, podczas

dojazdów autobusem do szkoły, podwyższa  jakość pracy placówki.

Podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy dydaktyczno – opiekuńczo  – wychowawczej, pozytywnie wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie   w  pracy   technologii   informacyjnej i   komunikacyjnej

W ciągu ostatnich lat komputer stał się powszechnie przeze mnie stosowanym narzędziem pracy. W okresie stażu, jak i wcześniej, starałam się maksymalnie wykorzystywać oraz doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu mojej pracy, a także w podwyższaniu jakości pracy szkoły.

Wiedzę z tego zakresu znacznie pogłębiłam dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

– „Wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej ucznia”,

– „Technologie informacyjne edukacja multimedialna w praktyce szkolnej- moduł I”,

– „Technologie informacyjne edukacja multimedialna w praktyce szkolnej- moduł II”,

– „Technologie informacyjne edukacja multimedialna w praktyce szkolnej- moduł III”.

Umiejętności nabyte  w/w formach doskonalenia wykorzystałam w  codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej, korzystałam z zasobów  i możliwości sieci Internet. Odwiedzałam wiele stron internetowych, dotyczących m.in. podręczników, materiałów dodatkowych do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń. Poniżej wymieniam tylko kilka przykładów stron, które odwiedziłam:

●  www.wychowanieprzedszkolne.pl,

●  www.men.gov.pl,

●  www.eduseek.pl,

●  www.kuratoriumgdansk.pl

●  www.kochamydzieci.pl.

W trakcie stażu przy pomocy rodziców wychowanków oraz pozyskaniu sponsorów, zakupiłam dwa używane komputery do sali oddziału przedszkolnego, do dyspozycji dzieci. Ważną sprawą było ukształtowanie  w świadomości dzieci prawidłowego stosunku  do komputera, służącego do pracy  i pomocy człowiekowi. W tym celu , zabawy i zajęcia, ćwiczenia przy komputerze były kontrolowane.

Zachęcałam uczniów do korzystania z technologii komputerowej poprzez wykorzystanie programów użytkowych, edukacyjnych, np. „Socrates”, „Kolory i kształty”, „Poznaję literki” i inne.  Jednocześnie uczulałam na zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania, z komputera i Internetu: problemy ze wzrokiem, wady postawy, cyberprzemoc, uzależnienie, depresja. Wykorzystałam tu m.in. wiadomości nabyte z  kursów „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna  w praktyce szkolnej – moduł I” oraz literatury fachowej.

Efekty:

–  zgromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki,  psychologii,

–  uatrakcyjnianie  zajęć,

–  pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy,

–  ustawiczne samokształcenie

–  wzrost stopnia fachowości przekazywanych treści pod względem metodycznym i merytorycznym,

–  pogłębienie wiadomości związanych ze światem techniki,

–  rozbudzanie zainteresowań dzieci z dziedziny informatyki.

Znajomość technologii komputerowej przyczyniła się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy o tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji zawodowej:

–  konspekty,

–   rozkłady materiału,

–  scenariusze zajęć i uroczystości,

–  arkusze obserwacji,

–  dyplomy, zaproszenia,– np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, na zakończenie   roku szkolnego,

–  podziękowania (za wsparcie i zrozumienie sponsorom, rodzicom),

–  dyplomy – np. wzory dyplomów na konkursy cykliczne – „Zielone świątki

na Kaszubach”,  „Moja miejscowość”,

–  referaty,

–  karty pracy dla dzieci – w programie Point wykonuję rysunki, które wykorzystuję

w edytorze tekstu,

–  pomoce dydaktyczne do zabaw i zajęć,

–  prezentacje multimedialne – szczególnie przydatna do rozwoju procesów uogólniania,

–  gry dydaktyczne – stosuję w celu utrwalania i sprawdzania wiadomości,

–  publikacje dotyczące działalności szkoły do wydruku w czasopismach,

– prowadzenie kroniki klasowej – zdobyte umiejętności pracy z edytorem tekstu Word, programem graficznym Corel i Publisher, pomogły mi na co dzień w redagowaniu tekstów do kroniki szkolnej, do publikacji.

W kontaktach z rodzicami:

–  materiały na tablicę informacyjną dla rodziców – zamieszczam najważniejsze informacje dotyczące grupy dzieci 6-letnich (rozkład zajęć, założenia wychowawczo-dydaktyczne, wiersze, informacje dotyczące dysleksji itp.).  Na spotkania z rodzicami przygotowuję  cykliczne ankiety, ważne zagadnienia dotyczące rozwoju dzieci  w wieku przedszkolnym, rozdaję je po spotkaniach w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej. Taka forma daje możliwość wyposażenia rodziców w informacje,   z którymi mogą zapoznać się  w odpowiednim dla siebie czasie i w razie potrzeby powracać do nich.

Szkoła, w której pracuję posiada pracownię komputerową, w której miałam możliwość przeprowadzenia zajęć z dziećmi z użyciem programu Power Point. Czynności praktyczne przy użyciu komputera pomogły utrwalać wiedzę w tym zakresie.

Przy wykorzystaniu sprzętu audio video – odtwarzacza DVD, rozwijałam zainteresowania  z różnych dziedzin nauki, życia, rozbudzałam ciekawość.

Odtwarzacz MP3 był niezastąpionym narzędziem w edukacji muzycznej, zaspokajającej potrzeby ruchu, nauce współdziałania w grupie.

Efekty:

–  korzystanie z Internetu i komputera pozwoliło mi estetyczniej i ciekawiej opracowywać pomoce dydaktyczne,

–  znajomość technologii komputerowej przyczyniła się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy o tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji zawodowej,

–  przygotowanie czytelnej i przejrzystej dokumentacji pedagogicznej za pomocą techniki   na stałe weszło do moich obowiązków.

W codziennej pracy korzystam z komputera, drukarki, aparatu cyfrowego, skanera. W ten sposób utrwalam ważne chwile z życia klasy 0, a także szkoły. Dokumentuję organizowane przez mnie i innych uroczystości szkolne, apele, imprezy, wycieczki. Wykorzystuję tu także umiejętności nabyte na kursie „Technologie informacyjne   i edukacja medialna w praktyce szkolnej – moduł II”.

Przygotowałam prezentacje multimedialne przy użyciu programów Power Point i  Corel Draw.

W trakcie trwania stażu przygotowałam i przedstawiłam dwie prezentacje multimedialne:

●  „W świecie pszczół” – prezentację zaprezentowałam  uczniom klas 0-III  w powiązaniu  z wizytą pszczelarza,

●  „Koty”- w powiązaniu z wprowadzeniem litery, zapoznaniem z rozwojem kotów, rasami.

Poza stażem wykonałam prezentację multimedialną „Dzieci w Anglii”. Została przygotowana przy okazji „Dnia angielskiego” w  związku z tym, iż udało mi się pozyskać wolontariuszkę, Angielkę, polskiego pochodzenia, biegle władającą także językiem polskim, zamieszkałą od kilku lat na stałe w ………., do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja ta wpisała się w kalendarz zajęć klasy 0. Na bieżąco przy okazji czytania utworów  literackich, dzieci poznają także język angielski.

Przy tworzeniu prezentacji wykorzystałam wiadomości uzyskane na kursie „Technologie informacyjne i edukacja medialna w praktyce szkolnej – moduł III”.

Efekty:

systematyczne pogłębianie wiedzy dotyczącej możliwości komputera i programów komputerowych oraz wykorzystanie zdobytych umiejętności,

–  wzbogacanie wiadomości dzieci z różnych dziedzin, nabywanie umiejętności  w zakresie nauki języka obcego.

Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego.

W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam i dokumentowałam przy pomocy komputera, dokumentację potwierdzającą realizowane zadania.

Podejmowanie dodatkowych zadań.

–  Wykorzystanie poczty elektronicznej.

Jedną z postaci utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami, jest używanie przeze mnie takich form komunikacji internetowych, jak poczta elektroniczna e-mail, jak również komunikator internetowy „Skype”. Pozwoliły mi one na szybką i bezpośrednią komunikację oraz przesyłanie informacji zawartych w różnej formie  z innymi nauczycielami, szkołą, rodzicami uczniów, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, zgłaszając e-mailem swój udział  w szkoleniach. Ta forma komunikowania służy mi głównie do wymiany informacji.

Na swój własny użytek stworzyłam bazę linków do ulubionych edukacyjnych portali internetowych celem ułatwienia sobie szybszego dostępu do Internetu.

W razie potrzeby zawiadamiałam drogą mailową rodziców moich wychowanków o sprawach bieżących, dotyczących spraw klasy „0”, czy też szkoły.

Efekty:

–  umiejętność stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy zawodowej, w życiu codziennym ułatwia pracę oraz umożliwia własny rozwój.

Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego.

Podejmowane działania w zakresie uatrakcyjniania zajęć, stworzenia możliwości  w praktyce realizowania nabytych wiadomości przy użyciu komputera na co dzień, zarówno przeze mnie, jak i dzieci, miało wpływ na efektywność nauczania,  a zarazem na podwyższenie jakości pracy szkoły.

W trakcie stażu, moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie się powiększyła. Zwiększyłam efektywność i sprawność mojej pracy, a tym samym podniosła się jakość pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,  w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W prawidłowym funkcjonowaniu szkoły nieodzowne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Nie powinno to wynikać jedynie z obowiązku i konieczności lecz przede wszystkim z potrzeby pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące przyczyniają się  do efektywniejszej pracy danej placówki. Mając na uwadze obopólne dobro, byłam uczestniczką, a także organizatorką wielu spotkań i szkoleń mających na celu dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami wynikającymi z praktyki zawodowej:

Udostępniałam innym nauczycielom scenariusze zajęć uroczystości i imprez szkolnych oraz dekoracji tematycznych.

Podczas wieloletniej pracy przygotowywałam uroczystości i imprezy szkolne. Wiele scenariuszy z tych imprez dokumentuję na płytach. Gromadzę także scenariusze zajęć, w przygotowanej do tego teczce.

– Dzieląc się swoimi umiejętnościami i wykorzystując swoje zainteresowania, wykonywałam w szkole dekoracje okolicznościowe, np. Bal karnawałowy, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, zakończenie roku szkolnego, spotkania wigilijne, Wielkanoc, Dzień Seniora.

– Doświadczenie i pomysły na prace plastyczne, na konkursy, udostępniałam innym nauczycielkom.

–  W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem scenariusze te udostępniałam koleżankom z pracy oraz innym znanym mi nauczycielom pracującym w innych placówkach.

–  Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami  i informacjami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń.

–  Na prośbę nauczycieli wykonałam dekoracje tematyczne na korytarz i stołówkę szkolną.

– Upowszechniałam wśród zainteresowanych nauczycieli materiały pozyskiwane przez   Internet dotyczące wdrażania reformy oświaty.

Efekty:

–  wymiana doświadczeń między nauczycielami,

–  poznanie nowych form i metod pracy,

–  wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela,

–  podniesienie jakości prac organizowanych w szkole uroczystości i imprez.

Zamieściłam publikacje w Internecie.

Kolejną formą dzielenia się wiedzą było zamieszczenie publikacji w Internecie  na stronie www.wychowanieprzedszkolne.pl „Dojrzałość szkolna”, mojego planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania, a także scenariusza zajęć „Spotkania z rodzicami – inaczej”,  Filii Biblioteki Gminnej ………. Przekazałam  inne scenariusze:  „W zagrodzie wiejskiej”, „Dzień Dziecka – impreza integracyjna w środowisku wiejskim”.

Efekty:

–  popularyzacja własnej pracy,

–  inni nauczyciele uzyskali pomysły i rozwiązania do pracy wychowawczo-dydaktycznej,

–  nabycie nowych doświadczeń.

Prowadziłam zajęcia otwarte dla innych nauczycieli.

– Zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących „Dary Pani Jesieni”.

–  Zajęcia z użyciem prezentacji multimedialnej „W świecie pszczół” oraz warsztaty z zaproszonym pszczelarzem z …………..

– Zorganizowałam dla zainteresowanych koleżanek warsztaty muzyczne  z wykorzystaniem różnych pomocy, na których podzieliłam się umiejętnościami zdobytymi na warsztatach „Doskonalenie rozumowania poprzez ćwiczenia rytmiczne”. Wykorzystałam tu również własną umiejętność gry na pianinie i akordeonie.

Efekty:

–  nauczyciele wyrazili chęć przeprowadzenia podobnych zajęć po dostosowaniu do możliwości wiekowych swoich dzieci,

–  uczniowie nabyli wiadomości o rozwoju człowieka w zgodzie z prawami natury i z  zachowaniem poszanowania dla środowiska przyrodniczego,

–  umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań, uzdolnień wyrażania emocji, przeżyć w formie plastycznej, muzycznej.

Przygotowałam i prowadziłam imprezy szkolne:

–  bal karnawałowy w szkole dla dzieci ze szkoły i spoza (2007r.),

– zorganizowałam zajęcia integracyjne w terenie dla uczniów klas 0-III pod hasłem „Mój region Kaszuby”, (2007r.), które na stałe weszły do kalendarza imprez szkolnych w nauczaniu zintegrowanym.

Efekty:

–  dzieci miały możliwość realizowania się w twórczym działaniu,

–  integracja dzieci w różnym wieku,

–  promowanie szkoły w środowisku,

– aktywne współuczestnictwo własne oraz innych nauczycieli umożliwiło spójne oddziaływania wychowawczo – dydaktyczne.

Przygotowałam i wygłosiłam referat na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w ramach WDN:

– „Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?”(2005r.),

– „Komputer – szansa, czy zagrożenie dla dzieci”(2006r).

Poza stażem wraz z koleżanką opracowałam i przedstawiłam zmiany dotyczące nauczania  w edukacji przedszkolnej (2008r.). Ponadto opracowałam  i zaprezentowałam materiał „Procedura planowania i dokumentowania pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności  w nauce” , który został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną – (2009r., poza stażem).

Efekty:

wzbogacenie warsztatu mojego i innych nauczycieli, znacząco wpłynęło na jakość realizowanego procesu dydaktycznego w szkole,

–  ułatwienie pracy innym nauczycielom poprzez przekazanie materiałów i wskazówek,

–  monitorowanie własnych działań,

–  wypracowywanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy szkoły w zakresie organizacji nauczania.

–  Aktywnie współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów podczas:

–  organizacji konkursów i szkoleń Rady Pedagogicznej,

–  organizacji wspólnych imprez, uroczystości szkolnych, przygotowań uczniów do obchodów

Dnia Dziecka, pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Ziemniaka, Dnia Patrona, Wigilii Szkolnej.

–  opieki nad uczniami w czasie szkolnych imprez okolicznościowych, wycieczek, warsztatów.

Na bieżąco współpracuję z pedagogiem szkolnym. Współpraca polega  na wymianie informacji na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudności  w opanowaniu materiału oraz różnych innych problemów.

Wraz z koleżanką byłyśmy pomysłodawczyniami i inicjatorkami opracowania „Teczki wycieczek”, które warto odwiedzić. „Teczka wycieczek”, jest gotową propozycją dla innych wychowawców planujących wyjazdy z uczniami w miejsca już sprawdzone oraz nowe.  Zawartość teczki wzbogacana jest na bieżąco.

Efekty:

wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, wzajemna pomoc, przyczyniła się do rozwinięcia pozytywnych stosunków.

Jako członek Rady Pedagogicznej współtworzyłam:

będąc przewodniczącą (2004r.) oraz członkiem w późniejszym okresie (2006r.) – Raporty z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w obszarach: Koncepcja pracy szkoły  oraz Kształcenie. W ramach pracy zespołu zapoznałam się z nowymi wytycznymi działań, przeprowadziłam ankiety z uczniami klas starszych. Otrzymane wnioski zostały wykorzystane jako element diagnostyczny do raportów z naszej szkoły. Opracowane raporty komisja przedstawiła na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wynikające z niego mocne i słabe strony szkoły, zostały wzięte  pod uwagę, podczas planowania pracy na następny rok szkolny. Pomocne  w realizacji wymienionych działań, było szkolenie nt. „Mierzenie jakości pracy, standardy oceny pracy jakości pracy szkoły” oraz  Raporty”(2005r).

–  program szkolnego Zespołu Interwencji Kryzysowej – zadania zespołu obejmowały szeroko pojętą pomoc natury psychofizycznej dzieciom. Zasób wiedzy i umiejętności zdobytych na kursie doskonalącym „Psychopedagogika”(2005r.), pozwolił mi dokładniej planować zadania w tym zakresie, a także sprawniej realizować je w codziennej praktyce  w szkole.

Jako członek zespołu nauczania zintegrowanego, następnie, jako przewodnicząca Komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły, opracowywałam dokumentację związaną z tym zagadnieniem: projekt, harmonogram, raport,  potrzebne m.in. ankiety dla rodziców, dzieci. W celu poszerzenia swej wiedzy w tym zakresie, uczestniczyłam w szkoleniu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Dokładniej zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego odnośnie nadzoru pedagogicznego, jak również wnikliwiej z zagadnieniami dotyczącymi ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Zapoznałam się również z pozostałymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły, m. in.:

●  Statutem Szkoły,

●  Programem Profilaktycznym,

●  Programem Wychowawczym,

●  Planem Rozwoju Szkoły,

●  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

●  Szkolnym Zestawem Programów,

●  Regulaminem Rady Pedagogicznej.

Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w tych dokumentach.

W ramach realizacji tego punktu, uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej – będąc protokolantem wraz z innymi nauczycielami, co wymagało ode mnie umiejętności wyodrębnienia tego, co istotne i ważne.

Efekty:

–  lepsza znajomość zapisów zawartych w dokumentach regulujących funkcjonowanie i organizację szkoły,

–  wypracowanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy szkoły w zakresie organizacji nauczania, prowadzenia działalności profilaktycznej, polepszenia jakości wychowania ( narzędzia badawcze, szczegółowy raport),

–  nabycie umiejętności jednoznacznego zapisu w dokumentach.

Brałam aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

W ramach WDN uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach dotyczących:

– dokumentacji pedagogicznej, organizacji nadzoru pedagogicznego, aktów wykonawczych do Statutu Szkoły, organizacją przebiegu nauczania, procedur przepływu informacji (2004r.),

– rozporządzeń w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych  do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywania ekspertyz (2004r),

–  diagnozy edukacyjnej, ewaluacji – standardów wymagań, wyników sprawdzianów w kl. III, i VI (2004r),

– drukowania świadectw (kl. IV-VI) oraz wykorzystywania technik komputerowych do sporządzania oceny opisowej(kl. 0-III) (2005r.),

– opracowywania wskaźników służących do efektywniejszej pracy z uczniem trudnym, uwzględnianych w planach wychowawczych (2006r.),

– wykorzystania sieci internetowej w pracowni komputerowej do opracowywania  m.in. prezentacji multimedialnych.

Efekty:

poszerzenie umiejętności niezbędnych w pracy z uczniami,

–  wzbogacenie warsztatu pracy,

–  podniesienie jakości własnej pracy.

Brałam udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych, dzieląc się wiedzą zdobytą na warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach.

Praca w zespole problemowo – zadaniowym znacząco wpłynęła na sprawne przekazywanie informacji, dotyczących realizacji podjętych zadań. Umożliwiła sprawną weryfikację pojawiających się problemów dydaktycznych, dotyczących zarówno pojedynczych uczniów, jak i całej klasy. Razem opracowywaliśmy dokumenty szkolne, wymagania edukacyjne, wymienialiśmy spostrzeżenia na temat realizacji programów nauczania. Korzystałam z rad         i pomocy innych nauczycieli.

W rozwiązywaniu trudności dydaktycznych pomocą służyły mi koleżanki …….., ………., oraz ……… Trudniejsze sprawy wychowawcze konsultowałam z pedagogiem szkolnym, …   .

W ramach pracy zespołu przedmiotowego klas 0-III, gdzie  również pełniłam funkcję przewodniczącego, przygotowałam referat „Rozwój psychomotoryczny dziecka – symptomy możliwych zaburzeń w nauce czytania i pisania”. Zagadnienia z zakresu psychomotoryki  oraz koordynacji funkcji biorących udział  w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, wzbogaciły wiedzę nauczycieli na temat wczesnego diagnozowania dziecka.

W celu ujednolicenia  sposobów postępowania w przypadku pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, opracowałam i przedstawiłam następujące materiały „Propozycje w sposobie planowania i dokumentowania pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.”

Podczas spotkań zespołu przedmiotowego klas 0-III, planowałyśmy i omawiałyśmy tematykę oraz opracowywałyśmy szereg dokumentów, m.in. ankiety, karty pracy, scenariusze zajęć, regulaminy konkursów szkolnych oraz organizację imprez, uroczystości.

–  Dokonywałyśmy analizy wyników przeprowadzonych diagnoz, formułowałyśmy wnioski do dalszej pracy

–  Dyskutowałyśmy nad tworzeniem zespołów wyrównawczych.

–  Analizowałyśmy i omawiałyśmy wyniki testów diagnozujących w kl. „O”, kl. I, kl. III,

Poza stażem:

–  ustalenie zestawów podręczników oraz zestawów programów według nowej podstawy programowej.

Podjęte w tym zakresie działania, wpłynęły pozytywnie na podniesienie jakości pracy szkoły.

Cyklicznie organizowane wspólnie uroczystości – „Dzień Chłopca”, „Ślubowanie kl.I”, „Jesień”, „Andrzejki”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka” , „Wiosna”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Matki”, „Dzień Regionu – Kaszuby”, „Lato” i inne, wzbogacają warsztat pracy nauczycieli, jak również umożliwiają uczniom realizowanie zainteresowań, wykorzystywanie zdolności.

Efekty:

–  zdobycie nowych doświadczeń w zakresie współpracy z nauczycielami różnych przedmiotów,

–  wyposażenie uczniów w wiedzę, w przemyślany i uporządkowany sposób,

–  bardzo dobra znajomość dokumentacji szkolnej.

W realizacji zadań z zakresu wymiany doświadczeń, wykorzystując warsztat pracy innych nauczycieli, wynikający z ich wiedzy, zainteresowań, uzdolnień,  starałam się przekazać własne wypracowane materiały i rozwiązania  z działalności dydaktyczno – wychowawczej, by przyczynić się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem  w sprawach nieletnich

W okresie stażu opracowałam i realizowałam przedsięwzięcia i programy, których celem było doskonalenie mojej pracy oraz podwyższanie jakości poziomu pracy szkoły.

Opracowałam i realizowałam programy pracy na zajęciach pozalekcyjnych.

Kółko plastyczne – w pierwszym etapie, przez pół roku, na zasadzie wolontariatu po godzinach pracy  (przed rozpoczęciem stażu, 2004r.), później w ramach jednej godziny płatnej (2005r.).

Na zajęcia oprócz 6-latków, uczęszczały także dzieci z klas I-III oraz nie uczęszczające jeszcze do szkoły (5-latki).

W opracowaniu programu dostosowanego do możliwości dzieci na nie uczęszczających, wykorzystałam informacje uzyskane na warsztatach „Twórczość, jako dojrzałość szkolna – nie bierze się z pustej kartki – jak wykorzystać potencjał dziecka?”

Celem programu było zachęcanie dzieci do korzystania z zajęć pozalekcyjnych,  rozwijanie zainteresowań plastycznych, sprawdzenie swych umiejętności  w konkursach, pokazanie sposobu na spędzanie wolnego czasu. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem,  także ze strony rodziców dzieci nie objętych oddziaływaniem przedszkolnym.

Efekty:

–  nabycie nowych umiejętności przez dzieci,

–  zwiększenie ilości  uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

–  chęć dążenia do doskonalenia, pogłębiania umiejętności, wiara we własne siły i możliwości.

Dla szkoły:

–  poszerzenie oferty edukacyjnej.

Ewaluacja programu:

Ewaluacja programu została przeprowadzona w formie szkolnego konkursu „Moja Mama”,   z którego prace zostały załączone do upominków dla mam z okazji Dnia Matki (2005r.),   jak również udziałem dzieci w konkursach plastycznych. Wyróżnienie w konkursie powiatowym na temat „Mój dom”, otrzymała ……..

. (2004r.).

Ze względu na duże zainteresowanie rodziców zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci  nie uczęszczających jeszcze do oddziału przedszkolnego w naszej szkole, w roku szkolnym 2004/2005, zorganizowałam zajęcia w „Klubie Misia Uszatka”. Prowadziłam je w formie wolontariatu po godzinach pracy, przez jedną godzinę w tygodniu, według opracowanego programu z uwzględnieniem możliwości dzieci 4, – 5 -letnich.

Cele główne:

– Wyrażanie własnych marzeń i pragnień za pomocą różnych środków wyrazu. Uczenie wrażliwości na potrzeby innych.

– Tworzenie sytuacji doskonalących zdolność skupienia uwagi na określonych rzeczach, działaniach i osobach.

–   Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

–  Stwarzanie warunków do rozwijania ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. w sferze językowej,

–  Wyrażanie siebie –własnych uczuć.

Zajęcia dla w/w dzieci obejmowały:

–  próby wyrażania własnych przeżyć i doświadczeń w różnego rodzaju pracach ,

–  ćwiczenia manualne,

–  ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne,

– doskonalenie orientacji przestrzennej i wiele innych zagadnień mających znaczenie w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia były okazją do rozmów z rodzicami na temat form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, lepsze poznanie i rozumienie potrzeb psychofizycznych dzieci, rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych.

Efekty:

–  integracja dzieci,

–  pobudzenie ciekawości oraz aktywności dzieci,  rozwijanie zdolności obserwacji oraz poczucia przestrzeni,

–  wykształcenie w dzieciach inteligencji wzrokowo –przestrzennej, poczucia estetyki,

–  jak własnym wysiłkiem oraz przy pomocy dorosłego, mogą osiągnąć coś dla siebie nowego, jak mogą tworzyć i odkrywać pożyteczne dla siebie nowości,

–  ułatwiło mi współpracę z rodzicami – zachęcanie do realizowania dojrzałego i  satysfakcjonującego rodzicielstwa.

Ewaluacja zajęć :

–  ankieta do rodziców na początku roku szkolnego  i na koniec na temat „Oferta edukacyjna w szkole – mocne i słabe strony”. Wykorzystanie opracowanych wyników ankiety do modyfikacji ofert edukacyjnych w naszej szkole.

–  wystawki prac dzieci w galerii szkolnej, analiza rysunków.

Dla większości dzieci z małych miejscowości wiejskich, pozbawionych możliwości uczęszczania do przedszkola, szkoła jest pierwszym etapem ich edukacji. Pójście do szkoły to dla każdego dziecka ważny moment przełomowy w jego rozwoju emocjonalnym. U każdego dziecka ten właściwy moment objawia się w różnym wieku, ze względu na różny poziom dojrzałości wewnętrznej. Trzeba dać szansę by  mogło przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

Dla właściwego funkcjonowania w szkole dziecka rozpoczynającego naukę opracowałam 2004r. i realizuję na bieżąco z pewnymi modyfikacjami program adaptacyjny „ Adaptacja dziecka 6-letniego do warunków szkolnych”.

Nadrzędnym celem programu adaptacyjnego dla dzieci 6-letnich jest bezstresowy start  w grupie rówieśników oraz łagodne i spokojne rozstanie się  z rodzicami, zaś wśród szczegółowych wymienić należy:

–  obniżenie strachu przed nieznanym,

–  rozwijania umiejętności interpersonalnych, zabawy w grupie,

–  zrozumienie i stosowanie się do reguł i zasad panujących w grupie, umiejętność samodyscypliny,

–  poznanie mocnych i słabych stron dziecka,

–  zaszczepienie samodzielności,

–  kształtowanie uczuć empatii i umiejętności pomocy innym,

–  możliwość uczestniczenia rodziców w przykładowym codziennym zajęciu ich dziecka,

–  nawiązanie serdecznego i bliskiego kontaktu w relacjach: Dziecko-nauczyciel, nauczyciel – dziecko.

Program skierowany jest także do rodziców, aby tłumaczyć sens rozwoju samodzielności  ich dziecka, potrzeby kontaktu z rówieśnikami. Pomysł  na realizację programu skonsultowałam z pedagogiem szkolnym.

Ewaluacja:

– przeprowadzenie i opracowanie ankiety dla rodziców na początku roku szkolnego i na koniec „Mamo, tato, już chodzę do szkoły”. Wykorzystanie opinii rodziców do modyfikowania założeń dotyczących adaptacji ich dzieci w szkole.

Poza stażem, w ramach tego programu, po dokonaniu stosownych modyfikacji,  w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i logopedą  …………… w roku szkolnym 2009/10,  pracowałam z uczniem obcojęzycznym. Zajęcia dodatkowe obejmowały zalecenia pracy logopedycznej z dzieckiem 6-letnim, o słabej znajomości języka polskiego.

Efekty w kontaktach z innymi:

–  praca wg tego programu dostarczyła wiele nowych treści, wprowadzanych za pomocą  metod aktywnych,

–  wzbogacenie doświadczenia dzieci,

–  zwiększenie czynnego udziału rodziców w życiu dziecka i szkoły,

–  program spełnił swoją rolę, dlatego pracowałam wg niego w następnych latach.

W codziennej swojej pracy poszukiwałam nowych rozwiązań metodycznych  w celu inspirowania twórczej aktywności dziecka. Stwarzałam moim wychowankom warunki do odkrywania, doświadczania, dostarczałam potrzebne materiały, stosowałam różnorodne formy pracy.

W trakcie stażu, jak i po jego zakończeniu, wspólnie z innymi nauczycielami, realizowałam zadania zainicjowane przez pedagoga szkolnego:

●  „Zdrowy styl życia ucznia”,

●  „Stop uzależnieniom, wulgaryzmom”,

●  „Szkoła bez przemocy”,

●  „Zachowaj trzeźwy umysł”,

●  „Bezpieczna Szkoła”.

Nadrzędnymi celami tych programów było przygotowanie uczniów do zachowań, które nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu, eliminowanie agresji i przemocy wśród wychowanków oraz rozwijanie asertywności.

Moi wychowankowie uczestniczyli w/w programach realizowanych m.in. podczas ogólnoszkolnych imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, Dnia Ziemniaka, Dnia Bociana oraz na zajęciach w grupie przedszkolnej w formie warsztatów, konkurencji sportowych, zajęć plastycznych, technicznych, spotkań z policjantem, pielęgniarką, strażakiem i innych  zajęciach integracyjnych. Podczas imprez ogólnoszkolnych byłam odpowiedzialna  za realizację konkretnych zadań, m.in:

–  czuwanie nad przygotowaniem plakatu „Bezpieczeństwo Dziecka” przez dzieci,

– „zaprojektowaniem i wykonaniem” oczyszczalni ścieków biologiczno – mechanicznej przez wyznaczoną grupę dzieci,

–  organizacja oraz przebieg zabaw i gier dla dzieci z klas 0-III,

–  pomoc w opracowywaniu odpowiedzi do hasła „Kto to jest przyjaciel?”,

–  sprawnym przebiegiem konkursu plastycznego „Bocian”.

Podczas realizacji szkolnych programów, moi wychowankowie brali udział  w warsztatach:

●  „Wyprawa po wodę życia” – propagujące wytrwałość, uczciwość i szacunek,

●  „Jestem potrzebny i potrzebuję innych” – dotyczyły wzajemnej komunikacji i tolerancji,

●  „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – szukanie sposobów na zdrowy styl życia.

Efekty:

– realizacja programu wpłynęła pozytywnie na zmianę zachowań dzieci w szkole, uwrażliwiła  na  ponadczasowe wartości ogólnoludzkie, na integrację dzieci w różnym wieku, promowanie zdrowego stylu życia, sposobu na życie, propozycje spędzania wolnego czasu bez używania środków masowego przekazu.

Ewaluacja programu:

–  ankiety,

–  rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami,

–  analiza prac uczniów.

By moi uczniowie mogli poznać kulturę i tradycje swojego rejonu, mieli okazję poczuć się członkami swojej społeczności od najmłodszych lat, opracowałam  i realizowałam program „Kaszubi Lesoccy”.

Program edukacji regionalnej był realizowany w grupie dzieci 6 – letnich w oddziale przedszkolnym, w ramach mojej pracy magisterskiej, w której poświęciłam dużo uwagi  ziemi rodzinnej, obszarowi zamieszkałemu przez Kaszubów Lesockich,  z których i ja się wywodzę. Nasza szkoła umiejscowiona jest na tym terenie. Treści zawarte w programie realizowałam w roku szkolnym 2004/2005.

Celem programu było:

–  budzenie przywiązania do rodzinnej miejscowości i regionu poprzez dostarczanie wiadomości na ten temat,

–  poznanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów,

–  wzmacnianie więzi z rodziną – rodzicami i dziadkami.

Przyswajanie treści z zakresu edukacji regionalnej odbywało się przede wszystkim  w czasie zajęć z poznawania przyrody, umuzykalnienia, zajęć plastyczno – konstrukcyjnych, rozwijania mowy i myślenia. W czasie realizacji dzieci poznały:

–  swoją miejscowość –  ………..    podczas wycieczek,

–  prace rękodzielnicze – kolory haftu kaszubskiego, wyplatanie koszy,

–  wartość pamiątek rodzinnych,

–  strój Kaszubów Lesockich,

–  tradycje i zwyczaje ludowe – Zielone Świątki, Gwiżdże, Zapusty, Wielkanoc, Wigilia, Andrzejki,

–  ginące zawody – pszczelarz, kowal.

Wdrażanie programu „Kaszubi Lesoccy” na bieżąco monitorowałam. W tym celu wykorzystałam opracowane przeze mnie karty pracy, badające kompetencje dzieci. Sporo informacji zwrotnych, uzyskałam w czasie rozmów z dziećmi oraz z ankiet skierowanych do rodziców. Rodzice wyrazili zadowolenie z możliwości udziału  w realizacji programu dzieci i swoim. Dzięki niemu dowiedzieli się o wielu cennych, nie do odtworzenia   bez udziału dziadków, faktów z historii swoich rodzin            oraz miejscowości.

Ewaluacja:

Ewaluacja programu  przebiegała w formie udziału dzieci w obchodach uroczystości: „Zielone Świątki na Kaszubach” w ……., poprzez udział w konkursach plastycznych   na ten sam temat, prezentowaniu umiejętności wokalnych, udziału w cyklicznym Gminnym Konkursie Recytatorskim „Rodnô mòwa”, konkursach szkolnych o tematyce kaszubskiej, spotkaniach integracyjnych uczniów klas 0-III.

Efekty:

wzmocnienie więzi emocjonalnej z krewnymi,

–  rozbudzenie przywiązania do rodzinnej miejscowości i regionu,

–  poznanie przemijających zawodów,

–  kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych.

Realizacja w/w programów przyczyniła się do efektywniejszej realizacji zadań szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W zakresie poszerzania moich działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych realizowałam następujące zadania.

Szkoła, w której pracuję wymaga wsparcia kulturalnego poprzez organizowanie wyjazdów do teatru, kina, domu kultury oraz turystyczno – krajoznawczych. Zauważyłam, że niektórzy uczniowie nie mieli możliwości takiego wyjazdu.   W tym celu,  w porozumieniu z rodzicami umożliwiłam  im korzystanie  z instytucji kulturalnych wyjazdów turystyczno – krajoznawczych. Organizowałam wycieczki klasowe zgodnie z opracowanym wcześniej planem wychowawczym klasy i opracowanym harmonogramem wycieczek szkolnych. Samodzielnie organizowałam wycieczki dla moich wychowanków  oraz wspólne dla uczniów klas 0-III, w których pełniłam funkcję kierownika do:

–  Skansenu we Wdzydzach – poznały dawną architekturę wsi kaszubskiej, zobaczyły, jak dawniej wyglądał dom mieszkalny, jego wyposażenie, nazwy przedmiotów codziennego użytku,

–  Gdyni, Gdańska – krajobraz miejski, zabytki,

–  oceanarium w Gdyni – poszerzyły znajomość fauny i flory,

–  Muzeum Marynarki Wojennej  w Gdyni – zwiedziły okręt wojenny „Błyskawica”, muzeum sprzętu wojskowego na powietrzu,

–  Runowa „Pałacu pod bocianim gniazdem”- dzieci zapoznały się z życiem i kulturą Indian Ameryki Północnej,

–  ZOO w Gdańsku-Oliwie – przekonały się, jak wyglądają zwierzęta egzotyczne  w naturze,

–  Fokarium i Muzeum Rybołówstwa na Helu,

–  Skansenu w Szymbarku – miały okazję uczestniczyć w lekcji historii w terenie,

–  Kniewa na „Farmę strusi”- zobaczyły zwierzęta egzotyczne oraz gospodarskie – kozy,

–  Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie – zobaczyły uroki Szwajcarii Kaszubskiej, poznały technikę wyrobów naczyń glinianych, zanikający zawód garncarza,

–  Wejherowskiego Centrum Kultury – obejrzały przedstawienia teatralne, wystawy prac malarskich, filmy,

–  Teatru Miniatura w Gdańsku – tradycyjnie corocznie organizowany jest wyjazd klas 0-III,

–  kina w Gdyni – miały okazję obejrzeć premiery filmowe dla dzieci,

–  Jednostki Wojskowej w ……… – w związku z dniem otwartym miały okazję obejrzeć i dotknąć sprzęt wojskowy, skosztować suchary i grochówkę wojskową,

–  Wejherowa – Kalwaria Wejherowska, podziemia klasztoru oo. Franciszkanów, Park Majkowskiego.

Dzieci uczestniczyły w przedstawieniach i koncertach artystów zaproszonych  do naszej szkoły, np. Teatr z Krakowa Art – Re, recitalu Leszka Boliboka, zespołu ludowego „XXXX”, zespołu kameralnego „XXXX”.

Zorganizowałam także zajęcia tematyczne w terenie:

–  wycieczki do lasu,

–  wycieczki po okolicy, poznawanie najbliższego otoczenia,

–  utrwalenie zasad właściwego poruszania się po drodze.

Efekty:

–  dzieci szybciej przyswoiły niektóre treści programowe,

–  nauczyły się samodyscypliny i samokontroli w terenie,

–  wyrobiły w sobie wytrwałość fizyczną i odporność psychiczną,

–  wzbogaciły wiedzę na temat teatru i kina,

–  nauczyły się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.

Uczestniczyłam wraz z moimi wychowankami w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły:

Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy społeczno – moralne. Stwarzałam takie okazje, aby dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych i dlatego bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmuje działalność charytatywna.

●   „Góra grosza”,  zbiórka pieniędzy –  dochód był przeznaczany na Dom Dziecka w Wejherowie, zbiórka baterii,

●  „Dzieci Dzieciom”- zbiórki przyborów szkolnych, zabawek, ubrań dla potrzebujących dzieci z naszej szkoły,

●  zbiórki żywności dla schroniska dla zwierząt  w Mieszkowicach,

●  akcja Fundacji „Dr Clown” – zbiórka pieniędzy na „noski” dla dzieci przebywających w szpitalach, odwiedzanych przez wolontariuszy.

Efekty:

–  zdobycie przez uczniów wiedzy poprzez udział w tych przedsięwzięciach na temat różnych możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym,

–  uczniowie stali się wrażliwsi na potrzeby innych ludzi i zwierząt,

–  uczenie się dzielenia z innymi,

–  nauka tolerancji.

Współpracowałam z Filią Biblioteki Gminnej w ………………. .

Była to systematyczna współpraca w celu rozbudzenia zainteresowań czytelniczych: wycieczki, zapisy w poczet czytelników, systematyczne wypożyczanie książek.  Moi wychowankowie poznali  księgozbiór bajek dla dzieci  i różne rodzaje literatury. Brali udział  w lekcjach bibliotecznych, w czasie których poznawali bohaterów bajek.

Dzieci brały udział w konkursach plastycznych organizowanych przez bibliotekę. Uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Pawłem Boręsewiczem, promującym książkę  dla dzieci „Akcja ratunkowa”. Na spotkaniu autor wręczył także nagrody za prace   w konkursie plastycznym pod tym samym tytułem, jak książka. W kategorii klas 0 –III, laureatkami z klasy „0” były:

●  K. P. – I miejsce,

●  I. K. – II miejsce

●  A. R. – III miejsce ( 2009r., poza stażem).

Dzieci z klasy „0” brały także udział w konkursie organizowanym przez bibliotekarkę ze szkoły p.t. Zakładka do książki”.

Przygotowywałam dzieci do różnorodnych konkursów, przeglądów, promując tym samym talenty moich uczniów i szkołę.

Lista wychowanków w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

–  konkurs gminny ( recytatorski w języku kaszubskim) – U. B. – I miejsce, etap powiatowy – wyróżnienie,

–  konkurs wojewódzki  – „Gorące serca w środku zimy” – P. P. – wyróżnienie,

–  konkurs powiatowy  – „Gwiazdka, tuż, tuz”:

●  W. S. – II miejsce,

●  Z. J., A. B., S. N. – wyróżnienie,

–  konkurs gminny  – „Aniołowo – magiczna kraina”:

●  A.B. – I miejsce,

●  W. S. – II miejsce,

–  konkurs gminny – „Jestem szczęśliwy w moim domu rodzinnym” – M. S. – wyróżnienie,

–  konkurs gminny – „Wielkanoc w tradycji’ – Z. J. – III miejsce,

–  konkurs gminny (recytatorski w języku kaszubskim) – A. B. – wyróżnienie,

–  konkurs powiatowy – „Małe dzieci nie chcą śmieci”  –  W. S. –  II miejsce,

–  konkurs wojewódzki – „Bezpieczna Droga do szkoły” – J.B. – wyróżnienie,

–  konkurs powiatowy – „Skarby Pani Jesieni” – A. W. – I miejsce,

–  konkurs gminny – „Wielkanoc w tradycji polskiej” – A. W. – II miejsce.

Efekty:

–  udział w konkursach zaspokoił potrzebę osiągnięcia sukcesu i pozytywnego prezentowania siebie,

–  konkursy wyzwalały inicjatywę i pomysłowość dzieci,

–  pozwalały rozwijać uzdolnienia.

Podejmowałam działania na rzecz zapobiegania agresji w szkole.

W nauczaniu przedszkolnym treści programowe obejmują tematy bliskie dzieciom, dotyczące rodziny, przyjaciół, środowiska, w którym przebywają. Istotnym aspektem tych zajęć jest właściwy rozwój uczuć i emocji. Wychodząc tym zagadnieniom naprzeciw, wspólnie z koleżanką, przygotowałam warsztaty dla klasy „0” i I,  pod hasłem „Stop agresji” (2007r.).  Zrealizowałam na warsztatach zagadnienia, z którymi zapoznałam się na szkoleniu „Znaczenie postawy nauczyciela  w zapobieganiu agresji i przemocy dzieci w młodszym wieku szkolnym”.

Efekty:

–  integracja dzieci,

–  rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze negatywnymi uczuciami przez dzieci,

–  wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Dbałam o bogate wyposażenie  sali oddziału przedszkolnego.

Nieodpłatnie pozyskiwałam zabawki, pomoce dydaktyczne do sali oddziału przedszkolnego oraz dla uczniów klas I-III, m.in. od prywatnych firm – kilkanaście gier edukacyjnych z firmy  XXXX ……  .

Efekty:

–  wzbogacenie wyposażenia sali, uatrakcyjnienie zabaw dzieci,

– pozyskanie środków materialnych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Uczestniczyłam w przygotowaniach do nadania imienia szkole ( przed stażem).

Mając na względzie kierunki wpisane w plan rozwoju szkoły: ekologię, regionalizm  oraz przygotowania do nadania imienia szkole, podjęłam się prowadzenia zajęć regionalnych dla klasy „0”, w oparciu o program „Mała Ojczyzna”.

W roku 2002/2003, zostały podjęte intensywne działania zmierzające do nadania szkole imienia, w których starałam się aktywnie uczestniczyć. Moja praca w tym kierunku polegała na:

–  pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kiermaszu szkolnego z którego dochód został przeznaczony na zakup sztandaru szkoły,

–  popularyzacji postaci kaszubskiego pisarza …….. poprzez zapoznanie wychowanków z utworami o tematyce przeznaczonej dla dzieci podczas zajęć             w klasie „0”, a także wokalne opanowanie przez dzieci utworu obranego na hymn szkoły,

–  wykonaniu w sali klasy „0” gazetki tematycznej w formie ilustracji do utworów pisarza, informacji o nim, zachęcającej do sięgnięcia do jego literatury dzieci przy pomocy rodziców,

–  uczestniczeniu dzieci klasy „0”, w szkolnym konkursie plastycznym na temat „Ilustracje do bajek …………. ”,

–  czuwaniu nad sprawnym dokonywaniem wpisów do księgi pamiątkowej przez wszystkich przybyłych gości.

Prowadziłam akcję „Cała Polska czyta dzieciom” ( 2004r. – na bieżąco).

Na samym początku, akcja miała bardzo skromny charakter. Prowadziłam ją samodzielnie, czytając codziennie dzieciom różne utwory. Później starałam się zapraszać rodziców, dziadków dzieci, młodzież, absolwentów szkoły, uczniów klas starszych. Trudno było zaplanować akcję w czasie przedpołudniowym podczas pobytu dzieci w szkole, ze względu na zawodowe i rodzinne obowiązki wolontariuszy. Z czasem wypracowałam system, który sprawdza się do dziś. Wolontariusze  w czasie dogodnym dla siebie, po uprzednim ustaleniu, przychodzą średnio raz  w miesiącu, tak, by w każdym tygodniu grupie dzieci w oddziale przedszkolnym, utwory literackie, czytała osoba z zewnątrz.

Ewaluacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Między innymi z powodu dalszego udoskonalania akcji, szukania odpowiednich form realizacji,  „Cała Polska czyta dzieciom”, ukończyłam 2010r. kurs „Biblioterapia nie tylko w bibliotece”.

Zachęcona zainteresowaniem akcją innych osób, w ramach ewaluacji podjęłam kroki  by ją rozwinąć o dalsze działania. Polegają one na „wykorzystaniu” wolontariuszy do indywidualnego czytania dzieciom z trudnościami w nauce, z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, w ramach akcji ogólnopolskiej podjętej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji  – „Czytamy razem”.  Do udziału w tej akcji zaprosiłam koleżankę zajmująca się terapią w naszej szkole. Akcja jest na etapie przygotowań. Wiele cennych informacji na temat tego przedsięwzięcia uzyskałam na kursie 2010r., „Dysleksja rozwojowa – terapia dzieci młodszych”. Dowiedziałam się, jak przygotować się do niej od strony formalnej i praktycznej.

Przewidywane efekty:

–  poświęcenie czasu wolnego przez wolontariuszy na czytanie tylko jednemu dziecku,

–  wspomaganie terapeuty w szkole poprzez czytanie utworów literackich jednemu dziecku,

–  uwrażliwienie dorosłych (wolontariuszy) na potrzeby emocjonalne dzieci.

Podejmowanie dodatkowych zadań.

Wykorzystując swoją pasję muzyczną oraz zainteresowania  Kaszubami, przy biegłej znajomości języka kaszubskiego od najmłodszych lat (nie mogę potwierdzić za pomocą dokumentu), wiele czasu w formie wolontariatu po godzinach pracy, poświęcałam uczniom z klas młodszych i starszych, chcących sprawdzić swoje uzdolnienia w konkursach  o tematyce regionalnej. Wspólnie szukaliśmy  i wybieraliśmy na konkursy utwory literackie i muzyczne w języku kaszubskim. Motywowałam uczniów do rozwijania i doskonalenia znajomości języka kaszubskiego w przygotowywanych utworach, w poczuciu dobrze wykonanego zadania. Działania te miały miejsce przed, jak i w trakcie stażu.

Czas i serce włożone w rozwijanie talentów uczniów, nie zawsze był nagradzany  w konkursach, lecz sam udział przy znacznej rywalizacji na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, sprawiał satysfakcję. Poniżej przedstawiłam osiągnięcia uczniów, w konkursach o tematyce regionalnej:

–  I Powiatowy Festiwal Piosenki Kaszubskiej  „Kaszëbsczé spiéwë”:

●  A. B. – I miejsce (2001r., przed stażem).

–  I Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej  „Kaszëbsczé spiéwë”:

● A. B. – I miejsce gminny, II miejsce pomorski (2003r., przed stażem),

●  P.G. – I miejsce gminny, wyróżnienie pomorski (2003r., przed stażem).

–   III Pomorski Przegląd Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Szemudzie:

●  A. B. – wyróżnienie (2007r.).

Władze gminne w Wejherowie, w trosce o dobro jej najmłodszych mieszkańców, szczególnie  z rodzin o trudnej sytuacji bytowej, corocznie organizują z myślą o polepszeniu ich doli, w formie półkolonii, czy też kolonii  letni wypoczynek.

Poszerzając zakres działań szkoły, podjęłam się w latach 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007, 2009/2010 prowadzenia półkolonii organizowanych przez Wójta Gminy dla………. dzieci z naszej szkoły z rodzin wielodzietnych, biednych i patologicznych, objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …….. . Półkolonie prowadziłam  wraz z nauczycielką z Samorządowej Szkoły Podstawowej  w ……….. .

W latach 2003/2004, 2006/2007, samodzielnie opracowywałam program półkolonii, z uwzględnieniem możliwości realizacji w środowisku wiejskim, założeń profilaktycznych szkoły, docenianiu walorów życia w środowisku wiejskim, szukania sposobów na wartościowe spędzenie czasu wolnego. Tematyka programów dotyczyła;

– uświadomienie i podtrzymywanie wartości rodzinnych,

–  pomocy drugiemu człowiekowi,

–  współczucia i empatii,

–  propagowanie wytrwałości, uczciwości, szacunku,

–  wzajemnej tolerancji, komunikacji, asertywności, radzenia sobie z emocjami,

–  spotkania z interesującymi  ludźmi,

–  ciekawych sposobów na spędzenie czasu wolnego,

–  wycieczek krajoznawczo – turystycznych.

Pełniłam funkcję wychowawcy na półkoloniach w Gminnym Gimnazjum  w ………… . Uczestnikami letniego wypoczynku było kilkadziesiąt dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, z kilku szkół podstawowych Gminy ………,  w tym  i naszej placówki. Wypoczynek był organizowany przez Wójta Gminy ………,  przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ………

Efekty:

–  integracja dzieci z różnych środowisk, wymiana doświadczeń,

–  sprawdzenia swoich możliwości w konkurencjach sportowych,

–  doskonalenie umiejętności radzenia sobie w nowych warunkach,

–  urozmaicone spędzenie czasu wolnego.

Ostatnie zmiany w systemie nauczania spowodowały, że do szkół  o normalnym trybie nauczania, trafia coraz więcej dzieci z deficytami.

Chcąc zapewnić jak najlepsze możliwości rozwoju wszystkim uczniom, w roku szkolnym 2009/2010, szkoła przystąpiła do programu finansowanego ze środków unijnych w ramach projektu „E – Wejher – Nowa szansa edukacyjna  dla uczniów z powiatu wejherowskiego poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci  i młodzieży z wykorzystaniem programów komputerowych (Działanie 9.1)”. Projekt realizowany był przez O.K. Ośrodek Kursów  w ……….., pana …………   .

Celem ogólnym było:

–  podnoszenie jakości procesu kształcenia i zmniejszanie różnic edukacyjnych uczniów  z obszarów wiejskich powiatu wejherowskiego.

Przed realizacją projektu uczestniczyłam w warsztatach dla nauczycieli „Wykorzystanie programów komputerowych podczas prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży”.

Pozwoliły mi one na doskonalenie umiejętności z zakresu wykorzystania innowacyjnych form nauczania podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,  z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych.

W ramach projektu opracowałam i realizowałam program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dziesięcioosobowej grupy uczniów z klas I-II (poza stażem). W programie ujęłam treści dotyczące doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem, ustalanie chronologii zdarzeń, pisanie krótkich wypowiedzi, doskonalenie sprawności rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia jednostek czasu, poznawanie zjawisk przyrody oraz zajęcia wspomagające rozwój ogólny dzieci, w tym również poprzez programy i gry edukacyjne.

Prowadziłam je z wykorzystaniem programów i gier edukacyjnych, które zostały zakupione na potrzeby tych zajęć i oddane na własność szkole, celem ich dalszego wykorzystywania po zakończeniu realizacji projektu. Zajęcia odbywały się dwa razy  w tygodniu, łącznie 56 godzin, w tym 14 godzin przy komputerze.

Ewaluacja programu:

–  Po zakończeniu programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną dla jego uczestników. Dotyczyła ona oceny  przebiegu zajęć.  Na początku  i na koniec zajęć, przeprowadziłam testy wiadomości w wymienionym wyżej zakresie materiału. Wyniki ankiety i testów – poziomu opanowania zakładanych treści programowych, zostały przekazane organizatorowi projektu – O.K. Ośrodkowi Kursów  w ………… oraz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Ocena trwałości, przydatności zajęć, jest możliwa w dłuższej perspektywie czasowej i uzależniona od różnych czynników, m.in. od poziomu wiedzy każdego z uczestników, wykorzystania wiadomości w praktyce.

Efekty:

uczniowie z trudnościami w nauce mieli możliwość uczestniczenia w  dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z wykorzystaniem komputerów,

–  nauczyciel bogatszy o nowe doświadczenia zawodowe,

– szkoła zyskała dodatkowe pomoce: gry edukacyjne, laptop, rzutnik.

Wyzwania współczesnego świata oraz specyfika pracy w środowisku wiejskim, wymagają od nauczyciela  prowadzenia i włączania się w szereg działań środowiskowych, między innymi festynów rodzinnych.

Sołtys …….. wraz z Radą Sołecką  i Wójtem Gminy…………, przy współpracy   z Dyrektorem szkoły, organizują festyn rodzinny dla mieszkańców czterech ościennych miejscowości. Ideą festynu jest budowanie, poprzez wspólną  i aktywną zabawę więzi rodzinnych i relacji między rodzicami oraz dziećmi. Promowanie naszej Małej Ojczyzny – Kaszub w szerszym środowisku. Familijny charakter imprezy na świeżym powietrzu promował zasady zdrowego stylu życia i stosowania ich na co dzień. Angażował dzieci i dorosłych do podejmowania ciekawych   i wspólnych inicjatyw.

Jako pracownik szkoły, wraz z inną nauczycielką brałam czynny udział  w organizacji  oraz prowadzeniu dwóch festynów. Do moich zadań należało:

–  przygotowanie konkursów dla dzieci i dorosłych, prowadzenie wraz koleżanką,

–  przygotowanie konkursu „Ciasto domowego wypieku”, z którego dochód  ze sprzedaży zasilił konto Rady Rodziców, (rozreklamowanie konkursu, przygotowanie stanowiska do sprzedaży ciast),

–  przygotowanie stanowisk: fryzjerskiego, plastycznego, kosmetycznego,

–  pomoc w pozyskaniu sponsorów do zakupu nagród w konkursach,

–  przygotowanie zaplecza do części gastronomicznej (stoły, krzesła),

–  pomoc w pracach porządkowych po festynie,

–  pozyskanie wolontariuszy do pomocy przy festynie – obsadzie stanowisk w/w,

–  prowadzenie dokumentacji fotograficznej festynu,

–  pozyskanie do współpracy Jednostki Wojskowej Marynarki Wojennej w ……….

– ugotowanie grochówki,

–  zaproszenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w ………– pokaz akcji ratowniczej.

Ewaluacja:

–  Organizowany przy współpracy władz samorządowych, naszej szkoły festyn rodzinny, uatrakcyjniany, wszedł na stałe do kalendarza imprez środowiskowych w ………... Wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony mieszkańców i nie tylko.

Współpraca Dyrektora szkoły z Radą Sołecką ………, zaowocowała zorganizowaniem , „Mikołajek” środowiskowych dla miejscowych dzieci w wieku 1 – 12 lat.

Jako pracownik szkoły, a także mieszkanka tej miejscowości wzięłam czynny udział  w organizacji „Mikołajek” z udziałem w pierwszym roku. 140 , zaś w następnym 170 dzieci. Do moich obowiązków podczas imprezy z udziałem dzieci, rodziców, władz gminy …………, należało:

–  opracowanie scenariusza oraz prowadzenie przebiegu imprezy mikołajkowej,

–  przygotowanie konkursów,

–  przygotowanie stanowisk dla młodszych dzieci: plastycznego, fryzjerskiego, kosmetycznego, zabawek konstrukcyjnych,

–  pozyskanie rodziców dzieci do czuwania nad bezpieczeństwem ich pociech.

Ewaluacja:

„Mikołajki” weszły na stałe do kalendarza imprez środowiskowych organizowanych  we współpracy Rady Sołeckiej …………, Wójta Gminy ……… oraz naszej szkoły.

Efekty:

uatrakcyjnianie życia dzieci na wsi,

–  propozycje spędzania wolnego czasu – integracja dzieci,

współpraca szkoły, gminy, sołectw, przyczyniła się do lepszego poznania przez uczniów przedstawicieli władz samorządowych, uściślenia realizacji wspólnych zadań,

–  nabycie przez uczniów i nauczyciela doświadczeń, dzięki którym będą aktywniej współuczestniczyć  w działaniach na rzecz lokalnej społeczności,

–  umocnienie więzi szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Organizacja imprez na rzecz lokalnej społeczności, z której i ja się wywodzę, wymaga społecznego zaangażowania. Podczas organizacji i prowadzenia konkretnych zadań, udało mi się udoskonalić współpracę z konkretnymi ludźmi, którzy z pasją włączają się  w działania społeczne, ale także osoby, które do tej pory poświęcały się tylko prywatnym sprawom.

Moje działania przyczyniły się do promowania szkoły w szerszym zasięgu.  W festynie oprócz mieszkańców okolicznych wsi, uczestniczą osoby z innych miejscowości.

Informacje o festynie ukazały się w miesięczniku gminy ……… „Nasza Gmina”  oraz w telewizji „Twoja Telewizja Morska”.

Informacje promujące naszą szkołę, miejscowość, przygotowane przeze mnie w formie publikacji, zostały zamieszczone na Blogu Gminy ………. – www.ug…………pl.

Wdrażając działania wychowawcze szkoły mające na celu kształtowanie uczuć patriotycznych, kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, wzięłam udział w realizacji społecznego Programu upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Celem Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

Wraz z nauczycielką historii ……….., która we współpracy z Dyrektorem szkoły, zainicjowała udział w tej ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Parafiada, podjęłam się wykonania następujących zadań:

– pozyskanie kamienia, w celu umieszczenia na nim płyty upamiętniającej jedną  z ofiar Zbrodni Katyńskiej,

– pozyskanie sponsora w celu wykonania odpowiedniego napisu na płycie pamiątkowej ufundowanej przez Dyrektora szkoły,

– nieodpłatne pozyskanie ze Związku Pszczelarskiego w ……..drzewa – dębu czerwonego,

–  nieodpłatne pozyskanie roślin w celu zadbania o estetykę wokół pamiątkowego  kamienia upamiętniającego ofiarę Zbrodni Katyńskiej.

Ewaluacja:

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia Dębu Pamięci, zaplanowana jest na kwiecień 2011.

Efekty:

–  stworzenie okazji do zaszczepieniu młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny,  widzianej przez pryzmat konkretnego człowieka,

–  edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega na integracji środowisk edukacyjnych,  samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych  działań na rzecz wychowania młodego pokolenia na świadomych i odpowiedzialnych   obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Jestem przekonana, że podjęte przeze mnie działania w realizacji wymienionych zadań, wpłynęły pozytywnie na podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej  lub postępowania   w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W celu lepszej koordynacji oddziaływań wychowawczych i organizacji różnych przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych lub kulturalnych, podejmowałam działania  we  współpracy z organizacjami, instytucjami, osobami pośrednio lub bezpośrednio do tego powołanymi.

Wiek przedszkolny, jest szczególnym okresem poszukiwania wzorców do naśladowania przez rodziców, bohaterów filmów i książek, a także przedstawicieli służb mundurowych i innych profesji. Kontakty te są nie tylko atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu,  ale równocześnie uczą właściwych form zachowania  i przyczyniają się do podwyższenia bezpieczeństwa naszych wychowanków. Mając na uwadze zainteresowania dzieci, a także kształtowanie właściwych postaw, nawiązałam współpracę z:

– Pracownikami Urzędeu Pocztowego w ………….    .

Dzieci brały udział w wycieczkach i pogadankach na temat pracy pocztowca, z  kierowniczką panią  ……… , jak również listonoszami, panami …… i ………., zapoznały się z ubraniem służbowym listonoszy.

– strażakiem z Ochotniczej Straży Pożarnej w …….  .

Z panem ……… organizowałam pogadanki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, dzieci zapoznały się z mundurem strażaka.

–  policjantem panem ….  .

Dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Włączałam uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach rysunkowych organizowanych przez policję.

–  pielęgniarką panią …..  .

Spotkania dotyczyły zagadnień dotyczących dbania o zdrowie i higienę ciała, a także pierwszej pomocy w urazach.

– leśnikiem ze ……. , panem ……. .

W celu lepszego zapoznania dzieci z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska,  z ciekawostkami o życiu zwierząt i roślin , zachowania bezpieczeństwa w lesie, rozpoznawania pór roku. W ramach współpracy pozyskałam  od leśniczego nieodpłatnie drewniane elementy do zabaw konstrukcyjnych,  jak również drzewko świerkowe i elementy ozdobne (szyszki) do świątecznych dekoracji, do sali oraz wykonania ozdób na szkolny kiermasz świąteczny.

–  Kościołem parafialnym w ……..  .

Dzieci brały  udział  w rekolekcjach.

Efekty:

moje zaangażowanie na rzecz dzieci i szkoły, znacznie zwiększyło zakres jego działań,

–  nauka koncentrowania się dziecka na pozytywnych walorach życia i środowiska.

–   Samorządową Szkołą Podstawową w ……..

Efektem kilkuletniej współpracy – od 2004r., także poza stażem, z nauczycielką oddziału przedszkolnego, panią …… , była wymiana doświadczeń zawodowych oraz wspólne wycieczki dzieci z klas „0” do:

● Teatru Miniatura w Gdańsku,

●  Runowa „Pałac pod bocianim gniazdem” – dzieci uzyskały wiadomości o życiu Indian Ameryki  Północnej,

●  kina w Gdyni,

●  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  na powietrzu, Okręt – Muzeum Błyskawica – naocznie zobaczyły sprzęt oraz poszerzyły wiedzę dotyczącą rozwoju techniki wojennej,

● Kniewa – „Farma strusi”,ZOO w Gdańsku – Oliwie – bezpośrednio zetknęły się ze zwierzętami egzotycznymi,

● Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni – mogły dokonywać mini eksperymenty naukowe, zapoznały się z ciekawostkami ze świata techniki.

Efekty:

–  integracja dzieci z różnych placówek oświatowych,

–  możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami egzotycznymi,

–  lepsze przyswajanie wiadomości poprzez wycieczki,

–  odkrywanie własnej tożsamości narodowej.

–  Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ……… .

Aby pomóc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej współpracowałam z GOPS w ……  . We współpracy z pedagogiem szkolnym, po przeprowadzeniu dyskretnego wywiadu, wyłaniałam rodziny o niskich dochodach w celu  pokrycia kosztów wyżywienia dzieci , w szkolnej stołówce. Czasem w uzasadnionych przypadkach zgłaszałam pracownikom GOPS–u potrzebę wsparcia finansowego lub materialnego potrzebującą pomocy rodzinę.

Efekty:

–  zadowolenie ze strony dzieci i rodziców.

–  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w …….. ,  pedagogiem szkolnym  oraz logopedą.

Przez cały okres praktyki w zawodzie współpracowałam z logopedą, pedagogiem szkolnym,  i przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w …….. Uczniowie, u których dostrzegłam problemy, kierowani byli za zgodą rodziców do poradni specjalistycznych w celu diagnozy i określeniu sposobu postępowania w określonych przypadkach.

Praca z logopedą polegała na kontynuowaniu ćwiczeń zalecanych przez terapeutę oraz wymianie spostrzeżeń i uwag o dziecku w celu dalszej pracy.

Efekty:

–  w miarę szybka diagnoza, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami.

– ……….  Centrum Kultury.

Aktywna współpraca od 1995r. (uzyskanie Dyplomu  – animator kultury w środowisku przedszkolnym -od ówczesnego Dyrektora tej placówki), przejawiała się w realizacji zadań kulturalno – wychowawczych i oświatowych w takich formach, jak udział  w konkursie piosenki przedszkolaka, corocznie w wielu konkursach plastycznych oraz spektaklach teatralnych, widowiskach muzycznych i uroczystościach.

–  Komunalnym Związkiem „Doliny Redy i Chylonki”.

W roku szkolnym  2001/2002 przystąpiłam do współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, który organizuje programy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży. Współpraca trwa na bieżąco. Moi uczniowie  wraz z uczniami z  klas starszych, cyklicznie brali udział  w zbiórce surowców wtórnych ( nakrętek , butelek plastikowych, makulatury), konkursach plastycznych  o tematyce ochrony środowiska. Zachęcani byli do dbania także  o czystość na terenach rodzinnych posesji,  do segregacji śmieci w domach.

Efekty:

–  aktywniejszy udział uczniów na rzecz ochrony najbliższego środowiska,

–  wzrost świadomości o ich odpowiedzialności za stan czystości okolicy,

–  wzbogacenie wiedzy na temat recyklingu, nauka segregowania śmieci,

–  prowadzenie systematycznej zbiórki puszek, makulatury.

–  Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w…….. .

W naszej szkole poza zajęciami dydaktycznymi, działają także różne koła zainteresowań, w których uczniowie rozwijają swoje talenty i umiejętności. Dodatkowo zachęcam  dzieci z oddziału przedszkolnego, do brania udziału  w konkursach organizowanych przez inne instytucje. Prężnie działającym ośrodkiem pracy twórczej jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w ……. , z którym nawiązałam systematyczną współpracę. Szczególnym zainteresowaniem cieszą wśród dzieci zadania związane z kulturą kaszubską i klimatem świątecznym. Dzieci przystępowały do cyklicznych konkursów „Gwiazdka, tuż, tuż – szopka kaszubska”, wykonując indywidualnie i zespołowo szopki z kartonu, kartki świąteczne, witraże okienne.  W okresie wiosennym przygotowywałam dzieci do konkursu plastycznego „Moje miejsce na ziemi”.

Efekty:

–  rozwijanie umiejętności przekazywania odczuć i przeżyć w formie działalności twórczej,

–  tematyka regionalna kształtowała więzi uczuciowe, poczucia dumy i szacunku do Kaszub,

–  korelacja w/w zadań z Programem Wychowawczym Szkoły, przyniosła wymierne efekty w pełniejszym wykonaniu zamierzeń szkoły.

–  z Radą Sołecką wsi  ………………  .

Realizując zadania wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły, prowadzimy wiele działań środowiskowych, w których udział angażujemy także Radę Sołecką. Dwa razy do roku uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątania Świata”, którą pomagają prowadzić przedstawiciele sołectw. Każdorazowo uzgadniają miejsce rozmieszczenia kontenerów, zabezpieczają rękawice ochronne i worki. Wraz z uczniami mojej grupy 6 – latków, zorganizowałam dla społeczności lokalnej,  program artystyczny z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz przygotowałam jasełka i zabawę karnawałową dla wszystkich dzieci z naszego rejonu. Współorganizowałam także Ognisko Sołeckie, podczas którego uczniowie mogli wysłuchać pogadanek na temat historii naszej miejscowości, problemach życia dawniej i dziś, dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców. We wszystkich działaniach mogliśmy liczyć  na pomoc i zaangażowanie naszych sołtysów. Niejednokrotnie otrzymywaliśmy wsparcie finansowe na zakup nagród i upominków dla dzieci.

Efekty:

–  uczniowie poznali przedstawicieli swoich najbliższych władz samorządowych,

–  dowiedzieli się, jakie zadania wykonują sołtysi,

–  uczniowie nabyli doświadczenia i wiedze, dzięki którym będą aktywniej współuczestniczyć  w przyszłości w działaniach na rzecz środowiska, wsi i szkoły,

–  umocnienie więzi szkoły ze środowiskiem lokalnym.

–  z wydawnictwami WSiP, Nowa Era.

Uczestniczę w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.

Efekty:

nabyte wiadomości, pozwoliły mi na poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności,

–  uzyskanie informacji o nowościach edukacyjnych dla klas 0-III,

– otrzymanie nowych materiałów do pracy dodatkowej dla uczniów zdolnych   i uczniów z trudnościami,

–  pozyskanie nowych pozycji dydaktycznych dla biblioteki szkolnej.

Ponadto, podejmowałam środki zaradcze i zapobiegawcze wobec uczniów  ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym, poprzez wizyty domowe, przeprowadzanie z rodzicami rozmów doradczo – informacyjnych. Głównym celem była pomoc uczniom zaniedbanym pod względem wychowawczym.

Działania poza planem.

–  Współpracowałam z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w …….. .

Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach plastycznych.

– Współpracowałam z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w ………………. .

Współpraca dotyczyła współorganizowania uroczystości religijnych w miejscowym kościele oraz pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących wychowanków w latach 2002-2005. Współorganizacja dotyczyła przygotowywania z dziećmi z klasy „0”, także i starszych, okolicznościowych programów artystycznych z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, świąt wielkanocnych, jasełek, i prezentowania miejscowej społeczności, skupionej przy tutejszym kościele.

Pomoc materialna głównie opierała się na pozyskiwaniu ludzi dobrej woli w celu systematycznego wspierania wychowanków szkoły w trudnej sytuacji bytowej, poprzez zakup żywności, jak również pomoc ich rodzicom  w rozwiązywaniu problemów urzędowych,  np. pomoc w pisaniu pism do urzędów, bezpłatna pomoc, porady w wypełnianiu zeznań podatkowych.

–  Uczestniczyłam w pracach Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

Od roku 2002r. uczestniczyłam w pracach Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego powołanego w celu przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji w klasach VI. ,Dodatkowo w ramach współpracy międzyszkolnej dwa razy byłam członkiem komisji podczas Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum Gminnym w ………. oraz   w Samorządowej Szkole Podstawowej w ……… Przygotowując się do pełnienia tych funkcji szczegółowo zapoznałam się z procedurami przebiegu sprawdzianu, egzaminu, określonymi przez OKE.

Współpracuję z Caritas działającym przy Parafii Rzymskokatolickiej  w ……………….( poza stażem).

Jako wolontariuszka pełniłam funkcję opiekuna podczas wycieczek organizowanych             przez miejscowe Caritas, dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,  do …….  i do …………

–  Prowadziłam bal karnawałowy w ……..   .

Przygotowałam scenariusz  i prowadziłam bal karnawałowy dla dzieci w ……, zorganizowany przez Radę Sołecką oraz radnego pana …… – ( 2007r.).

–  Wspomagałam organizację balu karnawałowego dla dzieci w ……….  .

Przygotowałam scenariusz balu karnawałowego dla dzieci w …….., organizowanego przez sołtysa pana ………. oraz radnego pana ………   .

Celem podejmowanych przeze mnie działań, było stworzenie jak najlepszych warunków  do rozwoju moich wychowanków – zdobywania wiedzy, umiejętności.

Moje zaangażowanie w wykonanie zadań na rzecz dzieci i szkoły, wpłynęło na zwiększenie zakresu jego działań.

§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Pracując w swym wymarzonym zawodzie staram się wykonywać moje obowiązki rzetelnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych mi dzieci. Szukać nowych rozwiązań, podejmować, godząc z życiem rodzinnym dodatkowe działania na rzecz szkoły i  lokalnej społeczności, a tym samym mające na celu podwyższenie jakości pracy szkoły,

Działania te zostały zauważone przez Dyrektora szkoły. Wynikiem tego są nagrody Dyrektora szkoły, które otrzymałam w 1999r, 2002r., 2007r., 2009r.

(§ 8 ust. 2 pkt 5)

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Przypadek 2

Identyfikacja problemu

Od początku pobytu w klasie „0”, …….. postrzegany jest jako uczeń  nie sprawiający poważniejszych problemów wychowawczych, choć wychowuje się  w trudnych warunkach domowych. Oboje rodzice są nałogowymi alkoholikami.  Nie ma większych problemów  w nauce. Jednak w miarę upływu czasu, zaaklimatyzowania się w grupie, zdarzyło mu się kraść pieniądze.

Geneza i dynamika zjawiska

Badanie przyczyn takiego zachowania rozpoczęłam od rozmowy z rodzicami. Uczeń mieszka z rodzicami, jest jedynakiem. Źródłem ich utrzymania jest praca dorywcza. Oboje szukają okazji do zarobku przy pracach sezonowych. Trudniej jest porą zimową, gdy są mniejsze szanse na znalezienie dodatkowego zajęcia. Ojciec nie utrzymuje kontaktu  ze szkołą. Matka stwierdza, że uczeń nie ma własnego biurka do nauki, wszyscy śpią  w jednym niedużym pomieszczeniu zaadoptowanym do zamieszkania po byłym budynku administracyjnym.

Z rozmowy wynika, że od wczesnego dzieciństwa chłopiec wzrastał w niekorzystnej atmosferze wychowawczej – brak większego zainteresowania ze strony ojca. Rodzice stosują odmienne metody wychowawcze.  Matka, gdy jest trzeźwa,  stara się uczyć syna właściwego zachowania spokojnie tłumacząc i udzielając dobrych wskazówek. Ojciec natomiast często reaguje słowną agresją. Chłopiec bywa świadkiem sytuacji konfliktowych w rodzinie. Obserwując rodziców uczy się z jednej strony zachowań agresywnych, a z drugiej bezradności  i podporządkowania się osobom pewnym siebie i silniejszym fizycznie.

Posiada podręczniki do klasy „0”, przybory, jest też schludnie ubrany. Częściowo wspomagają go dziadkowie, mieszkający w tej samej miejscowości, lecz na co dzień  nie utrzymujący stałego kontaktu z rodzicami dziecka. Czują rozgoryczenie z powodu nałogu ich syna, a ojca dziecka. Na zajęciach w klasie „0”, …………. jest aktywny, często zgłasza się  do odpowiedzi. Sprawnie wykonuje zajęcia manualne, ruchowe. Jest koleżeński, otwarty, lubianym przez rówieśników. Ma odpowiedni stosunek  do nauczycieli.

Ma jednak poczucie niższej wartości. Chcąc upodobnić się do swoich kolegów, którzy posiadają atrakcyjniejsze rzeczy oraz żyjąc w środowisku, gdzie popełnianie kradzieży nie jest uznawane za naganne postępowanie, posunął się   do zawłaszczenia pieniędzy innych dzieci. Mieszka w otoczeniu kilku rodzin dysfunkcyjnych, głównie z powodu nadużywania alkoholu, które nie są najlepszym przykładem dla kształtowania pozytywnych cech społecznego współżycia.

Znaczenie problemu

Problem stał się poważny. Napięta atmosfera w domu, brak prawidłowych wzorców sprawiła, że chłopiec czuł się niepewnie, niestabilnie, był niezrównoważony emocjonalnie.  Miał poczucie niższej wartości. Chciał  dorównać kolegom posuwając się do kradzieży. Brak poprawy  tej sytuacji  może  mieć bardzo negatywny wpływ  na postawę i zachowanie chłopca,  może posunąć się do  innych niewłaściwych zachowań, które w miarę upływu czasu trudniej będzie wyeliminować z  jego postępowania.

Prognoza

Negatywna: Chłopiec posunie się do kolejnych kradzieży, jeżeli natychmiast  nie uzyska pomocy i wsparcia, jeżeli nie poczuje zainteresowania jego osobą,   jego problemami w domu rodzinnym.

Pozytywna: Atmosfera w domu ulegnie poprawie, chłopiec odzyska poczucie własnej wartości,  pozna właściwe wzorce do naśladowania.

Propozycje rozwiązania

Cele:

–  zmiana postawy chłopca,

–  odzyskanie poczucia własnej wartości,

–  wskazanie wzorców do naśladowania,

–  zachęcanie do pracy na rzecz innych.

Zadania:

–  rozmowy z uczniem na temat jego sytuacji,

–  stały kontakt z rodzicami chłopca,

–  pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów,

–  nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym,

–  rozmowa z grupą dzieci w klasie „0” na temat: „Wzmacniania poczucia własnej wartości”.

Wdrażanie oddziaływań

Zaczęłam od szczerej rozmowy z chłopcem na temat jego zachowania. Utrzymywałam stały kontakt z matką ucznia. Wspierałam rodzinę w rozwiązywaniu problemów.

Zwróciłam się do pedagoga szkolnego, aby spotkał się z uczniem, rodzicami  i porozmawiał. Po konsultacji z pedagogiem zaproponowałam chłopcu  udział  w zajęciach pozalekcyjnych, które funkcjonują w szkole.

Często rozmawiałam z uczniem, chwaliłam go za każdy pozytywny czyn.  Pokazywałam prawidłowe wzorce, angażowałam do pracy na rzecz klasy – powierzałam dodatkowe prace porządkowo – gospodarcze, które lubił wykonywać w sali. Rozmawiałam z dziećmi w grupie  na temat  „Wzmacniania poczucia własnej wartości”.

Efekty oddziaływań

Stopniowo zastosowane oddziaływania zaczęły przynosić efekty. Rodzice zrozumieli, że nie należy problemów rozwiązywać głośno, agresją, tylko spokojną rozmową. Ojciec zaczął poświęcać dziecku  więcej czasu i zainteresowania. Od czasu pierwszej kradzieży, jeszcze dwa razy ukradł rzeczy innych dzieci. Potem już się taki występek w klasie „0”  nie powtórzył. Chłopiec  starał się pracować na rzecz grupy. Pomagał przy przygotowywaniu dekoracji, noszeniu krzesełek. Podtrzymywany przeze mnie w przekonaniu, że dużo potrafi, ma wiele cennych zalet, podczas rozmów na forum grupy,  zaczął mówić o swoich zaletach. Wierzył w swoje możliwości.  Mam nadzieję, że nawet po ukończeniu klasy „0”, do serca weźmie sobie wskazówki i rady, które mu dałam, także własnym przykładem. Jest na dobrej drodze. Czas i życie pokaże, czy rzeczywiście moje zaangażowanie zaowocowało pozytywnymi zmianami w postępowaniu  ………  . Trzeba mieć nadzieję, gdyż w przeciwnym razie jaki byłby sens mojej pracy wychowawczej, szczególnie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy kształtują się cechy osobowościowe determinujące dorosłe życie.

(§ 8 ust. 2 pkt 5)

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania  i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych  lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,  w której nauczyciel jest zatrudniony

Przypadek 1

Identyfikacja problemu

……….    jest dziewczynką z rodziny pełnej, wielodzietnej, choć niewydolnej wychowawczo z odbiegającą poziomem zachowań umysłowych od prowadzonej przeze mnie grupy 6-ciolatków.

Dziecko od pierwszych dni pobytu w szkole:

–  nie podejmuje działań wyznaczanych przez nauczyciela,

–  nieprawidłowo używa przyborów szkolnych: nożyczki, kredki, mazaki, pędzel (niepoprawny chwyt),

–  nie wypowiada się samodzielnie,

–  na pytania odpowiada monosylabami, pojedynczymi wyrazami, albo kiwa głową.

Sytuacja rodzinna dziecka znana mi była od początku, ponieważ w ciągu kilku lat dwoje jej rodzeństwa ukończyło klasę „0”. W związku z tym, ważną kwestią było odpowiednie wpłynięcie na dziecko i jej najbliższe środowisko, by zrealizować z nią program dydaktyczny klasy „0”, aby bez przeszkód mogła podjąć naukę w klasie I.

Geneza i dynamika zjawiska

Informacje związane z dziewczynką i jej kłopotami zebrałam analizując dostępną w szkole dokumentację. Przeprowadziłam także wywiad środowiskowy w domu rodzinnym dziecka. Inne dane uzyskałam od pedagoga szkolnego i nauczycieli uczących starsze rodzeństwo, a także obserwując zachowanie na zajęciach  i na stołówce szkolnej samej dziewczynki.

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, dysfunkcyjnej. Rodzice są niewydolni wychowawczo.

Matka zajmuje się domem. Ojciec przeważnie szuka prac dorywczych. Na stałe nie jest nigdzie dłużej zatrudniony. Nie stroni od alkoholu. Mimo, iż posiadają kilka hektarów ziemi uprawnej, oprócz drobiu, nic innego nie hodują. Mieszkanie wyposażone jest w podstawowe sprzęty (lodówka, telewizor, radio). W domu nie ma żadnych książek, oprócz szkolnych, oraz czasopism.

Matka i ojciec dziecka posiadają tylko wykształcenie podstawowe. Z tego powodu nie zawsze potrafią właściwie odczytać dokumenty urzędowe.

Uczennica jest bardzo drobna, chuda (jak na swój wiek). Mowa nieprawidłowa pod względem gramatycznym. Słownictwo bardzo ubogie. Brak znajomości podstawowych zasad społecznych. Nie potrafi posługiwać się sztućcami  i przedmiotami codziennego użytku. Do szkoły przychodziła czysto ubrana.

Rodzice rzadko rozmawiają z dziećmi. Posiadane zabawki pochodzą z prezentów  od innych osób.  Kiedy zdobyłam powyższe wiadomości, dotyczące warunków domowych, atmosfery tam panującej, zrozumiałam skąd wzięła się nieznajomość  u dziecka podstawowych norm i zasad społecznych oraz brak umiejętności komunikowania się  z otoczeniem (grupa rówieśnicza).

W związku z powyższym zaplanowałam:

–  rozwijanie słownictwa,

–  rozumienie poleceń,

–  poznawanie przeznaczenia przedmiotów użytku codziennego i uczenie korzystania z nich,

–  wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u dziecka, z dala od domu, na terenie “zerówki”,

–  uczenie kontaktów z innymi dziećmi i satysfakcja z tego faktu.

Skonstruowany przeze mnie indywidualny plan działania w stosunku do dziecka ma pomóc dziewczynce w zrozumieniu potrzeby uczenia się i integracji z otoczeniem rówieśników.

Znaczenie problemu

W omawianym przypadku, w życiu dziewczynki, zabrakło od samego dzieciństwa, zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców, a szczególnie matki. Dziecko pozostawione samemu sobie, nie odbierało pozytywnych wzorców, nie doświadczało wspomnianych wyżej głębszych uczuć życzliwości i współczucia. Wydaje się,   że matka nie miała zbyt wiele czasu, lub nie chciała poświęcić go w tym zakresie córce. Dotyczy to również kontaktów słownych. Rodzice za rzadko odzywali się do swojego dziecka, nie opowiadali mu, nie zagadywali, nie ukazywali poprzez mowę otaczającego świata i nie przekazywali  własnych uczuć.

Dziewczynka po wejściu w środowisko szkolne z takim mozołem wkracza w nową rzeczywistość: nie tylko nie potrafi znaleźć się w środowisku rówieśniczym, ale jest zagubiona we własnych myślach, nie ma właściwego odniesienia do zastanej rzeczywistości.

Prognoza

Negatywna:

–  trudności w przyswajaniu wiadomości, które z kolei spowodują zniechęcenie i brak motywacji,

–  wadliwa postawa wobec obowiązków , wobec nauczycieli, kolegów,

–  nieprawidłowe kontakty społeczne,

–  narastanie zaburzeń sfery emocjonalno-uczuciowej i kształtowanie się negatywnej postawy w stosunku do szkoły.

Pozytywna:

–  poprawa funkcjonowania w grupie,

–  wzmocnienie więzi z rodziną,

–  uświadomienie szkodliwości postaw negatywnych,

–  sprawniejsze przyswajanie materiału z zakresu klasy „0”.

Propozycje rozwiązań

Aby mój plan pomocy powiódł się, założyłam sobie następujące cele i zadania do wykonania:

Cele:

–  zmiana postawy dziewczynki,

–  budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

–  uświadomienie dziecku celowości własnej zmiany i korzyści z tego płynących.

Zadania:

–  stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających osiąganie sukcesu,

–  wydawanie krótkich, zrozumiałych poleceń,

–  kończenie rozpoczętych prac,

–  nawiązanie współpracy z rodzicami w zakresie pomocy ich dziecku.

Wdrażanie oddziaływań:

–  praca wychowawcza w szkole – wczesna diagnoza i wcześnie wdrożona pomoc, dostosowana do kłopotów dziecka jest niezbędna, by mogło ono odnosić sukcesy szkolne,

–  nauczyciel powinien chwalić nawet za małe sukcesy, gdyż pochwała   i nagroda rozwijają te dzieci, odrzucenie sprawia, że stają się jeszcze bardziej  uparte, nieśmiałe,

–  nauczyciel powinien prowadzić zajęcia w sposób barwny, wesoły i urozmaicony, aby nie  były nudne,

–  umożliwienie dziecku takiej formy wypowiedzi, która pozwoli mu w pełni zaprezentować jego umiejętności,

–  dobranie odpowiednio ciekawego materiału, dostosowanie do możliwości dziecka, pomoże dziecku osiągnąć małe i stałe sukcesy.

Praca wychowawcza w domu.

Najlepszym sojusznikiem dla nauczyciela mogą być również rodzice. Uznałam,   że zarówno oni jak i szkoła mają podobny problem i razem powinniśmy  spróbować go rozwiązać:

–  uczucia dziecka, ich troski, życzenia i lęki należy zawsze traktować  poważnie,

–  dzieciom nigdy nie należy robić negatywnych uwag w rodzaju „jesteś głupi”   czy „jesteś za tępy, żeby się tego nauczyć”. Przypisywanie dziecku negatywnych cech poniża go i rani jego poczucie godności,

–  wiele razy w ciągu dnia należy okazać dziecku miłość. Zawsze można znaleźć czas na objęcie dziecka albo inny miły gest.

Efekty oddziaływań

Moje początkowe założenia dotyczące pracy z dzieckiem okazały się trafne. Swoje działania rozpoczęłam od oswajania dziewczynki z moją osobą. Posadziłam  ją w sali blisko siebie, przy pierwszym stoliku. W zrozumiały dla niej sposób tłumaczyłam jak długo będzie przebywać w grupie z innymi dziećmi, poza domem. Pokazywałam do czego służą zabawki,  a w miarę upływającego czasu, inne przedmioty, z których na co dzień korzystamy w trakcie zajęć. Zachęcałam  do kontaktów i zabaw z dziećmi wielokrotnie wyjaśniając na czym one polegają i jak należy się zachowywać podczas wspólnej zabawy z innymi dziećmi. Uczyłam podstaw higieny osobistej oraz korzystania z urządzeń sanitarnych. Powyższe działania prowadziłam  bez przymuszania dziecka.

Po półrocznej bytności dziewczynki w szkole zdarza się jej rozmawiać z innymi dziećmi. Zaczyna też już inicjować rozmowę z nauczycielką. Chętnie podejmuje samodzielnie czynności związane z samoobsługą. Rozumie już wydawane przez nauczyciela polecenia grupie i odnosi je do siebie, czyli identyfikuje się z grupą.

W związku z tym, że dziecko musi “nadrabiać” zachowania społeczne nie jest w stanie jednocześnie opanowywać umiejętności dydaktycznych potrzebnych przy nauce czytania, pisania i liczenia.

Całościowa diagnoza elementów dojrzałości szkolnej, które dziecko powinno   już nabyć po półrocznej nauce wypadła negatywnie.

W obszarze dojrzałości społeczno-emocjonalnej:

–  dziewczynka ma kłopoty z nawiązywaniem bezpośrednich kontaktów  z rówieśnikami,

–  nie potrafi samodzielnie organizować własnej pracy,

–  często rozpoczyna dane działanie, ale nie doprowadza go do końca, lub odmawia jego wykonania,

–  nie zawsze jeszcze porządkuje po sobie miejsce pracy, a o podstawowych zasadach higieny i kulturalnego spożywania posiłku trzeba jej jeszcze często przypominać.

Czytanie:

–  spośród dziesięciu poznanych przez dzieci liter opanowała tylko sześć  (o, a, i, e, u, y,), reszty nie zna i nie czyta,

–  nie potrafi dokonywać syntezy i analizy słuchowej prostych wyrazów, nie wysłuchuje   w nagłosie ani w wygłosie głoski,

–  duże trudności sprawia jej zapamiętanie i prawidłowe odtworzenie samodzielne treści   poznawanych wierszyków i piosenek,

–  kłopot dziewczynce sprawia też zapamiętanie materiału uszeregowanego w serie i sekwencje tj. nazwy dni: tygodnia, miesiące, pory roku itp..

Gotowość do pisania:

–  podczas pisania zachowuje właściwą pozycję ciała, ale obraca kartką,

–  poprawnie trzyma przybory do pisania,

–  dziewczynka potrafi odwzorować proste kształty literopodobne (linie proste, ukośne, owale,  łuki, spirale) i kreśli je bez odrywania ręki,

–  rysunek dowolny jest schematyczny ubogi w szczegóły, a rysunek postaci ludzkiej nie  posiada wszystkich elementów,

–  ma duże kłopoty z rozplanowaniem rysunku.

Gotowość do uczenia się matematyki:

–  nie klasyfikuje klocków ze względu na kształt,

–  nie rozpoznaje i nie odczytuje liczb od 1 do 10,

–  w zadaniach wymagających klasyfikacji zbioru ze względu na jedną cechę (wielkość, rodzaj) popełnia błędy,

–  nie zna podstawowych figur geometrycznych.

Sprawność manualna, orientacja w przestrzeni, sprawność fizyczna.

–  dziewczynka nie wiąże sznurowadła na kokardkę, ale potrafi zapinać guziki,

–  nie zawsze odróżnia stronę prawą i lewą ciała (myli się),

–  ogólna sprawność ruchowa dziecka jest przeciętna.

Proces jej dojrzałości opóźniony jest ze względu na brak wsparcia przez dom rodzinny. Matka nie potrafi kontynuować działań naprawczych podejmowanych  przez szkołę, skupia się jak dotychczas na zapewnieniu podstawowego bytu dziecku, nie zawsze wywiązując się należycie z tego obowiązku.

W związku z niewydolnością rodziców, rodzina ta została  otoczona nadzorem sądowym.

Biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe dziecka uważam, że w maju powinno być ono zdiagnozowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Oczekuję, że diagnoza  ta będzie sugerowała odroczenie obowiązku szkolnego o rok. Jeśli opiekunowie prawni wyrażą zgodę na to odroczenie dziewczynka w przyszłym roku szkolnym będzie w stanie opanować minimum programowe przewidziane dla 6-latków i pozwoli jej to, z sukcesem rozpocząć edukację szkolną.

Jeśli natomiast, matka nie podejmie badań w poradni, bądź też nie wyrazi zgody na odroczenie obowiązku szkolnego dziecko będzie miało kłopoty z nauką czytania, pisania i liczenia, a to będzie prowadziło w konsekwencji do niedostosowania społecznego. W klasach starszych skutkującego pojawianiem się i nasileniem zachowań agresywnych, wagarami aż do uczestnictwa w grupach o charakterze nieakceptowanym społecznie.

Podsumowanie

Profesja, którą wykonuję, nie była wybrana przeze mnie przypadkowo. Pracując w zawodzie nauczyciela, spełniam swoje marzenia, które towarzyszyły  mi od dzieciństwa. Dlatego też, w ciągu dotychczasowej mojej pracy zawodo z dziećmi w wieku przedszkolnym, nadrzędnym  celem była troska o powierzonego mojej opiece w przedszkolu, a później w szkole młodego człowieka. Wszelkie starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też w innej formie wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie, jak najlepszych efektów  w pracy z dziećmi małymi, w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że oprócz nie zrealizowania do końca strony internetowej szkoły, pozostałe zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego wykonałam.  Podjęłam się także wielu działań dodatkowych. Cieszę się, że okres ten był dla mnie, nauczyciela, bardzo intensywny, choć przecież  w latach poprzedzających staż i po jego zakończeniu równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków  i potrzeb szkoły.

Zaprezentowane efekty mojej pracy uważam za znaczące. Obrazują one nie tylko pracę nauczyciela, wychowawcy, ale również działania pozalekcyjne i pozaszkolne. Świadczą   o moich umiejętnościach, zainteresowaniach oraz poziomie i gotowości do podejmowania różnorodnych zadań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły, samodoskonaleniu, podmiotowym traktowaniu dziecka oraz poszanowaniu jego praw. Moja otwartość na problemy innych, niesienie pomocy i służenie radą jest dla mnie źródłem satysfakcji.
Zadania, które wyznaczyłam sobie w planie rozwoju zawodowego, służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie  na kursach i szkoleniach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów w konkursach, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym. Działanie przeze mnie podejmowane z pewnością wzbogaciły uczniów o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia. Swoją postawą motywowałam do działania koleżanki i kolegów, co wpłynęło mobilizująco na pracę szkoły.
Moja praca w okresie stażu została doceniona przez dyrektora szkoły, zostałam nagrodzona

nagrodą dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno  wychowawczej oraz duże zaangażowanie.

Jestem pewna, iż wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować  w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania, moją satysfakcją osobistą i przyczynią się do podnoszenia jakości pracy szkoły.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: