SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

WSTĘP

 

Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a zarazem fascynujący.

Jestem nauczycielem mianowanym. Od początku swojej pracy zawodowej staram się poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów aktywności, wzbogacać swój warsztat pracy, brać czynny udział w wydarzeniach przedszkola. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przez cały okres stażu od 1.09.2008r. do 31. 05.2011r. realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego.

Napisany przeze mnie plan, uwzględniając specyfikę i potrzeby przedszkola, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania wychowanków, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan uwzględnia także mój czynny udział  w życiu przedszkola oraz  jego promowanie, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności), wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, dobrą współpracę z pracownikami przedszkola, rodzicami i społecznością lokalną. Starałam się nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć.

W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w Planie Rozwoju Zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Okres stażu, będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej, jest okazją  do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

Odbywając staż zaplanowałam następujące cele, które były wyznacznikiem mojej pracy:

  • podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami przedszkola;
  • poszerzanie zakresu wiedzy, pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej;
  • stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dziecka w wieku przedszkolnym;
  • współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki poprzez podejmowanie działań  wykraczających poza obowiązki służbowe;
  • uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Sprawozdanie z zadań realizowanych podczas stażu, opis ich realizacji przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Dążąc do uzyskania pozytywnych efektów mojej pracy pedagogicznej podejmowałam wiele różnorakich działań, których podstawowym celem było doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności, a przez to podniesienie jakości pracy placówki.

Aby uzyskać pozytywne efekty w trakcie stażu podjęłam różnorodne zadania i starałam się je w pełni zrealizować.

 

Doskonaliłam własny warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

Podejmując działania mające na celu doskonalenie warsztatu  i metod pracy, realizowaniu zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Wynikało to ze specyfiki pracy, jak również ze szczególnego charakteru etapu nauczania, jakim jest nauczanie przedszkolne oraz pełnienie funkcji wychowawcy.

W czasie odbywania stażu skorzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego.

 

Uczestniczyłam w warsztatach szkoleniowych „Awans zawodowy nauczyciela” w Ośrodku Doradztwa Zawodowego w Toruniu.

Efekty:

– poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego,

– porady ekspertów były pomocne w trakcie konstruowania planu rozwoju zawodowego  oraz pisania niniejszego sprawozdania,

– poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego.

 

Ukończyłam kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli „Oligofrenopedagogika” w CDN TWP Bydgoszcz w 2009 roku.

Efekty:

–  kurs ten umożliwił mi zgłębienie wiedzy nt. pracy z dziećmi niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które są wychowankami przedszkola,

– w bieżącym roku szkolnym weszłam w skład Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej jako wychowawca, przekazując realizowany z wychowankiem Plan Pracy Indywidualnej i uczestnicząc w opracowaniu Planu Działań Wspierających.

 

Uczestniczyłam w warsztatach rewalidacyjnych i plastycznych organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży.

Efekt: warsztaty pozwoliły mi na obserwację różnorodnych metod, które mogłam wykorzystać w pracy z  dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu,

– uzyskane kwalifikacje i dobra współpraca z kadrą pedagogiczną tejże szkoły zaowocowała dodatkowym zatrudnieniem w charakterze wychowawcy świetlicy w wymiarze pół etatu przez okres jednego semestru (z powodu chwilowych braków kadrowych w tejże szkole).

 

Odbyłam szkolenie organizowane w ramach projektu „Klucz do uczenia się – technologia rozwoju dziecka”; był to program wsparcia kujawsko – pomorskich nauczycieli organizowany przez KPCEN w styczniu 2011 roku.

Efekt: udział w szkoleniu „Klucz do uczenia się – moduły matematyczne” pozwolił pozyskać dla przedszkola zestaw pomocy dydaktycznych w postaci konspektów, szablonów do wielokrotnego wykorzystania oraz drewnianych klocków modularnych stosowanych w konstrukcjach do wszechstronnego nauczania matematyki w edukacji przedszkolnej .

 

Brałam udział warsztatach szkoleniowych dotyczących projektu diagnozy z zastosowaniem arkuszy SGS i GE5 w KPCEN w Toruniu w grudniu 2008 roku.

Efekt: warsztaty z diagnozy pozwoliły mi na udział w standaryzacji metody „Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków GE5” i przeprowadzeniu badań pilotażowych arkuszem GE5 w naszym przedszkolu w 2009 roku.

 

Podejmowałam działania wpływające na dokładniejsze diagnozowanie określonych umiejętności dzieci

W celu dokonania obiektywnej oceny własnych działań na rzecz wychowanka, nieodzownym warunkiem jest obserwacja pedagogiczna oraz jej dokumentowanie, co prowadzi do poznania możliwości i potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Wielokrotnie opracowywałam arkusze obserwacji z diagnozą wstępną, po I półroczu i końcową w różnych grupach wiekowych. Przeprowadzałam również badanie dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego w celu określenia jego gotowości szkolnej. Po uzyskaniu kwalifikacji na warsztatach szkoleniowych diagnozowałam sześciolatki z zastosowaniem arkusza Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i pięciolatki z zastosowaniem arkusza Gotowości Edukacyjnej 5-latka (GE5).

Efekty:

–  szybsze rozpoznanie zaburzeń rozwojowych i podjęcie działań w celu ich eliminowania lub korygowania,

–  każdorazowe zapoznawanie rodziców z wynikami diagnozy i wytyczonymi kierunkami pracy w celu wypracowania wspólnych metod  dla dobra dziecka.

 

Współpracowałam z rodzicami jako współgospodarzami przedszkola

Na początku każdego roku opracowywałam plan współpracy z rodzicami. Współpraca ma na celu podnoszenie poziomu nauczania i wychowania dziecka poprzez:

– okazjonalne rozmowy indywidualne, gdy wymagało tego dobro dziecka;

– organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, mających na celu przybliżenie procesu kształcenia i wychowania oraz obserwacji dziecka w przedszkolu;

– opracowanie i przeprowadzenie ankiet „Absolwenci przedszkola” i „Co dał Twojemu dziecku program autorski?”, zapoznanie rodziców z jej wynikami;

– w ramach pedagogizacji rodziców opracowałam materiały i wygłosiłam prelekcje nt:  „Dlaczego czytać dziecku na głos?” (na początku każdego roku szkolnego), „Prawa dziecka”, „Twoje dziecko potrzebuje Ciebie”, „Dojrzałość szkolna” i “Zanim będę uczniem”;

–  w roku szkolnym 2009/2010 zapoznałam rodziców z „Nową podstawą programową wychowania przedszkolnego” wg rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2009r, Nr 4, poz.17).

Efekty:

– częste kontakty z rodzicami umożliwiły zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych,

pedagogizacja rodziców w  celu  podnoszenia świadomości rodzicielskiej i poszerzania wiedzy psychologiczno –  pedagogicznej,

– ukazanie pozytywnych stron (zarówno emocjonalnych, jak i intelektualnych) płynących z czytania dzieciom książek przez rodziców,

– zapoznanie ze zmianami związanymi z wprowadzeniem „Nowej Podstawy Programowej”.

 

Angażowałam rodziców w prace na rzecz przedszkola poprzez:

–  udział w przygotowaniu i uświetnieniu uroczystości przedszkolnych – wigilia (zakup prezentów na paczki dla dzieci), piknik rodzinny (pieczenie ciast), barwny korowód ulicami miasta (przebranie dzieci w postacie bajkowe);

–   pomoc w sprawowaniu opieki w trakcie wycieczek;

–   zapraszałam do czytania bajek w przedszkolu;

– zapraszałam do przedszkola na spotkania z dziećmi rodziców z omawianych grup zawodowych: pielęgniarka, lekarz, stomatolog, aptekarz, żołnierz, policjant;

zaprosiłam rodziców wraz z dziećmi do udziału w cyklicznym konkursie plastycznymZnam swoje miasto”.

Efekty:

– wypracowanie wspólnych metod pracy dla dobra dziecka,

– integracja rodziców i nauczycieli podczas wspólnych działań, przez co rodzice chętniej brali czynny udział w życiu przedszkola.

 

Integrowałam rodziców z przedszkolem:

–  zapraszając rodziców na wszystkie uroczystości okolicznościowe w ciągu całego roku szkolnego: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Wigilia w przedszkolu”, „Dzień Mamy i Taty”, „Baw się razem ze mną”;

–  przygotowując dla rodziców świąteczne kiermasze z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, na które wykonałam wspólnie z koleżanką okolicznościowe dekoracje świąteczne;

Efekty:

– zacieśnianie więzi rodzinnych,

– duże zainteresowanie ze strony rodziców,

– dochód ze sprzedaży ozdób i kartek świątecznych za symboliczną „złotówkę” został przeznaczony na nagrody (słodycze i drobne gadżety) przy okazji różnych konkursów;

 

– uczestnicząc z dziećmi i ich rodzicami w koncercie piosenki dla „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” (zorganizowanym m. in. przez ojca jednego z wychowanków), a swym udziałem włączając się w Ogólnopolski 19 Finał Orkiestry grającej w 2011 roku dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi;

Efekty:

– przybliżenie dzieciom celowości działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

–  uzyskanie podziękowania za udział w koncercie z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

 

– organizując jesienny piknik rodzinny pod hasłem “Bawią się znakomicie dzieci i rodzice”; ideą pikniku było budowanie pozytywnych relacji między rodzicami i dziećmi poprzez wspólną zabawę, a familijny charakter imprezy na świeżym powietrzu promował zasady zdrowego stylu życia i stosowania go na co dzień; angażowałam dzieci i rodziców do podejmowania wspólnych działań prowadząc zabawy integracyjne, konkursy, tańce, pociąg dookoła ogniska i wspólne grillowanie.

Efekty:

– integracja uczestników pikniku,

– pogłębianie więzi emocjonalnej między dziećmi i rodzicami,

– nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu,

– rodzice stali się bardziej otwarci wobec nauczycieli,

– nabyli przekonania o podmiotowym traktowaniu dziecka w naszym przedszkolu.

 

Dbałam o wizerunek przedszkola i wyposażenie  sali przedszkolnej

– doskonaląc swój warsztat pracy samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne, plakaty okolicznościowe i ilustracje tematyczne, tworzyłam okazjonalne elementy dekoracyjne w celu upiększenia wystroju przedszkola;

–  pozyskałam nieodpłatnie profesjonalne akcesoria malarskie w postaci sztalug, pędzli i farb – od miejscowej malarki;

– pozyskałam dla przedszkola zestaw pomocy dydaktycznych w postaci konspektów, szablonów do wielokrotnego wykorzystania oraz drewnianych klocków modularnych stosowanych w konstrukcjach do wszechstronnego nauczania matematyki w edukacji przedszkolnej biorąc udział w programie „Klucz do uczenia się – moduły matematyczne”.

Efekty:

–    wspomagałam w tworzeniu pozytywnego wizerunku przedszkola,

– wzbogacałam bazę lokalową przedszkola przez pozyskanie środków materialnych do podniesienia jakości pracy.

 

Podejmowałam działania na rzecz promocji przedszkola w środowisku lokalnym

Na łamach prasy lokalnej  „Głos Chełmżyński” i „Nowości” ukazały się artykuły dotyczące niektórych moich przedsięwzięć: „Najlepsze prace plastyczne”, „Akcja nakrętka”, „Dzień Mamy w przedszkolu”, „Ogólnopolski konkurs przedszkolny”.

Współorganizowałam „Dni otwarte” pod koniec każdego roku szkolnego, podczas których rodzice nowo przyjętych dzieci mogli obserwować je w zabawach swobodnych z rówieśnikami i w trakcie zajęć organizowanych przez nauczyciela.

Efekty:

– rodzice mieli możliwość obserwacji aktywności, zachowań i relacji swojego dziecka w grupie rówieśniczej,

– nauczyciele mogą dokonać pobieżnej diagnozy nowych dzieci.

 

Co roku dekorowałam choinkę świąteczną na Rynku w naszym mieście wykonanymi z dziećmi okolicznościowymi ozdobami;

Efekt: zachęcanie dzieci do dbania o wizerunek naszego miasta.

 

Uczestniczyłam w koncercie kolęd, pastorałek i piosenki zimowej „Przedszkolne Kolędowanie” w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem koncertu było „Małe Przedszkole” pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Brały w nim dzieci z przedszkoli i „zerówek” z Chełmży i okolic.

Efekty:

– dzieci  zaprezentowały świąteczne tradycje,

– integracja z rówieśnikami,

– zacieśnianie współpracy z innymi placówkami oświatowymi.

 

Przygotowywałam z dziećmi prace na konkursy plastyczne organizowane przez Bibliotekę Dziecięcą pt. „Posprzątajmy polskie lasy”, „Ptasie plotki o żabkach w czerwonych czapkach”, „O przygodach nie tylko Koziołka Matołka”, „Odkryj Kosmos”. Były to plakaty zespołowe, albumy z prac plastycznych i prace indywidualne.

Efekty:

–  uzyskanie po każdym konkursie wyróżnień w I kategorii wiekowej i nagród w postaci dużego zestawu kredek oraz książek,

– wystawienie prac naszych dzieci w  holu biblioteki,

– dokonanie oceny prac innych dzieci podczas oglądania  wystawy celem nabrania dystansu do wytworów kolegów.

 

Prowadzę od kilku lat kronikę przedszkolną, która jest trwałym odzwierciedleniem działalności dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli.

Efekt: zebrane materiały do kroniki pozwoliły mi na przekazanie ich koleżance do prowadzenia strony internetowej naszego przedszkola oraz na  dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

 

Podejmowałam inne działania w celu uzyskania pozytywnych efektów w pracy zawodowej

 

Organizowałam wycieczki, które są atrakcyjną formą spędzania czasu, lubianą przez dzieci:

– do środowisk przyrodniczych (ogród, sad, las, łąka) w celu poznania naturalnego środowiska w różnych porach roku,

– na Komisariat Policji w celu poznania podstawowych zasad bezpieczeństwa,

– do Straży Pożarnej z okazji „Dnia Strażaka” w celu poznania zagrożenia niesionego przez ogień,

– do Zespołu Szkół Specjalnych na „Mikołajkowe spotkanie”, gdzie dzieci obejrzały program słowno – muzyczny, otrzymały słodkie upominki i śpiewały razem kolędy,

– do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, aby zobaczyć, czy wiosna obudziła już ze snu zimowego mieszkające tam zwierzęta,

– do Salonu Zabaw „Stokropek” w Toruniu w celu kształtowania wszechstronnej aktywności ruchowej na urządzeniach do rekreacji dla dzieci.

Efekty:

–  szukanie rozwiązań dla ciekawszego przyswajaniu wiedzy,

– współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

– integracja z niepełnosprawnymi dziećmi, kształtowanie tolerancji,

– obserwacja zwierząt w naturalnym środowisku,

– promowanie wśród dzieci zdrowego trybu życia poprzez sport.

 

Organizowałam cykliczne wyjścia w ciągu całego roku szkolnego do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży na koncerty zatytułowane „Spotkania z muzyką” z okazji Roku Chopinowskiego. Dzieci poznały różne instrumenty smyczkowe i dęte, podziwiały grę starszych kolegów oraz brały udział w zagadkach muzycznych.

Efekty:

–  pozyskiwanie przyszłych uczniów tejże szkoły w celu rozwijania talentu muzycznego,

– spotkanie w przedszkolu z  naszymi absolwentami, a obecnymi słuchaczami szkoły, na koncercie Bożonarodzeniowym i na zakończenie roku szkolnego.

 

Przystąpiłam do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Akademia Malucha Magazynu „Kubuś Puchatek” mając na uwadze okres adaptacyjny naszych dzieci – jako wychowawca grupy „maluszków”.

Celem programu było łagodne i efektywne wprowadzenie dziecka w nowe otoczenie oraz nauka zasad prawidłowego zachowania w przedszkolu.

Do realizacji powyższych celów wykorzystałam Program Adaptacyjny obowiązujący w naszym przedszkolu. Prowadzenie działań zawartych w programie dąży do:

–  obniżenia strachu przed nieznanym,

–  rozwijania umiejętności interpersonalnych podczas zabawy w grupie,

–  zrozumienia i stosowania się do reguł panujących w grupie, umiejętności samodyscypliny,

–  zaszczepienia samodzielności,

–  kształtowania uczuć empatii i umiejętności pomocy innym,

–  nawiązania bliskiego kontaktu w relacjach: dziecko-nauczyciel, nauczyciel – dziecko.

Efekty:

– nabyte umiejętności ułatwiły dzieciom uzyskanie różnych sprawności, a w konsekwencji uzyskanie dyplomu „Wzorowego Przedszkolaka”,

– wzięliśmy również udział w konkursie plastycznym „Jestem wzorowym przedszkolakiem”.

 

Zadeklarowałam uczestnictwo w III edycji konkursu „Wielki Bal Księżniczek” zorganizowanego przez miesięcznik „Księżniczka” i „The Walt Disney Company”.

W ramach konkursu zorganizowałam przedszkolną zabawę karnawałową w bajkowej scenerii, przygotowanej z gadżetów przysłanych przez organizatorów.

Efekt: spełniając warunki konkursu (przesłałam płytę CD z balu) uzyskałam certyfikat udziału we wspólnej zabawie z 113955 dziećmi z 1442 przedszkoli z serdecznymi podziękowaniami.

 

Brałam udział w programie „Kubusiowi przyjaciele natury” przygotowanego przez firmę „Tymbark” i markę „Kubuś”. Celem programu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz poprawy stylu życia pod hasłem „Owoce, warzywa i soki są na 5”.

W ramach akcji przeprowadziliśmy następujące działania:

– obchody „Dnia marchewki”, „Dnia wody”, „Dnia wiosny”,

– segregacja śmieci w przedszkolu,

– udział w akcji „Sprzątanie świata”,

– założenie kącika ekologicznego,

– konkurs we wszystkich grupach na najbardziej zdrowe, kolorowe i najsmaczniejsze kanapki.

Efekty:

–    propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia,

– podnoszenie świadomości ekologicznej wśród rodziców przez propagowanie programu,

– uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przyznanie tytułu „Kubusiowi przyjaciele natury” w II edycji programu 2009/2010.

 

Uczestniczyłam w programie edukacji ekologicznej „Zagroda Powroty” opracowanym przez „gospodarzy” ze wsi Lipy p. Plutowskich, którzy realizowali w przedszkolu zajęcia z ekologii „Mleczna droga” i „Wiosna w kurniku”.

Nowością tego programu był udział kozy i ptactwa domowego, co bardzo uatrakcyjniło zajęcia.

Efekty:

– dzieci uczestniczyły w naturalnym wytwarzaniu produktów mlecznych i konsumowały je,

– kształtowały poczucie odpowiedzialności za zwierzęta i ptactwo hodowlane,

– miały możliwość bezpośredniej obserwacji, wzbogacając swoją wiedzę o środowisku wiejskim.

 

Zorganizowałam cykliczny konkurs plastyczny  pt. „Znam swoje miasto”.

Wybrałam taki temat konkursu, gdyż priorytetem wychowawczym wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty było kształtowanie postaw obywatelskich, a tematem Programu Rozwoju Przedszkola było „Budzenie postawy twórczej u dzieci”.

Konkurs ogłosiłam na początku roku szkolnego 2009/2010. Do konkursy zostały zaproszone wszystkie przedszkola w naszym mieście oraz Szkoła Specjalna, Biblioteka Dziecięca i świetlica MOPS-u.

Konkurs odbywał się w III etapach zatytułowanych: „Najpiękniejsze zakątki miasta”, „Zabytkowe miejsca w mieście” i „Moje miasto w przyszłości”.

Celem konkursu było:

–  dostrzeganie otaczającego piękna w przyrodzie i w wytworach działalności człowieka (architektura zieleni) w najbliższym otoczeniu dziecka,

–  znajomość różnych zakątków i zabytków naszego miasta (architektura wnetrz),

– rozbudzenie wyobraźni artystycznej w tworzeniu wizerunku naszego miast w przyszłości,

– kształtowanie poczucia przynależności lokalnej.

Ogłoszenie wyników konkursu zostało przewidziane pod koniec roku szkolnego. W tym celu zorganizowałam wystawę pokonkursową – z okazji Dnia Dziecka. Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 31 maja w Galerii „Pod Ratuszem”. W jury zasiadła miejscowa malarka p. Ludwika Hałat (z którą wcześniej nawiązałam współpracę), która spośród 150 prac wytypowała najlepsze.

Wystawę uświetnił udział Burmistrza Miasta, radnej oraz dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, a także samych uczestników konkursu; p. Burmistrz wręczył dzieciom dyplomy, wyróżnienia i nagrody – sponsorowane przez sklep „Tygrysek”. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, a ich wychowawcy podziękowania za udział w konkursie. Rodzice, natomiast zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy w godzinach otwarcia Galerii.

Efekty:

–  konkurs służył promocji przedszkola oraz współpracy z placówkami oświatowymi w naszym mieście przez cały rok szkolny,

– rozbudzanie wśród dzieci lokalnego patriotyzmu – budzenie dumy z przynależności do regionu,

– rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej i zdolności twórczych,

– odnoszenie sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka,

–  proponowanie interesującej formy spędzania czasu rodziców z dziećmi,

– kształcenie nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu grupy.

 

Zorganizowałam konkurs z edukacji patriotycznej pt. „Zareklamuj swoje miasto”.

Konkurs ten był jakoby kontynuacją poprzedniego, aby ukazać oczami dziecka naszą miejscowość w całej Polsce w formie reklamy i pozyskać podobne materiały reklamowe z różnych zakątków naszego kraju. Dlaczego w formie reklamy? Bo reklama we współczesnym świecie jest wszechobecna i dociera również do najmniejszych odbiorców.

Celem konkursu było:

– reklama oczami dziecka naszej miejscowości w kraju;

– kształtowanie poczucia przynależności lokalnej;

– poszerzenie wiedzy małych Chełmżan z zakresu edukacji patriotycznej – poznanie różnych regionów kraju o różnym krajobrazie i różnych tradycjach;

– wskazanie na mapie Polski położenia poznanych miejscowości.

W tym celu nawiązałam kontakt z jednym przedszkolem z każdego województwa. Wybierałam pomniejsze malownicze miejscowości, które w większości odwiedziłam osobiście.

Propozycja została przyjęta z aplauzem przez dyrektorów wybranych placówek (uzyskałam podziękowania za zaproszenie do konkursu). Tak więc przygotowałam przesyłki reklamowe, w których zawarłam dziecięce prace plastyczne różnymi technikami, łącznie z herbem miasta (wykonane pod kierunkiem moim i koleżanek nauczycielek), album ze zdjęciami ciekawych miejsc w mieście, który stworzyłam przy współudziale rodziców (rodzice dostarczyli zdjęcia), pozyskałam z Urzędu Miasta foldery reklamowe i mapę naszej miejscowości.

Udział w konkursie nauczycielki zadeklarowały przesyłką materiałów reklamowych swojej miejscowości. Przesyłki zwrotne spłynęły w 80% z podobną zawartością, choć dostałam jeszcze takie gadżety reklamowe jak: kubek, proporczyk, kalendarz, plakaty i płyty z reklamą miejscowości.

Po wyznaczonym terminie przesyłania materiałów wystosowałam podziękowania za udział w konkursie i za bogate oferty reklamowe.

Efekty:

– bardzo duże zainteresowanie ze strony przedszkoli z całej Polski,

– nawiązałam współpracę z nauczycielkami w kraju, z którymi kontaktuję się do dzisiaj drogą internetową dzieląc się doświadczeniem zawodowym,

– zorganizowałam wystawę pokonkursową w Galerii „Pod Ratuszem” przy współudziale biblioteki, gdzie wyeksponowałam wszystkie pozyskane materiały reklamowe  w celu edukacji patriotycznej małych Chełmżan i ich rodziców,

– bogate oferty reklamowe być może przyczynią się do ruchu turystycznego w naszym mieście oraz do odwiedzenia wybranych przeze mnie miejscowości.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii   informacyjnej i   komunikacyjnej

 

W ciągu ostatnich lat komputer stał się powszechnie przeze mnie stosowanym narzędziem pracy. W okresie stażu starałam się wykorzystywać oraz doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej, a także w podwyższaniu jakości pracy przedszkola.

W trakcie stażu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie się powiększyła. Wiele godzin spędzonych przy komputerze sprawiły, że w chwili obecnej jest on dla mnie niezastąpionym narzędziem pracy.

 

Dokumentowałam realizację Planu Rozwoju Zawodowego

W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Opracowałam wiele przydatnych scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości, sukcesywnie wdrażanych do realizacji.

Efekty:

–  posiadanie pełnej i uporządkowanej dokumentacji swojej pracy,

– zebrane materiały pozwoliły mi na tworzenie kroniki przedszkolnej oraz przekazanie ich koleżance do prowadzenia strony internetowej naszego przedszkola.

 

Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej, korzystałam z zasobów  i możliwości sieci Internet. Odwiedzałam wiele stron internetowych m.in. www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.eduinfo.pl, www.blizejprzedszkola.pl, dotyczących podręczników, materiałów dodatkowych do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń oraz aktualnych konkursów i akcji.

 

Efekty:

stały dostęp do aktualnych informacji,

– doskonalenie warsztatu pracy poprzez pogłębianie wiedzy, ustawiczne samokształcenie,

-wzrost stopnia fachowości pod względem metodycznym i merytorycznym,

– zgromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiki,

– udział w proponowanych konkursach i akcjach.

 

Doskonaliłam warsztat pracy za pomocą komputera

Przygotowywałam pomoce dydaktyczne dla całej grupy, a także indywidualne karty pracy dla poszczególnych dzieci, scenariusze zajęć i uroczystości, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, arkusze obserwacji, sprawozdania, referaty, teksty do kroniki itp.

Drukowałam materiały na tablicę informacyjną dla rodziców – zamieszczam najważniejsze informacje dotyczące grupy (rozkład zajęć, zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, wiersze i piosenki dotyczące aktualnej tematyki kompleksowej).

Na spotkania z rodzicami przygotowuję  potrzebne materiały dotyczące omawianych zagadnień.

Przy wykorzystaniu sprzętu audio video – odtwarzacza DVD rozbudzałam ciekawość u dzieci, oglądając bajki edukacyjne, które potem z nimi szczegółowo analizowałam. Sprzęt jest też niezastąpionym narzędziem w edukacji muzycznej, zaspokajającej potrzeby ruchu, nauce współdziałania w grupie.

W codziennej pracy korzystam z komputera, drukarki, aparatu cyfrowego, skanera. W ten sposób utrwalam ważne chwile z życia przedszkola. Dokumentuję organizowane przez mnie i innych uroczystości szkolne, imprezy, wycieczki.

Efekty:

–  korzystanie z Internetu i komputera pozwoliło mi estetyczniej i ciekawiej opracowywać pomoce dydaktyczne, przez co uatrakcyjniać zajęcia,

–  znajomość technologii komputerowej pozwoliła mi na opracowywanie wszelkiej dokumentacji pedagogicznej,

– uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych i  sprzętu audio video.

 

Podejmowałam dodatkowe działania

Jedną z postaci utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami, jest używanie przeze mnie takich form komunikacji internetowych, jak poczta elektroniczna e-mail, jak również komunikator internetowy „Skype”. Pozwoliły mi one na szybką i bezpośrednią komunikację oraz przesyłanie informacji zawartych w różnej formie  z innymi nauczycielami, a także z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, zgłaszając e-mailem swój udział  w szkoleniach. Ta forma komunikowania służy mi głównie do wymiany informacji.

Efekty:

– korzystanie z poczty internetowej umożliwia kontakt z innymi nauczycielami,

–  umiejętność stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy zawodowej i w życiu codziennym ułatwia pracę oraz umożliwia własny rozwój.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

 

W prawidłowym funkcjonowaniu placówki oświatowo – wychowawczej nieodzowne jest wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Nie powinno to wynikać jedynie z poczucia obowiązku, lecz przede wszystkim z potrzeby pomocy i dobrej współpracy. Korzyści z tego płynące przyczyniają się  do efektywniejszej pracy danej placówki.

Przekazywałam własne materiały i wypracowane metody działań ze swojej długoletniej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Natomiast okazjonalna wymiana doświadczeń następowała podczas współdziałania w codziennej pracy, opracowywania dokumentacji pedagogicznej, organizowania różnorodnych imprez i uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, wynikających z kalendarza imprez.. Na bieżąco konsultowałam z koleżankami zaistniałe problemy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze i sposoby ich rozwiązywania.

Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem zawodowym ze współpracującymi koleżankami oraz znanymi nauczycielami z innych  placówek oświatowych w naszym mieście, jak również współuczestniczącymi ze mną w doskonaleniu zawodowym. Udostępniałam nauczycielkom gromadzone przez wiele lat scenariusze zajęć i uroczystości, przekazywałam pomysły na prace plastyczne i różne konkursy. Wykorzystując swoje umiejętności wykonywałam samodzielnie i przy współudziale koleżanek dekoracje okolicznościowe w celu upiększenia wystroju przedszkola.

Nawiązałam współpracę z nauczycielami z wybranych przedszkoli w naszym mieście i w kraju organizując konkurs plastyczny „Znam swoje miasto” i ogólnopolski konkurs „Zareklamuj swoje miasto”.

Efekty:

–  wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc przyczyniła się do rozwinięcia pozytywnych relacji,

–  wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela,

–  podniesienie jakości organizowanych w przedszkolu imprez i uroczystości,

– promocja przedszkola w szerszym środowisku pedagogicznym.

 

Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami  i informacjami, które uzyskałam podczas doskonalenia zawodowego.

Wybierałam takie formy doskonalenia, które wspierały przedszkole w realizacji wyznaczonych działań i były jednocześnie wzbogaceniem mojego warsztatu pracy. Starałam się, aby moja wiedza zawsze przedkładała się na praktykę. Tym samym służyła ona całej społeczności przedszkola.

W tym celu:

– przekazałam koleżance materiały informacyjne z warsztatów szkoleniowych „Awans zawodowy nauczyciela”,

– przekazałam materiały warsztatowe dotyczące projektu diagnozy z zastosowaniem arkuszy SGS i GE5 i zapoznałam koleżanki z projektem na Radzie Pedagogicznej.

Efekty:

– przekazane nowości pozwoliły koleżankom na poznanie nowych form i metod pracy, co wpłynęło na jakość realizowanego procesu dydaktycznego,

– warsztaty z diagnozy pozwoliły mi na udział w standaryzacji metody „Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków GE5” i przeprowadzeniu badań pilotażowych arkuszem GE5 w naszym przedszkolu w 2009 roku,

– upowszechniło się badanie dzieci 6-letnich wystandaryzowanym arkuszem Skali Gotowości Szkolnej SGS, a obecnie również arkuszem Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka GE5.

 

Jako członek Rady Pedagogicznej

Uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej – będąc protokolantem wraz z innymi nauczycielami, co wymagało ode mnie umiejętności wyodrębnienia tego, co istotne i ważne.

Brałam udział w wypracowaniu dokumentów służących podniesieniu jakości pracy przedszkola w zakresie organizacji nauczania, prowadzenia działalności profilaktycznej, polepszenia jakości wychowania.

Wspólnie z koleżankami:

– brałam udział w opracowaniu i zatwierdzeniu Projektu Organizacyjnego na każdy rok szkolny,

–  ustalałyśmy zestawy podręczników oraz zestawy programów według nowej podstawy programowej,

–  dokonywałyśmy analizy wyników przeprowadzonych diagnoz, formułowałyśmy wnioski do dalszej pracy.

Efekty:

–  wypracowywanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy przedszkola,

–  podjęte w tym zakresie działania wpłynęły pozytywnie na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Brałam aktywny udział w szkoleniach i warsztatach w ramach WDN:

– nt. współpracy z rodzicami i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie wspomagania i wspierania dziecka;

– nt. metod i form pracy z dzieckiem w zakresie pracy wyrównawczej – dokumentowanie pracy wyrównawczej;

– nt. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opracowania potrzebnej dokumentacji IPET, PDW, KIPD;

– „Dzieciństwo dla dzieciństwa” – warsztaty;

– „Matematyka a plastyka” – opracowałam materiały do wykorzystania w praktyce, a dotyczące urozmaicenia zajęć z zakresu pojęć matematycznych;

– „Wprowadzenie dziecka w świat wartości estetycznych” – zapoznałam koleżanki z celowością działań wprowadzających nowatorskie metody i formy pracy w tym zakresie po zatwierdzeniu Programu Własnego „Wyczarujmy piękny Świat”.

Efekty:

–  wzbogacanie warsztatu pracy własnej i koleżanek,

– poznałam nową formułę udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Zamieściłam publikacje w Internecie

Kolejną formą dzielenia się wiedzą było zamieszczenie publikacji w Internecie  na stronie www.wychowanieprzedszkolne.pl mojego planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania, a także programu autorskiego „Wyczarujmy piękny świat” oraz scenariuszy zajęć do jego realizacji.

Efekty:

–  popularyzacja własnej pracy, dzielenie się wiedzą i długoletnim doświadczeniem z innymi nauczycielami,

– udostępnienie sprawdzonych materiałów edukacyjnych przyczyni się do poszerzania ich wiedzy i wzbogacenia działań dydaktyczno – wychowawczych.

 

Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami przełożyło się  na podniesienie jakości pracy przedszkola przez:

– promocję przedszkola;

– wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli;

– wzbogacenie procesu dydaktycznego o nowe metody i środki;

– podniesienie poziomu pracy;

– wzrost świadomości i potrzeby doskonalenia się;

– wzbudzenie większej świadomości wśród nauczycieli za kształtowanie sylwetki dziecka;

– integrację grona pedagogicznego wokół zadań  przedszkola;

– konkretne wskazówki do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami;

– dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pomagam innym, co daje mi wiele satysfakcji.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem  w sprawach nieletnich

 

Program własnyWyczarujmy piękny świat” inspirujący twórczą aktywność w zakresie działalności plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym

W czasie trwania stażu opracowałam, wdrożyłam i dokonałam ewaluacji programu „Wyczarujmy piękny świat”.

Program ten jest wyrazem mojego zainteresowania o rozwój twórczej aktywności dziecka. Zawiera on sposoby rozwijania ekspresji plastycznej oraz przykładowe działania stymulujące twórczość dziecka. Bowiem dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. To właśnie wiek przedszkolny stanowi odpowiedni moment i daje szansę kształcenia twórczej postawy, upodobań i nawyków estetycznych oraz przekonania o ich wiodącej roli wśród innych spraw i dziecięcych przeżyć. Twórcza aktywność wynika z chęci wyrażenia siebie, swoich myśli, uczuć i przeżyć. Wewnętrzny świat dziecka jest możliwy do ujawnienia poprzez różnorodne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. Dlatego już od przedszkola należy wdrażać dziecko do aktywnego działania, które wzbudzi u niego postawę twórczą, nastawioną na potrzebę odkrywania wartości duchowych.

W myśl pedagogiki formowania osobowości przez ekspresję twórczą, należy dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić dziecku jego rozwój poprzez wyzwalanie, kierowanie i rozwijanie jego naturalnej potrzeby działania, jaką jest właśnie aktywność twórcza. Aktywność ta wpływa na ogólny rozwój osobowości dziecka, rozwija jego wrażliwość i spostrzegawczość, przygotowuje go do uczestniczenia w życiu kulturalnym. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zachowania.

Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka są zajęcia plastyczne, stymulujące jego zdolności i indywidualność. Każde dziecko – bez względu na swoje doświadczenia i sprawność manualną powinno mieć sposobność do swobodnego tworzenia. W swojej twórczości dziecko wyraża siebie za pomocą własnego języka, który nie zawsze jest zrozumiały dla świata dorosłych.

Obcowanie ze sztuką, odkrywanie i tworzenie jest wartością, której nie można pominąć. Dostarcza wielu wzruszeń, uczy, bawi oraz niweluje zbędne napięcia. Prace plastyczne stanowią odskocznię od ogólnego chaosu, pośpiechu, są relaksem, wytchnieniem, terapią dla dziecka mającego trudności w koncentracji. Wyciszając skłaniają do refleksji, przywracają wiarę w swoje możliwości – czego dowodem jest wytwór plastyczny. Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą.

Program własny oparty jest na „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” MEN z dnia 23.12.2008r., Dz. U. z 15.01.2009r. Nr 4, poz. 17. Program ten służy stwarzaniu swobodnej, twórczej atmosfery, wzbogacaniu przeżyć dziecka, odkrywaniu własnych możliwości i umiejętności wyrażania siebie.

 

Celem nadrzędnym programu jest:

– wprowadzanie dziecka w świat wartości estetycznych;

– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

– rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń i wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne;

– wspomaganie dziecka w rozwijaniu uzdolnień;

– kształtowanie odporności emocjonalnej (pokonywanie lęków, kompleksów);

Zawarte w programie treści uwzględniają różnorodne techniki, które można zastosować w poszczególnych blokach tematycznych w powiązaniu z przerabianą tematyką ujętą w planach miesięcznych. Metody i formy pracy mają pobudzić twórczą aktywność plastyczną dziecka. Natomiast rolą nauczyciela jest dostarczenie bodźca do działania, pokazanie sposobu zastosowania danej techniki oraz właściwego użycia narzędzi.

Z celu nadrzędnego wynikają cele szczegółowe, które określają następujące kompetencje dziecka:

– wypowiada się w różnych technikach plastycznych, przez co pogłębia zainteresowania plastyczne;

– nabywa wiary we własne możliwości twórcze;

– wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (architekturą zieleni i wnętrz);

– przejawia zainteresowanie zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

– wykonuje prace na konkursy plastyczne i uczestniczy w wycieczkach do Galerii;

– wypowiada się na temat oglądanych reprodukcji – kształtuje wrażliwość na dzieła sztuki;

– potrafi odróżnić obraz od rzeźby, projektuje i wykonuje rzeźbę z różnych materiałów;

– posługuje się technikami dekoracyjnymi;

– tworzy prace w plenerze – obcuje z przyrodą w różnych porach roku;

– pokonuje trudności w podejmowanych działaniach, przeżywa sukces.

Treści programowe zostały ujęte w bloki tematyczne. Łączą się one z tematyką realizowaną w przedszkolu, a inspiracją do rozwijania tej tematyki w kierunku plastycznym są: pory roku, kalendarz świąt i uroczystości, utwory literackie, muzyczne, spacery i wycieczki oraz poznane dzieła artystyczne.

Program uwzględnia różnorodne techniki plastyczne. Wykorzystanie ich, wzbogacanie, łączenie z innymi technikami uzależnione jest od inwencji i pomysłowości zarówno nauczyciela, jak i dzieci. Propozycje działań, jakie zawarłam w programie są przeznaczone dla dzieci 5-6 letnich i mają pomóc nauczycielowi w zorganizowaniu zajęć plastycznych, inspirujących wyobraźnię dziecka.

 

Rola nauczyciela, wspierająca działania dziecka, sprowadza się do zachęcania go do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się na swój dziecięcy sposób. Nauczyciel musi tak zaplanować pracę, aby miała miejsce swobodna działalność dziecka, by miało ono czas na doświadczenie i eksperymentowanie. Zostanie wówczas spełniony główny warunek twórczej ekspresji – potrzeba wolności.

Rola nauczyciela polega na:

– inspirowaniu do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i aktywności;

– tworzeniu klimatu sprzyjającego pracy twórczej;

– zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania i przynależności;

– tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów plastycznych w sposób twórczy;

– organizowaniu miejsca pracy do działań plastycznych, zawierającego różnorodne materiały do wykorzystania;

– zachęcaniu do samodzielnego myślenia i rozwiązywania zadań;

– docenianiu wkładu pracy poszczególnych dzieci.

 

Ewaluacja programu:

Po realizacji treści programowych w grupie 5-latków przez okres 1 roku dokonałam ewaluacji programu, która objęła:

– analizę prac dzieci;

– analizę notatek z obserwacji działalności dzieci podczas zajęć;

– rozmowy z rodzicami nt. plastycznej działalności dzieci;

– analizę ankiety dla rodziców;

– eksponowanie prac dzieci na terenie przedszkola i poza nim.

Zebrane wnioski posłużyły do dalszej pracy nad rozwojem twórczej aktywności plastycznej dziecka w naszym przedszkolu. W tym celu uchwałą Rady Pedagogicznej program autorski z zakresu twórczej aktywności plastycznej pt. „Wyczarujmy piękny świat” został wdrożony do realizacji w całym przedszkolu w roku szkolnym 2010/2011.

Efekty:

– dzieci rozbudzają  zainteresowanie sztuką oraz zdolności do przeżywania piękna,

– pogłębiają swoje zdolności, które motywują do dalszej twórczej działalności zakończonej sukcesem,

– wyrażają siebie – swoje przeżycia i wiedzę, swobodnie wypowiadają się poprzez różnorodne techniki plastyczne,

– prawidłowo posługują się różnymi przyborami plastycznymi i umiejętnie planować pracę,

– ich prace są bogate w szczegóły i kolorystyczne,

– przedstawiają nie tylko podany przez nauczyciela temat, wykonany narzuconą techniką, ale również odwołują się do spontanicznej aktywności twórczej, bogatej we własne rozwiązania,

– podczas zajęć dzieci nadpobudliwe niwelują napięcia emocjonalne (lęk, kompleksy, agresję),

– są samodzielne i wytrwałe, pomysłowe i oryginalne oraz pełne inicjatywy,

–  zwiększa się ilość chętnych dzieci do udziału w konkursach,

– poszerzenie oferty edukacyjnej o nowy program dopuszczony do realizacji w przedszkolu.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

 

Nawiązałam współpracę z miejscową malarką p. Ludwiką Hałat.

Spotkanie odbyło się w Galerii „Pod Ratuszem” na wystawie jej prac malarskich. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały wystawę dopytując się, jak powstają te prace. Efektem rozmów na wystawie było zaproszenie nas do pracowni w ogrodzie malarki. Dzieci poznały jej warsztat pracy i miały okazję pracować z użyciem profesjonalnego sprzętu tworząc pracę zespołową zatytułowaną „Wiosenny ogród”. Widząc zapał dzieci p. malarka zasponsorowała dla nich profesjonalne akcesoria malarskie. W dowód wdzięczności zaprosiłam ją na otwarcie wystawy pokonkursowej „Znam swoje miasto” w charakterze jury (przy podsumowaniu konkursu).

Efekty:

– poznanie warsztatu pracy twórczej malarki,

–  rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań malarskich,

– działalność plastyczna z użyciem profesjonalnego sprzętu,

–  pozyskanie dla przedszkola profesjonalnych akcesoriów malarskich w postaci sztalugi, pędzli i farb.

 

Zorganizowałam wycieczkę do Torunia do „Galerii i Ośrodka Twórczości Dziecięcej” (5-6 latki). Dzieci obejrzały wystawę malarską, a potem tworzyły zaproponowanymi technikami malarskimi.

 

Brałam udział w wycieczce do Torunia na warsztaty plastyczne w Muzeum Okręgowym, gdzie dzieci obejrzały wystawę, a potem pracowały w grupach tworząc autoportrety, witraże o tematyce świątecznej i malując toruńskie pierniki.

Efekty:

– pobudzanie do twórczej aktywności inspirowane wystawą,

– twórcze działania dzieci różnymi technikami plastycznymi,

– poznanie różnych środowisk twórczych,

– przywiezione wytwory pracy dzieci ubogaciły wystrój przedszkola.

 

Zorganizowałam warsztaty plastyczne pt.  „Jesienne malowanki” dla grupy terapeutycznej z Zespołu Szkół Specjalnych. Dzieci tworzyły techniką „finger – painting” tzn. „10 palców” (rozładowującą napięcia emocjonalne), czyli malowały palcami obu dłoni używając jesiennych barw i doklejały gotowe elementy – obrazki zwierząt, tworząc wielką pracę zbiorową. Dzieci były zadowolone ze wspólnej zabawy, starały się być pomocne wobec nowych kolegów we wspólnym działaniu.

Efekty:

– aktywizowanie dzieci do wspólnego twórczego działania,

– integracja z niepełnosprawnymi dziećmi, kształtowanie tolerancji,

– budzenie u dzieci szacunku i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Zorganizowałam spotkanie z fotografem w celu poznania sztuki fotografowania jako wiernej kopii odzwierciedlenia rzeczywistości. Pan fotograf pokazał nam również, jak można artystycznie przetwarzać wykonane fotografie. Podkreślił też rolę rysunku, który może odzwierciedlać rzeczywistość przez odwzorowanie obrazu.

Widząc zainteresowanie dzieci na spotkaniu z fotografem, zorganizowałam im warsztaty plastyczne w jesiennym plenerze w celu wykonania szkicu w ołówku wybranego drzewa (już bez liści), a kontynuacja warsztatów w przedszkolu przez wyklejanie suchymi liśćmi korony drzewa.

Efekty:

– rozbudzanie zainteresowania fotografiką i rysunkiem jako wiernej kopii odzwierciedlenia rzeczywistości,

– budzenie u dzieci wiary we własne możliwości plastyczne.

 

W ramach wcześniejszej współpracy z „Fundacją Piękniejszego Świata” w Skłudzewie zorganizowałam wyjazd na warsztaty plastyczne – rzeźba i płaskorzeźba w glinie (z zakresu programu własnego „Wyczarujmy piękny świat”). Dzieci obejrzały wystawę prac rzeźbiarskich, a potem same przetwarzały glinę pod bacznym okiem plastyków, stosując się do ich wskazówek.

 

Uczestniczyłam w wystawie artysty rzeźbiarza Zofii Dąbrowskiej. Była to trudna w przekazie sztuka sakralna, ale dzieci – ugruntowane wiarą chrześcijańską na miarę swoich możliwości, odbierały ją w skupieniu.

 

Byłam z dziećmi na wystawie rzeźby miejscowego rzeźbiarza Kazimierza Dembowskiego w „Izbie muzealnej” Biblioteki Miejskiej. Dzieci poznały drewno jako trwały materiał do obróbki. Nawiązując współpracę z miejscowym rzeźbiarzem podjęłam działania do zorganizowania w przyszłym roku szkolnym wycieczki do pracowni rzeźbiarskiej, aby dzieci poznały jego trudny warsztat pracy i popróbowały posługiwania się dłutem jako narzędziem pracy.

Efekty:

– inspiracja dzieci do twórczej aktywności w przedszkolu i w domu różnymi technikami plastycznymi,

– przywiezione wytwory pracy dzieci ubogaciły wystrój przedszkola.

 

Współpraca z lokalnymi artystami i powyższe działania były efektem wdrożenia do realizacji programu „Wyczarujmy piękny świat”. Program bowiem przewidywał poszerzanie zakresu działań inspirowane wycieczkami i dziełami sztuki oraz działalnością na warsztatach plastycznych: „Świat malarstwa”, „Wokół rzeźby”, „Portrety”, „Wokół nas – architektura zieleni i architektura wnętrz”, „Jesteśmy artystami – malarskie plenery”.

 

Uczestniczyłam w kampanii społecznej „ Cała Polska czyta dzieciom” rozpropagowanej przez „Fundację ABC XXI wieku – program zdrowia emocjonalnego”

Moje zainteresowanie kampanią wynika z przekonania o ogromnym znaczeniu czytania dziecku od najmłodszych lat. Dlatego postawiłam sobie za cel wytworzenie nawyku czytania co najmniej 20 minut dziennie wśród nauczycielek, rodziców i dziadków.

Codziennie czytałam dzieciom różne utwory literackie, zapraszałam często rodziców i dziadków do czytania dzieciom w przedszkolu, gdzie hasłem przewodnim było „Nie zmarnuj szansy! Czytaj dziecku  20 minut dziennie – codziennie!”.

Brałam udział w guizie dla rodziców pt. „Bajki, baśnie, bajeczki…”, gdzie rodzice współzawodniczyły z dziećmi popisując się wiedza z literatury dziecięcej.

Efekty:

– przybliżanie literatury dziecięcej,  wzbogacając przez to czynny  słownik dziecka i wszechstronnie poszerzając wiedzę,

– zacieśnianie więzi rodzinnych.

Wpisałam nasze przedszkole do „Klubu czytających przedszkoli”, pełniąc funkcję koordynatora.

Efekt: pozyskiwałam przez cały okres stażu materiały promocyjne dotyczące czytelnictwa z „Fundacji ABC XXI wieku – program zdrowia emocjonalnego”.

 

Założyłam punkt biblioteczny w przedszkolu, korzystając ze zbiorów Biblioteki Dziecięcej, gdzie dzieci mogą wypożyczać książki do domu.

Efekty:

–  propagowanie  czytelnictwa w domu przez cały rok szkolny,

dzieci poznały księgozbiór bajek i różne rodzaje literatury zgromadzonej w bibliotece.

 

Wygłaszałam prelekcje na zebraniu z rodzicami (na początku każdego roku szkolnego) nt. „Dlaczego czytać dziecku na głos?”;

Efekt: pedagogizacja rodziców.

 

Uczestniczyłam z dziećmi w konkursie recytatorskim z udziałem zaproszonego przez koleżankę aktora Antoniego Słocińskiego, który przedstawił twórczość J. Tuwima i J. Brzechwy, a chętne dzieci recytowały ulubione wiersze.

Efekty:

–  dzieci miały bezpośredni kontakt z techniką żywego słowa,

– miały okazję  zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie.

 

Brałam udział w spotkaniu autorskim z pisarką dla dzieci p. Natalią Usenko, promującą swoje książki. Autorka wtajemniczyła dzieci, dlaczego i w jaki sposób pisze książki oraz zapoznała ich z fragmentami swojej literatury fantastycznej.

Efekty:

– dzieci rozwiązywały zagadki bajkowe przytaczane przez pisarkę,

–  zakupiłam dla przedszkola książki z dedykacją autorki.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej  lub postępowania   w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

 

Organizowałam akcje charytatywne

Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy społeczno – moralne. Stwarzałam takie okazje, aby dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych i dlatego bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmuje działalność charytatywna.

Celem akcji było:

– rozwijanie wśród dzieci zrozumienia wobec słabszych, biedniejszych, potrzebujących pomocy;

– skuteczne włączanie się w akcje rodzin, grona pedagogicznego i całej

społeczności lokalnej w pozyskiwanie środków;

– promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Pod hasłem „Największym szczęściem dla rodziców są ich zdrowe dzieci; pomóżmy dzieciom chorym…” zorganizowałam zbiórkę makulatury (przez cały rok szkolny) dla dziewczynki z chorobą nowotworową z naszej miejscowości.

Celem akcji była zbiórka funduszy ze sprzedaży makulatury na dalsze leczenie dziecka. Do akcji włączały się dzieci wraz z rodzicami znosząc do przedszkola sterty makulatury, które przekazywałam do punktu skupu. Pod koniec roku zebrane w ten sposób pieniądze (powiększone o kwotę zebraną przez personel przedszkola i właściciela skupu – dziadka naszego przedszkolaka)  wpłaciłam na konto rodziców dziewczynki.

Zorganizowałam i przeprowadziłam zbiórkę zabawek i książeczek „z  których wyrośliśmy”, które przekazałam  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Akcje te prowadziłam w okresie przedświątecznym pod hasłem: „Prezent od Mikołaja” i „Prezent od Zająca”.

Efekt: kształtowałam postawę prospołeczną – chęć niesienia pomocy potrzebującym.

 

Uczestniczyłam w akcji charytatywnej

„Góra Grosza” to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”, a przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych, realizujących prorodzinne programy wychowawcze.

Koordynując akcję w przedszkolu, po wyznaczonym okresie zbiórki pieniędzy, dokonałam komisyjnego przeliczenia monet i ich wysyłki.

Efekty:

– nauka poszanowania „każdego grosza”,

– nabywanie umiejętności dzielenia się z innymi,

– uzyskanie wyrazów uznania za wkład w akcję.

 

Od marca 2010 roku do dnia dzisiejszego biorę udział w akcji charytatywnej „Pomóż Natankowi – chroń środowisko – zbieraj nakrętki”.

Celem akcji była początkowo zbiórka pieniędzy na obóz rehabilitacyjny dla ośmioletniego chłopca, a obecnie na jego dalszą rehabilitację. Akcję kontynuuję widząc zaangażowanie dzieci i rodziców, a prowadzę ją przy współpracy z radną M. Polikowską, która przekazuje nakrętki firmie recyklingowej, a uzyskane pieniądze wpłaca na konto Fundacji „Zdążyć z pomocą”. 

Efekty:

– rozwijanie wśród dzieci zrozumienia wobec potrzebujących pomocy,

– pokazanie celowości zbiórki surowców wtórnych.

 

Uczestniczyłam w akcji społecznej

„Klucz do mojego miasta” to akcja organizowana przez Urząd Wojewódzki w Toruniu, a mająca na celu zbiórkę starych i nieprzydatnych kluczy potrzebnych do wykonania odlewu dotykowej makiety toruńskiej Starówki dla niewidomych i niedowidzących turystów. Dzieci wraz z rodzicami chętnie włączyły się do zbiórki.

Efekty:

– zebranie dużej ilości kluczy i przekazanie koordynatorom w Szkole Podstawowej,

–  udział w powyższych  przedsięwzięciach pozwolił na poznanie różnych możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym.

 

W celu lepszej koordynacji oddziaływań wychowawczych i organizacji różnych przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych, podejmowałam działania  we  współpracy z organizacjami, instytucjami i osobami pośrednio lub bezpośrednio do tego powołanymi jako forma promowania przedszkola.

 

Współpracowałam z władzami miasta

Zaprosiłam  p. Burmistrza i przedstawicieli Rady Miasta na otwarcie wystawy pokonkursowej „Znam swoje miasto” i „Zareklamuj swoje miasto”; p. Burmistrz wręczył dzieciom dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

Pozyskałam z Urzędu Miasta materiały reklamowe do konkursu „Zareklamuj swoje miasto”. Udział Wiceburmistrza w otwarciu wystawy pokonkursowej.

Efekt: promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Uczestniczyłam co roku w akcji „Sprzątanie Świata”, którą propaguje Urząd Miejski. Każdorazowo uzgadniają miejsce rozmieszczenia kontenerów, zabezpieczają rękawice ochronne i worki oraz dostarczają materiały edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony środowiska.

Efekty:

– każde dziecko zostało nagrodzone czekoladą,

–  wzbogacenie wiedzy na temat recyklingu, nauka segregowania śmieci,

–  wzrost świadomości dzieci o  odpowiedzialności za stan czystości okolicy.

 

Współpracowałam z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Prejsa w Chełmży – Filia dla Dzieci i Młodzieży

Brałam udział w lekcji bibliotecznej w celu rozbudzenia zainteresowań czytelniczych  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Efekty:

–  propagowanie  czytelnictwa i pozyskania przyszłych czytelników biblioteki,

dzieci poznały księgozbiór bajek i różne rodzaje literatury zgromadzonej w bibliotece.

–  założyłam punkt biblioteczny w przedszkolu (korzystając ze zbiorów biblioteki), gdzie dzieci mogą wypożyczać książki do domu.

 

Przygotowywałam z dziećmi prace na konkursy plastyczne organizowane przez Bibliotekę Dziecięcą pt. „Posprzątajmy polskie lasy”, „Ptasie plotki o żabkach w czerwonych czapkach”, „O przygodach nie tylko Koziołka Matołka”, „Odkryj Kosmos”.

Efekt: w każdym konkursie uzyskaliśmy  wyróżnienia w I kategorii wiekowej i nagrody w postaci dużego zestawu kredek pastelowych i kilku książek.

 

Zaprosiłam dzieci uczęszczające na lekcje biblioteczne do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym „Znam swoje miasto”.

Zorganizowałam dwie wystawy pokonkursowe w Galerii „Pod Ratuszem” przy współudziale Biblioteki Miejskiej.

Efekty:

– rozbudzanie twórczej aktywności dziecięcej wśród szerszej grupy dzieci,

– integracja dzieci z różnych placówek oświatowych na wystawie pokonkursowej.

 

Co roku uczestniczyłam z dziećmi w „korowodzie przebierańców” ulicami naszego miasta z okazji Dnia Książki oraz w konkursie wiedzy z literatury dziecięcej. Na zakończenie tych obchodów dzieci słuchały bajek czytanych przez p. Burmistrza i innych zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych.

Efekty:

– dzieci miały możliwość pokazania się w bajkowych strojach i zaprezentowania swojej wiedzy z literatury dziecięcej,

– poszerzały swoją wiedzę literacką słuchając bajek czytanych przez dorosłych.

 

Współpracowałam z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Dostarczałam zabawki i książeczki „z których wyrośliśmy” ze zbiórki przeprowadzonej w przedszkolu dla dzieci z ubogich dysfunkcyjnych.

Zorganizowałam na powietrzu spotkania integracyjne pod hasłem „Zimo, baw się z nami”, „Wiosno przybywaj”.

Z nauczycielką ze świetlicy socjoterapeutycznej organizowałyśmy zabawy integracyjne ruchowo – muzyczne i zajęcia plastyczne: dzieci tworzyły prace zbiorowe i okolicznościowe dekoracje.

Dzieci ze świetlicy zorganizowały „Listopadowy poranek”, na którym recytowały dla nas wiersze Tuwima i Brzechwy.

Zaprosiłam dzieci ze świetlicy do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym „Znam swoje miasto”.

Uczestniczyłam w zajęciach komputerowych w świetlicy, gdzie dzieci przedszkolne korzystały z programów edukacyjnych.

Efekty:

– integracja z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,

–  rozwijanie ich aktywności plastycznej i muzycznej,

– możliwość korzystania z programów edukacyjnych w świetlicy MOPS-u.

 

Współpracowałam z pracownikami Służby Zdrowia

Spotkania z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem, aptekarzem (rodzicami przedszkolaków)  odbywały się w przedszkolu, w przychodni lekarskiej i w aptece, a dotyczyły zagadnień dbania o zdrowie na co dzień – odpowiednie żywienie i higienę osobistą. Dzieci także zapoznały się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w urazach.

Efekty:

– promocja zdrowia wśród naszych wychowanków,

– dostrzeżenie codziennych trudów pracownika Służby Zdrowia,

– poszerzanie współpracy z rodzicami.

 

Współpracowałam z Komisariatem Policji w Chełmży

Zapraszałam (co roku) na spotkanie z dziećmi policjanta, który przeprowadził pogadankę nt. bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach życiowych (w ruchu ulicznym, w czasie wszelkich zagrożeń),

Wizyty  w Komisariacie Policji. Dzieci poznały pomieszczenia budynku, samochody policyjne oraz inne akcesoria potrzebne w pracy policjanta.

Uczestniczyłam w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Bezpieczny przedszkolak” z udziałem dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz policjanta i przedstawiciela organizacji „Bezpieczna Chełmża”, zaproszonych jako członkowie komisji.

Efekty:

– dzieci ugruntowały wiedzę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, na drodze i w sytuacjach trudnych, znają numery alarmowe,

– pozyskałam dla dzieci kolorowanki i inne materiały reklamowe o bezpieczeństwie,

– zwycięzcy konkursu  otrzymali pamiątkowe dyplomy, a od zaproszonych gości nagrody rzeczowe.

§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

 

Pracując w zawodzie nauczyciela staram się wykonywać moje obowiązki rzetelnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych mi dzieci. Szukam nowych rozwiązań, godząc z życiem rodzinnym dodatkowe działania na rzecz przedszkola i  lokalnej społeczności.

Od kilku lat pełnię społecznie funkcję zastępcy dyrektora przedszkola. Staram się sumiennie wypełniać powierzone mi przez p. dyrektor zadania.

Działania moje zostały zauważone przez dyrektora przedszkola. Wynikiem tego są  kilkakrotne nagrody Dyrektora oraz nagroda Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

PODSUMOWANIE

 

Pracując w zawodzie nauczyciela  moim nadrzędnym  celem jest troska o powierzone mojej opiece dziecko. Wszelkie starania związane zarówno z dokształcaniem, jak i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów  w pracy z małymi dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego wykonałam.  Podjęłam się także wielu działań dodatkowych.

Zaprezentowane efekty mojej pracy uważam za znaczące. Świadczą one  o moich umiejętnościach, zainteresowaniach oraz poziomie i gotowości do podejmowania różnorodnych zadań służących podwyższeniu jakości pracy przedszkola, samodoskonaleniu, podmiotowym traktowaniu dziecka oraz poszanowaniu jego praw. Moja otwartość na problemy innych, niesienie pomocy i służenie radą jest dla mnie źródłem satysfakcji.
Zadania, które wyznaczyłam sobie w planie rozwoju zawodowego, służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie  na kursach i szkoleniach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy. Działanie przeze mnie podejmowane z pewnością wzbogaciły dzieci o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia.

Jestem pewna, iż wszystkie działania, które wykonałam, będą procentować  w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i moją satysfakcją zawodową.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: