Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
za okres od 01.09.2008 do 31.05.2011r
Imię i Nazwisko: …………………..
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r
Miejsce zatrudnienia: Przedszkole nr ……………………..
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data zakończenia stażu: 31.05. 2011r
Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym z 22 letnim stażem pracy .Posiadam wykształcenie
wyższe z tytułem magistra .Specjalnością moją jest wychowanie przedszkolne oraz nauczanie
wczesnoszkolne .Od 1989 r .pracuję w przedszkolu .Pracę w przedszkolu nr … w ……podjęłam trzy
lata temu ,gdzie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego .
Obecnie mój staż dobiegł końca .Wyznaczone w planie zadania realizowałam z zaangażowaniem .
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od
początku mojej pracy zawodowej a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci.
Szczególnie dbałam o poszerzanie wiedzy , wprowadzanie w świat wartości, kształtowanie postaw
i nawyków oraz kształtowanie umiejętności i nabywanie sprawności w zakresie samoobsługi ,
motoryki dużej i małej ,posługiwanie się mową .Stwarzałam warunki do podejmowania aktywności
własnej .
Ważna dla mnie jest też współpraca z rodzicami, których starałam się pozyskać dla
wzbogacenia procesu edukacyjnego. Dążę do tego, aby czuli się ze mną współodpowiedzialni za
wychowanie i nauczanie ich dziecka realizowane w przedszkolu .
Podjęte przez mnie działania przyniosły korzyści nie tylko mnie jako nauczycielowi ale też
placówce , dzieciom i rodzicom . Zmieniające się środowisko wychowanków i ich rodziców oraz
zmieniające się wytyczne sprawiają ,że pragnąc sprostać wymaganiom nabywam wciąż nowe
umiejętności i doświadczenia. Wzbogacam wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. To wszystko
pomaga mi podnosić jakość pracy przedszkola., promować placówkę na zewnątrz -m.in.
uzyskaliśmy certyfikaty Zwierzolubni za zaangażowanie w pomoc zwierzętom bezdomnym
oraz certyfikat Partnerskiego Przedszkola .
Poniżej przedstawiam przebieg mojego rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty
w zgodzie § 8 ust.2
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .§ 8 ust.2 pkt. 1
1.09.2008r rozpoczęłam pracę w p-lu nr.16 w Zabrzu jako nauczyciel mianowany,
jednocześnie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu .Wnikliwa analiza
dokumentacji placówki tj.statutu ,programów adaptacyjnych , zapisów w dziennikach , planów
pracy i innych pozwoliła mi poznać środowisko przedszkola ,jego potrzeby i specyfikę , co było
niezbędne podczas opracowania planu rozwoju zawodowego .
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i na bieżąco śledziłam zmiany np.
13 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 235, poz. 1543 opublikowane zostało rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli. Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami dot. podstawy
programowej (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) , warunkami dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników i programów nauczania (rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca
2009 r.) .
Efektem była rzetelnie prowadzona dokumentacja ,merytoryczna opieka nad stażystą ,praca
z dziećmi zgodna z wymaganiami i dostosowana do ich możliwości ,wybór programu – złożenie
wniosku oraz opiniowanie w sprawie dopuszczenia do użytku programu wychowania
przedszkolnego .
Kwalifikacje zawodowe podnosiłam przez cały okres mojej pracy nauczycielskiej .W
okresie stażu tj. w latach 2008-2011 doskonaliłam się na 21 kursach i warsztatach .Najważniejsze
to Awans zawodowy w 2008r i 2011 r. ; Metoda Dobrego Startu -dwa kursy :Certyfikat ukończenia
kursu MS Power Point , Programy własne i planowanie dydaktyczne ,Programy wychowania i
tworzenie własnych , Zabawy badawcze .Pozostałe związane z wykorzystaniem różnych metod w
pracy z dziećmi .Na bieżąco zapoznawałam się z literaturą fachową .
Efektem był rozwój osobisty ,pozyskanie nowych kompetencji ,podjęcie napisania
programu autorskiego dla koła zainteresowań , wprowadzanie atrakcyjnych i efektywnych metod
pracy z dziećmi .
Powierzone mi zadania dodatkowe wypełniałam z zaangażowaniem . Przez dwa lata dbałam
o wystrój sezonowy przedszkola co wpłynęło na pozytywny wizerunek naszej placówki , przez trzy
lata prowadziłam stronę przedszkola na BIP – odbyłam stosowne szkolenie .Organizowałam lub
współorganizowałam imprezy ,akcje, uroczystości ,festyny zgodnie z kalendarzem imprez .
Prowadziłam lub współprowadziłam koła zainteresowań- teatralne ,badawcze .W ten sposób
przyczyniłam się do wzbogacenia oferty p-la kierowanej ku rodzicom i dzieciom , o atrakcyjną i
estetyczną formę tej oferty .
Dbałam o dobre relacje z rodzicami budując atmosferę zaufania oraz poczucie wspólnej
odpowiedzialności za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci .Starałam się być dla nich
źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej .Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji
rodziców – rozmowy , konsultacje ,kontakt telefoniczny i mailowy .Prowadziłam zebrania , zajęcia
otwarte , adaptacyjne ,zapraszałam do uczestnictwa w spacerach ,wycieczkach ,wspólnych
uroczystościach , akcjach .Dzieliłam się ciekawymi artykułami .
W efekcie rodzice nie tylko z zaufaniem i spokojem pozostawiają swoje dzieci w naszym
przedszkolu ale też aktywnie uczestniczą w jego życiu od strony oferty p-la; jak również w sposób
praktyczny – organizują wycieczki (KWK Makoszowy ), prowadzą imprezy – górnik ,uczestniczą w
jury konkursów przedszkolnych czy w konkursie oceniającym kandydatów na stanowisko dyrektora
naszej placówki .Podjęte działania przyniosły korzyści dzieciom ,rodzicom ,mnie i placówce .
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .§ 8 ust.2 pkt
Będąc nauczycielem, który chce sprostać wymaganiom współczesności , w swojej
codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych
narzędzi.Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam:dokumentację nauczyciela
( miesięczne plany pracy, karty obserwacji dziecka 3, 4 i 5 letniego, scenariusze zajęć i
uroczystości,materiały do pedagogizacji rodziców ,ogłoszenia i informacje) ,mogłam opracować
materiały na WDN ,gazetki przedszkolne Kasztankowe Wieści i Karik ,przygotować pomoce do
zajęć (karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci ),pozyskać pomysły i wzory do
dekoracji sali ,zaprojektować zaproszenia ,podziękowania ,regulaminy i zasady konkursów i wiele
innych .
Mogłam prowadzić dokumentację związaną z awansem zawodowym własnym i tym
potrzebnym do prowadzenia stażu koleżanki Ady M. , której jestem opiekunem .
Na bieżąco mogłam komunikować się z metodyk A.Przepiórą ,Dyrekcją , Klubem
Nauczyciela, nauczycielkami , odbierać i odpowiadać na maile dot.spraw zawodowych .
Mogłam też wzbogacać swój warsztat kupując w księgarniach internetowych pozycje
książkowe np. 100 pomysłów na prezenty od dzieci , materiały do prowadzenia zajęć metodą Ireny
Majchrzak .
Znajomość obsługi komputera pozwoliła redagować przedszkolna stronę BIP oraz
przedszkolne wydania gazetki ,,Kasztankowe Wieści ,,
Dzięki dostępowi do Internetu korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie
pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów
prawnych związanych z prawem oświatowym oraz stron dla dzieci z opowiadaniami , zagadkami
kolorowankami ,. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:
menis.gov.pl ;literka,pl ; edux.pl ; eduforum.pl ; edukator.org.pl ; awans.net ;
WychowaniePrzedszkolne.pl ; Dzieci w wp.pl ; wyspa.interia.pl .
Na stronach Wychowania Przedszkolnego umieszczałam swoje publikacje – program
autorski , plan rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji , plany pracy ,scenariusze .
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadcz. z innymi nauczycielami .§ 8 ust.2 pkt. 3
W ramach rozwijania umiejętności dzielenia się wiedzą podjęłam obowiązki opiekuna stażu
Dzieliłam się wiedzą z zakresu znajomości prawa oraz z zakresu wykorzystania aktywnych metod
pracy z dziećmi w przedszkolu .Zgodnie z kontraktem uczestniczyłam w sytuacjach edukacyjnych
podejmowanych przez stażystkę , organizowałam sytuacje edukacyjne , które stażystka Ada M.
mogła obserwować .Przeprowadziłam hospitację diagnozującą w ramach nadzoru pedagogicznego.
Przez cały okres stażu służyłam radą ,pomogłam w napisaniu planu rozwoju ,kompletowaniu teczki.
Dokonałam analizy przebiegu rozwoju zawodowego stażystki , zaprojektowałam ocenę dorobku za
okres stażu . Efektem jest ukończony pozytywnie staż .W maju 2011 r. prowadzona przeze mnie
stażystka ukończyła staż na nauczyciela mianowanego .
W roku szk.2009-10 zapraszałam stażystkę Emilię G. do obserwacji zajęć z grupą dzieci
młodszych 3-4 letnich , których byłam wychowawcą .Nauczycielka ta wówczas samodzielnie
prowadziła wychowawstwo grupy starszej ,był to jej pierwszy rok pracy w przedszkolu .
W efekcie stażystka poznała specyfikę pracy z młodszymi dziećmi ,otrzymała scenariusze ,czuje się
lepiej przygotowana do dalszej pracy .
Miałam okazję dzielić się wiedzą i doświadczeniem z paniami odbywającymi praktykę w
przedszkolu nr 16 – Teresą Utracką w 2009r i Ewą Kulik w 2011r .
Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach WDN .
W ramach WDN zapoznałam grono z wymaganiami dotyczącymi planowania pracy dydaktyczno –
wychowawczej w świetle nowych wymagań na podstawie wiedzy zdobytej na szkoleniu (IX 2009 )
oraz umiejętnością pisania programów własnych na podstawie spotkań z edukator E.Kordos ,pod
kierunkiem której pisałam program dla koła zainteresowań .Efektem jest zapoznanie koleżanek z
najnowszą wiedzą oraz przekazanie opracowanych materiałów .
Dużym przedsięwzięciem było prowadzenie warsztatów dla młodej kadry organizowanych
przez Klub Nauczyciela .Uczestniczyłam w prowadzeniu dwóch warsztatów , gdzie prezentowałam
w praktyce umiejętność prowadzenia zabaw badawczych i eksperymentów w warunkach
przedszkolnych .W warsztatach uczestniczyło każdorazowa ponad trzydzieścioro nauczycieli .
W efekcie młodzi nauczyciele mogą samodzielnie prowadzić zabawy badawcze na podstawie
zdobytej wiedzy i przekazanych materiałów na płycie CD.
Dzieliłam się też wiedzą w formie elektronicznej publikując materiały własne na stronie
internetowej Wychowania Przedszkolnego .
W formie elektronicznej nawiązałam też współpracę z przedszkolem nr 8 w Nysie , którego
nauczycielki od dawna pracują z dziećmi wykorzystując metodę odimienną Ireny Majchrzak .
Efektem była wymiana wiedzy , doświadczeń , materiałów do zabaw z dziećmi .
Wybór co najmniej trzech spośród podanych w § 8 ust.2 pkt. 4.
(Wybieram 4a, 4b , 4c, 4e, 4f )
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych,
opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich .§ 8 ust.2 pkt. 4A
Opracowałam program dla kola zainteresowań ,,Badam i poznaję świat ,, Jest to program
poszerzający wiedzę z zakresu przyrody nieożywionej oparty na doświadczeniach i eksperymentach
Warsztaty prowadzone w 2009-10r przez edukator panią Elżbietę Kordos oraz jej opieka
merytoryczna pomogły mi napisać rzetelnie ten program .Wdrożyłam go prowadząc na jego
podstawie koło badawczo – eksperymentalne ,, Mały Odkrywca ,,W zajęciach koła w roku
szkolnym 2010-11 uczestniczyło 24 dzieci .Zachęciłam koleżankę Celinę M. do korzystania z
programu , umieściłam go również na edukacyjnej stronie internetowej o czym już wspominałam .
Efektem jest poszerzenie oferty przedszkola , uczestnictwo przedszkolaków w kole zainteresowań,
rozbudzenie ciekawości światem przyrody nieożywionej , zadowolenie rodziców z uczestnictwa
dzieci w atrakcyjnej formie zajęć dodatkowych .
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego ,egzaminatora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla n-li
ubiegających się o awans zawodowy (….)§ 8 ust.2 pkt. 4b
Opieka nad stażystą była doskonalą okazją , by wykazać się jako doradca metodyczny .Radziłam w
sprawach organizowania sytuacji edukacyjnych , pomagałam pisać scenariusze , analizowałam
scenariusze stażystki Ady ,uczestniczyłam w różnych formach pracy stażystki z dziećmi i rodzicami
Sporadycznie organizowałam zajęcia dla innych młodych nauczycielek naszej placówki -Emilii G i
Anny B.W efekcie nauczycielki ugruntowały swoją wiedzę .
Prowadzone dla młodej kadry warsztaty -Zabawy badawcze również wiązały się z
przekazaniem informacji dotyczących metodyki prowadzenia takich zabaw .
W rok szk .2009/10 byłam członkiem komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów dla
uczniów kończących edukację w gimnazjum nr 9 w Zabrzu .
Było to dla mnie nowe budujące doświadczenie ,zostałam doceniona jako pedagog .
Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych
wychowawczych lub opiekuńczych .§ 8 ust.2 pkt. 4c
Promowanie placówki na zewnątrz i poszerzanie zakresu jej działań było jednym z
przyjemniejszych zadań w toku realizacji planu rozwoju zawodowego ponieważ wymagało
kreatywności , zaangażowania a udana realizacja przyniosła wiele satysfakcji .
Wespół z koleżankami przeprowadziłam dwa konkursy międzyprzedszkolne z kalendarza
konkursów dla zabrzańskich przedszkoli – ,, Z wielką radością przywitam się z wiosną ,, -konkurs
plastyczny oraz ,, Dla mojej pani ,, – konkurs poetycko recytatorski .
Przygotowywałam do konkursów dzieci ze swojej grupy. Zdobywaliśmy nagrody i
wyróżnienia ( Ola Ol ,Kinga x 2 ,Oliwia P )
Przedszkole zaprezentowało się na forum miasta podczas Skarbnikowych Godów ,
zaangażowałam rodziców i dzieci do udziału w kawalkadzie , nasz udział został odnotowany w
prasie .
Prezentowaliśmy nasze przedszkole na zewnątrz w okresie przedrekrutacyjnym , rozdając z
dziećmi ulotki i plakaty .
Cykl spotkań adaptacyjnych pozwolił rodzicom zainteresowanym naszym przedszkolem
oraz ich dzieciom poznać środowisko przedszkola , bazę , kadrę wraz z ich potencjałem
opiekuńczym i dydaktycznym .
Prowadząc koła zainteresowań pomogłam placówce poszerzyć ofertę kierowaną dla dzieci i
sprawić by nasze przedszkole było jeszcze bardziej atrakcyjne .
Działalność moja i moich koleżanek w Klubie Nauczyciela wypromowała Przedszkole w
różnych środowiskach .Występowałyśmy z cyklem kolęd na kiermaszu charytatywnym ,w kościele
i szpitalu dziecięcym .Z przedstawieniem teatralnym w Domu Kultury Guido oraz Teatrze Nowym.
Nauczyciele Kasztankowego Przedszkola postrzegani są jako ludzie przyjaźni i bezinteresowni .
Moją pracą przyczyniłam się do zdobycia przez przedszkole certyfikatów ,,Zwierzolubni ,,
oraz ,,Partnerski Przedszkole ,, Nad uzyskaniem certyfikatów pracowało całe grono .
Celem tych działań było zaprezentowanie placówki , podtrzymanie pozytywnego wizerunku
Kasztankowego Przedszkola w środowisku .
Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje kończąc kurs pracy z programem do tworzenia
prezentacji multimedialnych Power Point , przyczyniłam się do podnoszenia kwalifikacji kadry p-la
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami lub podmiotami
§ 8 ust.2 pkt. 4e
Działając na rzecz oświaty w wąskim rozumienia naszej placówki ,udało mi się
przeprowadzić we współpracy z rodzicami modernizację sali– malowanie ,pozyskać elementy
wyposażenia sali w ramach sponsoringu .Efektem stała się poprawa infrastruktury przedszkola .
Udział w akcjach charytatywnych – WOŚP , zbiórki dla szpitali w Rudzie śląskiej i Zabrzu ,
Pomoc zwierzętom bezdomnym – uwrażliwiły dzieci i rodziców na potrzeby innych .
Udział w akcji ogólnopolskiej Cała Polska Czyta Dzieciom pozwoliła przybliżyć rodzicom
problem zaspokajania potrzeb dzieci – w tym potrzebę bezpośredniego spędzania czasu z mamą i
tatą .
Wprowadzając do pracy z dziećmi elementy programu profilaktycznego Cukierki mogłam
nieść pomoc w przezwyciężaniu trudności ogromnych w odczuciu dzieci .
Pomagałam też mamom w trudnych sprawach opieki nad dziećmi pisząc opinie do sądu .
Zaufanie rodziców oraz możliwość oferowania im pomocy jest dla mnie bardzo ważna .
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej; § 8 ust.2 pkt. 4f
W okresie mojego stażu otrzymałam nagrodę dyrektora za zaangażowanie w pracę oraz
uzyskane efekty .Została też poddana ocenie moja praca dydaktyczno – wychowawcza
Otrzymałam ocenę wyróżniającą .Są to czynniki ,które mobilizują mnie do dalszej pracy .

Bożena WiarekByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: