Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego

 Sprawozdanie z realizacji

Planu Rozwoju  Zawodowego

za okres 01.09.2011 – 29.02.2012

 

mgr SYLWII BACEWICZ

 

Nauczyciela kontraktowego

Przedszkola Miejskiego nr 13 w Mielcu

Ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela mianowanego

 

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Współpraca z opiekunem stażu

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Małgorzatą Kuduk, napisania kontraktu i harmonogramu współpracy, dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy (zdobyte doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia) i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. Następnie dokonałam zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, zawartymi w rozporządzeniu MENiS  z 1 grudnia 2004 oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola. Analizowałam  dokumentację określającą  organizację i zadania przedszkola. Studiowałam dokumenty związane z funkcjonowaniem przedszkola. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału doskonaleniu zawodowym. Wszystko to pozwoliło mi na przygotowanie się do jak najlepszej pracy podczas odbywania stażu z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa.Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:

— Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (Spotkanie z Mikołajem, Wesołe zabawy- zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub Dyrektora Przedszkola (Zabawy muzyczne z pieskiem i kotkiem, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejkowe wróżby, Spotkanie przedświąteczne z rodzicami, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka), prowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców (Choinka piękna jak las), a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy.

— Poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli (zdobywałam niezbędne informacje).

Brałam udział w następujących  warsztatach, kursach i szkoleniach:

  1. 1.      Spotkanie liderów przedmiotowych wychowania przedszkolnego (WDN)- współpraca nauczycieli w zespołach tematycznych;
  2. Jak budować dobrze klimat w grupie przedszkolnej – szkolenie Rady Pedagogicznej(Eurotest Szkolna Oficyna Wydawnicza);
  3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka- przykłady indywidualnych programów prac (Remi Nauka poprzez zabawę);
  4. Autorskie Warsztaty Bajkoteraputyczne, część I: Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i szkolnym, część II: Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych- formy i metody pracy (ABC baby.pl)

Uczestniczenie w tych szkoleniach pozwoliło mi posiąść wiedzę, która w znacznym stopniu poprawi jakość mojej pracy oraz sprawi, że będzie przybierać bardziej dla dzieci atrakcyjne formy.

Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola

Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pisałam protokoły z następujących posiedzeń Rady: protokół z posiedzenia rozpoczynającego rok szkolny 2011/2012, protokół z posiedzenia szkoleniowego. Protokołowałam również spotkanie z rodzicami na początku roku szkolnego oraz ze spotkania przedświątecznego. Pozwoliło mi to przyswoić sobie procedury pracy w przedszkolu.

Na bieżąco współpracowałam ze znajomymi nauczycielami poszerzając swoją wiedzę i doświadczenia (a w tym prowadziłam rozmowy z opiekunem stażu na temat pracy własnej).

Organizując i doskonaląc warsztat pracy:

  —  gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej  (czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.

dbałam  o salę  przedszkolną, jej estetyczny wygląd.  Starłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne.

prowadziłam i tworzyłam dokumentację  przedszkolną: dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusz  obserwacji, arkusz obserwacji mowy dziecka 3 letniego, karty rozmów z rodzicami. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, zdjęć.

– prowadziłam także Kronikę Przedszkolną, która jest zapisem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola oraz tablicę z aktualnymi zdjęciami powieszoną na szatni.

W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu: Metody Dennisona, Metody Weroniki Sherborne, Labana, Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, które przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci.

 

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych  i cywilizacyjnych.

Realizowałam  potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:

— Prowadzenie obserwacji dzieci, zbieranie informacji o nich, analiza kart przyjęcia do przedszkola, rozmowy z rodzicami.

— Prowadzenie zajęć integrujących grupę

— Eksponowanie dziecięcych prac plastycznych na wystawkach i gazetkach ściennych

— Praca z dziećmi mającymi trudności (zwłaszcza w poprawnej wymowie)

— Praca z dziećmi zdolnymi nad rozwijaniem ich talentów

Wszystkie te działania pozwoliły mi dokładnie poznać potrzeby dzieci, ich etap rozwoju na różnej płaszczyźnie oraz dostosować pracę do indywidualnych zapotrzebowań dzieci, jak również pomóc im w zaaklimatyzowaniu się w przedszkolu i grupie.

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie lub współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości przedszkolnych:     — Pasowanie na przedszkolaka, —Spotkanie z policjantem — Andrzejki z zabawą taneczną — Wigilia(Jasełka) — Spotkanie z dentystką— Dzień Babci i Dziadka.

Zorganizowane akademie i uroczystości wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje przedszkolaków.  Mogli oni zaprezentować swoje talenty i umiejętności, przełamując własną tremę.

Brałam czynny udział w organizacji i przebiegu akcji I ty możesz zostać Mikołajem, której celem było zebranie słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu. Akcja ta była doskonałą okazją do zaangażowania zarówno rodziców jaki i dzieci w niesienie pomocy innym i udzielaniu się na rzecz społeczeństwa. Byłam również jednym z opiekunów wycieczki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, gdzie przedszkolaki mogły poznać dzieci niepełnosprawne i przekonać się o tym, że inne nie znaczy gorsze.

 

Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków.

Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić niektóre imprezy przedszkolne. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla przedszkola ale i dla dzieci.

Prowadziłam pedagogizację  rodziców poprzez wygłoszenie Prelekcji na temat konieczności leżakowania dzieci 3-letnich i dobroczynnego wpływu snu na rozwój dziecka. Odbyło się to podczas zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego i służyło pogłębieniu wiedzy rodziców dotyczącej tego zagadnienia.

Tworzyłam gazetkę ścienną zawierającą zdjęcia z aktualnych wydarzeń w przedszkolu, pozwalającej rodzicom być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi codzienności ich dzieci.

Prowadziłam  zajęcia  otwarte („Choinka piękna jak las”), podczas którego rodzice mięli okazję zobaczyć jak wyglądają przykładowe zajęcia prowadzone w przedszkolu, oraz w jaki sposób ich dzieci biorą w nich udział.

 

 

Współpracowałam z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.

Doradzałam rodzicom kontakt z przedstawicielami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej (psychologiem, logopedą), co rozwiało by ich wątpliwości związane z rozwojem dziecka, oraz pozwoliło właściwie ocenić sytuację.

Organizowałam lub współorganizowałam w przedszkolu spotkania z przedstawicielami policji i dentystką. Spotkania te służyły pogłębieniu wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze (policja) oraz pokonaniu bariery strachu oraz uświadomieniu potrzeby dbania o higienę (dentysta).

 

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

Technologię komputerową oraz Internet w swojej pracy wykorzystywałam do:

– przygotowania dokumentacji przedszkolnej

– przygotowywania materiałów do pracy z wychowankami przy pomocy komputera            i Internetu (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki,  informacje na dany temat, ilustracje)

– opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów,  ogłoszeń, informacji

-wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie

– poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki

– publikacji scenariuszy zajęć na stronie WWW.

– uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświecone awansowi).Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.

– korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań).Korzystanie z dotyczących awansu, rad ekspertów odpowiadających  na pytania użytkowników portali.

-przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie scenariusza zajęcia przedświątecznego z rodzicami „Jasełka” na stronie www.WychowaniePrzedszkolne.pl . Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym:
www.men.pl, www.edux.pl, www.scholaris.pl,  www.profesor.plwww.literka.pl, www.awans.net, www.edu.pl, www.przedszkolak.pl,  dzięki którym zdobyłam praktyczną wiedzę dotyczącą wychowania przedszkolnego.

Na stronie internetowej hej.mielec.pl zostały umieszczone artykuły i zdjęcia mojego autorstwa dotyczące uroczystości przedszkolnych: pasowania na przedszkolaka, zabawy andrzejkowej, spotkania z Mikołajem, Jasełka i zabawy choinkowej. Było to bardzo dobrą promocją Przedszkola na mieleckim rynku, gdyż artykuły na w/w stronie są chętnie czytane przez wielu mielczan i okolicznych mieszkańców regionu.

 

§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki    i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

 Rozwijałam własne kompetencje  pedagogiczne poprzez:

— Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej oraz udział w w/w szkoleniach.

Aktywnie  realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze:

— Na bieżąco rozwiązywałam  problemy wychowawcze.

— Udzielałam  pomocy rodzicom w kierowaniu wychowanków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

— Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z dziećmi potrzebującymi szczególnej uwagi oraz  zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania.

 

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

            Analizowałam  najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, rozporządzenia w sprawie BHP itp.

Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: