Sprawozdanie cząstkowe z realizacji PRZ – na stopień nauczyciela mianowanego

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr …………….

nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr …………………..

Data realizacji: 01.09.2010r. – 14.12.2010r.

§ 7  ust. 2 pkt 1.  Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach*

Ø Poznanie procedury awansu zawodowego

 

Na początku roku szkolnego 2010/2011, ukierunkowując swoją drogę zawodową, szczegółowo przeanalizowałam obowiązujące przepisy  prawa oświatowego  oraz procedury awansu zawodowego, tj. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580); Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały.

Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Co w konsekwencji przyczyni się do ulepszenia jakości pracy przedszkola jak i pracy własnej.

Ø Nawiązanie współpracy z opiekunem stażuWe wrześniu 2010r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Danutą Klimek, gdzie wspólnie ustaliłyśmy cele wszelkich działań, które pozwolą mi w rozwijaniu własnych kompetencji zawodowych szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb przedszkola.

Podczas stażu byłam zobowiązana do opracowywania konspektów zajęć dydaktycznych ( 2x w miesiącu). Ponadto obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także konsultowałam się z innymi nauczycielkami odnośnie pracy dydaktycznej. Takie rozwiązania pozwoliły mi w tym krótkim czasie zapoznać się z różnymi metodami i formami pracy pedagogicznej.

Ø Analiza literatury fachowej

Kreując indywidualny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na bieżąco sięgałam do fachowych publikacji  nauczania przedszkolnego. Wiele podpowiedzi znalazłam w Magazynie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego  „ Twoja nowa era”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków.

Ø Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

W początkowym etapie stażu wzięłam udział w szkoleniu metodycznym „Awans zawodowy nauczyciela” (09.11.2010r.). Udział w tym szkoleniu znacznie poszerzył moją wiedzę na temat procedury awansu zawodowego i pozwolił znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania odnośnie terminologii awansu.

Ø Tworzenie własnego warsztatu pracy

Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć . Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka przedszkola”, kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzenie własnego warsztatu pracy.

Ø Wykorzystanie umiejętności plastycznych w pracy z dziećmi oraz w estetycznym wystroju przedszkola

Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły  się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.

§  7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych*

Ø Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, ze każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowanych zajęć i zabaw z dziećmi daję im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów. W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom ich naturalny rozwój: techniki C. Freineta, metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy, Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Edukacja poprzez ruch D. Dziamskiej. Szczególnie chciałam zwrócić uwagę na te metody, które wpływają na integrację grupy oraz wyzwalają twórczą aktywność dziecka i podnoszą samoocenę oraz angażują dzieci nieśmiałe  (plastyczne i muzyczne metody I. Dziamskiej, Batti Straus).

Ø Mając na uwadze wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci wzięłam pod uwagę wiele czynników sprzyjających temu rozwojowi. W związku z czym zaangażowałam się w zorganizowanie do sali przedszkolnej wody mineralnej. Realizując ten cel uwzględniłam kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci, co w konsekwencji wpłynie na ich stan zdrowia także w ich dorosłym życiu. Nadrzędnym celem tego działania było zachęcenie  dzieci do picia wody mineralnej, która jest niezbędnym elementem zrównoważonej diety. Problem ten poruszyłam na Naradzie Rady Rodziców (listopad 2010r.), gdzie dzięki aprobacie wszystkich członków mogłam zrealizować to założenie. Również  dzieci oraz rodzice chętnie przystąpili do tej akcji.

Ø Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych

Przedszkole Miejskie nr 6 w Gliwicach co roku aktywnie uczestniczy w obchodach „Dnia Górnika”, co skłoniło mnie do zorganizowania wewnątrz przedszkolnego konkursu plastycznego pt. „Górnik i jego praca” (grudzień 2010r.). Celem tego konkursu było rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań górnictwem w regionie, poszerzenie ich wiedzy na temat górnictwa, a także uwrażliwienie na trud pracy górnika.

Udział dzieci w konkursie pozwolił rozbudzić u nich nie tylko wiarę we własne siły, ale także dał możliwość wykazania się zdolnościami plastycznymi. Dla mnie z kolei przygotowanie tego konkursu było bodźcem do poszukiwań coraz to nowych, lepszych rozwiązań i pomysłów do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

Ø Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych

Pracując w grupie dzieci 3 – letnich zorganizowałam uroczystość przedszkolną „Pasowanie na przedszkolaka” (01.12.2010r.) .  Publiczna prezentacja przez dzieci swoich umiejętności i wiadomości przyczyniła się do wspomagania adaptacji dzieci w przedszkolu i rozbudzenia u nich wiary we własne możliwości  oraz integracji całej społeczności przedszkolnej.

Ø Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

Prowadzona przeze mnie praca, stała i systematyczna obserwacja dzieci, badanie ich kompetencji i umiejętności, diagnozowanie rozwoju, pozwoliły na opracowanie efektywnych sposobów oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych. Dużą rolę w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu placówki odgrywa współpraca z rodzicami wychowanków. Spójność działań rodziców i przedszkola zapewnia ciągłość procesu wychowawczego. Aby spełnić te wymagania zawsze dbałam i dbam o dobry kontakt z rodzicami, podejmując różnorodne formy współpracy z nimi. Główne formy tej współpracy to: zebrania informacyjne, zajęcia otwarte, uroczystości  z udziałem członków rodziny, rozmowy indywidualne.

Ø Współpraca z poradniami specjalistycznymi

Praca z dziećmi niejednokrotnie wiąże się z różnorodnymi trudnościami, a także problemami. Na przestrzeni krótkiego czasu swojej pracy podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gliwicach. Współpraca ta polegała na podsuwaniu rodzicom możliwości korzystania z usług poradni w przypadku konkretnych trudności wychowawczych. Do tego celu wystawiłam opinię o dziecku, która była niezbędna do badań psychologiczno – pedagogicznych.

Wszystkie dzieci w przedszkolu są  diagnozowane przez logopedę , a z dziećmi u których wykryto wady wymowy prowadzone są zajęcia logopedyczne. Poznając opinię specjalisty mogłam również ukierunkować swoją pracę  z tymi dziećmi. Ponadto byłam w stałym kontakcie z logopedą i na bieżąco przekazywałam rodzicom diagnozę i zalecenia specjalisty. Dla poszerzenia własnych wiadomości na temat pracy z dziećmi objętymi opieką logopedyczną odwiedzałam stronę internetową (WWW.logopedia.net.pl), gdzie mogłam zaczerpnąć informacji dotyczących ćwiczeń usprawniających narządy mowy.

§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej*

Komputer to narzędzie bez którego współczesna edukacja nie może się obejść. Dzisiejszy nauczyciel powinien wykorzystywać go jako współczesny środek audiowizualny, jako multimedialne źródło informacji. Komputer usprawnia pracę nauczyciela, pomaga zaoszczędzić wiele czasu, a także wzbogacić zajęcia. Będąc nauczycielem, który chce sprostać wymaganiom współczesności w swojej codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi.

Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam:

 • Dokumentację nauczyciela – miesięczne plany wychowawczo – dydaktyczne, karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć i uroczystości
 • Pomoce do zajęć – karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci
 • Dekoracje Sali
 • Zaproszenia, podziękowania
 • Ogłoszenia i informacje dla rodziców
 • Dokumentację związaną z awansem zawodowym

Dzięki dostępowi do Internetu korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym. Na bieżąco korzystałam z poczty elektronicznej, która pozwalała mi na szybki kontakt z innymi nauczycielami, korespondencję i wymianę materiałów. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to: WWW.menis.pl, WWW.zeszyt.pl, WWW.edu.com, WWW.literka.pl, WWW.edukator.org.pl, WWW.awans.net.pl

§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań*

Ø Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej

Znajomość emocjonalnych i społecznych uwarunkowań małego dziecka jest niezbędna w codziennej pracy w przedszkolu. Aby poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgnęłam do literatury fachowej: Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”, Rex Forehman i Nicholas Long „Jak wychować uparte dziecko”, Anna Franczyk i Katarzyna Krajewska „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”.

Ø W rozwiązywaniu problemów dotyczących konfliktów, a także agresji wśród wychowanków,  pomocna była wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Ø Zdobyte wiadomości pozwoliły mi zidentyfikować problem,  a także podjąć odpowiednie działania, które przyczyniły się do samodzielnego rozwiązania problemów wychowawczych (przypadek Piotrusia)

§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż*

Ø Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego

 • Zapoznanie z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. wraz ze zmianami z dnia 14 lipca 2007r.
 • Zgromadzenie materiałów dotyczących awansu zawodowego
 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i opracowanie planu rozwoju zawodowego

Ø Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu

 • Zapoznanie z Kartą Nauczyciela i Ustawą o Systemie Oświaty
 • Zapoznanie ze Statutem Przedszkola, Regulaminem Rady Pedagogicznej, Plan Rozwoju Placówki, Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Ø Przestrzeganie przepisów BHP

 • Uczestnictwo w szkoleniu wewnętrznym BHP i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w pracy wychowawczo – dydaktycznej

Ø Uczestnictwo w pracach organów związanych z realizacją podstawowych zadań przedszkola

 • Systematyczna i aktywna współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną

Ø Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: