Spotkania z rodzicami – inaczej.

Spotkania z rodzicami – inaczej.  (scenariusz spotkania)

Spotkanie z rodzicami 6 – latków.

Współpraca z rodzicami jest jednym z trudniejszych zadań wychowawczych, bywa źródłem stresu zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Aby przebiegała prawidłowo, nauczyciel już od pierwszego spotkania musi zdobyć zaufanie rodziców i jasno określić zasady współpracy oraz cele wspólnej pracy wychowawczej.

Zdając sobie sprawę z tego, że bez życzliwości i współpracy rodziców  ze  szkołą  nie zdołamy dobrze pracować z dziećmi, warto  już od pierwszego spotkania wykazać się kreatywnością, wykorzystując w tym celu metody aktywizujące.

Cele:

– zapoznanie z rodzicami, ich oczekiwaniami względem szkoły, nauczyciela i pracy  w grupie.

Cele szczegółowe:

– ujednolicenie oczekiwań wychowawczych rodziców i nauczyciela,
– wzajemne poznanie się rodziców i nauczyciela,
– poznanie cech osobowości kreatywnego wychowawcy.

Rodzice:– świadomie i aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym,
– wyrażają swoje oczekiwania względem nauczyciela i szkoły,
– współtworzą zasady zdrowego i bezpiecznego pobytu dziecka w grupie przedszkolnej,
– dzielą się informacjami na temat swojego dziecka.

Metody:

– rozmowa, dyskusja,
– aktywizujące: kule śniegowe, oś liczbowa,
– metody twórczego rozwiązywania problemów,
– metody ewaluacyjne: termometr.

Formy pracy:

– z całym zespołem,
– indywidualna.

Środki dydaktyczne:

– karteczki w 3-4 kolorach,
– arkusze informacji zwrotnej,
– pisaki.

Przebieg:

1. Rodzice przy wchodzeniu do Sali losują kolorową karteczkę do późniejszej pracy w grupie. Siadają przy stolikach według wylosowanego koloru.

2. Nauczyciel wita rodziców, przedstawia cele spotkania, zachęca do aktywniejszej współpracy.

3. Aby  wytworzyć właściwą atmosferę spotkania nauczyciel prosi rodziców o wykonanie  i przypięcie wizytówek „Jestem mamą ……., tatą ………”, (podaje imię dziecka). Następnie nauczyciel prosi rodziców, aby kolejno w kilku zdaniach powiedzieli dlaczego wybrali dla swojego dziecka właśnie takie imię (integracja rodziców).

4. Nauczyciel prosi rodziców o dokończenie jednym wyrazem zdania: „Moje dziecko jest …….  .”

5. Zabawa „Ile masz energii?” Na prośbę nauczyciela rodzice za pomocą uniesienia ręki kolorową kartką pokazują poziom zdolności do aktywnego udziału w spotkaniu.

6. Zabawa integracyjna „Poznajmy się lepiej”. Ze względu na to, że rodzice zostali dobrani losowo do pracy w grupie, nauczyciel proponuje, by rodzice wypisali na kartce w ciągu kilku minut jak najwięcej wspólnych cech i upodobań. Następnie grupy prezentują swoje dokonania.

7. Nauczyciel prosi rodziców o napisanie na karteczkach pojęcia SZKOŁA i wyrazów z jakimi im się to pojęcie kojarzy. Następnie rodzice w zespołach dwuosobowych ustalają wspólne stanowisko. Potem rodzice łączą się w zespoły czteroosobowe wypracowują wspólną definicję pojęcia SZKOŁA . Kolejnym krokiem jest przedstawienie wspólnie wypracowanej definicji.

8. Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy:

A)  I grupa rodziców tworzy listę pomysłów dotyczącą zasad zdrowego i bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, odnoszącą się do tego co ich zdaniem może zapewnić szkoła w tym temacie.

B) II grupa rodziców opracowuje ten sam temat z punktu widzenia rodzica: „Co powinien zrobić, aby dziecko czuło się bezpiecznie w szkole?”

9. Wypracowane przez rodziców pomysły zostają zebrane na schemacie „rybiego szkieletu”: wewnątrz znajdują się pomysły grupy I, a na zewnątrz grupy II. Rodzice     wraz z nauczycielem wybierają pomysły wspólne i te, które ich zdaniem są najważniejsze – dyskusja.

10. Nauczyciel prosi rodziców o wpisanie na karteczkach co ich zdaniem jest najważniejsze w procesie wychowawczo-dydaktycznym i umieszczenie swych opinii na osi liczbowej, gdzie najważniejsze zadania zaczynają się od zera. Omówienie sugestii rodziców.

11. Nauczyciel prosi rodziców o zaznaczenie swych odczuć dotyczących spotkania na skali termometru.

12. Rodzice wypełniają arkusz informacji zwrotnej dla nauczyciela.

ARKUSZ INFORMACJI ZWROTNEJ

1. Proszę O dokończenie zdania:

Temat spotkania uważam za …………………………………………….   .

2. Proszę o podkreślenie wybranej odpowiedzi:

Czas spotkania był:

– za długi,
– za krótki,
– odpowiedni.

3. Jakie ma Pani/Pan propozycje tematów  na następne spotkania

13. Pożegnanie.


Bibliografia:
– H. Olszewska, H. Regent, „I tak tez można – zebrania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową”, Toruń 2001,
– B. Weje, M. Wessel, Warszawa 2000,
– G. Koźmiński (red.), „Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców”, Złotów 2002,
– A Nowak, „Spotkania z rodzicami – Jak  uatrakcyjniać tradycyjną wywiadówkę?”, Poznań 2002Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: