Scenariusz zajeć – sytuacje zagrażające zdrowiu

SCENARIUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ W GRUPIE 3-4 LATKÓW

Prowadząca – mgr Bożena Wiarek

Hospitująca – dyr. p-la –

Data – 22.04.2010

Miejsce – sala gr .II

Temat : Karolek i jego pomysły

Hasło programowe : Kształtowanie aktywnej postawy w stosunku do zdrowia i bezpieczeństwa

własnego oraz innych .

Cel ogólny :Rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu .Cele szczegółowe : – rozpoznaje i objaśnia sytuacje zagrażające zdrowiu przedstawione na obrazkach

– wie , jak takich sytuacji unikać .

– potrafi podać inne sytuacje niebezpieczne odnosząc się do własnej osoby

i najbliższego środowiska ( przedszkole , dom ). Objaśnia .

– poprawnie posługuje się karta pracy -rozpoznaje sytuacje , nakleja podpisy .

Metody : słowne-rozmowa,wypowiedzi dzieci , objaśnienia

percepcyjne – praca z obrazkiem

czynne – zabawa ruchowa ,samodzielna praca z wykorzystaniem kart pracy

aktywizujące – burza mózgów .

Formy pracy : z całą grupą ,indywidualnie .

Środki dydaktyczne : obrazki sytuacyjne , magnetofon , płyta CD z podkładem do zabawy ,

karty pracy , napisy ,,dobrze,, źle ,, klej .

Przebieg :

1.Przywitanie gościa , zaproszenie do uczestnictwa w zajęciu .

2.Kolejne przedstawianie obrazków ze scenkami niebezpiecznymi dla zdrowia a nawet życia.

  • rozpoznawanie przez dzieci zagrożeń , objaśnianie dlaczego jest to sytuacja groźna

  • podawanie bezpiecznych rozwiązań dla tych sytuacji .

3.Zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem metody C.Orffa – Wilk i Czerwony Kapturek .

4.Burza mózgów – wynajdywanie przykładów zachowań dzieci, w domu lub przedszkolu , prowadzących do powstawania niebezpiecznych sytuacji .

5.Dobrze czy źle ? Praca z kartami pracy przy stolikach .

  • dzieci rozpoznają sytuacje i jako wynik rozpoznania ,,podpisują ,, naklejając napis

  • ,,dobrze ,, lub ,,źle

6.Porządkowanie miejsca pracy .Zawieszenie prac na wystawce .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: