Scenariusz spotkania z policjantem

 Temat zajęcia: „Zawód policjant – kto to taki?” – poznanie pracy policjanta i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczny ubiór.

Cele ogólne:

–  wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby, której można zaufać,

–  gromadzenie słownictwa na temat związany z zawodem policjanta oraz dotyczący zasad ruchu drogowego,

–  uczestniczenie w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z pokazów, ze spotkań,

–  uświadamianie niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

–  uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,

–  uatrakcyjnianie zajęć i omawianej tematyki.

Cele operacyjne:–  potrafi bezpiecznie poruszać się i zachowywać na drodze,

–  wie, że zabawy w pobliżu jezdni są niebezpieczne,

–  wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia,

–  orientuje się, do koga należy zwrócić się o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,

–  zna numery alarmowe, w tym policji,

–  aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem,

–  poznaje cechy charakterystyczne munduru policyjnego i wie, jakich akcesoriów używają policjanci.

Metody pracy:

–  rozmowa (słowna),

–  pokaz (oglądowa),

–  ćwiczenia praktyczne (czynna).

Formy pracy:

–  indywidualna,

–  zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

–  ilustracje dotyczące bezpieczeństwa na drodze,

–  mundur oraz akcesoria przyniesione prze policję,

–  magnetofon.

 

Przebieg

 

 1. Powitanie zaproszonych gości.
 2. Rozmowa policjantów z dziećmi na temat „Czym się zajmuje pan policjant w pracy?”, „Co należy robić, aby być bezpiecznym?”:
  •rozmowa o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze (wykorzystanie ilustracji)
  •zapoznanie dzieci z mundurem i akcesoriami policjanta, omówienie ich przeznaczenia,

•pokaz specjalistycznych elementów umundurowania policjanta (ochraniacze na klatkę piersiową, ręce, nogi),
•rozmowa o pracy policjanta (kierowanie ruchem; czuwanie nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, szczególnie w obrębie przedszkoli; zabezpieczenie ruchu ulicznego podczas imprez sportowych; ściganie przestępców).
•dyskusja – zadawanie pytań przez dzieci policjantom.

 1. Zabawa ruchowa z policjantem pt. „Policjant kieruje ruchem drogowym”.
 1. Prezentacja krótkiego programu artystycznego w wykonaniu dzieci z grupy III: piosenka „Uwaga – czerwone światło”, wiersz B. Szelągowskiej „Znaki drogowe”.
 1. Zabawa „Tak czy nie?”- policjant zadaje pytania dotyczące przekazanych treści. Gdy zdanie jest prawdziwe dzieci głośno mówią TAK, gdy błędne – NIE.
 1. Podsumowanie wiadomości i podziękowanie policjantom za przybycie do przedszkola. Wręczenie pamiątki zrobionej przez dzieci oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia.
 2. Pożegnanie zaproszonych gości.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: