Scenariusz spotkania z Panem policjantem w grupie dzieci 4-5 letnich

TEMAT: Podstawowe zasady ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i kulturę ruchu pieszych.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat „Jestem bezpieczny na drodze”

CELE OGÓLNE:

– Znajomość znaków pieszego i kołowego ruchu drogowego;

– Wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby, której można zaufać;

– Uświadamianie niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z ruchem drogowym;

– Uatrakcyjnianie zajęć i omawianej tematyki;

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– Dziecko czuje się gospodarzem w czasie wizyty gościa;– Dziecko rozpoznaje i nazywa znaki informacyjne i ostrzegawcze;

– Dziecko kojarzy wybrane znaki z miejscem ich występowania; –

– Dziecko wie o zagrożeniach wynikających z kontaktów z nieznajomymi;

– Dziecko utrwala nazwy figur geometrycznych;

– Dziecko potrafi zadawać pytania i odpowiadać na pytania policjanta.

FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa

METODY PRACY: pogadanka, obserwacja, metody aktywizujące

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: akcesoria pana policjanta, sylwety znaków drogowych, sygnalizatora świetlnego, samochodów, pasy z kartonu, szarfy w dwóch kolorach, magnetofon, płyta z piosenkami, pojemniki ze słoneczkami, kolorowe kulki, dyplomy, butony z napisem „Jestem bezpieczny na drodze”, krążki w dwóch kolorach, słodkie lizaki dla każdego dziecka.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Obszar edukacji społeczno-moralnej

4. Poznaje moje najbliższe otoczenie. Poziom II, punkt 5

Czynne uczestnictwo w przedszkolnych spotkaniach z przedstawicielami miejskich służb, np. policjant a)przygotowanie upominków, b)udział w rozmowie

Obszar edukacji zdrowotnej

1.Dbam o swoje bezpieczeństwo. Poziom III, punkt 2

Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola:

a) poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie,

c) rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi…………….

Obszar edukacji ruchowej

Zabawy z elementem bieżnym. Poziom II

Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia

2. Uczę się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Poziom III, punkt 8

Opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako formy wymiany informacji……………..

– umiejętność obustronnego zadawania pytań i formułowania odpowiedzi z zachowaniem poprawności gramatycznej.

4. Poznaję literaturę i bawię się w teatr. Poziom III, punkt 10

Udział w prostych inscenizacjach z podziałem na role i z dialogami.

Obszar edukacji matematycznej

2. Poznaję figury geometryczne. Poziom III, punkt 1

Posługiwanie się nazwami figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

Obszar edukacji muzycznej

3. Śpiewam piosenki i bawię się przy muzyce. Poziom III, punkt 10 ; Poziom IV, punkt 3

Uczestniczenie w zabawach z elementem improwizacji ruchowej (ilustracja ruchowa do piosenki);

Śpiewanie piosenek: całą grupą.

Obszar edukacji komunikacyjnej

2. Uczę się zasad ruchu drogowego. Poziom II, punkt 1, 3, 4; Poziom III, punkt 2; Poziom IV, punkt 6, 7

Poznawanie podstawowych zasad poruszania się i zachowania pieszego na drodze……………

Rozpoznawanie i nazywanie trzech barw sygnalizatora świetlnego…………………………….

Poznawanie znaczenia wybranych informacyjnych znaków drogowych……………………….

Dostrzeganie różnic w zasadach poruszania się pieszych po drogach w mieście i na wsi.

Wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku………………………

Poznawanie pracy i roli policjanta w ruchu drogowym.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Powitanie przybyłych gości- panią dyrektor i pana policjanta- śpiew piosenki „Echo”

2.Rozmowa na temat zakresu działalności pracy policjanta- kierowanie ruchem; czuwanie nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, szczególnie w obrębie przedszkoli; zabezpieczenie ruchu ulicznego podczas imprez sportowych; ściganie przestępców.

3. Pogadanka na temat „ O czym każde dziecko wiedzieć powinno” –wyjaśnienie dzieciom przez pana policja zasad poprawnego poruszania się po drogach; poinformowanie o zagrożeniach wynikających z kontaktów z nieznajomymi.

4. Zbiorowy śpiew piosenki „Uliczne sygnały”

5. Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci znaków drogowych.

6.Konferencja z policjantem- pytania dzieci skierowane do policjanta (wyposażenie potrzebne w pracy: gwizdek, lizak, kajdanki, pałka, broń palna, kamizelka kuloodporna, radiowóz ).

7. Wspólna zabawa „Ruch uliczny”- kilkoro dzieci naśladuje samochody, reszta dzieci to przechodnie. Policjant stoi na „skrzyżowaniu” i odpowiednimi znakami ruchowymi daje sygnał do jazdy samochodów lub przejścia pieszych przez jezdnię.

8. Krótka część artystyczna przygotowana przez dzieci- „Uważajcie na drodze” .

Narrator: Spójrzcie tylko dzieci, czy to wietrzyk leci?

Nie! To Krzyś i Ola pędzą do przedszkola.

Dziecko I: Krzysiu, tutaj jest ulica, więc biegać nie można!

Dziecko II: Dobrze Olu powolutku, przejdźmy ją ostrożnie.

Narrator: Ale co to? Auto jedzie po szerokiej drodze.

Dziecko II: Poczekajmy aż przejedzie, zmęczyłem się srodze.

Mama: Dzieci, dzieci, stójcie proszę!

Nie wbiegajcie na ulicę.

Z drugiej strony jedzie auto.

Oj! Zaraz was chwycę!

Dzieci: Dobrze mamo, poczekamy, nie przejdziemy sami.

I już nigdy nie będziemy biegać ulicami.

Narrator: Wzięła mama swoje zuchy do przejścia prowadzi.

Uśmiechają się kierowcy do nich bardzo radzi.

Zatrzymali swoje auta, idą dzieci grzecznie.

Pokiwały im dziękując, że przeszły bezpiecznie.

I powiedzcie szybko dzieci

Czy możemy sami, chodzić po ulicy,

Czy też z rodzicami?

Piosenka: Ach, ty gapo”

9. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny na drodze”- wręczenie dzieciom dyplomów przez panią dyrektor oraz butonów przez pana policjanta.

( każde dziecko otrzymuje lizaka).

10. Podziękowanie pani dyrektor i policjantowi za przybycie piosenką i symbolicznym kwiatkiem.

11.Informacja zwrotna- dzieci wyrażają swoje opinie o minionym dniu poprzez wrzucenie kolorowej kulki do pojemnika z uśmiechniętym słoneczkiem lub ze smutnym.

Opracowała: Barbara JakubowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: