Rada Dziecięca w przedszkolu

Każda istota , nawet ta najmniejsza jest ważnym i niezbędnym ogniwem społeczności ludzkiej. Ma swój świat wartości, zaopatrywań, poglądów nabierających ostatecznych kształtów w miarę upływu czasu. Potrafi myśleć, mieć swoją wolę i wypowiadać się werbalne bądź niewerbalnie na temat wielu spraw. Potrafi dostrzegać, dociekać dlaczego ?, potrafi zaprezentować własny punkt widzenia.
Dlatego każde dziecko należy traktować jak godnego partnera, zdolnego do podejmowania decyzji, na które monopol niekoniecznie maja dorośli.

Tak właśnie jest w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pabianicach.

Jest to duże przedszkole liczące 9 oddziałów czyli około 200 dzieci . Choć jest to dość trudne , to jednak my nauczycielki staramy się, aby nasze przedszkolaki nie były anonimowe, abyśmy stanowili jedna wielka rodzinę. Pomaga nam w tym Rada Dziecięca.
Jak sama nazwa wskazuje w jej skład wchodzą przedszkolaki począwszy od najmłodszego do najstarszego. Reprezentanci grup do Rady Dziecięcej wybierani są przez same dzieci, choć inaczej odbywa się to w grupie młodszej inaczej w starszej. Efekt jest jednak ten sam – w Radzie zasiadają najbardziej popularne, przedsiębiorcze i myślące dzieci. I o to właśnie chodzi, bowiem Rada ma bardzo ważny głos w życiu przedszkola. Jej decyzje sa równie cenne jak decyzje Rady Pedagogicznej.

Jak działa Rada Dziecięca ?

Po wyborach w poszczególnych grupach, kandydaci do Rady Dziecięcej zbierają się na pierwszym spotkaniu w miesiącu wrześniu. Pod opieką nauczyciela ( którego również wskazują dzieci) zaczynają się obrady.

Punkt 1 – to przedstawienie się członków, przypomnienie imion, zainteresowań, upodobań ( przypomnienie – bowiem większość dzieci często spotyka się , wspólnie bawi się zanim przejdzie do swoich sal).

Punkt 2 – wybór dowódcy i zastępcy .Odbywa się w sposób następujący:
opiekun – nauczyciel ma przygotowaną listę imion członków. Każdy z uczestników spotkania przyczepia kółeczko ( punkt) do typowanego przez siebie kolegi lub koleżanki. Często jest tak, że dwoje, troje, czworo dzieci ma taką samą liczbę kółeczek. Wśród tych dzieci przeprowadza się „dogrywkę”, czyli drugie głosowanie, które zazwyczaj ostatecznie wskazuje na dowódcę i zastępcę dowódcy.

Punkt 3 – czas na ustalenie, czym będzie zajmować sie Rada Dziecięca. Pomysły sa różnorodne. Ostateczne ustalenia brzmią:
Rada dziecięca zgodnie z wytycznymi regulaminu stworzonego wspólnym wysiłkiem dzieci i opiekuna może zgłaszać propozycje zmian w życiu przedszkola, pomagać w rozwiązywaniu problemów, które mogą zaistnieć w grupach przedszkolnych (na jednym ze spotkań przedszkolaki debatowały jak pomóc koledze nadpobudliwemu ruchowo w miarę bezproblemowym funkcjonowaniu wśród dzieci, jak powinny wyglądać kodeksy klasowe, jakie prawa i obowiązki powinny obowiązywać dzieci z „trzynastki”)

Inne podejmowane działania to między innymi:
– propozycje zestawów zabawek , które dzieci chciałyby otrzymać od Mikołaja
– planowanie przebiegu spotkania z Mikołajem
– projektowanie placu zabaw
– projektowanie wystroju sal przedszkolnych, sali gimnastycznej
– planowanie ramowego rozkładu dnia
– propozycje zajęć dodatkowych
– współdziałanie w planowaniu środków finansowych czyli jakie zabawki można jeszcze kupić.
– przygotowanie horoskopów dla pań- zadanie dla poszczególnych grup
– oskarowe nominacje w kategoriach: najlepsza potrawa, najładniejsza sala, najsympatyczniejsza zabawka itp.
– wykonanie upominków bożonarodzeniowych dla personelu przedszkola
– planowanie wycieczek, liczby spektakli teatralnych itp.Ostatnim sukcesem Rady były negocjacje z dziennikarzami lokalnej gazety w sprawie darmowych życzeń noworocznych dla personelu i wszystkich dzieci.
Propozycje dzieci sa notowane i przekazywane na ręce p.dyrektor i Rady Rodziców. Wszystkie te organy mają za zadanie współpracować ze sobą.

Punkt 4 – uroczyste zaprzysiężenie członków
Spotkania Rady Dziecięcej nie są ograniczone liczba ani sztywnymi terminami. Odbywają się one w zależności od potrzeb w jednej z sal przedszkolnych, w atmosferze spontaniczności, zaufania i partnerskiego traktowania ( bez tego nie byłoby pomysłów, propozycji, projektów, dziecięcego entuzjazmu).

Nasze dzieci są dumne z tego co robią. Prowadzą przy pomocy nauczyciela swoją księgę oraz tablicę informacyjną.
Rada Dziecięca jest dobrą szkołą społecznego współdziałania , współdecydowania i myślenia o dobru innych.. Być może w przyszłości nasze dzieci wykorzystają zdobyte doświadczenia i zaistnieją jako wzorowi członkowie Rad Miasta. Póki co kształtujmy pełnowartościowych członków zbiorowość ludzkiej.

Dorota Koziara
Przedszkole Miejskie Nr 13
95 – 200 Pabianice
ul.Mokra 19/23
tel.(042) 215 95 77
nauczyciel wychowania przedszkolnegoByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: