Przedszkole bez granic edukacyjnych

„Kiedy słońce złote blaski
rozrzuca wokoło
To w przedszkolu wszystkie dzieci
bawią się wesoło.
Ref.
Podaj rękę, podaj dwie
pobawimy się.
Śmiej się głośno, bo twój śmiech
jak słoneczko jest.
A to zuchy przedszkolacy
każdy o nas powie,
bo nas bawi, uczy pracy
słoneczne przedszkole.”
słowa: Nauczycielki Przedszkola nr 8

W Przedszkolu Publicznym nr 8 w Zgorzelcu odbyły się warsztaty matematyczne dwuczęściowe na temat: „Edukacja matematyczna w wieku przedszkolnym” pod kierunkiem mgr Ewy Zielińskiej współpracownika pani prof. Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej. Trzecia część warsztatu na temat „Emocje w uczeniu się matematyki” odbędzie się 11 września 2003 roku.

Podczas zajęć warsztatowych dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli klas I-III pani Ewa przeprowadziła w grupie dzieci 6- letnich zajęcia otwarte dla rodziców . Podczas zajęć rodzice mogli zaobserwować jak ich dzieci pokonują zadania stawiane przez prowadzącą oraz porównać osiągnięcia swojego dziecka z rówieśnikami. Zajęcia miały na celu pokazać jak ważną rolę odgrywają emocje i że to one są wyznacznikiem osiągnięć dzieci.

Pozostając pod urokiem przeprowadzonego przez p. Ewę Zielińską zajęcia, które dostarczyło dzieciom okazję do cudownej zabawy wypełnionej radosnym działaniem i umożliwiającej odczuwanie wielkiej, dziecięcej satysfakcji z samodzielnego pokonywania trudności, nauczycielki Przedszkola nr 8 postanowiły wplatać elementy programu „Dziecięca matematyka” w tok codziennej pracy z dziećmi.

W historii psychologii i pedagogiki wielokrotnie próbowano sformułować odpowiedź na pytanie , czym jest zabawa i jaki jest jej wpływ na kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, a zatem

„ Dla dziecka zabawa jest pracą, dobrem, obowiązkiem, ideałem życia. Jest jedyną atmosferą, w której może ono psychicznie oddychać, a zatem i działać”
/E.Claparede/

Zabawy i gry dydaktyczne możemy uznać za ważny czynnik optymalizujący proces wychowania i nauczania przedszkolnego. Uruchamiane w ten sposób mechanizmy orientacyjno – poznawcze, motywacyjne i społeczno – wychowawcze w zachowaniach dzieci przyczyniają się do minimalizowania trudności i niepowodzeń w przyszłej nauce szkolnej klas początkowych.

Zabawa oraz gra dydaktyczna staje się określonego rodzaju rozrywką umysłową, a jej wynik jest naturalną i bezbolesną dla dziecka oceną jego wysiłków porównywalną z wynikami innych uczestników zabawy.

Aktywność dziecka w formie zabawy jest bardzo pomocna w rozwijaniu zdolności dostrzegania znaczących elementów obserwowanych faktów i zdarzeń, wskazywaniu różnych zależności i związków przyczynowo – skutkowychBardzo ważną sprawą jest, aby na poziomie wychowania przedszkolnego realizować należycie program kształtowania pojęć matematycznych zaczynając od kształtowania psychicznej dojrzałości do uczenia się matematyki a dopiero później rozwijać pojęcia i umiejętności matematyczne.

Dojrzałość psychiczna do uczenia się matematyki nie jest czymś, co pojawia się w rozwoju nagle i samorzutnie. Trzeba ją rozpatrywać w kategoriach procesu, który i należy kształtować w okresie przedszkolnym. Edukacja matematyczna w przedszkolu powinna polegać głównie na umożliwieniu dziecku odpowiednich kompetencji intelektualnych, zanim rozpoczną systematyczną edukację matematyczną. A zatem jednym z głównych celów kształcenia matematycznego w przedszkolu powinno być:

  • rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się matematyki poprzez organizowanie dzieciom doświadczeń w zakresie klasyfikacji, ustalenia stałości ilości nieciągłych przy obserwowanych przekształceniach, a także porządkowania elementów w badanych zbiorach jako podstawa do tworzenia w umyśle dziecka głównych aspektów liczby naturalnej;
  • kształtowanie intuicji, mierzenia i miary przez organizowanie sytuacji dostarczających dzieciom doświadczeń w zakresie ustalenia stałości ilości tworzywa, długości, objętości i czasu przy obserwowanych przekształceniach tak, aby dziecko miało okazję doświadczyć, iż obserwowaną zmianę można w myśli zredukować przez zmianę przeciwną;
  • wdrażanie dzieci do pokonywania trudności zawartych w zadaniach wymagających wysiłku intelektualnego jako podstawy do uczenia się matematyki;
  • doskonalenie analitycznego spostrzegania oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego akcentują konieczność uznania naturalnej tendencji rozwojowej, wyrażającej się w aktywności własnej dziecka stanowiącej jeden z zasadniczych czynników rozwoju.

W edukacji dziecka przedszkolnego szczególnie pożądaną jest ta odmiana aktywności dziecka, którą określa się jako aktywność twórczą. Jest to aktywność jaką dziecko podejmuje dla niej samej, dla przyjemności, dla satysfakcji, jaką przynosi działanie, a nie polecenie, czy na skutek nacisku otoczenia. Kształtowanie się twórczej aktywności dziecka sprzyja między innymi stawianie go w sytuacji problemowo – otwartej poprzez formułowanie różnych propozycji czy gotowych już zadań, które są nastawione na jakiś cel, ale droga do niego ma być odnaleziona czy stworzona przez dziecko.

Otwarta sytuacja zadaniowa, otwarta relacja nauczyciel – dziecko oraz otwarta organizacja pracy w przedszkolu stanowią warunki sprzyjające kierowaniu rozwojem dziecka przez jego aktywność twórczą, czyli przez odkrywanie i kreowanie świata przez siebie samego.

Nauczycielki pracują nad stworzeniem programu autorskiego nastawionego na wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka wraz z jego edukacją matematyczną wzbogaconego o techniki twórczego myślenia.

„ Dobrze zna się tylko to, czego dokonało się samemu”
/ Binet/

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 w Zgorzelcu
mgr Jolanta Socha – JonczykByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: