Projekt edukacyjny “Jestem małym patriotą”

PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

„JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ”

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach

Autor

mgr Renata Ciupińska
Rok szkolny 2017/2018

I  WSTĘP

Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno się rozpocząć już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. Rezultaty w tym zakresie osiąga się poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dziecka, a także przez organizowanie kontaktów wychowanków z bliższym i dalszym środowiskiem. To w wieku przedszkolnym kształtują się podstawy osobowości. Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie udział w życiu społecznym.

U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. “małej ojczyzny”, którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć.

Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, która dla małego dziecka jest pojęciem abstrakcyjnym, musimy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć: symboli narodowych, obyczajów, obrzędów, ludzi z różnych grup społecznych. I tu wyraźną rolę będzie odgrywać nauczyciel. Poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczystą przyrodą i kulturą, literaturą (wiersze, opowiadania, legendy) i tradycjami wpłynie w znaczący sposób na przeżycia dzieci, ich zainteresowanie się sprawami Ojczyzny, zaciekawienie światem i życiem ludzi.Opierając się na założeniach wynikających z podstawy programowej wychowani przedszkolnego określiłam dla projektu cele, zadania dla nauczyciela oraz umiejętności i wiadomości, które powinny wykazać dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Projekt „Jestem małym patriotą” zakłada rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych. W oparciu o ten projekt dzieci utrwaliły swoją wiedzę na temat kraju oraz poszerzyło ją o nowe wiadomości związane z Ojczyzną i regionem, w którym mieszkają.

 

 

 

II  CELE OGÓLNE

 1. Budzenie świadomości narodowej przez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska.
 2. Rozwijanie wiedzy dzieci na temat ich Ojczyzny i regionu .
 3. Zapoznanie dzieci z polskimi symbolami narodowymi, legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju i regionu.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych.

III  CELE SZCZEGÓŁOWE

Dziecko:

 • Wie w jakim mieszka kraju
 • Potrafi wymienić symbole narodowe i wie jak wyglądają
 • Zna hymn Polski
 • Odnosi się z poszanowaniem do symboli narodowych
 • Zna wiersze i piosenki o swojej Ojczyźnie
 • Rozumie słowo patriotyzm
 • Zna niektóre legendy polskie oraz tradycje i zwyczaje swojego kraju
 • Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej

OSIĄGANIE CELÓW POPRZEZ:

IV  METODY PRACY

 • Słowne : opowiadania, legendy, wiersze, pogadanki
 • Czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania
 • Percepcyjne: obserwacja, oglądanie albumów, fotografii, pokaz

V  FORMY PRACY

 • Wycieczki
 • Warsztaty
 • Indywidualna
 • Zespołowa
 • Z całą grupą

VI TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

02.11.2017r.- 14.06.2018r.

VII ADRESAT PROJEKTU

Dzieci 6 – 7 letnie

VIII OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Mgr Renata Ciupińska

IX PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Akademia – Dzień Niepodległości
 2. Przedstawienie Jasełek
 3. Tradycje Wielkanocne – zajęcia otwarte
 4. Wycieczka do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej
 5. Symbole narodowe
 6. Wars i Sawa
 7. Kielce i okolice
 8. Moja miejscowość – wycieczka do centrum miasta
 9. Orzeł biały
 10. Warszawska syrenka
 11. Unia Europejska

X  FORMY REALIZACJI PROJEKTU

L.p. Temat zajęć Treści programowe Środki realizacji Termin
1 Akademia z okazji Dnia  Niepodległości Udział w Akademii przedszkolnej z okazji Dnia odzyskania niepodległości przez Polskę, poznanie i przedstawienie pieśni patriotycznych oraz wierszy z tym dniem związanych. Płyta CD, filmiki na temat, jestem Polakiem, Symbole narodowe. 10.11.2017r.
2 Przedstawienie „Jasełek” Pokaz przez dzieci „Jasełek” dla członków rodziny, poznanie historii Narodzin Jezusa i związanych z tym tradycji Bożego Narodzenia, nauka i wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Dekoracja szopka, sztuczne choinki, płyta CD, troje aniołków, pasterzy, Maryi, Józefa. 21.12.2017r.
3 Zajęcia otwarte dla rodziców Poznanie tradycji wielkanocnych, obserwacja rodziców jak ich dzieci funkcjonują w przedszkolu, współpraca z rodzicami, wspólne dekorowanie różnymi metodami plastycznymi styropianowych jajek wielkanocnych. Wspólna zabawa metodą Batii Strauss razem z rodzicami. Pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć, materiały plastyczne, jajka. 27.03.2018r.
4 Wycieczka do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej – Zwiedzanie ekspozycji plenerowej, na której zgromadzony jest sprzęt bojowy będący na wyposażeniu armii polskiej po 1945 r. Oglądanie wozów bojowych, samolotów, czołgów i okrętów wojennych.

– Udział w warsztatach dydaktyczno – edukacyjnych pt. Poczta polowa – wykonanie widokówki z czasów II Wojny Światowej. Poznanie zasad funkcjonowania poczty podczas wojny. Poznanie symboli narodowych.

 

Dostarczone przez pracowników muzeum 26.04.2018r.
5 Symbole narodowe Zapoznanie z wierszem Cz. Janczarskiego „Barwy Ojczyste”

Poznanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”

– poznanie mapy Polski, najdłuższej rzeki i stolicy Polski

– Poznanie i omówienie symboli narodowych: hymn Polski, godło, flaga

– Wykonanie flagi Polski

– Podkreślenie wagi świąt państwowych i szacunku do symboli narodowych

 

Tekst wiersza i legendy, ilustracje symboli narodowych i podpisy do nich, mapa Polski, kartki, farby, patyczki, klej 30.04.2018r.
6 Wars i Sawa Poznanie opowiadania W. Chotomskiej „Wars i Sawa”

Poznanie herbu Warszawy.

Poznanie zabytków Warszawy : Stare miasto, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Pomnik Syrenki Warszawskiej, Pałac Kultury i Nauki, Grób Nieznanego Żołnierza.

Wykonanie w zespołach rysunków herbu .

Tekst opowiadania, ilustracje herbu Warszawy i zabytków , duże kartki papieru, kredki. 02.05.2018r.
7 Kielce i okolice Poznanie legendy powstania Kielc. Poznanie herbu Kielc. Oglądanie ciekawych miejsc w regionie Kieleckim. Poznanie kieleckich zabytków i ciekawych miejsc w regionie: Pałac Biskupów Krakowskich, Katedra, Kościół na Karczówce, Rynek, Dąb Bartek, Tokarnia, Chęciny, Klasztor na Świętym Krzyżu, Góry Świętokrzyskie. Tekst legendy, ilustracje zabytków i miejsc w regionie, napis Kielce, herb miasta. 04.05.2018r.
8 Moja miejscowość Wycieczka do centrum miasta, zwiedzanie zabytków Kielc, robienie fotografii: Katedra, Pałac Biskupów Krakowskich, park, Rynek, Obserwacja , wykonanie wspólnych fotografii 07.05.2018r.
9 Orzeł Biały Poznanie genezy polskiego godła. Poznanie krajobrazów Polski i strojów ludowych. Poznanie melodii i różnych regionów Polski. Wykonanie rysunków na konkurs plastyczny pt. „Spacerkiem po Kielcach” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach w związku ze zbliżającym się Świętem Kielc (25-27 czerwca). Mapa Polski, ilustracje krajobrazów Polski, strojów ludowych, płyta cd z melodiami regionów Polski. Kartki, kredki olejne. 08.05.2018r.
10 Warszawska syrenka Poznanie piosenki „Syrenka”. Wykonanie kolejnych stron albumu „Jestem małym patriotą”(rysunki godła, flagi, tekst hymnu, zdjęcia z wycieczki, ksero rysunków na konkurs plastyczny przedstawiający zabytki i ciekawe miejsca Kielc. Cd z piosenką, kartki, zdjęcia, kredki, kolorowe kartki, nożyczki, klej. 09.05.2018r.
11 Unia Europejska  Poznanie znaczenia pojęcia Unia Europejska i poznanie genezy jej powstania. Poznanie flagi i hymnu Unii Europejskiej. Poznanie państw Unii i ich flag oraz charakterystycznych obiektów. Mapa Europy, flaga Unii Europejskiej, płyta Cd.,flagi państw członkowskich, ilustracje charakterystycznych obiektów z niektórych państw. 10.05.2018r

 

XI  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

Dziecko:

– zna zwyczaje i tradycje związane ze świętami obchodzonymi w Polsce

– wie jakiej jest narodowości i w jakim kraju mieszka

– zna legendę powstania państwa polskiego, godła i hymnu

– zna stolicę państwa, legendę jej powstania

– zna symbole narodowe

– zna tańce regionalne i stroje ludowe

– nazywa i wskazuje na mapie Polski największe rzeki i miasta Polski

– wie co to jest Unia Europejska

– zna swoje miasto i okolice, rozpoznaje najważniejsze miejsca

XII  EWALUACJA

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco  i na koniec roku szkolnego. Ewaluację będą stanowiły narzędzia:

– Analiza wytworów pracy dzieci –album

– zdjęcia

– rozmowa z dziećmiByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: