Program zajęć teatralno-muzycznych dla dzieci 6-letnich

ELŻBIETA DUBOWICZ
P.M.nr 90 w Łodzi
Ul. Kilińskiego 228

WSTĘP

Aktywność ruchowa towarzyszy człowiekowi , począwszy od łona matki , aż do jego śmierci .Stanowi ona najistotniejszy przejaw rozwoju jednostki , gdyż ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju osobowości .

Dzieci w wieku przedszkolnym , a w szczególności 6-latki odczuwają olbrzymią potrzebę ruchu , która niezaspokojona może doprowadzić do zaburzeń w emocjonalnej sferze osobowości.

Najciekawszą formą spełnienia tej potrzeby stanowią ćwiczenia muzyczno –ruchowe .Dzięki nim dziecko prawidłowo rozwija się fizycznie i psychicznie , kształtując swoją motorykę , aktywizując ciało i umysł , ćwicząc spostrzegawczość , zdyscyplinowanie , poczucie odpowiedzialności , równowagę emocjonalną i odporność na stres .

Dzięki połączeniu ruchu z muzyką rozwija się inwencja twórcza dziecka , łatwiej zapamiętuje ono skomplikowane ruchy , coraz lepiej potrafi wyrażać samo siebie .

Poprzez ćwiczenia z partnerem wyzbywa się nieśmiałości , zahamowań i kompleksów , staje się pewniejsze , łatwiej nawiązuje kontakty rówieśnicze .

Taniec jest szczególną formą ruchu połączonego z muzyką . Stanowi on od wieków formę życia towarzyskiego , jest zabawą i sposobem na odprężenie . Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalne zamiłowanie do tańca i ruchowej improwizacji przy muzyce. Taniec pozwala dzieciom przeżywać radość , zadowolenie i satysfakcję z własnej aktywności .

Teatr to ten rodzaj sztuki , który poprzez słowo , ruch i muzykę w szczególny sposób oddziałuje na widza . Dostarcza wrażeń i przeżyć estetycznych , kształtuje wyobraźnię. Dziecięce zabawy w teatr mają olbrzymie znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego . Kształtują u dziecka wrażliwość estetyczną , moralną , społeczną . Sprzyjają rozwijaniu mowy , wzbogacają słownictwo , pamięć . Spełniają też określone zadania wychowawcze . Dzięki nim wzmacniana jest więź koleżeńska i grupowa oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności . Drama , odrywając dziecko od codzienności , rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne , rozbudza wiarę we własne siły .Drama to związek trzech pojęć :

– wyobraźni
– ekspresji twórczej
– zabawy

UWAGI O REALIZACJI :

Niniejszy program stanowi zestaw propozycji zabaw i ćwiczeń muzyczno – ruchowych , dramowych do wykorzystania dla dzieci 6 –letnich w ramach kółka zainteresowań . Odbywają się one dwa razy w tygodniu w Przedszkolu Miejskim Nr 90 w Łodzi i trwają ok. 1, 5 godz . Uczestnikami są dzieci wykazujące zainteresowanie taką formą działalności . Prowadzone są od października 2005 r. do czerwca 2006 r. Istnieje możliwość kontynuacji tego kółka w latach następnych. Twórcą tego programu jest nauczycielka ELŻBIETA DUBOWICZ .

Przy konstruowaniu programu wykorzystano elementy gimnastyki twórczej Rudolfa von Labana , Kniessów ,pracy szkolnej Carla Orffa , ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne , elementy pedagogiki zabawy , techniki dramy ,techniki C. Freineta .

P R O G R A M :

PRIORYTETY :

· Aktywność twórcza i sprawność ruchowa jest źródłem zdrowia , dobrego samopoczucia i gwarancją prawidłowego rozwoju dziecka
· Taniec , ruch , muzyka , zabawa w teatr stanowią podstawową formę uczenia się oraz zdobywania przez dziecko różnorodnych umiejętności oraz wiedzy o otacza-jącej nas rzeczywistości

CELE STRATEGICZNE :

· Odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka
· Rozwijanie dziecięcych talentów
· Rozwijanie ekspresji , improwizacji słownej i ruchowej
· Rozwijanie wyobraźni , mowy i myślenia poprzez kontakt dziecka z literaturą piękną i językiem literackim
· Przezwyciężanie nieśmiałości poprzez występy przed szerszą publicznością
· Wyrażanie przez dzieci w sposób werbalny i niewerbalny różnych stanów emocjonalnych w ruchu , geście , mimice
· Doskonalenie wyrazistej i poprawnej mowy dziecka , komunikatywnego wypowiadania się , wzbogacanie słownictwa dzieci
· Rozbudzanie wewnętrznej motywacji do działań twórczych
· Kształtowanie postaw społeczno – moralnych , zmysłów i ogólnej wrażliwości na piękno
· Rozwijanie dziecięcych talentów i kreatywności
· Kształtowanie zainteresowań sztuką
· Rozwijanie ekspresji i improwizacji słowno-ruchowej
· Wyrabianie estetyki ruchów , usprawnianie aparatu ruchowego i eliminacja napięć emocjonalnych
· Stwarzanie atmosfery sprzyjającej radosnej zabawie i integracji grupy
· Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy przez przeżywanie i własne doświadczenie

CELE OPERACYJNE :

DZIECKO :

– Potrafi zapamiętać i odtworzyć dłuższy tekst
– Wzbogaca słownik
– Rozwija wyobraźnię i fantazję
– Rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalne
– Rozwija pamięć i uwagę
– Potrafi wyrażać swoje emocje
– Potrafi współdziałać w zespole
– Przezwycięża tremę
– Odczuwa radość tworzenia
– Rozwija swoją kreatywność
– Rozwija poczucie rytmu i estetykę ruchów
– Świadomie kontroluje ruchy swojego ciała
– Jest przyjaźnie nastawione do innych

KORZYŚCI DLA DZIECKA :

· Rozwój i doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi
· Przezwyciężanie nieśmiałości
· Wyzwalanie radości tworzenia
· Rozwój zainteresowania sztuką , poezją , muzyką
· Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego
· Rozwój umiejętności rytmiczno – ruchowych i tanecznych
· Integracja z rówieśnikami
· Wyrażanie swojej kreatywności poprzez różnorodną ekspresję
· Rozładowanie energii podczas zabaw w teatr
· Wykorzystanie czasu wolnego dziecka w sposób twórczy

KORZYŚCI DLA PRZEDSZKOLA :

· Promocja placówki w środowisku
· Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla dzieci
· Pozytywna współpraca z rodzicami

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA :

· Rozwój kreatywności
· Promowanie własnych zdolności i umiejętności w środowisku lokalnym
· Bliski kontakt z dziećmi
· Dobra współpraca z rodzicami
· Efektywna współpraca ze środowiskiem
· Samorealizacja , dająca poczucie satysfakcji
· Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym

ETAPY DZIAŁANIA – rozłożone na poszczególne miesiące

PAŹDZIERNIK :

· Etiuda pantomimiczna „ Pokaż , co widzisz ? „- dzieci pokazują kolejno za pomocą ruchu , gestu , mimiki czynność przedstawioną na obrazku
· Zabawy paluszkowe „ Gęsty las „
· „ Do szopy „ – taniec integracyjny przy kolędzie
· Swobodne improwizacje taneczne do muzyki dyskotekowej
· Zabawy integracyjne „Dyrdy – myrdy „ , „ Taneczek „
· Aerobik – gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej
· „ Lustro i cień „ zabawy z partnerem
· Udział w przedstawieniu „ Jaś i Małgosia „ w Teatrze Muzycznym
· Inscenizowanie wierszy Doroty Gellner , Jana Brzechwy Juliana Tuwima
· „Teatrzyk cieni „ przy utworze „ O trębaczu z wieży mariackiej „
· Ćw. oddechowe , artykulacyjne ,
· Muzykoterapia , ćw. relaksacyjne przy muzyce i twórczym opowiadaniu
· Wesołe zabawy z wiatrem
– tworzenie odgłosów wiatru
– „ co to jest wiatr ?” –zabawy badawcze balonem
– jesteśmy wiatrem – ekspresja ruchowa
– „ tworzymy kostium wiatru „
· zabawy dramowe – „ W pociągu „ , „ Na spacerze „ ,
„ U lekarza”
· Poznanie dzieci z dzwonkami – gra na dzwonkach gamy C-dur
· Malowanie dziesięcioma palcami przy muzyce Modesta Musorgskiego , Antonia Vivaldiego
· Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych i przyborach kuchennych – tworzenie swobodnych tekstów , wyliczanek , melodyzacja i rytmizacja tekstów
· Śpiew „ Hymnu Przedszkola „

LISTOPAD :

· Etiuda pantomimiczna „ Maski „ – odgadywanie nastrojów za pomocą mimiki i gestu
· Zabawy paluszkowe „ Szedł świerszcz „
· „ Kujawiak „ – wprowadzenie prostych elementów tańca ludowego
· Tańce integracyjne „ Taniec -połamaniec „,” Kasztanki”
· „ Jasełka „ – improwizacje słowne i ruchowe
· Inscenizowanie bajek Jana Brzechwy , Janiny Porazińskiej
· Zabawy z balonem przy muzyce
– taniec w parach , trzymanie balonów różnymi częściami ciała
– sztafeta z balonami
– ćw. oddechowe – nadmuchiwanie balonu
· Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych z jesienią
· „ Jesienne impresje „ – malowanie wszystkimi paluszkami
· Ekspresja słowna „ Jestem liściem , kolorem „
· Inscenizacja bajki „ Jaś i Małgosia „ wg własnej inwencji
· „ Co by się wydarzyło , gdyby …” – ćw. twórcze, wymyślanie zakończenia do bajek
· Gra dramatyczna „ Wyprawa po skarby ze smoczej góry „
· Ćw. oddechowe , artykulacyjne , fonacyjne
· Śpiew zbiorowy „ Hymnu Przedszkola „ –improwizacje ruchowe przy tej piosence
· Odgrywanie scenek pantomimicznych , zabawy dramowe : „Rzeźbiarz” ,”Roboty” , „Figurki” , „W pociągu”, „Na poczcie” , „W teatrze „ ,”W sklepie”
· „Wywiad z jeżem i wiewiórką „- rozmowy improwizowane
· Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej
· Gra na dzwonkach – kolęda „ Przybieżeli do Betlejem „ cz.1
· Muzykowanie z użyciem drewnianych przyborów kuchennych
· Zabawy twórcze gazetami -rytmiczne darcie gazet przy muzyce Czajkowskiego , ekspresja ruchowa „ Taniec liści”

GRUDZIEŃ :

· Zabawy integracyjne „ Przyjaciele przedszkolaka „, „Serdeczny taniec „
· Improwizacja słowna „ Co mógł pomyśleć bohater bajki …”
· Zabawy paluszkowe „ Kosi łapci „ wg wiersza „Wąsy” L.J.Kerna
· „Jasełka „ – odgrywanie ról , recytacja z odpowiednią dykcją i intonacją
· Improwizacje taneczne „ Baletnica „
· Ćwiczenia odprężające do muzyki relaksacyjnej
· Zabawy kształtujące umiejętność współpracy z innymi „Gwiazda” , „ Budowanie figur „ –zabawa zespołowa
· Zabawa w teatr z wykorzystywaniem pacynek i kukiełek – tworzenie tekstu własnego
· „ Język kosmitów „- tworzenie charakterystycznego języka danej rodziny bajkowej , układanie dialogów , tworzenie improwizacji słownych , mimicznych , ruchowych
· Ćwiczenia oddechowe , ćw. artykulacyjne , ćw. fonacyjne
· Scenki dramowe – „ Rozmowy telefoniczne „ „Wywiad ze Św. Mikołajem i jego reniferami „
· Improwizacje ruchowe – pantomima wg bajki muzycznej „Czerwony Kapturek” , „Piotruś i wilk „
· Zabawy twórcze
– ekspresja ruchowa „Wirujące śnieżynki ‘ przy muzyce P. Czajkowskiego
– ekspresja słowna „ Za co lubimy zimę ? „
– ćw. kinestetyczne – przekraczanie linii środkowej – rysowanie oburącz , nosem , językiem itp.
– ruchy naprzemienne
· „ Jesienny kujawiaczek „ – improwizacje ruchowo – taneczne
· Nauka prostych kroków krakowiaka – tańca ludowego
· Gra na dzwonkach kolędy „Przybieżeli do Betlejem „
· Wspólne kolędowanie i muzykowanie
· Ewaluacja –występy dzieci w konkursie „ Dzieci śpiewają kolędy i pastorałki „

STYCZEŃ :

· Zabawy paluszkowe „ Szedł chłop „
· Zabawy integracyjne „ Śniegowa zabawa „ , „Tańczące koła”
· Zabawy dramowe „ „ Scena z bajek „ – odgrywanie scenek za pomocą słów , gestu i mimiki
· Zabawy w parach : „ Jestem skałą „ , rowerkiem „ , „paczką „ – ekspresja ruchowa
· Wiersze dla Babci i Dziadka – recytacja wierszy , z różną interpretacją
· Rytmizacja i melodyzacja życzeń dla Dziadków
· Tworzenie wyliczanek , muzykowanie z użyciem niekonwencjonalnego przyboru
· Zabawy pantomimiczne „ Na śniegu „
· Ewaluacja pracy – wystawienie „ Jasełek „ w kościele , zaprzyjaźnionych szkołach
· Ewaluacja – gra na dzwonkach w kościele , szkole , przed Dziadkami
· Zabawy przy piosenkach „Hymn P-la” , „ Parasol dla kota „ –improwizacje ruchowo-taneczne
· Ćw. oddechowe , ortofoniczne , logorytmiczne , fonacyjne
· Improwizacje ruchowe do muzyki Prokofiewa , Czajkowskiego ,Musorgskiego , Rymskiego- Korsakowa
· Scenka dramowa „ Pożar „ , „ Niebezpieczne zabawy na lodzie”
· „Burza mózgów „ –„Zgubiłem się w…..”
· Tworzenie wesołych wierszyków i bajek
· Tworzenie opowiadania grupowego : „ I nagle…”
· Ekspresja ruchowa „ Jestem śnieżynką „
· Teatrzyk cieni przy bajce H.Ch.Andersena „ Brzydkie kaczątko”
· Zabawy dramatyczne „ Na nieznanej planecie „

LUTY :

· Zabawy paluszkowe „ Dzwony „
· Zabawy integracyjne na krzesłkach „ Hallo Taxi „ , „ Mały przedszkolak”
· Gawot – nauka tańca dworskiego do muzyki S. Prokofiewa
· Swobodna improwizacja ruchowo-taneczna do „ Obrazków z wystawy M. Musorgskiego
· Zabawy dramatyczne „ W krainie pingwinów „
– spacer pingwinów , –
– tworzenie góry lodowej ,-
– przeskakiwanie z kry na krę ,
– budowla ze śniegu
· Udział w przedstawieniu Teatru Arlekin „ Królowa Śniegu „
· Ćw. oddechowe i artykulacyjne , zagadki słuchowe
· Muzykoterapia przy muzyce relaksacyjnej i twórczym opowiadaniu „ Na brzegu morza „
· Gra na dzwonkach „ Trzy kurki „ , „ Hymn p-la”,” Hymn Polski „
· Tworzenie swobodnych tekstów ( elementy technik Freineta ) rymowanek . wyliczanek
· Improwizacje słowno -ruchowe do wierszy Doroty Gellner
· Ewaluacja – udział w Festiwalu „ Śpiewać każdy może „
· Inscenizowanie wiersza „ Diabełek „ D. Gellner
· Muzykowanie z użyciem instrumentów perkusyjnych i przyborów niekonwencjonalnych
· Taniec z szarfami – improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej
· Rytmizacja i melodyzacja wymyślonych wierszyków
· Pantomima – odtwarzanie stanów uczuciowych człowieka
· Zagadki mimiczno – ruchowe „ Kim jestem ? „ Co robię ? „
· Wywiad z drzewem , zającem , wróblem
· Malowanie oburącz , obunóż – kinezjologia edukacyjna

MARZEC :

· Zabawy paluszkowe „Jadą wozy „
· „ Gawot „ – wprowadzenie kolejnych elementów tańca dworskiego
· „ Kopciuszek „ – inscenizowanie bajki wg tekstu J. Brzechwy
· Melodyzacja utworów D. Gellner
· Swobodne improwizacje z gumą i wstążką przy muzyce
· Inscenizowanie bajki „ Królowa Śniegu „wg tekstu własnego
· „ Idziemy z kogucikiem „ –inscenizacja wielkanocna
· Ćw. oddechowe , artykulacyjne , fonacyjne
· Scenki pantomimiczne- „Postacie z bajek”
· Zabawy dramowe przedstawianie różnych sytuacji , stanów emocjonalnych za pomocą słowa , ruchu , mimiki „Złość” „ Radość „ , „Miłość „ , „Bieda „ , „ Bogactwo”
· Gra na dzwonkach – „ Na zielonej łące „ , „ Hymn Polski” Hymn p-la
· Ewaluacja –
– udział w VI Festiwalu Twórczości Dziecięcej śpiew i gra na dzwonkach wraz z improwizacją taneczną Hymnu Przedszkola
– udział w „Konkursie Pieśni i Tańców Unii „ gra na dzwonkach , układ taneczny , śpiew pios . „ Ojczyzna”
– udział w konkursie teatralnym „Inscenizacje D .Gellner”
· Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych z wiosną ,układanie rymowanek nt Marzanny
· Zabawy integracyjne „ Hop , hop „ , „ Imię przedszkolaka „
· Muzykoterapia – naprzemienne podskoki w parach , naśladowanie ruchów , mimiki przy muzyce hinduskiej
· Zabawy w teatrzyku cieni , teatrzyku kukiełkowym wg tekstów L.Kerna , J.Brzechwy , J.Tuwima i własnych

KWIECIEŃ :

· Zabawy paluszkowe „ Czapla”
· Zabawy twórcze z gazetami przy muzyce i bez
· Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce „ Rybacy i rybki „ , „ Wachlowanie”
· Ćw.oddechowe , logorytmiczne , artykulacyjne , słuchowe
· Wesołe zabawy z wodą
– ekspresja ruchowa „ W podwodnym królestwie „
– scenki dramowe „ Na przyjęciu u Neptuna „
– analogia personalna „ Jestem wodą „
· Aerobik – gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej
· Zabawy integracyjne „ Ul „ , „ Głaskany „
· Ewaluacja – udział w konkursie „ Polska moja Ojczyzna gra na dzwonkach , recytacja wiersza
· Inscenizacje wierszy D.Gellner . J. Brzechwy , J. Tuwima
· Improwizacje ruchowe do muzyki Rimskiego – Korsakowa, Czajkowskiego w parach – muzykoterapia
· Zabawy tradycyjne
· Scenki dramowe „ W lesie „ , „ W Zoo „ , „ Na ulicy „
· Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
· Ewaluacja działań : przedstawienie „ Kopciuszek „
– udział w 6 Festiwalu teatrów Przedszkolnych im. H. Ryla
– występy dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół
· Tworzenie wspólnych opowiadań „ I nagle…”
· Układanie swobodnych tekstów , rymowanek odtwarzanie ich przy użyciu różnych przyborów , instrumentów perkusyjnych
· „ Polka „ – nauka podstawowych kroków tańca
· Gra dramatyczna z tekstem tworzenie opery trzy-aktowej do tekstu „ Koncert życzeń „ Buczkówny
· Gra na dzwonkach „ Na zielonej łące „ , „ Panie Janie – kanon” „ Trzy kurki „ , „ Hymn Polski „ , „ Hymn P-la „

MAJ :

· Zabawy paluszkowe „ Myszka i pierścienie „
· Zabawy integracyjne „ Liczba siedem „ , „ A hej , a ho „
· Ćw.oddechowe , słuchowe , artykulacyjne , fonacyjne
· Melodyzacja i rytmizacja tekstów związanych z wiosną
· Scenki dramowe „ Na łące „ , „ W parku „ , „ Nad wodą „
· Muzykowanie z użyciem różnorodnych instrumentów
· Ekspresja słowna „ Tworzymy wesołą i smutną bajkę „
· Recytacja wierszy znanych autorów z różną intonacją
· Zagadki muzyczno-ruchowe „ Kto tak tańczy ? „ , „ Kto tak śpiewa „
· Zabawy twórcze z butelkami plastikowymi
– „ Zgadnij , kim jestem ?”
– taniec z butelką między partnerami
– „ rozmowa dwóch butelek „
– muzykowanie
· Teatrzyk stolikowy – dramatyczna gra planszowa „ Wygraj z czarownicą „
· Zabawa w teatr – swobodna interpretacja tekstów w teatrzyku kukiełkowym , teatrzyku cieni
· Ewaluacja – występy przed rodzicami – bajka „ Kopciuszek „
· Wywiad z przyrodą – improwizacje słowne
· Polonez – nauka kroków tańca
· Wymyślanie prostych układów taneczno-ruchowych do piosenek
· Gra na dzwonkach wszystkich znanych utworów
· Muzykoterapia i ćw. relaksacyjne przy muzyce
· Ćw. kinezjologii edukacyjnej „ Leniwe ósemki” , „ Słoń „ , ruchy naprzemienne , przekraczanie linii środka
· Zabawy dramowe – przedstawianie różnych stanów emocjonalnych za pomocą słów , gestu , mimiki

CZERWIEC :

· Zabawy integracyjne „ Hop , hop „ , „ Piosenka do pary „
· Muzykoterapia w parach przy muzyce
· Ćw. oddechowe , artykulacyjne , logorytmiczne
· „ Wywiad z kotem i psem „- ekspresja słowna
· Melodyzacja i rytmizacja tekstów nt lata i wakacji
· „ Nad wodą „ , „ Nad łąką „ – ekspresja ruchowa przy muzyce z użyciem szarfy , chusty animacyjnej , kolorowych chustek
· Snucie fantastycznych opowiadań – co by było , gdyby…”
· Zagadki mimiczno-ruchowe „ Kim jestem ? „ , „ Na czym gram?”
· Zabawy z cieniem w teatrzyku cieni – przedstawianie bajki „ Kopciuszek „
· Ewaluacja – występy przed rodzicami :
– gra na dzwonkach
– polonez
· Zabawy twórcze z użyciem niekonwencjonalnych przedmiotów
– taniec z balonami
– „ jestem ….” – tworzenie przedmiotów z gazety
– „ rozmowy łyżek i talerzy „
– „ W kosmosie „ , „ U króla „
· Zabawy paluszkowe „ Idzie rak „
· Improwizacje ruchowe przy muzyce M. Musorgskiego , P. Czajkowskiego , M. Biegaliewa , M. Ravela
· Tworzenie opowiadanie grupowego „ Na wakacjach „
· Aerobik – gimnastyka rytmiczna do muzyki tanecznej
· Ćw. kinezjologii edukacyjnej : przekraczanie linii środka, ruchy naprzemienne
· Malowanie wszystkimi paluszkami do muzykiByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: