Program własny koła teatralnego „ŚWIAT BAJEK”

                                        PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ                                        

W KOZIENICACH

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO

„ŚWIAT BAJEK”

 

 

PROGRAM OPRACOWAŁY: mgr Monika Pyc

                                                         mgr Aleksandra Smolarczyk

                                                         mgr Agnieszka Szymaniak 

 

 

Kozienice 16.06.2011

 

SPIS TREŚCI

 

 • WSTĘP
 • WPROWADZENIE DO PROGRAMU
 • CELE EDUKACJI TEATRALNEJ
 • METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
 • WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
 • TREŚCI PROGRAMOWE
 • INFORMACJA O EWALUACJI
 • BIBLIOGRAFIA

 

WSTĘP

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się    w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie.  Z uwagi na to, że w przedszkolu prowadzone są  zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym  doświadczenia i osiągnięcia dzieci.

Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym.  Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, która staję się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak maże dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.

Zabawy w teatr  wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Pozytywny bohater, z którym dziecko spotyka się na spektaklu teatralnym, zdobywa jego uznanie, pomaga w zrozumieniu, dlaczego takie zachowanie jest dobre. Występowanie negatywnych bohaterów- bo i tacy istnieją w bajkach- ma także duże znaczenie uspołeczniające.

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Program edukacji teatralnej „Świat bajek” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i  powstał  z myślą o potrzebach uwrażliwienia dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach. W toku  pracy pedagogicznej w przedszkolu wyłonił się  pomysł pracy opartej na edukacji teatralnej dzieci. Wieloletnie doświadczenia w przygotowywaniu dziecięcych przedstawień, teatrzyków, inscenizacji i rożnego występów utwierdzają nas w przekonaniu, iż teatr           w przedszkolu to doskonała forma pracy. Pozwala on być dziecku aktorem, scenarzystą, choreografem, dekoratorem a nawet reżyserem.  Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy teatralne i fakt, iż sprawiają ogromną radość i przyjemność postanowiłyśmy opracować program pozwalający na szerokie wykorzystanie tej dziedziny sztuki w przedszkolu. Program autorski pozwoli na takie przybliżenie teatru, aby małe dzieci 4,5- letnie mogły poznać tajniki tej dziedziny sztuki.

Sądzimy, że realizacja tego programu przyczyni się również do pełniejszego zaangażowania rodziców życie przedszkola i  umożliwi prezentację zdolności dzieci  w  środowisku lokalnym.

CELE EDUKACJI TEATRALNEJ

    Głównym celem programu „ Świat bajek” jest rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

Cele szczegółowe:

 • Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej.
 • Wyrabianie potrzeb społecznych.
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
 • Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć.
 • Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw w zakresie rozwoju dziecka.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim.
 • Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
 • Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć.
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnych.
 • Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny,  jak i niewerbalny.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Metody słowne:

 • swobodna rozmowa,
 • dialog,
 • opis,
 • pogadanka,
 • słuchanie czytanych baśni, legend, bajek,
 • opowiadanie treści utworów.

Metody aktywizujące:

 • drama,
 • pantomina,
 • pedagogika zabawy,
 • gry i zabawy integracyjne,
 • aktywność ruchowa.

Formy:

–         inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,

–         zabawy naśladowcze,

–         zabawy tematyczne,

–         zabawy z elementami dramy i pantomimy,

–         udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych.

 WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany w czasie zajęć kółka teatralnego działającego w przedszkolu. Zajęcia te prowadzone będą dwa razy w miesiącu. W zajęciach będą uczestniczyły wszystkie chętne dzieci.

Właściwą realizację programu wyznacza również baza dydaktyczna przedszkola, którą powinno stanowić dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka. Obejmuje ono:

 • dobrze wyposażoną salę do zajęć plastycznych: narzędzia pracy, materiał do zajęć plastycznych;
 • salę do zajęć muzycznych i ruchowych  wyposażoną w instrumenty perkusyjne, pianino, środki  audiowizualne, przybory do ćwiczeń ruchowych;
 • rekwizytornię wyposażoną w różnorodne elementy dekoracji scenicznej   i kostiumy teatralne;
 • odpowiednio dobrana literatura muzyczna dla dzieci;
 • bogaty zbiór literatury fachowej dla nauczyciela i literatury dziecięcej.

TREŚCI PROGRAMOWE

Tematyka zajęć Cele edukacyjne Oczekiwane osiągnięcia Metody i środki realizacji
Pierwsze spotkanie  Przedstawienie i określanie swoich oczekiwańUstalenie zasad pracy

 

Poznanie oczekiwań i możliwości dzieciWstępne ustalenie składu grupy

Zintegrowanie zespołu

Pogadanka z elementami dyskusjiOkreślanie zadań                i obowiązków

 

Współpraca z kołami teatralnymi Nawiązanie współpracy               z kołami teatralnymi                   na terenie miasta Wymiana doświadczeń  Rozmowy 
Nasze spotkanie           z teatrem Poznanie różnych form teatralnych poprzez udział w spektaklach i widowiskach teatralnych Uczestniczy oglądaniu różnych spektakli teatralnychPorównuje widowiska teatralne i dostrzega różnice między nimi Wycieczka  do teatru           do Radomia
Wzbogacamy kącik teatralny- próby tworzenia własnych kukiełek              i sylwet Gromadzenie rekwizytów w garderobie, pozyskanie chętnych rodziców i pracowników przedszkola do wykonywania dekoracji Czuje się współorganizatorem, pomaga w czynnościach organizacyjnych Ustalenie form współpracy np. szycie strojów, wykonanie elementów dekoracji
Potrafimy więcej niż nam się wydaje Przełamanie zahamowańPoznanie własnych i cudzych odczuć i możliwości

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania innych

Pozytywne nastawienie do świataPoczucie przynależności do zespołu Zestaw ćwiczeń i zabaw uwzględniających mimikę, gest, głos, dźwiękDrama
Integracja form ekspresji Improwizowanie krótkich scenek- indywidualnie i w grupieInscenizowanie literatury                                   z zastosowaniem gry aktorskiej, kukiełek, pacynek, sylwet

Przygotowanie inscenizacji utworów:

-układanie prac plastycznych według chronologii wydarzeń

-samodzielne wykonywanie kukiełek, sylwet lub elementów strojów aktorskich i dekoracji

Dbanie o kulturę języka ojczystegoPraca w grupie                        z zachowaniem dyscypliny DramaGry dydaktyczne

Inscenizacje

Teatr to nie tylko aktorzy Ekspresja plastyczna (portret, rzeźba, maska)Analiza treści utworów- omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska

Propozycje rozwiązań inscenizacyjnych, przełożenie zdobytych doświadczeń na praktyczne opracowanie inscenizacji

 

Poznanie możliwości plastycznych dzieciRefleksja na temat zależności między uczuciem a postawą, gestem, mimiką

Uświadomienie sobie własnych predyspozycji

Zbiorowa praca                   z tekstem literackim Rozmowa Drama
Teatr żywego słowa Próba z tekstem:-interpretacja głosowa

-przeprowadzenie dialogu z użyciem np.: pacynek, zabawek

-ruch sceniczny: wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu(ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech)

-zgranie zespołu

Analizowanie inscenizacji            i przebiegu widowiska

Wyodrębnienie i korygowanie własnych błędów i niedopatrzeń

 

Podniesienie sprawności wyrazistego mówieniaPodniesienie sprawności dykcji, intonacji i interpretacji głosowej

Oswojenie z kostiumami          i muzyką

Umiejętność samokrytyki        i samooceny

RozmowaBurza mózgów

Inscenizacja

Konkurs recytatorski „Świat bajek” Zorganizowanie konkursu przedszkolnego Recytacja utworów literackich Prezentacja na scenie Wiersze
Uczestnictwo w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola   i poza nim Oglądanie spektakli teatralnych, rozmowa z aktorami na temat specyfiki ich pracyZapoznanie z różnymi rodzajami lalek używanych przez aktorów Umiejętność  zachowa się podczas trwania spektakluSłuchanie i oglądanie przedstawienia teatralnego Widowisko teatralneRozmowa
Bawimy się kukiełkami Poznajemy teatr lalkowy jako forma teatralnaWystęp artystyczny Zapoznanie z rodzajami lalek: kukiełka, pacynka, marionetka  RozmowaPróby z tekstem
„Jestem aktorem „              -pierwszy występ Wybór inscenizacji w porozumieniu z członkami koła teatralnegoWystępy przed zaproszonymi gośćmi. Posługiwanie się poprawną polszczyznąStosowanie właściwej intonacji

Przełamanie tremy podczas publicznego wystąpienia

Czerpanie zadowolenia           i satysfakcji z występu

Zbiorowa praca                   z tekstem literackim
 Edukacja kulturalna 

 

 

Film i spektakl teatralny – wspólne oglądanie i dyskusjaGłosowa interpretacja wybranych utworów poetyckich i fragmentów prozy Porównywanie utworów literackich z ich filmową adaptacją Płyta CDZbiorowa praca z tekstem literackim
Sztuka tworzenia Zabawy w teatr połączone z tworzeniem własnych tekstów     i scenek rodzajowychTworzenie własnych zakończeń opowiadań i bajek Wzbogacenie słownictwaŚwiadome wprowadzenie dialogu jako elementu ożywiającego akcję DyskusjaBurza mózgów
Tradycje kulturowe naszego regionu Poeci i pisarze naszego regionuTwórczość ludowa najbliższej okolicy Poznanie tekstów pisanych gwarą- próby naśladowania gwarowej mowy Zbiorowa praca z tekstem literackimRozmowa
Dzień Patrona            X rocznica nadania naszej placówce   im. Wandy Chotomskiej Przygotowanie przedstawieniaPrzygotowanie dekoracji, strojów i rekwizytów

 

Umiejętność zareklamowania swojej działalności na terenie miasta Oprawa muzycznaInscenizacja

INFORMACJA O EWALUACJI

 

Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, której można dokonać poprzez:

 • zbadanie opinii rodziców, zorganizowanej w formie ankiety, dotyczącej wpływu na rozwój dziecka edukacji artystycznej ;
 • analizę osiągnięć dzieci;
 • udział w konkursach i festiwalach artystycznych;
 • zdobyte przez dzieci wyróżnienia i nagrody.

Ewaluacja służy także samemu nauczycielowi, który ma na jej podstawie możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi oraz okazję do refleksji nad swoimi kompetencjami, wiedzą merytoryczną o twórczości artystycznej dziecka przedszkolnego.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: