PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO DLA DZIECI 5-LETNICH

PROGRAM  EDUKACYJNY

Z ZAKRESU WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

DLA DZIECI 5-LETNICH

REALIZOWANY

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

„TĘCZOWY ZAKĄTEK” W  LEGNICY

„BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE-ŻYJĘ BEZPIECZNIE” 

 

AUTORKA:

Joanna Gawron

 

 

 

LEGNICA 2011

WSTĘP

Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużą swobodą i beztroską w zachowaniu. W zabawach jest to jak najbardziej wskazane, ale nie w czasie poruszania się w ruchu drogowym. Chcemy, by nasze dzieci zachowywały się wtedy ostrożnie, rozważnie i ze skupieniem wykonywały wszystkie czynności przewidziane dla przestrzegania zasad prawidłowego poruszania się po jezdni i chodniku. Jest to niemożliwe, bowiem dzieci mają w sobie chęć bezpośredniego i natychmiastowego poznawania świata i otaczającej je rzeczywistości. Są nieświadome zagrożeń występujących na drodze. Trudno jest im wytłumaczyć, że w określonych sytuacjach powinny, muszą zachowywać się ostrożnie. Co więcej, sytuacje drogowe często wymagają od nas myślenia logicznego, wiązania przyczyny ze skutkiem, zwracania uwagę na konsekwencje konkretnych czynów, a to szczególnie trudno jest wypracować w dzieciach w wieku przedszkolnym, gdyż nie mają jeszcze takich możliwości poznawczych.

Dlatego tez w moim odczuciu wychowanie komunikacyjne to obszar edukacji przedszkolnej szczególnie ważny w kształtowaniu świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym młodego człowieka. Co więcej, także zagadnienia dotyczące zagrożeń w gospodarstwie domowym, w sytuacjach kryzysowych i nagłych, niespodziewanych (jak np. nieznajoma osoba) są również niezwykle istotne, bowiem zwracają uwagę na najważniejszy obszar życia dziecka jakim jest bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w roku szkolnym 2010/2011 Ministerstwo Edukacji narodowej wyznaczyło za priorytet wykształcenie w dzieciach zamiłowania do ruchu i muzyki. Ruch jest rozumiemy bardzo szeroko: taniec, wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna, zabawy ruchowe, ćwiczenia fizyczne, aktywne spędzanie wolnego czasu. W programie można odleźć wiele elementów związanych w wytycznymi ministerstwa: wycieczki, spacery, festyny z udziałem rodziców (aktywne spędzanie wolnego czasu na powietrzu).Realizowanie całego programu pozwala wiec na realizacje także założeń ministerstwa.

Program jest skorelowany z programem wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk wydawnictwa JUKA, realizowanym w przedszkolu i jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Cel ogólny:

Przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów. Zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania w ruchu drogowym, wyrobienie bezpiecznych i kulturalnych zachowań.

 

Cele szczegółowe:

 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim, w każdym innym miejscu.
 2. Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia lub wymagającej szybkiej reakcji.
 3. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po jezdni i chodniku (także w różnych warunkach pogodowych) i przestrzeganie ich.
 4. Zapoznanie z sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi, przejściem dla pieszych na pasach ora stosowanie się do nich.
 5. Ćwiczenie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnik ruchu drogowego oraz środków  komunikacji.
 6. Umiejętność klasyfikowania pojazdów i określenie ich pierwszeństwa na drodze (umiejętność rozpoznawania sygnałów akustycznych i wizualnych pojazdów uprzywilejowanych).
 7. Zapoznanie dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy (na miarę ich możliwości).
 8. Uczulenie na bezpieczne zachowanie się w czasie zabaw i przestrzeganie zasad oraz zakazów w czasie nich obowiązujących (zakaz kąpieli w niedozwolonych  miejscach i bez dorosłych, zakaz zabawy zapałkami i innymi urządzeniami sprzętu gospodarstwa domowego, zasady korzystania z lodowisk).
 9. Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania względem nieznajomych.
 10. Zapoznanie z  miejscami po których można bezpiecznie poruszać  się rowerem ( place, alejki, ścieżki rowerowe).
 11. Wzbogacanie zaufania dla policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.

OBUDOWA DYDAKTYCZNA

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Dlatego będę się starała organizować zabawy w taki sposób, żeby poniżej wymienione formy były ich częścią.

v rozmowy indywidualne i grupowe,

v prace plastyczne,

v konkursy plastyczne,

v spotkania z policjantem,

v spotkania ze strażakiem,

v spotkania z ratownikami medycznymi,

v spotkania z psychologiem,  w tym z psychologiem transportu z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,

v spacery po najbliższej okolicy (wycieczki na skrzyżowania ulic, na sygnalizację świetlną),

v wycieczka do Straży Pożarnej,

v wycieczka do Komisariatu Policji,

v zabawy dydaktyczne i tematyczne,

v zabawy ruchowe,

v wykorzystywanie utworów z literatury dziecięcej.

 

W pracy z dziećmi będę stosować następujące metody:

v metody podające – pogadanka, rozmowa, opowiadanie nauczyciela, dyskusja,

v metody aktywizujące – dzieci poprzez działanie zdobywają wiedzę,

v metody poszukujące – korzystanie z makiet, plansz, obserwacja,

v samodzielnych doświadczeń.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

v makiety, gry planszowe, układanki,

v ilustracje, historyjki obrazkowe, plansze,

v plakaty, zdjęcia, ilustracje,

v znaki drogowe,

v samochody,

v odgłosy,

v sygnalizacja świetlna,

v inscenizacje, piosenki, wiersze, scenki dramowe,

v komputer, gry multimedialne, slajdy,

v radio, magnetofon, kasety, płyty,

v telewizor, filmy oglądowe,

v książki dla dzieci o ruchy drogowym, kodeks ruchu drogowego,

v karty pracy,

v apteczka,

v przybory i materiały plastyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE TREŚCI PROGRAMOWE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
I. Dziecko bezpieczne na drodze. 

–        Uświadomienie dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. 

 

–        Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię (z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, przez przejście dla pieszych i na pasach).

 

 

–        Wdrażanie do przechodzenia w miejscach oznaczonych.

 

 

 

 

–        Wyrabianie orientacji porządkowej.

 

–        Potrafi bezpiecznie pod opieką dorosłego poruszać się po drodze. 

 

 

–        Stosuje zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

 

 

 

 

–        Stosuje zasadę przechodzenia prze ulicę w miejscach oznaczonych zawsze z osobą dorosłą.

 

–        Określa kierunki: strona lewa, strona prawa.

 

II. Dziecko bezpieczne w przedszkolu. –        Zapoznanie z rozkładem budynku przedszkolnego oraz ogrodem przedszkolnym. 

 

 

–        Znajomość usytuowania pomieszczeń przedszkolnych.

 

–        Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po korytarzu przedszkolnym.

 

 

–        Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych pomieszczeniach przedszkola: łazienka, szatnia.

–        Poznanie bezpiecznych zabaw w ogrodzie przedszkola.

–        Zna drogę do przedszkola; bezpiecznie ją pokonuje. 

 

–        Zna ogródek przedszkolny i sąsiedztwo przedszkola.

 

–        Bez problemu trafia do swojej sali, szatni.

 

 

–        Umie bezpiecznie poruszać się po korytarzu przedszkolnym i schodach.

 

 

–        Umie bezpiecznie zachować się w różnych pomieszczeniach przedszkolnych.

 

–        Wie, w którym miejscu można się bawić, spacerować, a gdzie nie należy się zbliżać.

 

III. Dziecko stosuje się do znaków i sygnalizacji świetlnej. –        Poznanie i nazywanie podstawowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze). 

 

–        Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw sygnalizatora.

–        Zna i nazywa znaki drogowe. 

 

 

–        Stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej.

 

IV. Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. –        Zapoznanie z uczestnikami ruchu drogowego: 
 • piesi
 • pasażer
 • kierujący pojazdem
 • pojazdy.

 

 

 

 

–        Zapoznanie z elementami drogi: jezdnia, chodnik, pobocze, skrzyżowanie, zakręt, przejazd kolejowy.

 

–        Poznanie funkcji pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.

 

 

 

–        Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez pojazdy.

 

–        Kształtowanie odpowiedzialnej postawy uczestnika ruchu drogowego.

 

–        Zwrócenie uwagi na poruszanie się dzieci po drodze w różnych warunkach pogodowych.

 

 

 

 

 

–        Rozumienie konieczności stosowania elementów odblaskowych.

 

 

–        Wyrabianie nawyków prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym w grupie i jako pieszy.

 

 

–        Zapoznanie dzieci z budową roweru, jego wyposażeniem i przeznaczeniem (oświetlenie roweru, jego elementy odblaskowe, używanie kasków ochronnych, ochraniaczy na kolana i łokcie).

 

–        Rozwijanie umiejętności jazdy na rowerze na podwórku przedszkolnym (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa).

 

–        Rozumie znaczenie słów: uczestnik ruchu drogowego. 

 

–        Zna rodzaje pojazdów (osobowe, ciężarowe; ze względu na zastosowanie na ladzie, wodzie, w powietrzu).

 

–        Zna podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym.

 

–        Potrafi zachować się widząc pojazd uprzywilejowany.

 

 

–        Rozpoznaje odgłosy wydawane przez pojazdy.

 

–        Stara się być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu.

 

 

–        Potrafi określić trudne warunki drogowe.

 

–        Zachowuje szczególną ostrożność na drodze w czasie złych warunków pogodowych: mgła, gołoledź, śnieg, deszcz.

 

–        Stosuje elementy odblaskowe; rozumie jaką spełniają rolę.

 

 

–        Umie poruszać się w zorganizowanej grupie w ruchu drogowym i jako pieszy.

 

 

–        Zna budowę roweru, jego wyposażenie i przeznaczenie.

 

 

 

–        Przestrzega zasady bezpieczeństwa w poruszaniu się na rowerze.

V. Dziecko bezpiecznie korzysta ze środków komunikacji. –        Wdrażanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na drogach, przystankach, w środkach komunikacji publicznej i w samochodach osobowych, w miejscach publicznych. 

 

–        Kształtowanie zachowania się podczas wsiadania oraz jazdy w charakterze pasażera środków komunikacji.

 

–        Kulturalnie zachowuje się na drogach, przystankach, w środkach komunikacji publicznej i w samochodach osobowych, w miejscach publicznych. Zapina pasy bezpieczeństwa. 

–        Sprawnie i bezpiecznie wsiada i wysiada na przykład z autobusu.

 

VI. Dziecko bezpieczne w zabawie i aktywności ruchowej. –        Przestrzeganie bezpieczeństwa i stosowanie się do zakazów w zabawach: 

 

 

–        uświadomienie zakazu kąpieli  i zabaw w miejscach niedozwolonych,

 

 

–        zakaz zabawy zapałkami, ogniem,

 

–        zakaz samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych,

 

–        zakaz zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi,

 

 

 

–        zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw zimą, latem

i daleko od jezdni (uświadomienie niebezpieczeństwa na naturalnych zbiornikach wodnych, niewłaściwego korzystania z sanek),

 

–        Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy:

 

 

 

–        zakaz samowolnego oddalania się bez zgody i wiedzy dorosłych,

 

–        poznanie sposobów radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach (zgubienie się, kontakt z nieznanym psem, kontakt z nieznajomym, pożar),

 

–        wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej jego bezpieczeństwu, jak i innych.

 

–        Przestrzega bezpieczeństwa i stosuje się do zakazów w zabawach. 

 

–        Unika miejsc niedozwolonych do kąpieli i zabaw.

 

 

–        Nie bawi się zapałkami, ogniem.

 

–        Nie korzysta z urządzeń elektrycznych; wie, czym to grozi.

 

–        Nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi; wie, czym to grozi.

 

 

–        Unika miejsc niebezpiecznych w czasie zabaw zimą i latem.

–        Wie jakie niebezpieczeństwa wynikają z zabaw w pobliżu jezdni.

 

 

–        Zna i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy.

 

 

 

 

–        Nie odchodzi od dorosłych bez ich zgody i wiedzy.

 

 

–        Zna sposoby radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Wykorzystuje je w życiu.

 

 

 

–        Ufa policjantowi i prosi go o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

VII. Dziecko udziela pierwszej pomocy. 

–        Poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach. 

 

–        Uświadomienie potrzeby informowania dorosłych o wypadkach.

 

–        Poznanie elementarnych zasad udzielenia pierwszej pomocy.

–        Rozpoznaje i nazywa elementy wyposażenia apteczki. 

 

–        Informuje dorosłych o wypadkach.

 

 

–        Rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy. Zna i stosuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy.

VIII. Dziecko zapamiętuje numery alarmowe i korzysta z nich. –        Znajomość swojego imienia i nazwiska. 

 

–        Znajomość nazwy miejsca zamieszkania, dokładnego adresu.

 

–        Poznanie numerów telefonów alarmowych 997,998,999.

–        Uświadamianie znaczenia znajomości telefonów alarmowych.

 

–        Nauka przekazywania informacji właściwym służbom.

 

 

 

–        Uświadomienie konsekwencji fałszywych alarmów.

–        Zna swoje imię i nazwisko; przedstawia się. 

 

–        Zna nazwę swojego miasta oraz dokładny adres.

 

 

–        Zna numery alarmowe.

 

 

 

–        Potrafi podać zwięzłą informację o zdarzeniu dorosłym i służbom ratowniczym.

 

–        Jest świadomy konsekwencji fałszywych alarmów; nie zachowuje się w taki sposób.

IX. Współpraca z rodzicami i instytucjami. –        Poznanie pracy policjanta i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczny ubiór. 

 

–        Poznanie pracy strażaka i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczny ubiór.

 

–        Uczestniczenie w przygotowywaniu spotkań z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola i poza nim.

 

–        Zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego przy współpracy z rodzicami: „Jestem ostrożny na drodze”.

 

–        Branie udziału w konkursach o tematyce bezpieczeństwa, o zasadach poruszania się w ruchu drogowym.

 

–        Zorganizowanie festynu bezpieczeństwa „BIEZPIECZNA RODZINA” z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości (policja, straż pożarna, WORD).

 

–        Zna pracę policjanta. 

 

 

 

 

–        Zna pracę strażaka.

 

 

 

 

–        Czynnie uczestniczy w przygotowaniach do spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

–        Bierze udział w konkursie plastycznym.

 

 

 

 

 

–        Bierze udział w konkursach plastycznych związanych z wychowaniem komunikacyjnym.

 

–        Aktywnie uczestniczy w zorganizowanym festynie.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

v wycieczka na skrzyżowanie – obserwacja ruchu drogowego, wdrażanie do przechodzenia w miejscach wyznaczonych, praktyczne przejście przez jezdnię,

v nauka piosenek o tematyce bezpieczeństwa,

v czytanie opowiadań, pokazywanie ilustracji, historyjek obrazkowych o tematyce bezpieczeństwa,

v oglądanie filmów, bajek o tematyce bezpieczeństwa,

v jazda środkami komunikacji publicznej w celu bezpiecznego i kulturalnego korzystania z nich,

v zorganizowanie konkursu w grupie pięciolatków przy współpracy z rodzicami na początku roku szkolnego,

v zabawy przygotowujące do uważnego słuchania i patrzenia podczas poruszania się po drogach (reagowanie na sygnały świetlne i dźwiękowe),

v zorganizowanie konkursu przedszkolnego (festynu) przy współpracy

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego pod koniec roku szkolnego,

v ciągła współpraca z psychologiem transportu z WORD-u w Legnicy w ramach pomocy przy realizacji programu edukacyjnego od strony wychowania komunikacyjnego,

v współpraca z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zależna od potrzeb i aktualnych problemów oraz tematów, jakie wynikną przy realizacji programu od strony rozwoju psychoruchowego dziecka i jego możliwości poznawczych,

v zorganizowanie spotkania rodziców z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem zapoznania ich z możliwościami rozwojowymi dzieci na początku roku szkolnego,

v zapoznanie rodziców z programem i włączenie ich do jego realizacji – uświadomienie im ich roli jako wychowawców – zobowiązanie do interesowania się i troski o wszystkie dzieci,

v zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców o tematyce wychowania komunikacyjnego i bezpieczeństwa w szerokim tego zakresie w ramach pedagogizacji rodziców,

v utworzenie w przedszkolu kącika bezpieczeństwa ruchu drogowego „BEZPIECZNY TĘCZOLUDEK” z materiałami dotyczącymi tematu, aktualizowanych w miarę realizacji programu. Rozszerzanie ich o ciekawostki, ostrzeżenia, zwłaszcza przed zbliżającymi się okresami nasilania wypadków ( ferie, wakacje, wiosna),

v zaplanowanie i przygotowanie ( z pomocą innych nauczycieli, rodziców, dzieci) spotkań z ciekawymi ludźmi zwianymi z różnym stopniu z bezpieczeństwem na drodze, w domu, w przedszkolu (np. ratownik medyczny, pielęgniarka, pracownik WORD-u, strażak, policjant).

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU:

v program obejmuje swoim zakresem i działaniem dzieci 5-letnie,

v program realizowany jest w ciągu jednego roku szkolnego,

v program rozwija zamiłowanie do ruchu, muzyki,

v z uwagi na wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej program obejmuje wszelkie formy aktywności dziecka: taniec, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne i inne rodzaje aktywności ruchowej,

v program zakłada kontrolę i ocenę wiadomości dzieci,

v dzieci korzystać będą z kart pracy, które ułatwiają realizację programu,

v zakłada się współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia, WORD’em, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

v propagowanie realizowanych treści poprzez organizowanie konkursów międzyszkolnych, zawodów sprawnościowych, wycieczek pieszych i rowerowych z zastosowaniem właściwego sprzętu i zasad ruchu drogowego,

v prowadzenie zajęć wg zamieszczonych treści programowych oraz ciekawych pomysłów nauczycieli.

EWALUACJA

 

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie skuteczności stosowanych metod, form pracy z dzieckiem, pogłębioną refleksję nad sobą i programem oraz, co najważniejsze, dalszą chęć do planowania kolejnych działań oraz odniesienia do zamierzonych celów.

Do zaproponowanych przez mnie działań ewaluacyjnych, które możliwie najlepiej określą osiągnięcia (wiadomości i umiejętności) dzieci to:

 • Ø obserwacja zachowań dzieci w ruchu ulicznym,
 • Ø analiza wytworów prac dzieci,
 • Ø konkurs plastyczny,
 • Ø festyn bezpieczeństwa,
 • Ø test kompetencji, który umożliwi dokonanie pomiaru sprawności psychicznych, wiadomości, umiejętności i postaw dzieci.

Pierwsze wstępne badania „Kartą kontrolną” przeprowadzone zostaną przy rozpoczęciu realizowania programu, czyli na początku roku szkolnego, by sprawdzić poziom wiadomości dzieci przed programem. Badane będą dwie grupy przedszkolne. Ewaluacja programu przeprowadzona będzie po zakończeniu realizacji programu, czyli pod koniec roku szkolnego. „Testem kompetencji” przebadane będą dzieci z grupy nie uczestniczące w programie oraz dzieci z grupy, które brały udział w programie. Obie grupy będą porównane pod kontem użyteczności i zasadności stosowania programu wśród dzieci (czy wiadomości i umiejętności dzieci z obu grup są takie same czy inne, czy program poszerzył i uporządkował wiedzę i umiejętności dzieci czy też w ogóle nie był potrzebny). Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie lub też rezygnacji z jego realizowania. Ewaluacji będzie podlegała atrakcyjność programu dla dzieci, stosowane metody pracy nauczycieli oraz użyteczność programu w życiu dzieci.

 

 

LITERATURA:

 1. Cz. Janczarski „Gromadka misia Uszatka”.
 2. H. Łochocka „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”.
 3. J.  Wasilewski „Jak paw przez jezdnię przechodził”.
 4. M. Terlikowska „Draka o drogowych znakach”.
 5. Wyd. „Klakson” „Jeżdżę bezpiecznie rowerem”.
 6. B. Szafarczyk „Z Agatką na drodze”.
 7. R. Jaworska „Poradnik wychowania zdrowotnego cz. I – bezpieczeństwo”.
 8. J. Pytalrczyk Program Wychowania Przedszkolnego „W kręgu zabawy”.
 9. Program autorski Marzeny Hryć i Małgorzaty Sprzączak– Program wychowania komunikacyjnego realizowany Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie.
 10. Innowacja pedagogiczna z zakresu wychowania komunikacyjnego dla dzieci od lat 3 do lata 6 „Kolorowe znaki – bezpieczne przedszkolaki”, Barbara Oczoś.
 11. Program edukacyjny z zakresu wychowania komunikacyjnego „Będę bezpiecznym kierowcą”, Elżbieta Chrzanowska, mgr Krystyna Starzec, mgr Bożena Wojtal, Przedszkole Nr 6 w Tychach.
 12. Płytoteka przedszkolna.
 13. Jasiński, W. Kotowski, M. Wasiak „Nowy kodeks drogowy z komentarzem”.
 14. Program MEN „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – Program Wychowania Komunikacyjnego w Przedszkolu Warszawa 1996.
 15. M. Staniek „Muzyczna Akademia Przedszkolaka” cz. II.
 16. E. Pałłasz, A. Nosalski „ Fiacik” – „ Szkoła sześciolatka” cz. I.
 17. „ Uwaga – czerwone światło” – K. Przybylska, „ Moje 5 lat” wyd. MAC.
 18. „ Ważne pytania” – K. Marzec, A. Grabowski,  „ Już w szkole” cz. II.
 19. D. Klus – Stańska, M. Nowicka: „Bezpieczeństwo dzieci”, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 1999r.
 20. Portal internetowy WWW.interklasa.pl
 21. Portal internetowy www.profesor.pl
 22. Portal edukacyjny http://wychowaniekomunikacyjne.org/index.php?page=nauczyciele

 

 

 

Opracowanie:

Joanna Gawron

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: