Program edukacyjny – Kraina komputerów

Lidia Szołdra
Przedszkole Integracyjne
w Namysłowie

PROGRAM EDUKACYJNY „KRAINA KOMPUTERÓW”

Namysłów 2004r.
Wstęp
W wyniku obserwacji i własnych doświadczeń pedagogicznych doszłam do wniosku, że w dzisiejszych czasach umiejętność prawidłowego wykorzystania komputera jest w życiu bardzo przydatna, często wręcz konieczna. Każdy rodzic, a także pedagog powinien mieć świadomość, że kontakt z komputerem jest dla dziecka najbardziej atrakcyjnym i najmniej nużącym środkiem dydaktycznym. Tylko komputer cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mimo jego systematycznego stosowania. Ta forma nauczania staje się dla dziecka zabawą, a nie obowiązkiem. Wiele programów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym jest opracowana na zasadzie „uczymy się bawiąc” i poprzez zabawę umożliwiają zdobywanie wiedzy i kształtowanie takich umiejętności jak logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wytrwałość, cierpliwość, szybkie i celne podejmowanie decyzji. Odpowiednio dobrane programy pomagają rozwijać spostrzegawczość, zręczność, sprawność manualną, refleks oraz podzielność uwagi.

Do zadań przedszkola należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom  optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju, możliwości wyrażania siebie, wiary we własne siły, a przede wszystkim do wszechstronnego rozwoju ich osobowości. Sposoby wykorzystania na zajęciach komputerów są nieograniczone. Można wykorzystywać gotowe oprogramowanie edukacyjne, edytory graficzne, prezentacje multimedialne oraz dostęp do internetu. Jednak komputer to nie zabawka, praca z nim wymaga odpowiedzialności. Należy wiec uczyć dzieci w jaki sposób prawidłowo wykorzystywać komputer do nauki i zabawy. Natomiast rodzicom naszych dzieci wskazać odpowiednie programy edukacyjne, tak aby rozwijając funkcje niezbędne do rozpoczęcia nauki czytania i pisania, mogli zapobiec bądź ograniczyć trudności w nauce oraz nie dopuścić do powstania bardzo groźnych zaburzeń emocjonalnych.

Aby uatrakcyjnić i zachęcić przedszkolaki do aktywności i uwagi przygotowałam program pracy z komputerem, który w połączeniu z tematyką tygodniową pozwoli na utrwalenie wiadomości oraz poszerzy realizowane treści.
Dlaczego napisałam ten program?
Jakie są jego przesłania?

 • Przygotowanie dziecka do posługiwania się komputerem i technologią informatyczną.
 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.
 • Realizowanie Planu Rozwoju Przedszkola.
 • Uwrażliwienie dziecka na zagrożenia wychowawczo-zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera i oprogramowania.
 • Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.
 • Wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera.
 • Wykorzystanie komputera do „zabawy” w celu zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności.
 • Umożliwienie dziecku samorealizacji.
 • Rozbudzenie zaufania we własne siły i możliwości.
 • Wspieranie inicjatywy dziecka, zapewnieniu mu samodzielności oraz wyzwalaniu radości w trakcie „zabawy” z komputerem.
 • Utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy w atrakcyjny dla dziecka sposób.
 • Wspomaganie edukacji przedszkolnej.

Plan działań edukacyjnych
Ogólne treści nauczania:

POZNAJĘ KOMPUTER.

ROZWIJAM UMIEJĘTNOŚCI MANUALNE.

KORZYSTAM Z OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO.MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI.

Szczegółowy materiał nauczania:

CZYNNOŚCI DZIECKA OSIĄGNIĘCIA DZIECKA UWAGI

1.POZNAJĘ KOMPUTER

1.1.  Co to jest komputer?

·         Poznaje podstawowe nazwy części zestawu komputerowego: jednostka centralna, klawiatura, mysz, monitor, stacja dysków.

·         Zapoznaje się z urządzeniem współpracującym – drukarką.

·         Ogląda demonstrację działania poszczególnych urządzeń i ich zastosowanie.

·         Potrafi rozpoznać i wskazać podstawowe części składowe zestawu komputerowego oraz urządzenie współpracujące,

·         Zna sposób działania poszczególnych urządzeń i ich zastosowanie,

·         Potrafi świadomie używać znaczenie słowa „komputer”.

·         Należy zwrócić uwagę na to, aby dziecko właściwie nazywało poszczególne części komputera.

1.2.  W krainie komputerów

§         Poznaje sposoby wykorzystania komputera w różnych dziedzinach – spacer do najbliższego miejsca zastosowania komputerów: bank, sklep, urząd miasta, starostwo.

·         Pogadanka z pracownikiem wykorzystującym komputer.

·         Zapoznaje się z gazetką przedszkolną wykonaną przy pomocy komputera.

·         Zna zastosowanie komputera w życiu codziennym każdego człowieka.

·         Rozumie potrzebę komputeryzacji i wynikających z niej korzyści.

·         Dziecko powinno zaobserwować, jak w praktyce wykorzystuje się komputery,

·         Właściwe byłoby zorganizowanie spotkania np. z pracownikiem banku.

1.3.  Dekret króla krainy komputerów

·         Zapoznanie z  obrazkowo-wyrazowym dekretem Króla Krainy Komputerów (regulamin pracowni).

·         Uwrażliwienie dziecka na zagrożenia wychowawczo-zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera i oprogramowania.

·         Zapoznanie w oparciu o ilustracje z zasadami bezpiecznego użytkowania komputera.

·         Zna i przestrzega regulamin pracowni komputerowej.

·         Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem,

·         Stosuje w przedszkolu i w domu zasady prawidłowego korzystania z komputera i oprogramowania.

·         Znajduje swoje oznakowane miejsce w sali komputerowej.

·         Przygotowanie ilustracji przedstawiającej prawidłową postawę przy komputerze oraz obrazkową listę zasad pracy na komputerze.

·         Zajęciom towarzyszą ćwiczenia w prawidłowym ustawianiu myszy, klawiatury oraz krzesła,

·         Należy przygotować odpowiednie oznakowanie krzeseł i uczestników zabawy.

·         Wskazane byłoby przeprowadzenie zajęcia z rodzicami zapoznającego z zasadami  użytkowania komputera.

·         Wskazanie miejsca tablicy informującej dla rodziców.

2. ROZWIJAM UMIEJĘTNOŚCI MANUALNE

2.1. Zabawa „Kotek i myszka”

·         Wykorzystuje programu graficznego do ćwiczeń sprawnościowych – Drawing of Children.

·         Omawia elementy budowy okna edytora grafiki.

·         Potrafi wskazać elementy okna edytora grafiki i objaśnić ich zastosowanie. ·         Wykorzystanie programu graficznego Drawing of Children (freeware)
·         Zapoznanie z narzędziem do wypełniania kolorem gotowych rysunków.

·         Wypełnia kontury gotowych rysunków wybranym kolorem.

·         Wykorzystuje myszkę do poruszania się – przesuwa wskaźnik myszy, naciska jej przyciski.

·         Potrafi dokonać wyboru koloru.

·         Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i precyzję ruchów myszą.

·         Potrafi stosować narzędzia do kolorowania gotowych rysunków.

·         Należy przygotować rysunek do pokolorowania.

·         Należy dopilnować, aby ćwiczenia dzieci wykonywały starannie, co pozwoli zdobyć im podstawowe umiejętności posługiwania się myszą.

·         Zapoznanie  z grafikami do stemplowania.

·         Naciska lewy przycisk myszy i pociąga wybraną pieczątkę do właściwej pozycji.

·         W wybranym miejscu na rysunku puszcza przycisk myszy.

·         Zapoznanie z prostą terminologią: kliknij – przenieś w wybrane miejsce na rysunku.

·         Stosuje gotowe stemple.

·         Tworzy obrazki z wybranych stempli.

·         Używa prostej terminologii.

·         Należy pozwolić dziecku na dowolną zabawę z pieczątkami.
·         Komponuje rysunek złożony z kilku figur.

·         Rozróżnia kształty i nazywa figury geometryczne.

·         Umie wykonać rysunek z figur geometrycznych.

·         Potrafi nazywać kreślone  figury geometryczne.

·         Zajęciu towarzyszy utrwalanie nazw podstawowych figur geometrycznych.
·         Zapoznaje się z narzędziem do rysowania linii krzywych.

·         Rysuje prosty rysunek z wykorzystaniem linii krzywych.

·         Poznaje sposób wyboru koloru linii,

·         Poznaje sposób wyboru grubości pędzla do rysowania linii.

·         Próbuje rysować dowolne kształty.

·         Potrafi wybrać odpowiedniej grubości pędzel.

·         Kreśli proste elementy graficzne.

·         Tematyka zajęcia zgodna z tematyką dnia w grupie.
·         Rozwija talent malarski: – utrwala stosowane wcześniej poznane narzędzia graficzne:

–          Dokonuje wyboru koloru,

–          Wykorzystuje gumkę do wycierania drobnych elementów,

–          Dobiera różne grubości pędzla.

–          Kreśli linie krzywe płynnymi ruchami myszy.

–          Precyzyjnie umieszcza pieczątki w określonym miejscu rysunku.

·         Projektuje.

·         Potrafi zastosować poznane narzędzia w tworzeniu bogatych kolorystycznie kompozycji graficznych.

·         Potrafi dokonać wyboru cechy danego narzędzia.

·         Umie dokonać poprawek w rysunkach.

·         Potrafi precyzyjnie manipulować kursorem myszy.

·         Zajęciom towarzyszy czytanie bajek.

·         Tematem prac dzieci jest aktualna tematyka pracy w grupie.

2.2. Pani „Klawiatura”
·         Poznaje klawiaturę i sposób pisania małych i wielkich liter.

·         Używa drukarki do wydrukowania swoich prac.

·         Potrafi podpisać swoją pracę używając małych i wielkich liter.

·         Umie wydrukować swoje prace.

·         Praca z klawiaturą powinna zmierzać do poznania sposobu pisania wielkich liter: Shift bądź Caps Lock.

3.      KORZYSTAM Z OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO

3.1.  Rozrywka z komputerem

·         Poznaje programy  edukacyjne

·         Uruchamia grę edukacyjną,

·         Zapoznaje się z zasadami gry edukacyjnej oraz ze sposobem sterowania,

·         Wykorzystuje oprogramowanie edukacyjne do nauki i rozwiązywania wyznaczonych zadań.

·         W ramach zadań wykonywanych przez dziecko wyróżnić należy:

§        składanie obrazków z różnej ilości części typu „puzzle”,

§        dopasowywanie na zasadzie przyległości figur – nauka kształtów,

§        ćwiczenia na pamięć i spostrzegawczość – szukanie szczegółów, pary,

§        gry zręcznościowe ćwiczące refleks i spostrzegawczość,

§        „gadające” kolorowanki – nauka kolorów,

§        łamigłówki – ćw. logicznego myślenia,

§        nauka alfabetu – poznawanie liter,

§        znajomość cyfr – dodawanie i odejmowanie,

§        śpiewanie piosenek,

§        gry planszowe typu „Chińczyk”,

§        tworzenie pierwszych grafik komputerowych,

·         Sprawnie przemieszcza się po wybranym programie edukacyjnym.

·         Zna następujące klawisze funkcyjne:

§        Spacja i Enter

§        Shift i Caps Lock

§        Backspace

§        Prawy Alt

§        Klawisze strzałek.

·         Prawidłowo posługuje się programem edukacyjnym.

·         Potrafi wykonać zadania poprzez które usprawniania swoją koordynację ruchowo-wzrokową, poprawia refleks, spostrzegawczość, orientację przestrzenną,

·         Potrafi wykonać zadania przygotowujące do nauki czytania i pisania.

·         Wykonuje zadania usprawniające umiejętność liczenia,

·         Rozwija zdolności logicznego myślenia.

·         Praca z programem edukacyjnym powinna zmierzać do prawidłowego wykonania wybranego zadania.

4. MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

4.1. Szukamy informacji

·         Wykorzystuje program edukacyjny do zdobywania wiedzy – informacje ze zbiorów encyklopedii multimedialnych.

·         Wyszukuje z pomocą nauczyciela potrzebne informacje w dostępnym oprogramowaniu edukacyjnym.

·         Potrafi posługiwać się programem edukacyjnym

·         Zna zasady wyszukiwania informacji.

·         Rozwija swoją aktywność poznawczą.

·         Rozumnie wykorzystuje gry edukacyjne.

·         Praca z programem edukacyjnym powinna zmierzać do wykonania zadań związanych z aktualną tematyką.

4.2. Co to jest internet?

·         Zapoznaje się z pojęciem i zastosowaniem INTERNETU.

·         Zpoznnaje się z zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem INTERNETU.

·         Ogląda strony dla dzieci.

·         Korzysta z wyszukiwarki internetowej do odszukania określonych zasobów (informacji) – z pomocą nauczyciela.

·         Poznaje podstawową terminologię informatyczną: strona internetowa, adres strony internetowej, wyszukiwarka internetowa.

·         Przegląda strony: własnej placówki i miejscowości.

·         Korzysta z gier edukacyjnych ze stron dla dzieci.

·         Wspólne z nauczycielem redaguje wiadomość. pocztową i przesyła ją do nadawcy.

·         Potrafi wyjaśnić pojęcie „Internet”.

·         Stosuje zasady i umowy związane z użytkowaniem komputera.

·         Strony odwiedzane przez dzieci przedszkolne powinny być proste w budowie i obsłudze, o tematyce dostosowanej do realizowanych zagadnień. Należy wybrać jedną wyszukiwarkę i na niej realizować kolejne ćwiczenia informując dzieci, że jest ich więcej. Wyszukiwarkę wykorzystujemy w tym etapie do prostego wyszukiwania.

Metody, środki i formy realizacji celów

Ze względu na to, że zajęcia komputerowe są zajęciami nadobowiązkowymi optymalnym wymiarem „zabawy” z komputerem jest przeznaczenie w grupie dzieci 5-6 letnich 25-30 min., ale możliwe jest również inne rozwiązanie. Uwzględniając poziom edukacji oraz różne możliwości intelektualne i sprawnościowe dzieci w trakcie realizacji programu należy zwrócić szczególną uwagę na:

–         maksymalne wykorzystanie metod poglądowych,

–         indywidualne tempo pracy dzieci,

–         indywidualizację trudności stawianych zadań,

–         używanie terminologii informatycznej zrozumiałej dla dzieci.

Rozpoczynając zajęcia z komputerem chciałabym utrwalić i uatrakcyjnić zdobywanie wiedzy tradycyjnymi metodami, wprowadzić elementy korekcyjno-reedukacyjne, a także pogłębić zainteresowania dzieci. Nade wszystko zwrócić uwagę rodziców na zasady prawidłowego korzystania z komputera, aby nie dopuścić do powstania bardzo groźnych zaburzeń emocjonalnych ich dzieci.

Ewaluacja

·        Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności w trakcie zajęć z komputerem.

·        Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie dzieci daje nauczycieli obraz efektów wspólnej pracy.

·        Uśmiechy, mądre zauroczenie, zaciekawienie jakie będzie można zobaczyć na twarzach małych informatyków będą najlepszą ewaluacją.

·        Prace dzieci będą świadczyły o ogromnym ich zaangażowaniu.

·        Pozytywne opinie rodziców.

Bibliografia:

1.      Bednarska E., Komputer w życiu dziecka, „Życie Szkoły”, 7/2001
2.      Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M.M., Informatyka Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej – kalsy 4/6, WSiP 1999.
3.      Mordaka M., współpraca Gulgowski M., Komputerowe opowieści, program edukacji informatycznej dla szkoły podstawowej I i II etap edukacji, Wyd. Czarny Kruk, Bydgoszcz 2002.
4.      Nievergelt J. Co to jest dydaktyka informatyki?, „Komputer w Edukacji”, 1/1994.
5.      Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej nauczania ogólnego ( DzU nr 2 z 17 stycznia 2000r., poz 18 ).
6.      Wróblewski P., ABC komputera, Wyd. Helion, Gliwice 2000.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

 • Plan współpracy z rodzicamiPlan współpracy z rodzicami PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Nauczycielka: mgr Anita Schubert Cele współpracy z rodzicami: Aktywizacja rodziców do […]
 • Znajdź różnicęZnajdź różnicę Zadanie przedstawia dwa widoczki - pozornie takie same, jednak różnią się one 10 szczegółami. Zadaniem dziecka jest te różnice […]
 • Projekt edukacyjny “Jestem małym patriotą”Projekt edukacyjny “Jestem małym patriotą” PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ „JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ” Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach Autor mgr Renata […]
 • Inne w domu, inne w przedszkoluInne w domu, inne w przedszkolu Bywa, że w czasie rozmów indywidualnych nauczycielki z rodzicami wychodzi na jaw, że dziecko zupełnie inaczej zachowuje się w domu a […]