Program edukacji zdrowotnej dla grup “O”

Violetta Jazy

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kościan

Program edukacji zdrowotnej dla grup „0”

 

„ŻYJ BEZPIECZNIE I ZDROWO”

Zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka ma bardzo istotny wpływ na powodzenie w nauce szkolnej i determinuje jego dalszy rozwój. Aby to osiągnąć należy już od najmłodszych lat życia dostarczać dzieciom wiedzę na temat różnych aspektów zdrowia, motywować do dbałości o higienę osobistą i otoczenia.

Program opracowany został w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny oraz o treści edukacyjne zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Cele ogólne: • Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju osobowościowego w wymiarze samorządności, odpowiedzialności i aktywności
 • Wdrażanie szeroko pojętej promocji zdrowia
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • Dbałość o kształtowanie postaw otwartych i wrażliwych wobec świata

Cele szczegółowe:

 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestniczenia w grach i zabawach zespołowych
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
 • Sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
 • Rozumienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka
 • Świadome regulowanie zmęczenia odpoczynkiem
 • Poznanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, przestrzeganie ich
 • Rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie
 • Poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
 • Umiejętne określanie własnego samopoczucia
 • Nabywanie coraz większej samodzielności
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Efekty działań wychowawczych:

 • Zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich
 • Rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie
 • Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich
 • Wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka
 • określa swoje samopoczucie
 • Jest wrażliwy na potrzeby innych, gotowy do niesienia pomocy słabszym i potrzebującym
 • Sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone
 • Przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych
 • Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
 • Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
 • Dobrze czuje się w szkole i grupie rówieśniczej
 • Potrafi odróżnić dobre zachowania od złych i stara się unikać tych ostatnich
 • Wyraża swoje potrzeby i emocje
 • Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych
 • Umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem

 

Zagadnienia Oczekiwane efekty aktywności Osoby odpowiedzialne  i wspierające
I. Dbałość o swoje zdrowie w zakresie:1. higieny osobistej i żywienia2. zdrowia psychicznego3. higieny pracy dziecka

4. higieny otoczenia

II. Profilaktyka zdrowotna w zakresie:

1. zapobiegania chorobom

2. rozeznania i oceny zagrożeń

III. Wyrabianie praktycznych umiejętności

1 bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz w szkole

2 relaks i odpoczynek

3 pierwsza pomoc

Dziecko wie i rozumie:– co to jest zdrowie, zna sposoby dbania o zdrowie- co to jest toaleta poranna i wieczorna- na czym polega higiena jamy ustnej

– co to jest właściwy i czysty ubiór, potrafi go dobrać ze względu na porę roku i warunki atmosferyczne

– zna zasady higieny

– zna nazwy owoców i warzyw oraz ich wartości odżywcze

– rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania

– wie o konieczności jedzenia owoców i warzyw niezbędnych dla zdrowia

– dba o higienę podczas przygotowywania posiłków

– wie z czego przygotowuje się przetwory i posiłki

– na czym polegają wzajemne relacje i komunikacja w domu rodzinnym i w grupie rówieśniczej

– że rodzina i dom to wzajemne uczucia łączące mieszkających wspólnie ludzi

– jak świadomie rozładować napięcie i „złe” emocje

– wie, że ruch jest warunkiem zdrowia(ćwiczenia, spacery, zabawy ruchowe, uprawianie sportu, itp.

– co to znaczy  prawidłowa postawa ciała, zna czynniki ją warunkujące

– hałas szkodzi zdrowiu

– że estetyka i czystość otoczenia mają wpływ na samopoczucie i bezpieczeństwo

– że czystość i porządek (ubrania, zabawki, książki, toaleta, itp.) są zależne także od niego

Dziecko wie i rozumie:

– że mycie rąk, zębów i całego ciała jest niezbędnym elementem higieny codziennej i zapobiegania powstawaniu chorób skóry, oczu, układu pokarmowego

– że niezbędna jest konieczność przeprowadzania szczepień ochronnych i badań profilaktycznych

– że stan zębów zależy od higieny jamy ustnej i systematycznej kontroli u dentysty

– wie na czym polega praca pielęgniarki szkolnej

– wie o konieczności spożywania drugiego śniadania w szkole

– że obuwie zamienne jest elementem higieny życia

– że wietrzenie i wentylacja pomieszczeń warunkuje zdrowie

– jak zachować bezpieczeństwo w sali, na spacerze, na korytarzu, boisku szkolnym, placu zabaw, itp.

– jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły (zasady ruchu pieszych)

– zna wybrane znaki drogowe

– wie na czym polega bezpieczeństwo podczas zabaw grupowych

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych na ulicy

– wie jakie niebezpieczeństwo niesie nieodpowiednie używanie urządzeń domowych

– umie ocenić zagrożenia cywilizacyjne i minimalizować ich skutki (hałas, motoryzacja, zanieczyszczenie środowiska, itp.)

– jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi

– że każde dziecko ma swoje prawa i jest otoczone opieką społeczeństwa i państwa, w którym żyje

Dziecko wie i rozumie:

– zna numery telefonów alarmowych:

Pogotowie  – 999

Straż Pożarna – 998

Policja  – 997

– zasady bezpieczeństwa podczas zabaw

– potrafi udzielić doraźnej pomocy potrzebującemu

– porusza się po drodze zgodnie z przepisami ruchu drogowego (przechodzi po pasach, porusza się prawą stroną chodnika) – ćwiczenia praktyczne

– stosuje w razie potrzeby ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne

– jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej:

zabezpieczyć miejsce wypadku, ocenić sytuację (ustalić liczbę osób poszkodowanych, rodzaj doznanych obrażeń i kolejność udzielania pierwszej pomocy);

zawiadomić pogotowie ratunkowe (złożyć krótki i rzeczowy meldunek); opanować sytuację (własne emocje, pocieszyć i uspokoić poszkodowanego);

praktycznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej:

opatrywanie lekko krwawiących ran,

omdlenia,

utrata przytomności (ułożenie w pozycji bocznej ustalonej)

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog, rodziceWychowawcy, policjant, straż pożarna, lekarz,pielęgniarka, stomatologWychowawcy, rodzice

 

 

Metody oddziaływania na dziecko:

1. Ciągłe oddziaływanie na świadomość dziecka oraz permanentna troska o kształtowanie i  utrwalanie pożądanych nawyków i zachowań przy każdej okazji poprzez:

– stawianie wymagań: higieny osobistej, czystości wokół siebie, samodzielności, kultury korzystania z urządzeń sanitarnych, osiągania sprawności fizycznej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach (u lekarza, stomatologa, zastrzyku), ruchu i wysiłku fizycznego na powietrzu;

– inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie własne i otoczenia; kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych: wycieranie nosa chusteczką, mycie zębów, mycie rąk (owoców, warzyw) przed jedzeniem, samodzielne ubieranie się w zależności od pogody, stosowanie prostych form hartowania się, ochrona zieleni, dbałość o czystość środowiska;

– powtarzanie werbalne i czynnościowe, zmierzające do utrwalenia pożądanych zachowań i nawyków prozdrowotnych poprzez: stawianie zadań, powtarzanie poleceń, informowanie, wyjaśnianie celowości podejmowanych działań (nie wystarczy wiedzieć jak, trzeba wiedzieć dlaczego)

2. Planowe organizowanie sytuacji sprzyjającej wytwarzaniu nawyków i zachowań prozdrowotnych poprzez:

– organizowanie wycieczek, wykorzystanie środków audiowizualnych i różnorodnej literatury o tematyce zdrowotnej, gazetek i innych form promocji zdrowia

– spotkań z pielęgniarką szkolną

– wykonywanie prac plastycznych o tematyce zdrowotnej

– nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opracowanie

Violetta JazyByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: