Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Uczę się zdrowo i bezpiecznie żyć w rodzinie, w przedszkolu i w środowisku”
– program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Opracowały: Urszula Nowak
Anna Klimczyk

Wstęp

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dziecka.

Przedszkole nr 1 w Koniecpolu stara się o zdobycie certyfikatu „Przedszkola promujące zdrowie” i dlatego postanowiłyśmy opracować program zdrowotny, aby nasze działania były zaplanowane i zaakceptowane przez wszystkich pracowników naszej placówki oraz rodziców naszych wychowanków.

I Ogólne założenie programu

„Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko

w zdrowym środowisku.”

II Cele szczegółowe wynikające z założenia programu

1. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.2. Propagowanie zdrowego stylu życia (fizycznego oraz psychicznego).

3. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

bezpieczeństwo w życiu codziennym.

4. Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co

zagraża zdrowiu.

5. Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności.

6. Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy – korzystanie z opieki

zdrowotnej.

7. Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.

Cele te będą realizowane wokół aspektów życia dziecka

– „Ja i troska o mnie”

– „Ja i moje relacje z innymi”

– „Ja i moje środowisko”

III Uwagi o realizacji programu

Nasze przedszkole położone jest na osiedlu domków jednorodzinnych, wyposażone jest w funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw. Mamy dogodne warunki do realizacji założeń naszego programu. Niedaleko znajduje się łąka, park, rzeka, ogródki działkowe, pola uprawne, ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Współpracujemy z różnymi instytucjami promującymi zdrowy styl życia: ośrodek zdrowia, nadleśnictwo, Liga Ochrony Przyrody, koordynator do spraw przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom przy Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol.

Program nasz jest ściśle skorelowany z programem „ABC… program wychowania przedszkolnego XXI wieku” A. Łady-Grodzickiej oraz zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Formy i metody pracy

Treści edukacji zdrowotnej w przedszkolu powinny być wprowadzone w zabawie i poprzez zabawę. Ukazuje ona zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi uczucia, pokazuje co dobre, zachęca do działania. Do najczęściej stosowanych metod realizacji tych zadań należą:

● metoda organizacji środowiska (dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia)

● metoda przekazu wiedzy (sposób informowania, wyjaśniania i instruktażu)

● metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu (czystość ciała, jego hartowanie, konieczne

profilaktyczne zabiegi zdrowotne)

● metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych (powtarzanie pewnych

czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych)

● metody aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia)

● konkursy i techniki plastyczne

IV Treści edukacyjne

Tematyka szczegółowa Środki realizacji Zamierzone osiągnięcia
1. Kształtowanie nawyków

i przyzwyczajeń higieniczno-

zdrowotnych.

– codzienne zabiegi higieniczne

(mycie rąk, buzi, mycie

zębów)

– opanowanie umiejętności

kulturalnego jedzenia

– opanowanie umiejętności

samodzielnego ubierania się

– dostosowanie ubioru do

okoliczności, wykonywanych

czynności i temperatury

otoczenia

– samodzielne i umiejętne

wykonywanie czynności

higienicznych (wycieranie

nosa, korzystanie z toalety)

– kontrolowanie swojego

wyglądu (fryzura, czystość

ubrania)

– dbałość o czystość zabawek i

miejsc do zabawy oraz półki

indywidualne)

– zabawy na świeżym

powietrzu niezależnie od

pogody – hartowanie

organizmu

– dziecko rozumie i przestrzega

konieczności codziennych

zabiegów higienicznych

– dziecko potrafi kulturalnie

zjeść posiłek

– dziecko potrafi samodzielnie

ubrać się

– dziecko potrafi dostosować

ubiór do temperatury

otoczenia

– dziecko potrafi prawidłowo

wytrzeć nos i korzystać z

toalety

– dziecko kontroluje swój

wygląd

– dziecko przestrzega porządku

i ładu wokół siebie

– dziecko potrafi umiejętnie i

świadomie przeciwdziałać

zmarznięciu i przegrzaniu oraz

chronić skórę przed

promieniami słonecznymi

2. Propagowanie zdrowego

stylu życia (fizycznego oraz

psychicznego)

– prowadzenie ćwiczeń gimna-

stycznych różnymi metodami

(Labana, Orffa, Kniessów,

Sherborne, Dalcrozea)

– umożliwienie uczestniczenia

w ćwiczeniach korekcyjnych

dzieciom z wadami postawy

– organizowanie zabaw na

świeżym powietrzu (plac

przedszkolny, park, łąka, las)

– organizowanie zabaw na

śniegu jako formy aktywnego

wypoczynku (jazda na

sankach, lepienie bałwana,

zorganizowanie kuligu)

– przestrzeganie zasady

„mówimy umiarkowanym

głosem” w trakcie zabaw

dowolnych i organizowanych

przez nauczycielkę

– zabawy z komputerem

dostosowane do możliwości

dziecka

– oglądanie bajek na kasetach

VHS (nie częściej niż 1 raz w

tygodniu)

– słuchanie utworów literackich

o wymowie moralnej –

nazywanie stanów

emocjonalnych, próby

uzasadnienia swoich sądów

moralnych

– współpraca z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną

w Koniecpolu w celu objęcia

opieką dzieci wymagających

opieki psychologa

– dziecko chętnie uczestniczy

w ćwiczeniach

gimnastycznych

– dziecko wie, że musi dbać

o prawidłową postawę ciała

– dziecko wie, że ruch na

świeżym powietrzu to zdrowie

– dziecko zna różne formy

aktywnego wypoczynku

– dziecko potrafi unikać

nadmiernego hałasu

– dziecko rozumie szkodliwość

wielogodzinnego korzystania z

komputera oraz oglądania

telewizji

– dziecko wie jak wyrażać

swoje stany emocjonalne

w sposób społecznie

akceptowany

3. Kształtowanie umiejętności

zapobiegania i radzenia sobie

w sytuacjach trudnych,

bezpieczeństwo w życiu

codziennym.

– poznanie zasad bezpiecznego

poruszania się na terenie

przedszkola, placu zabaw

– bezpieczna droga do

przedszkola – poznanie

podstawowych zasad ruchu

drogowego, spotkanie

z policjantem

– poznanie reguł współżycia

w grupie w celu bezpiecznej

zabawy z rówieśnikami

– bezpieczne posługiwanie się

przyborami codziennego

użytku (nożyczki, sztućce)

– rozumienie potrzeby

zachowania ostrożności

w kontaktach z osobami

„obcymi” – próby znalezienia

wyjścia z określonej trudnej

sytuacji, poznanie numerów

telefonów policji, straży

pożarnej, pogotowia

ratunkowego

– kształtowanie czynnej

postawy wobec zagrażającego

niebezpieczeństwa własnego

i innych (szkodliwość żartów

w rodzaju: podstawianie nogi,

wydawanie ostrych dźwięków

w pobliżu ucha, upadek

spowodowany odsunięciem

krzesła, mocno rozbujana

huśtawka itp.)

– wycieczka do straży pożarnej

– zdawanie sobie sprawy

z niebezpieczeństw zabawy

zapałkami

– dziecko zna zasady

bezpiecznego zachowania się

w przedszkolu

– dziecko zna podstawowe

zasady ruchu drogowego

– dziecko zna reguły współżycia

w grupie

– dziecko potrafi bezpiecznie

dla siebie i innych posługiwać

się przyborami

– dziecko wie do kogo zwrócić

się o pomoc w razie zgubienia

się w tłumie

– dziecko potrafi znaleźć

wyjście z określonej trudnej

sytuacji

– dziecko wie, że nie wolno

robić „głupich żartów”

– dziecko rozumie zakaz

zabawy zapałkami oraz

zbliżania się do przedmiotów

grożących oparzeniem

4. Wyposażenie w podstawowe

wiadomości dotyczące

zdrowia, zapoznanie z tym co

sprzyja a co zagraża zdrowiu.

– lubimy owoce i warzywa –

częste spożywanie owoców

i warzyw oraz udział

w przygotowaniu zdrowych

posiłków

– czy to co jem jest zawsze

dobre dla zdrowia (umiar

w jedzeniu słodyczy, chipsów,

picie coca-coli, żywienie się

w barach szybkiej obsługi)

– wycieczka do szklarni –

rozumienie potrzeby

spożywania zdrowych roślin

jako źródła witamin w okresie

zimy, zielone hodowle w

„kąciku przyrody”

– kształtowanie nawyku

zdrowego odżywiania się –

codzienne zjadanie owoców,

jogurtów, picie soków

owocowych i warzywnych

(podwieczorek w przedszkolu)

– rozumienie szkodliwości

przebywania w zadymionym

środowisku,

w pomieszczeniach oraz

szkodliwości palenia

papierosów dla zdrowia

człowieka

– przestrzeganie zakazu

prowokowania sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu

i zdrowiu

● ślizgania się na

zamarzniętych zbiornikach

wodnych

● kąpania się w miejscach do

tego wyznaczonych

w obecności ratowników

● zbliżania się do nieznanych

zwierząt

● zachowania ostrożności

w korzystaniu z chemicznych

środków (środki czystości,

lekarstwa)

● spożywania dziko rosnących

roślin, owoców i grzybów

● picia wody nieprzygotowanej

– dziecko rozumie potrzebę

prawidłowego żywienia

(witaminy, składniki

mineralne)

– dziecko rozumie konieczność

zachowania umiaru w

jedzeniu słodyczy i żywności

szkodzącej zdrowiu

– dziecko zna wartości

odżywcze nowalijek

– dziecko codziennie zjada

zdrowy podwieczorek

– dziecko wie, że papierosy

szkodzą zdrowiu

– dziecko unika

niebezpieczeństw

zagrażających jego zdrowiu

5. Kształtowanie właściwych,

pozytywnych relacji między

członkami rodziny

i społeczności.

– kształtowanie uczucia

przywiązania do swojej

rodziny jako podstawy

zdrowia psychicznego

i fizycznego

– dostrzeganie i rozumienie

potrzeb innych członków

rodziny (opiekowanie się

rodzeństwem, nie zakłócanie

spokoju osobom

odpoczywającym, pomoc

osobom starszym, chorym)

– wzmacnianie więzi rodzinnych

poprzez wspólne przeżywanie

radości, przyjemności oraz

smutków (wspólne posiłki,

wycieczki poza miasto,

spacery, wspólne zabawy,

propagowanie wśród rodziców

i dzieci codziennego,

wspólnego czytania

książeczek itp.)

– przyzwyczajanie do zgodnego

współdziałania w grupie

rówieśniczej, społeczeństwie

● rozumienie, że inni mają

takie same potrzeby jak ja

● kulturalne zwracanie się do

siebie

● okazywanie współczucia w

sytuacjach gdy komuś dzieje

się krzywda

● właściwe odnoszenie się do

ludzi niepełnosprawnych

● poznanie praw i obowiązków

dziecka

– dziecko potrafi okazywać

uczucia w kontaktach dziecko

– dziecko, dziecko – dorosły

– dziecko rozumie potrzeby

innych członków rodziny

– dziecko chętnie i czynnie

uczestniczy w codziennym

życiu rodzinnym

– dziecko zna swoje prawa

i obowiązki

6. Ukazanie wartości zdrowia

jako potencjału, którym

dysponujemy – korzystanie

z opieki zdrowotnej.

– poznanie budowy i roli

wybranych narządów

człowieka – rozumienie

prawidłowego funkcjonowania

tych narządów dla zdrowia

i życia człowieka

– zdawanie sobie sprawy

z konieczności zwracania się

o pomoc do osób zajmujących

się ochroną zdrowia (lekarz,

pielęgniarka, dietetyk)

– spotkania na terenie

przedszkola z pediatrą,

stomatologiem, pielęgniarką –

rozumienie potrzeby

stosowania profilaktyki

zdrowotnej (okresowe

badania zdrowia, szczepienia

ochronne)

– poznanie przyczyn wybranych

chorób i możliwości chronienia

się przed zarażeniem

● przyswajanie nawyku

zasłaniania nosa i ust podczas

kichania i kaszlu

● nie korzystanie

z przedmiotów osobistego

użytku należących do innych

● nie stykanie się bezpośrednio

z osobą zaraźliwie chorą

– rozumienie szkodliwości

niewłaściwego zachowania

się, „głupiej zabawy” –

umieszczanie obcych ciał

w ustach, w nosie, w uszach

– rozumienie znaczenia

uregulowanego rozkładu dnia

dla zdrowia człowieka

(regularne odżywianie się,

przestrzeganie niezbędnych

dla organizmu godzin snu,

codzienny ruch na świeżym

powietrzu)

– dziecko zna niektóre narządy

własnego ciała (serce, płuca,

żołądek)

– dziecko wie do kogo powinno

się zwrócić w razie kłopotów

ze zdrowiem

– dziecko rozumie konieczność

opanowywania lęku przed

zabiegami leczniczymi

– dziecko wie jak chronić swój

organizm przed chorobą

– dziecko zdaje sobie sprawę ze

szkodliwości złego zachowania

– dziecko wie jak powinien

wyglądać prawidłowy dla

zdrowia rozkład dnia

7. Kształtowanie właściwej

postawy wobec otaczającego

środowiska.

– kształtowanie pozytywnego

stosunku do roślin i zwierząt

w otaczającym środowisku –

poznanie wybranych gatun-

ków roślin i zwierząt, prowa-

dzenie hodowli wybranych

zwierząt i roślin w przedszkol-

nym „kąciku przyrody”

– nabywanie przekonania, że

woda i powietrze są

niezbędnym czynnikiem do

życia na ziemi (poznanie

zagrożeń wynikających z

zanieczyszczenia wody

i powietrza: dziura ozonowa,

efekt cieplarniany, smog)

– „szukaj zysku w odzysku”

rozumienie konieczności

sortowania odpadów wytwa-

rzanych przez człowieka

● rozumienie potrzeby

ograniczania ilości śmieci

poprzez używanie opakowań

wielokrotnego użytku (szklane

słoiki i butelki)

● zbieranie makulatury

● zbieranie złomu i metali

kolorowych

● zbieranie białego szkła

– czynne uczestniczenie w

upowszechnianiu informacji i

przedsięwzięć dotyczących

ochrony przyrody

● akcja „Sprzątanie świata”

● Światowy Dzień Ziemi

● sadzenie drzewek, krzewów

● wykonywanie wspólnie z

rodzicami tabliczek

dotyczących ochrony przyrody

● stała współpraca

z Nadleśnictwem Koniecpol

i LOP

● organizowanie pochodów,

marszy propagujących zdrowy

styl życia, ochronę przyrody

i środowiska

● pozyskanie pojemników do

segregacji śmieci, ustawienie

w pobliżu przedszkola

● poznawanie instytucji

zajmujących się ochroną

środowiska

– dziecko wie, że należy chronić

każdy żywy organizm

– dziecko zna przyczyny

zanieczyszczania wody

i powietrza

– dziecko umie sortować śmieci

– dziecko wie, że niektóre

opakowania można

wykorzystać wiele razy

– dziecko chętnie uczestniczy

w akcjach na rzecz ochrony

przyrody i środowiska

V Ewaluacja

1. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy.

2. Zorganizowanie spotkania z policjantem.

3. Wycieczka do straży pożarnej.

4. Wykonywanie surówek, soków z owoców i warzyw.

5. Wycieczka do szklarni.

6. Stworzenie listy dobrych rad eliminujących zagrożenia otoczenia.

7. Stworzenie wspólnie z dziećmi norm postępowania w grupie.

8. Spotkania z pediatrą, stomatologiem, pielęgniarką.

9. Przygotowanie transparentów do marszy, pochodów ekologicznych.

10. Pozyskanie pojemników do segregacji śmieci.

11. Udział w akcjach „Sprzątanie świata” i Światowy Dzień Ziemi.

12. Zorganizowanie zbiórek surowców wtórnych.

13. Wycieczka do lasu z przedstawicielem Nadleśnictwa w celu dokarmiania zwierząt w okresie zimy.

14. Sadzenie drzewek, krzewów na terenie placu przedszkolnego.

15. Wycieczka do ekologicznej oczyszczalni ścieków.

16. Wprowadzenie zdrowych podwieczorków (owoce, warzywa, soki, jogurty).

17. Zorganizowanie kuligu.

18. Ankieta dla pracowników przedszkola.

Literatura

1. „ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” – A. Łada-Grodzicka

2. „Edukacja zdrowotna – program przeznaczony dla przedszkoli” – K. Dudkiewicz, K. Kamińska

3. „Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-4 lat” – R. Jaworska

4. „Aktualne kierunki działań i rozwoju promocji zdrowia” – J. B. Karski

5. „Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych” – K. Żuchelkowska

Opracowały: Urszula Nowak

Anna KlimczykByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: