Program edukacji europejskiej dla dzieci 5- i 6-letnich “Europejskie wędrówki z Misiem Uszatkiem”

EUROPEJSKIE WĘDRÓWKI Z MISIEM USZATKIEM

Program edukacji europejskiej dla dzieci 5- i 6-letnich

 

WSTĘP

 

1 maja 2004 roku był dniem przełomowym w historii naszego kraju, ponieważ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a od 1 lipca 2011 roku przewodniczyć będzie Unii Europejskiej.

Problematyka unijna jest bardzo szeroka. Pytania o Unię zadają dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast jak pokazują sondaże wiedza dorosłych na temat integracji z Unią Europejską jest wciąż niewielka. To jeden z powodów, dla którego istotne staje się wprowadzenie edukacji europejskiej już na poziomie wychowania przedszkolnego.

Rośnie pokolenie, które będzie:

 • doświadczać integracji państw naszego kontynentu,
 • rozwiązywać wiele zadań postawionych przed nimi przez zintegrowaną Europę.

Myślę więc, że zasadne jest wprowadzanie dzieci już od najmłodszych lat w tematykę europejską – przybliżać im kulturę i tradycje krajów UE – aby rozwinąć ich ciekawość świata, wykształcić postawę tolerancji wobec wyglądu, obyczajów innych narodów. A wtedy prawdziwe będą słowa piosenki:

„Europa wspólny ląd,Jesteśmy wszyscy stąd,

Połączmy dłonie wraz

Jak pragnie Peter, Kasia, John i Hans (…)”

Mam nadzieję, że mój program „Europejskie wędrówki z Misiem Uszatkiem” dostarczy dzieciom wielu pozytywnych bodźców, a nabyta wiedza i umiejętności zaowocują w świadomości dzieci stwierdzeniem „Jestem Polakiem i Europejczykiem”.

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Moja praca z dziećmi oparta jest na realizacji Programu edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, w którym problematyka podstawowej edukacji europejskiej została ujęta w treściach edukacyjnych: aktywność społeczna.

Program „Europejskie wędrówki z Misiem Uszatkiem” może być realizowany jako rozszerzenie treści powyższego programu.

Materiały zawarte w programie są:

 • przeznaczone do pracy z dziećmi pięcio-  i sześcioletnimi,
 • związane tematycznie z historią, tradycją, obyczajami i kulturą wybranych państw wchodzących w skład UE.

Program będzie realizowany w ciągu jednego roku szkolnego podczas:

 • zajęć dydaktycznych,
 • zajęć dodatkowych,
 • imprez okolicznościowych,
 • zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami dzieci.

Realizacja programu w praktyce będzie polegała na integracji z treściami wynikającymi z rocznego planu pracy.

Moim zdaniem przystępną formą realizacji programu będzie wprowadzanie dzieci w świat bajek i baśni z wybranych krajów UE. Dzieci 5- i 6-letnie często same, bez pomocy dorosłych sięgają po książkę chcąc poznać jej treść. Książka staje się swoistym „oknem na świat”. Z nią dzieci poznają inną kulturę i zwyczaje, z nią odkrywają tajemnice przyrody, z niej dowiadują się wielu ciekawych rzeczy. Ulubione bajki i ich bohaterowie inspirują dzieci do ekspresji twórczej, pozwalają im poznawać, przeżywać, odkrywać i działać.

Przewodnikiem dzieci będzie Miś Uszatek, który wspólnie z nimi będzie podróżować po wybranych krajach Unii Europejskiej.

 

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

 

Cele główne:

 1. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i europejskiej „Jestem Polakiem i Europejczykiem”.
 2. Dostarczenie dzieciom podstawowych wiadomości o UE.
 3. Rozwijanie zainteresowań dzieci obyczajami, historią i tradycją wybranych państw członkowskich.
 4. Wzbogacenie wiadomości, słownictwa i doświadczeń dzieci.
 5. Dostarczenie dzieciom możliwości doskonałej zabawy, rozwijanie ich zdolności.

 

Cele szczegółowe:

 1. Umacnianie własnej tożsamości narodowej, pielęgnowanie tradycji i obyczajów.
 2. Poznanie ważniejszych postaci historycznych związanych z regionem, Polską.
 3. Przekazywanie wiedzy o krajach europejskich:
 • poznanie najciekawszych i najbardziej znanych zabytków i ciekawostek kulinarnych wybranych państw,
 • zainteresowanie kulturą i językami europejskimi.

4.  Rozwój miłości do małej i dużej Ojczyzny.

5.  Poznawanie uniwersalnych wartości moralnych ważnych dla wszystkich Europejczyków.

6.  Rozwijanie u dzieci postawy szacunku i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

7.   Przedstawienie dzieciom idei integracji europejskiej.

8.   Poznawanie symboli europejskich, systematyczne obcowanie z mapą Europy.

9.   Przedstawienie sylwetek sławnych Europejczyków.

10.  Słuchanie wybranych utworów kompozytorów europejskich.

11.   Nauka wybranych tańców i piosenek  w języku angielskim, niemiecki, francuskim.

12.  Nauka hymnu Polski i Unii Europejskiej.

13.  Systematyczne zapoznawanie dzieci z bajkami wybranych krajów UE.

14.  Zachęcanie dzieci do uczenia się języków obcych.

15.  Korzystanie z różnych źródeł informacji wzbogacających wiedzę o UE.

16.  Wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, technicznych, konstrukcyjnych oraz przygotowywanie potraw kulinarnych inspirowanych omawianym tematem.

17.  Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

18.  Przygotowanie uroczystości przedszkolnych:

 • Jestem Polakiem i Europejczykiem,
 • Europejskie spotkanie przy choince,
 • Nowi przyjaciele Misia Uszatka.

19.  Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi; poznanie sposobów dbania o środowisko.

 

METODY

 

Podczas pracy z dziećmi wykorzystam tradycyjne metody i formy pracy przewidziane dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dziecko uczy się bawiąc i bawi się ucząc. Dlatego szczególnie wartościowe będą metody:

 • problemowe, czyli odkrywanie,
 • aktywizujące, czyli przeżywanie,
 • praktyczne, czyli działanie.

Jeżeli aktywność dziecka zostanie połączona z działaniem to wiedza i umiejętności nabyte tą drogą będą zrozumiałe i trwałe.

 

FORMY PRACY

 

Wykorzystanie wszystkich możliwych form pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca z zespołem,
 • praca z całą grupą.

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELA

 

 • Zapoznanie z literaturą metodyczną dotyczącą UE.
 • Zapoznanie z literaturą dla dzieci – wybrane bajki i baśnie z krajów UE.
 • Gromadzenie bajek z różnych krajów Europy w podręcznej biblioteczce.
 • Gromadzenie pomocy dydaktycznych: mapy, albumy, flagi, zdjęcia, nagrania na płytach CD, karty pracy dla dzieci, itp.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

 

 • Pomoc w gromadzeniu eksponatów do kącika Unii Europejskiej.
 • Pomoc w przygotowywaniu strojów, rekwizytów do zabaw dydaktycznych, tanecznych oraz materiałów do przygotowywania potraw.
 • Udział rodziców w imprezach okolicznościowych.
 • Wycieczka do Starostwa Powiatowego – oglądanie symboli unijnych.
 • Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Kościanie.
 • Spacer ulicami miasta – ślady UE w Kościanie.

 

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU

 

 1. Analiza dokumentów:
 • dziennik zajęć,
 • plany pracy,
 • scenariusze.

2.  Analiza prac przedszkolaków:

 • kącik UE,
 • prace plastyczne dzieci,
 • gazetki,
 • albumy,
 • karty pracy.

3.  Udział w zabawach „Nowi Przyjaciele Misia Uszatka” i konkursach pod hasłem „Jestem Polakiem i Europejczykiem”.

4.  Udział w uroczystościach przedszkolnych:

 • Jestem Polakiem i Europejczykiem,
 • Europejskie spotkanie przy choince,
 • Nowi przyjaciele Misia Uszatka.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

Dziecko:

 • wie, że jest Polakiem i Europejczykiem,
 • rozumie i toleruje różnice występujące między ludźmi (zwyczaje, kultura, język),
 • rozumie pojecie Unia,
 • zna symbole Polski i Unii Europejskiej,
 • zachowuje właściwą postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu,
 • potrafi nazwać i wskazać na mapie Europy poznane kraje,
 • wymienia niektóre zabytki europejskie,
 • wie, z jakiego kraju pochodzą niektóre potrawy,
 • słucha wybranych utworów kompozytorów polskich i europejskich,
 • potrafi wykonać układ taneczny charakterystyczny dla danego kraju dostosowany do jego możliwości,
 • śpiewa piosenki w wybranych językach,
 • zna niektórych autorów literatury polskiej i europejskiej oraz ich utwory,
 • rozumie potrzebę uczenia się języków obcych,
 • zna kilka zwrotów w językach obcych,
 • bierze aktywny udział w grach i zabawach dotyczących poznawanych krajów,
 • potrafi współdziałać z innymi,
 • prezentuje swoją wiedzę przed innymi.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych ludzi, aby więcej wiedziały, więcej umiały i mądrze wybierały z tego, co oferuje im współczesny świat, dla siebie, dla małej i dużej Ojczyzny.

To od nas nauczycieli i od stosowanych przez nas modeli wychowania zależy, czy uda się przygotować nowe pokolenie do życia w duchu wspólnoty, współpracy i poszanowania odmienności, ale i ze świadomością tożsamości narodowej.

Pamiętajmy, że propagując wśród dzieci elementarną wiedzę o Europie, kształtujemy poczucie jedności europejskiej i zwracamy uwagę na to, co nas odróżnia od innych narodów, a co nas z nimi łączy.

 

Małgorzata Drozda

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: