Program adaptacyjny “Z uśmiechem do szkoły”

„Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY” PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z ODDZ. „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W KRAKOWIE

OPRACOWAŁA: EWA GUBAŁA

Kraków, maj 2008 r.

Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie nowej roli, która jest dużą zmianą, wymaga wielu umiejętności emocjonalnych, społecznych
i poznawczych. Dziecku często towarzyszą negatywne emocje: obawa, lęk, niepokój przed nowym i nieznanym. Program ma za zadanie pomóc dziecku
w pokonaniu wspomnianych emocji oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem z przedszkola do szkolnej „zerówki”, a potem klasy I.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

• Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi
• Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły
• Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne
• Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

• Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji i nowej roli
• Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w nowych warunkach: stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – wychowanek, wypracowanie wspólnych norm i zasad
• Kształcenia poczucia przynależności do grupy rówieśniczej w „zerówce”
• Sukcesywne nabywanie umiejętności korzystania z różnych sprzętów i pomieszczeń
• Poznanie osób pracujących w szkole – umiejętność zachowania się w stosunku do nich
• Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w szkole
• Ograniczenie w środowisku szkolnym liczby bodźców utrudniających dziecku adaptację
• Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę

Przewidywane osiągnięcia:– dziecko bezstresowo staje się „zerówkowiczem”, a później uczniem
– dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły
– dziecko jest akceptowane
– szanuje nauczyciela i kolegów w grupie
– potrafi pracować w zespole
– nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w grupie
– wie, co świadczy o jego wyjątkowości
– wie, jak funkcjonuje szkoła i swobodnie porusz się po budynku szkolnym
– umie słuchać innych
– wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo
– rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko i współpracuje z nauczycielem.

Treści programu
Forma realizacji

„Tydzień otwarty” w czerwcu, dla dzieci, które od września będą uczęszczać do oddz. „0”
Udział dzieci i rodziców w zajęciach otwartych

Pedagogizacja rodziców w zakresie adaptacji dziecka do szkoły
Zebranie z rodzicami

Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem i innymi dziećmi
Zabawy integrujące

Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej
Zabawy integrujące

Przestrzeganie określonych zasad zachowania się w szkole
Zawarcie „kontraktu”

Prezentowanie własnej osoby
Zabawy

Stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat samego siebie
Zajęcia, zabawy, rozmowy

Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci z jednoczesny uznaniem własnej odrębności
Rozmowy obserwacje

Poznanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych, m.in. przez wspólną rozmowę z nauczycielem i dziećmi
Rozmowa, pokaz, drama

Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych
Zabawy i gry zespołowe

Uczestniczenie w sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy ode mnie
Tworzenie kącika przyrodniczego, „zielonego ogródka”, kącików okazjonalnych
Zajęcia, rozmowy

Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo
rozmowy

Kształtowanie poszanowania dla innych dzieci i pracowników szkoły
rozmowy

Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach szkoły
– korzystanie z biblioteki
– świetlicy
– jadalni
– sali gimnastycznej
– odwiedzenie gabinetu higienistki szkolnej
Zwiedzanie budynku szkoły, zapoznanie z zasadami korzystania z wymienionych pomieszczeń, rozmowa

Reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela
rozmowa

Udział dzieci w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach szkolnych
Uroczystości i imprezy szkolne

Wycieczki i wyjścia organizowane wspólnie z uczniami kl. I – III
Wyjęcia i wycieczki

Uczestniczenie dzieci w lekcji w klasie I
Zapoznanie dzieci z nową panią, która będzie uczyć je w kl. I
Obserwacja i aktywny udział w lekcji

Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły
Koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne

Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców ze szkołą, nauczycielem i między sobą
Organizacja imprez klasowych z udziałem rodziców, zajęcia otwarte, udział rodziców w wyjściach i wycieczkach
Przyzwyczajenie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie
Zajęcia, zabawy, występy, poczęstunki

Uświadomienie konieczności poszanowania cudzej własności
Rozmowa, pokazByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: