Program adaptacyjny dla nowych przedszkolaków

Program adaptacyjny skierowany jest do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego.

1. Charakterystyka programu:

Adaptacja to przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków; również zmniejszenie odczuwania określonych bodźców wskutek ich długotrwałego działania. Przystosowanie jest wyrazem zaakceptowania nowych warunków, odnalezienia się w nowej roli, pragnienia zmian wewnętrznych i zewnętrznych. M. Suświłło stwierdza, że „poznawanie przez dziecko nowego środowiska społecznego jest szansą na wzbogacenie i stymulację procesów rozwojowych, uspołecznienie, ale tylko wówczas, gdy jest ono zaakceptowane.”
Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu i negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego
„System przedszkolny w dotychczasowym kształcie nie jest w stanie zapewnić dziecku, chociażby na pewien czas, opieki jednej osoby dorosłej w zastępstwie matki.
Musi ono przystosować się do nowych warunków i uczyć się zaspakajania swoich potrzeb emocjonalnych w krótkich kontaktach z innymi osobami dorosłymi i znosić te ograniczenia. Jedne dzieci dają sobie radę z tymi nowymi warunkami emocjonalnymi, a inne nie.” Koniecznym jest więc podjęcia takich działań, które pozwoliłby pokonać lęki stres dzieci oraz wpłynęłyby na wyrównanie, w miarę możliwości poziomu rozwoju dzieci w sferze; motoryki, czynności samoobsługowych, zabawowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego tj. uczuć i zachowań społecznych.

Złotym środkiem mogą być spotkania adaptacyjne przygotowujące dziecko do roli przedszkolaka:

 • Umożliwi to poznanie nowego otoczenia.
  • Stworzy atmosferę przyjaźni i zaufania.
  • Obniży lęk rodziców i dzieci w związku z pobytem dziecka w przedszkolu.
  • Prawidłowo nastawi do nowego środowiska.
  • Pozwoli na poznanie specyfiki pracy nauczyciela przedszkola.

  Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i zawiera się w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie sytuacjach zadaniowych.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.
  • Wspieranie  dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.
  • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych .

  2. Cele programu adaptacyjnego:

 • • adaptacja nowych dzieci do uczęszczania na zajęcia w przedszkolu,
  • zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci
  – potrzeby bezpieczeństwa,
  • pokonanie przez dzieci bariery związanej z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną,
  • nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do wieku i swoich możliwości rozwojowych,
  • zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu oraz jego funkcjami i zadaniami.

  3. Metody

 • elementy metody Pedagogiki Zabawy, ułatwiające integrację grupy,
  • elementy metody Ruchu Rozwijającego W.Scherborne,
  • zabawy i ćwiczenia ruchowe,
  •opowieści ruchowe,
  • wybrane metody aktywne: zabawy w kręgu, drama, improwizacja, burza mózgów,
  • zabawy naśladowcze,
  • opowiadania, bajki, inscenizacje,
  • techniki relaksacyjne.

  4. Procedury osiągania celów:

W toku zabaw i zajęć adaptacyjnych dzieci mają okazje poznać swoje panie, imiona nowych kolegów i koleżanek oraz placówkę przedszkola, jej otoczenie i panujące w niej zasady. Ten tydzień dni adaptacyjnych nie sprawi, że przystosowanie dzieci do przedszkola przebiegać będzie całkowicie bezproblemowo, ale znacznie go przyśpieszy i ułatwi.Propozycje zabaw:

 • zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali
  dydaktycznej, łazienki, szatni oraz ich wyposażenia
  • zabawy pozwalające poznać swoje emocje
  • zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe i opowieści ruchowe
  • zabawy pozwalające poznać schemat swojego ciała i innych
  • zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe
  • uroczystości przedszkolne

Formy kontaktów z rodzicami:

 • rozmowy indywidualne
  • zebrania informacyjne
  • gazetki i tablice edukacyjne
  • uroczystości przedszkolne
  5. Oczekiwane efekty:

Dziecko potrafi:

 • spokojnie rozstać się z rodzicem,
  • przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,
  • uczestniczyć w życiu grupy,
  • z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli,
  • przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,

Rodzic:

 • wie, w jaki sposób pomóc dziecku pokonać „próg przedszkola”,
  • ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,
  • obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,
  • nawiązuje aktywną współpracę z przedszkolem.

Nauczyciel:

 • poznaje dzieci, którymi będzie się opiekował,
  • planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań
  dzieci,
  • zna oczekiwania rodziców wobec przedszkola

  6. Ewaluacja programu

Ewaluacji programu dokonuje się w formie analizy ankiety adaptacyjnej dla rodziców, która pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych przedszkola Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy.

Kwiecień:

Pierwszy kontakt małych dzieci i ich rodziców z przedszkolem – okres zapisu:
– zwiedzanie przedszkola,
– rozmowy, udzielanie rodzicom odpowiedzi na pytania,
– informacja dla rodziców jak pomóc dziecku w procesie adaptacyjnym.

Maj:

“Tydzień otwartych drzwi”
Udział rodziców i dzieci w zorganizowanych w popołudniowej części dnia spotkaniach adaptacyjnych.

Czerwiec:

Spotkanie informacyjne dla rodziców.
– Rodzice poznają zasady funkcjonowania przedszkola, rozkład dnia, normy obowiązujące w grupie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: