Plan współpracy ze Środowiskiem Lokalnym na rok szkolny 2016/2017 w grupie dzieci 4-5 letnich ,,Skrzaty”w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ostródzie.

Opracowanie planu: mgr Ewa Lodd
ZAŁOŻENIA – cele ogólne: – Integracja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie ze środowiskiem lokalnym. – Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli. – Podejmowanie inicjatyw oraz działań służących integracji społecznej dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. – Włączanie rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego w życie grupy i przedszkola. – Angażowanie rodziców, dzieci w prace społeczne oraz akcje charytatywne na rzecz przedszkola, grupy oraz osób potrzebujących pomocy w środowisku lokalnym. – Rozwijanie integracji pro-społecznej wśród dzieci i dorosłych. – Kształtowanie w dziecku tożsamości i poczucia wartości, jako członka społeczności lokalnej oraz regionalnej.
CELE OPERACYJNE współpracy ze środowiskiem lokalnym: – dziecko kształci chęć poznania otaczającego je świata społeczno-technicznego, przyrodniczo-geograficznego, architektoniczno-urbanistycznego oraz historyczno- kulturowego, – dziecko rozwija umiejętności komunikowania się z innymi, – dziecko rozwija szacunek do drugiego człowieka i jego wytworów pracy oraz wyrabia szacunek do przyrody i współodpowiedzialności za nią, – dziecko poznaje historię miasta i regionu warmińsko-mazurskiego, – dziecko rozwija altruistyczne postawy moralne, wobec słabszych i potrzebujących, – dziecko rozwija umiejętności funkcjonowania w środowisku społecznym, lokalnym.
* POLICJA: – prelekcja audio-wizualna oraz pogadanka funkcjonariusza policji na temat bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w ruchu drogowym; nauka bezpiecznego przechodzenia przez ulicę; znajomość numerów alarmowych, – nauka właściwych zachowań w kontaktach z obcymi osobami na ulicy; nauka asertywnych postaw wobec ludzi, zwierząt, rzeczy lub przedmiotów, – zapoznanie z zawodem policjanta i jego rolą w życiu społecznym; wycieczka na komisariat policji. * STRAŻ POŻARNA: – spotkanie ze strażakami na terenie jednostki straży pożarnej; poznanie charakteru pracy strażaków, – pogadanka związana z bezpieczeństwem przeciw pożarowym; nauka właściwych zachowań w przypadku pożaru, – przeprowadzenie w przedszkolu próbnej ewakuacji pożarowej z udziałem wychowanków, nauczycieli i pracowników placówki. * MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA oraz POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w OSTRÓDZIE: – udział dzieci w spotkaniach i lekcjach bibliotecznych; propagowanie społecznej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”; nauka obcowania dzieci na co dzień z książką; popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców, – spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie biblioteki: pisarzami, artystami malarstwa lub rzeźby; oglądanie ich wernisaży, -udział dzieci w warsztatach plastycznych zorganizowanych w bibliotece; poznanie nowoczesnych technik plastycznych; wzbogacanie wiedzy i doznań plastycznych u dzieci. * LOKALNE ZAKŁADY PRACY I PUNKTY USŁUGOWE: – wycieczki w celu poznania danego zawodu oraz znajomość niezbędnych narzędzi i atrybutów potrzebnych do wykonania pracy w danym zawodzie, np. rzemieślniczym. * POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE lub MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE: – nawiązanie współpracy w celu zorganizowania w przedszkolu akcji charytatywnej na rzecz ubogich i potrzebujących wsparcia rzeczowego, starszych ludzi/seniorów/ z terenu miasta Ostróda lub okolic. * ŚWIETLICA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH lub NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE ,,OREWIACZEK”, prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie: – nawiązanie współpracy celem wspólnego spotkania przedszkolaków z osobami niepełnosprawnymi, podczas wykonania jakiegoś rękodzieła lub wspólnego muzykowania; rozwijanie integracji społecznej wśród najmłodszych; nauka szacunku i tolerancji.
PRZEWIDYWANE EFEKTY: – Wzbogacanie i poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu następujących tematów: (bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego, regionalizmu, sztuki małej oraz dużej, oświaty i edukacji oraz kontaktów prospołecznych). – Szacunek do innego człowieka oraz do wytworów jego pracy. – Poszanowanie godności drugiego człowieka i umiejętność obcowania z innymi. – Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą ogólnie pojętą. – Nabycie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
EWALUACJA: – zapisy w dokumentacji, – artykuły prasowe zamieszczone w lokalnej prasie, – zdjęcia, – kronika przedszkola, – informacje podane na stronie internetowej lub w gazetce przedszkolnej.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: