Plan współpracy z rodzicami dzieci 4 – letnich

CEL OGÓLNY :

 • Włącznie rodziców w pomoc w tworzeniu systemu opieki nad dziećmi z trudnościami

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 •  wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

Punktem wyjścia do napisania programu były wnioski z obserwacji, wywiadów i rozmów przeprowadzanych z rodzicami.

 Zadania i cele

Formy realizacji

Termin

Uwagi 

 1. Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci – ujednolicenie oddziaływań  wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • Dokonywanie systematycznej obserwacji rozwoju dziecka w przedszkolu, dokumentowanie i badanie wytworów dziecięcych.
 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Umieszczenie na tablicy informacyjnej ciekawej literatury pedagogicznej i psychologicznej
 Na bieżącow zależności od potrzeb na bieżąco z zależności od potrzeb
  2.Pozyskiwanie rodziców do współdziałania – zaangażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola
 • Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka – zorganizowanie poczęstunku
 • Przygotowanie strojów i rekwizytów do przedstawień
 • Kiermasz wielkanocny – zakup wykonanych przez nauczycieli kart świątecznych, stroików itp.
 • Udział w uroczystości z okazji Zakończenia Roku Szkolnego.
 • Pomoc w gromadzeniu rekwizytów do kącika teatralnego oraz doposażeniu kącików zainteresowań dzieci,
 • Czynny udział rodziców podczas wycieczek

 

 luty luty, czerwiec marzecczerwiecna bieżącoczerwiec
 3. Pedagogizacja rodziców – podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • Rozmowy indywidualne
 • Konsultacje (informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu)
 • Zajęcia otwarte
 • Kącik dla rodziców ( aktualne gazetki na tematy wychowawcze, prezentacja nauczonych treści – wiersze, piosenki, zapoznanie z tematami kompleksowymi, zamieszczanie informacji o uroczystościach, planowanych wycieczkach i innych ważnych sprawach dotyczących grupy)
 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
 na bieżącoco miesiąc październik, kwiecieńco miesiącna bieżąco

 opr. Anna WantkeByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: