Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO  SIĘ O STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 Data zakończenia stażu: 31.05.2012

§ 8 ust 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
 • czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu

 • prowadzenie kroniki przedszkolnej
 • fotografowanie uroczystości przedszkolnych
 • pełnienie funkcji koordynatora „przedszkole – doradca metodyczny”

Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach • udział w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli

Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy

 • organizowanie zebrań z rodzicami
 • organizowanie zajęć otwartych
 • włączanie rodziców w organizację uroczystości
 • organizowanie wycieczek
 • indywidualne konsultacje z rodzicami

Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

– potwierdzenie dyrektora

– przydział czynności dodatkowych potwierdzony przez dyrektora

– zaświadczenie, świadectwa, dyplomy

– notatki z zebrań dla rodziców, scenariusze zajęć otwartych, scenariusze uroczystości, zdjęcia

– wykaz książek i czasopism

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć
 • wykonanie gazetki informacyjnej dla rodziców
 • wykonanie gazetki dla dzieci w sali

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

 • tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych i metodycznych
 • zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • korzystanie z Internetu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie internetowej www.WychowaniePrzedszkolne.pl

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

– przykładowe materiały wykorzystywane do gazetek informacyjnych

– przykładowe materiały, zdjęcia

– potwierdzenie publikacji wystawione przez serwis internetowy

§ 8 ust 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
 • prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego
 • prowadzenie zajęć dla nauczycieli macierzystej placówki oraz nauczycieli z innych przedszkoli

Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej

 • czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: przygotowanie referatów i szkoleń w ramach WDN
wg potrzeb

na bieżąco

– konspekty zajęć, zdjęcia

– potwierdzenie dyrektora o czynnym uczestnictwie w posiedzeniach RP

§ 8 ust 4 pkt. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Prowadzenie obserwacji dzieci, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
 • obserwacja dzieci
 • rozmowy z dziećmi i rodzicami

Nawiązanie współpracy z osiedlowym klubem „Sezam”

 • czynny udział dzieci w ofercie przygotowanej przez klub „Sezam”

Współorganizowanie imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez

 • opracowanie scenariuszy, przygotowanie dzieci, pozyskiwanie rodziców do pomocy
na bieżąco

od roku szkolnego 2010/2011

na bieżąco

– karty obserwacji, notatki w dzienniku

– zaświadczenia, dyplomy

– scenariusze imprez, potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust 4 pkt. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • nawiązanie systematycznej współpracy z logopedą
 • korzystanie z pomocy innych specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • korzystanie z oferty warsztatowej przygotowanej przez poradnię dla nauczycieli

Współpraca z Miejską Biblioteką

 • co drugi miesiąc wizyty w filii biblioteki miejskiej na ul. Tuwima

Udział w akcjach na szczeblu miejskim

 • zbiórka makulatury, baterii
 • zbiórka żywności, kocy dla schroniska dla zwierząt w Miechowicach

Współpraca z Kolegium Nauczycielskim

 • prowadzenie zajęć dla studentów
 • pomoc w przygotowaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów
na bieżąco

od roku szkolnego 2010/2011

na bieżąco

wg potrzeb

– potwierdzenie dyrektora

– zaświadczenia

– zaświadczenia

– konspekty zajęć

§ 8 ust 4 pkt. f Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Udział w ogólnokrajowych akcjach
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • „Góra grosza”

Współpraca z portalem internetowym www.WychowaniePrzedszkolne.pl

 • dostarczanie scenariuszy zajęć oraz innych materiałów do publikacji
 • współpraca merytoryczna

Nagroda dyrektora

na bieżąco

współpraca stała

– zaświadczenia

– zaświadczenia

§ 8 ust 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Obserwacja i analiza uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej
 • przeprowadzenie rozmowy z rodzicami dotyczącej sytuacji rodzinnej dzieci
 • odszukiwanie obszarów zainteresowań uczniów
 • pomoc w pokonywaniu trudności w nauce
 • analiza podjętych działań i wynikających z nich skutków
na bieżąco – karty obserwacji, zeszyt kontaktów z rodzicami, analiza podjętych działań i ich efektówByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: