PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty – mgr Anna Bajorek

Placówka oświatowa: Przedszkole nr 17 w Elblągu

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011- 31.05.2014)

 

 

 

 

 

Lp. 

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004 r. z późniejszymi zmianami

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

DOKUMENTACJA

 

1.

 

 

 

 

 

 

§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

 

 

 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych.3. Realizacja programów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną (program wychowawczy, program zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch”, program „Bezpieczny przedszkolak”) oraz programów okresowych. 

 

 

 

okres

stażu

Potwierdzenie obecności

Potwierdzenie współorganizacji

 

Sprawozdania z realizacji programów

 

 

2.

 

 

§ 7 ust.1 pkt 2

Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

 

 1. Ukończenie kursów, udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, konferencjach2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnymdoskonaleniu.3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.

 

 

okres

stażu

       Zaświadczenia

Potwierdzenie obecności

Notatki

Teczka pomocy dydaktycznych

 3.

 

§ 7 ust. 1 pkt 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

 

 1. Analiza dokumentacji.- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:- Karta Nauczyciela- Ustawa o systemie oświaty- śledzenie stron internetowych MEN, KO2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

4. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola:

-statut przedszkola

-programy: wychowawczy, zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Bezpieczny przedszkolak”

okres

stażu

okres

stażu

okres

stażu

okres

stażu

 

Notatki

Notatki

Notatki

Notatki

 4.     

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 

 

           

 

 

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;2. Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;3. Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);6. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

7. Diagnozowanie dzieci, prowadzenie rzetelnej obserwacji dzieci.

8. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

1.Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami,

zajęć otwartych dla rodziców.

2.Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;

3.Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców.

4. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.

5.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów.

6. Współpraca z poradnią Psychlogiczno-Pedagogiczną

7. Współpraca ze Szkołą Podstawową

8. Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, biblioteką.

9. Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

             IX.2011

    IX.2011

    IX.2011

   okres stażu

 

okres stażu

 

 

 

 

okres

stażu

okres

stażu

okres

stażu

Wniosek

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego.

 

Scenariusze zajęć z zajęć hospitowanych i prowadzonych

 

 

Arkusze obserwacji

Scenariusze

       Sprawozdanie.

 

 

Scenariusze,

lista obecności

 

Ankieta

Plany współpracy

 

Zdjęcia,

sprawozdania

 6.  

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 1.Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;2.Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;3.Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl.4.Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.5. Prowadzenie Biuletynów Informacyjnych dla rodziców 

okres

stażu

X. 2011

okres

stażu

  Zdjęcia, pomoceDokumentacjaZaświadczenie 

Publikacje artykułów, zdjęć, na stronie internetowej przedszkola

 

Biuletyny

 7.

 

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

 1.Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.2.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.3.Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

okres

stażu

        NotatkiWpisy do dziennika, notatki
    8.               § 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż.

 1.Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;2.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego;3.Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne) 

 

 

 

 

 

 

 

okres

stażu

Notatki

dokumentacjaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: