Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Mgr Agnieszka Radosz-Ciszewska – nauczyciel mianowany
Publiczne Przedszkole Nr 43
w Rzeszowie

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2013r

Data złożenia………………………Podpis nauczyciela……………………………….
Data zatwierdzenia………………Podpis Dyrektora…………………………………

CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU:

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
3.Podniesienie jakości pracy przedszkola.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Z dnia 8 grudnia 2004 r. )
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8 ust. 2 pkt. 1)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego szczególnie na nauczyciela dyplomowanego(ustawy, rozporządzenia)
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.
Sierpień, wrzesień 2010
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.
Ksero ustaw i rozporządzeń dot. awansu na nauczyciela dyplomowanego
2.Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.

Analiza dokumentów przedszkola:
Statut Przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Udział w szkoleniach,kursach, warsztatach między innymi:
”Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka – przykłady indywidualnych programów pracy z dzieckiem.”
„Planowanie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ”(dziecko nadpobudliwe, dziecko dyslektyczne, dziecko przewlekle chore)
Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań.

sierpień 2010

w czasie trwania stażu2011

2012/13

na bieżąco
dokumentacja placówki
dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej

zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia

tytuły czytanych pozycji
3.Organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych:
a) artystyczny ”Mam talent”
b) recytatorski „Kolorowa Jesień”
c) quiz matematyczny „Raz,dwa,trzy…”
Opracowanie regulaminów konkursów, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody i dyplomy

II 2011

XI 2012

III 2013
Regulaminy konkursów,zdjęcia,scenariusze konkursów

4. Współpraca z rodzicami – zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
Współudział rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych :
Pasowanie na Przedszkolaka ( przygotowanie poczęstunku dla dzieci )
Współudział rodziców w organizowaniu zajęć z cyklu „Nasze ulubione zwierzęta domowe”
Ozdabianie sali na zabawę noworoczną oraz przygotowywanie strojów dla dzieci
Pomoc w zorganizowaniu piknika rodzinnego
Zachęcanie do udziału w ogólnopolskim programie „Cała Polska czyta dzieciom”
Współudział rodziców w organizowaniu zajęć z cyklu „Poznajemy zawody naszych rodziców ”- żołnierz
Zachęcanie rodziców do sponsoringu na rzecz grupy:
– płyty CD z bajkami i muzyką dziecięcą
Udział rodziców w przygotowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci z rodzicami i nauczycieli

okres stażu
X 2010

XI 2010

każdego roku przed zabawą
VI 2011

pierwszy okres stażu

wiosna 2011

okres stażu

wiosna 2011
potwierdzenie Trójki Grupowej,rodziców

zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

Lista rodziców,którzy czytali dzieciom bajki

potwierdzenia

wykaz rodziców
5.Przygotowanie
wychowanków do
udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje

Kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach,stymulowanie ich aktywności twórczej- udział w konkursach
przedszkolnych:plastycznych,sportowych,recytatorskich, teatralnych
Udział w plastycznym konkursie ogólnopolskim:
”Jestem wzorowym przedszkolakiem”
okres stażu
zdobyte dyplomy,
lista dzieci biorących udział w konkursach

6.Aktywny udział w tworzeniu dokumentów Przedszkola.
Praca w zespołach powołanych do tego celu
opracowanie planu rocznego opartego na koncepcji pracy przedszkola,
przygotowanie arkusza obserwacji dla dziecka 3-letniego
opracowanie ankiety dla rodziców na stronie przedszkola

Wrzesień 2010/11/12

wrzesień 2010

wrzesień 2010
opracowane dokumenty:
ankieta dla rodziców,
arkusz obserwacji,
plan roczny

7.Organizowanie uroczystości przedszkolnych według kalendarza imprez
Pasowanie na Przedszkolaka
Spotkanie z Mikołajem
Zabawa Noworoczna
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Mamy i Taty
Dzień dziecka
X 2010
XII 2010/11/12
Zima 2010/11/12
II 2011/12/13
V 2011/12/13
VI 2011
Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola, scenariusze,
8.Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym z zakresu adaptacji dziecka do przedszkola
Program Edukacyjny Akademia Malucha Magazynu „Kubuś Puchatek”
X,XI.2010
Potwierdzenia dyrektora
Zdjęcie dzieci z dyplomami potwierdzającymi ukończenie programu
9.Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych poza kalendarzem imprez w celu promocji przedszkola w środowisku lokalnym

„Piknik rodzinny”

VI 2011

Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
scenariusz uroczystości

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt2)
1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu

Opracowywanie pomocy dydaktycznych,dokumentów placówki i materiałów edukacyjnych
Opracowanie słownika podstawowych terminów psychologiczno-pedagogicznych
Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości, zaproszeń do współpracy z instytucjami
Opracowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnych dla dzieci z cyklu „Zwierzęta świata” do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych:
1.”Zwierzęta domowe”
2.”Zwierzęta północy”
3.”Zwierzęta dżungli”
Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą e-mail
Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego
Wykorzystanie komputera w pracy – prezentacje bajek z morałem dla dzieci
na bieżąco, w miarę potrzeb

listopad 2010

okres stażu

2011
2012
2013

– plany, scenariusze, inne wypracowane materiały
2. Opracowanie i przygotowywanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Publikacje scenariuszy zajęć w Internecie
Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek dla rodziców na stronie przedszkola
Publikacja planu rozwoju w portalu edukacyjnym www. wychowanie przedszkolne
Opracowanie i przygotowanie kącika dla przedszkolaków na stronie internetowej przedszkola : zagadki,rebusy,kolorowanki,quizy
okres stażu

2011

2013
– potwierdzenie dyrektora
3. Prowadzenie strony internetowej przedszkola
Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej

na bieżąco
strona przedszkola

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8, ust.2 pkt3)
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Gromadzenie własnych scenariuszy imprez i inscenizacji w bibliotece przedszkolnej lub na stronie internetowej przedszkola
Pomoc w docieraniu do pozycji dostępnych na stronach internetowych( wykaz stron internetowych)
Zapoznanie innych nauczycieli z programem własnym „Program pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.”
Opracowanie zestawu scenariuszy dla wszystkich nauczycieli przedstawiających „Metody twórcze stosowane na zajęciach fizycznych w przedszkolu”
cały okres stażu

I semestr 2011

wiosna 2011
– zgromadzona dokumentacja
– potwierdzenie nauczycieli
2.Organizowanie form wewnętrznego dokształcania.
Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie Rady Pedagogicznej :
„Metody twórcze stosowane na zajęciach fizycznych w przedszkolu”
”Dysleksja u dzieci w wieku przedszkolnym”

Wiosna 2011

I semestr 2013
materiały szkoleniowe,
potwierdzenie dyrektora,
lista obecności uczestników
3. Własna publikacja w internecie.
Opracowanie i opublikowanie planu rozwoju zawodowego w portalu edukacyjnym www. wychowanie przedszkolne
Publikacja uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”
Publikacja scenariusza zajęć z udziałem rodzica.
Publikacja scenariusza konkursu artystycznego „Mam talent”
Listopad, grudzień 2010

X 2010
X 2010

lipiec 2011

wydruk publikacji, adres strony internetowej
4. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
prowadzenie zajęć dla nauczycieli kontraktowych z wybranej tematyki
II semestr 2011
I semestr 2012
scenariusze zajęć

§ 8ust.2 pkt 4 (Realizacja co najmniej 3 zadań)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8, ust. 2, pkt4a)
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu: „Program pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.”
Opracowanie programu, wdrożenie do realizacji.
Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną
Realizacja programu
kwiecień 2011

czerwiec 2011
2011/2012
-wniosek o dopuszczenie do realizacji ,
– opinia nauczyciela mianowanego
opracowany program,
– ewaluacja,
– lista dzieci uczestniczących w programie

Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( §8 ust. 2 pkt4c)
1. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki
Zorganizowanie kiermaszu z pracami wykonanymi przez dzieci

Wzbogacanie dziecięcej biblioteki grupy

okres świąt Bożego Narodzenia 2010 i Wielkanocnych 2011
okres stażu
– zdjęcia , scenariusze, potwierdzenia,

– lista tytułów książek

2. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno – wychowawczych
Organizowanie na terenie ogrodu przedszkolnego zawodów sportowych pod hasłem „Sport to zdrowie”
Zorganizowanie balu ekologicznego „Ekoludki”
Sadzenie kwiatów w ogrodzie przedszkolnym

Czerwiec 2012

2012
2012
– scenariusz i regulamin zawodów
– zdjęcia
3. Pedagogizacja rodziców
Umieszczenie na stronie przedszkola referatu:
„Dlaczego czytać dziecku na głos”.
”Praca z dzieckiem nadpobudliwym ”
udział Rodziców w zajęciach otwartych
opracowanie charakterystyki rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym

Grudzień 2010
Kwiecień 2011

3 razy w okresie stażu
listopad ,grudzień 2010
Adres strony przedszkola

scenariusze spotkań z rodzicami

4.Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym z ekologii
Przyłączenie się do uczestnictwa w programie:”Przyjaciele natury”
2012
scenariusze
5.Wprowadzenie nowych metod pracy z dziećmi
Techniki relaksacyjne, Masażyki
Metody twórcze stosowana na zajęciach fizycznych
2011/12

2011/2012
– scenariusze zajęć
– zdjęcia

6.Uczestnictwo wraz z wychowankami w różnych formach kultury.
Zorganizowanie wycieczki turystycznej dla chętnych rodziców z dziećmi i nauczycielami
Zorganizowanie wycieczki do kina Helios,
Zorganizowanie wycieczki do teatru Maska

2011

2012
2013

Dokumentacja wycieczek,
zdjęcia, zaświadczenia
7.Udział w akcji organizowanej w przedszkolu pt. ”Pomóżmy zwierzętom”
Zachęcanie dzieci do przynoszenia darów dla bezdomnych zwierząt przebywających w rzeszowskim schronisku
1.10.2010
Potwierdzenie nauczycielki – koordynatora akcji

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt4e)
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Organizowanie spotkań dla rodziców
Pomoc i doradztwo w sprawach dzieci ,których rodzice chcą korzystać z poradni
Przygotowanie informacji dla rodziców i nauczycieli o ofercie PPP
W razie potrzeby

X,XI 2010
poświadczenie
Wyznaczenie terminu spotkań z rodzicami

strona internetowa przedszkola
2. Współpraca z Osiedlowym Domem Kultury na Drabiniance
Nawiązanie współpracy z Osiedlowym Domem Kultury.
Udział w imprezach ,konkursach i innych akcjach
2010

okres stażu
– potwierdzenia
3. Współpraca ze sklepem „Jedynka”

Udział w konkursach i innych akcjach organizowanych przez sklep,
Wycieczka do sklepu

2012/2013

– potwierdzenia
– scenariusze wycieczek
4.Współpraca z osiedlową biblioteką Nowe Miasto
Wycieczka do biblioteki
Udział w lekcji bibliotecznej

II semestr 2012

potwierdzenie
5.Nawiązanie współpracy z PTTK
Zorganizowanie wycieczki turystycznej w dniu wolnym od zajęć

I semestr 2011

potwierdzenie
6.Współorganizowanie spotkań z pracownikami Filharmonii Rzeszowskiej w przedszkolu
Udział w warsztatach muzycznych

2012/2013
Harmonogram spotkań z muzykami
7.Kontynuacja współpracy z zarządem Związku Komunalnego „Wisłok” w Rzeszowie
Udział w programie jednodniowych ekologicznych warsztatów edukacyjnych pn. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”

Wiosna 2013

Certyfikat
8.Współpraca z Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
Lekcja muzealna z cyklu „Rzeszów moje miasto,mój dom”
W trzecim roku stażu
potwierdzenie
9.Współpraca z basenem przy ulicy Matuszczaka
Zorganizowanie lekcji pływania w ramach promocji zdrowia dla dzieci i rodziców

2010/2011

potwierdzenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt 5)
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego i rozwiązanie innego problemu z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju placówki
Opis i analiza problemu wychowawczego i przypadku edukacyjnego:
– identyfikacja zjawiska
– opisanie historii zjawiska
ustalenie znaczenia problemu
postawienie diagnozy
-szukanie rozwiązań

Okres stażu

Opis i analiza przypadków

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: