Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty

Barbara Baran

nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.

Przewidywany termin ukończenia stażu: 31. 05. 2010 r.

Opiekun stażu: mgr Wiesława Łoza

Posiadane kwalifikacje: mgr z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Cele szczegółowe:

 1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

 2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.

 3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.

 4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

 5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

 6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:

  1. wewnątrzszkolnych

  2. samokształcenia.

 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

( § 6 ust. 2 pkt 1 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi , wskazówki
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela wraz z zmianami z dnia 6 grudnia 2007 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.

Wrzesień 2009

Poznanie wymagań

dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zgromadzenie dokumentacji poprzez zapiski własne lub kopie przepisów

2.

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.

Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Współpraca z gronem pedagogicznym. Udział w zespole przedmiotowym nauczycieli klas 0-3.

Wrzesień 2009-

Maj 2010

Własne zapiski lub kserokopie dokumentów

3.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, omówienie planu rozwoju.

Wrzesień 2009

Omówienie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.

4.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Wrzesień 2009

Plan Rozwoju Zawodowego.

5. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji nauczyciela stażysty Złożenie wymaganych dokumentów u dyrektora szkoły Wrzesień 2009 Dokumenty składane przy rozpoczęciu stażu.
6.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego.

Wrzesień, Październik 2009

Notatki własne lub kserokopie.

7.

Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej i oddziału przedszkolnego:

Wrzesień 2009- Maj 2010 r.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

8.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.

Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.

Wrzesień 2009- Maj 2010

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

9.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowywanie scenariuszy zajęć i imprez organizowanych z klasą, gromadzenie materiałów pomocniczych, wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne, gromadzenie zaświadczeń i potwierdzeń.

Wrzesień 2009- Maj 2010

Teczka stażysty.

10.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Maj 2010

Sprawozdanie z realizacji stażu.

11.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

Maj 2010

Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

 1. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły

( § 6 ust. 2 pkt 2 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki.
1.

Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.

Analiza aktualnej podstawy programowej.

Wrzesień 2009

Notatki własne.

2.

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

Udział w radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.Ukończenie kursów.

Wrzesień 2009 – Maj 2010

Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

Bibliografia.

3. Zapoznanie się z formami przeprowadzania imprez wewnątrzszkolnych. Uczestniczenie i współorganizacja imprez szkolnych.

Organizacja konkursu plastycznego.

Wrzesień 2009-Maj 2010 Sprawozdania, zdjęcia.
4.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Publikacja w Internecie Planu Rozwoju, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.Wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne.

Wrzesień 2009- Maj 2010

Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.

5.

Organizacja warsztatu pracy.

Opracowywanie scenariuszy zajęć i imprez organizowanych z klasą, gromadzenie materiałów pomocniczych, wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne, systematyczna prezentacja prac uczniów, wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi także przy wykorzystaniu programów komputerowych. Prowadzenie kółka zainteresowań.

Wrzesień 2009-Maj 2010

Scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych, karty pracy, adresy przydatnych stron internetowych.

Dokumentacja szkolna.

 1. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

( § 6 ust. 2 pkt 3 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki.
1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z biblioteką szkolna, współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas. Wrzesień 2009-maj 2010 Potwierdzenie.
2.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.

Lektura pedagogiczna i psychologiczna.

Wrzesień 2009 – Maj 2010

Bibliografia.

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. Opieka nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych, zabaw szkolnych itp. Wrzesień 2009-Maj 2010 Potwierdzenie od Dyrektora i nauczycieli.
4. Współpraca z rodzicami. Organizacja spotkań z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę .

Organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców. Współpraca z rodzicami przy organizowaniu wycieczek i imprez.

Wrzesień 2009-Maj 2010 Notatki z zebrań, lista obecności, grafik zebrań
 1. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

( § 6 ust. 2 pkt 4 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1.

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Opracowanie tematów, zakresu i terminów.

Październik 2009

Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

2.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.

1 raz w miesiącu.

Wrzesień 2009 – Maj 2010

Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.

3.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

1 raz w miesiącu. Wrzesień 2009– Maj 2010

Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi.

4.

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

Wrzesień 2009- Maj 2010

Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

5.

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena.

Maj 2010

Teczka stażysty.

Opracowała: Barbara Baran 10.09.2009Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: