Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Małgorzata Kopcińska

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2013r.

Kwalifikacje:

            Kierunek: Pedagogika

            Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna

 

 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

 

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
  2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
  3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
  5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
  6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzprzedszkolnych oraz w ramach samokształcenia).
  7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

§ 6 ust. 2 pkt 1Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

TERMIN REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą  awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego. – notatki z analizy przepisów

IX 2012

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie w rozmowie zasad wzajemnej współpracy.Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. – kontrakt,- harmonogram spotkań

IX 2012

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia. – Plan Rozwoju Zawodowego

IX 2012

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:- Statutu przedszkola,

– Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej.

Udział w Radach Pedagogicznych.

– zapis w dokumentacji przebiegu stażu

cały okres stażu

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu. Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy.Uczestnictwo w kursie BHP. – świadectwo ukończenia kursu BHP

cały okres stażu

Działalność w zespole nauczycielskim dokonującym ewaluacji pracy przedszkola. Dokonanie ewaluacji pracy przedszkola w zespole nauczycielskim.Przedstawienie wyników ewaluacji na spotkaniu Rady Pedagogicznej. – arkusze ewaluacji,- pisemne przedstawienie wyników ewaluacji

cały okres stażu

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej.Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć.

Przygotowywanie scenariuszy zajęć.

– zapisy w dzienniku,- scenariusze zajęć

cały okres stażu

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu. Zapoznanie się z obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.Analiza programu Razem w przedszkolu. – zapis w dokumentacji stażu

IX 2012

Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. – zaświadczenia,- scenariusze zajęć,

– notatki,

– arkusze hospitacji,

– fotografie, etc

cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. – sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

V 2013

 

§ 6 ust. 2 pkt 2Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

TERMIN REALIZACJI

Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć.Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron. – scenariusze zajęć

cały okres stażu

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych w potrzebami własnymi oraz przedszkola. – zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów

cały okres stażu

Prowadzenie zajęć plastycznych w oddziałach: 3-4-latków i 5-6-latków. Przygotowywanie scenariuszy zajęć.Przygotowywanie wystaw prac tworzonych przez dzieci. – scenariusze zajęć,- fotografie prac wykonanych przez dzieci

cały okres stażu

Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. – spis przestudiowanej literatury

cały okres stażu

Udział i pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek. Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek.Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach. – fotografie,- potwierdzenia,

– podziękowania

cały okres stażu

Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. Przygotowywanie dekoracji w różnych częściach przedszkola – fotografie

cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Tworzenie i opracowywanie dokumentacji. – scenariusze zajęć,- karty pracy dla dzieci,

– ogłoszenia,

– dokumentacja związana ze stażem

cały okres stażu

Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia. Uczestnictwo w Radach Szkoleniowych. – protokoły Rad Pedagogicznych

cały okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielkami. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie. – plan dostępny w dokumentacji przedszkola

X 2012

 

§ 6 ust. 2 pkt 3Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

TERMIN REALIZACJI

Gromadzenie informacji o dziecku. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.Karty informacyjne dotyczące wychowanków.

Rozmowy informacyjne z rodzicami.

– dokumentacja wewnętrzna grupy,- notatki

cały okres stażu

Współpraca z rodzicami. Pozyskanie rodziców na rzecz grupy i przedszkola. – fotografie,- notatki w sprawozdaniu

cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych. Obserwacja dzieci.Udział w warsztatach dotyczących problemów rozwojowych dziecka. – karta obserwacji,- zaświadczenia o ukończonych kursach

X 2012, V 2013

cały okres stażu

 

§ 6 ust. 2 pkt 4Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

TERMIN REALIZACJI

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwowanie zajęć i omawianie ich. – scenariusze zajęć,- karty obserwacji

cały okres stażu

Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron działalności. Uwzględnianie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. – teczka stażysty

cały okres stażu

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autoanaliza i samoocena. – sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,- wnioski do dalszej pracy

V 2013

Opracowała: Małgorzata KopcińskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: