Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty,
ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko mgr Karolina Ostrowicka- Dądelska
Posiadane kwalifikacje studia licencjackie dzienne – Pedagogika wczesnoszkolna
studia magisterskie uzupełniające dzienne – Pedagogika wczesnoszkolna
Miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu 31.05.2015r

  •   Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z dnia 01. grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami,
Karta Nauczyciela-
Ustawa z dnia 26. stycznia 1982r oraz inne dostępne materiały, śledzenie stron internetowych
Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

2.Współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3. Współpraca z dyrektoremProwadzenie zajęć w obecności dyrektora.
Konsultacje, porady indywidualne wg potrzeb n-la.

4. Współpraca z gronem pedagogicznym

Współudział w projektach, w których przedszkole bierze udział.

Współorganizowanie przeglądów i konkursów.

Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli.

5.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć)

Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji

Przygotowywanie miesięcznych planów pracy

6. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności

Warsztaty, szkolenia i kursy doskonalące, konferencje metodyczne.
Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej

7. Publikacja własnych prac
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Dzielenie się scenariuszami na stronach dla nauczycieli przedszkola.

  •  Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2).

1. Poznanie sytuacji wychowanków
-obserwacja dzieci
– rozmowy z dziećmi
– zebrania z rodzicami
– rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb

2. Uwzględnianie i praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Obserwacja dzieci, stała kontrola postępów i trudności.

Praca usprawniająco- korekcyjna z dzieckiem leworęcznym w wieku przedszkolnym ( program pani M. Kubiak)

Kierowanie dzieci wymagających opinii specjalistycznych badań i testów do poradni (dz. z trudnościami i dz. zdolne)

Pedagogizacja rodziców.

Dobieranie różnorodnych metod nauczania z uwzględnieniem indywidualnych preferencji
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizyjących metod nauczania tj zabawy integracyjne metoda tworzenia i definiowania pojęć- „fabryka pomysłów”, „Fabuła z kubka”- opowiadanie twórcze, wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata.

3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Praca z dzieckiem zdolnym.

Prowadzenie dokumentacji ułatwiającej własną pracę i orientację w postępach dzieci

„Eksperymentarium Małego Smerfa”- cykliczne spotkania (raz w tygodniu do wyczerpania pomysłów na eksperymenty)

„Fabryka małych talentów”- cykl zajęć praktyczno technicznych.

„Biedronkowy projekt” – metoda projektów

4. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci
Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych m.in.:
– jasełka
– dzień babci i dziadka
– dzień matki i ojca
– dzień dziecka
– wewnątrz przedszkolny Przegląd Kolęd
– przedszkolny dzień życzliwości
Tworzenie dekoracji do uroczystości.
Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek.

5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
Współpraca z logopedą przedszkolnym

6. Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola

Nawiązanie współpracy z muzeum, kinami i teatrem.

Nawiązanie współpracy z policją, zorganizowanie spotkania nt ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Kontrola pojazdów przed wyjazdami dzieci na wycieczki autokarowe

Udział w pokazach organizowanych przez strażaków

Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych

7. Współpraca z rodzicami

Spotkania z rodzicami- dyżur

Prowadzenie kącika dla rodziców

Zebrania z rodzicami

Zajęcia otwarte dla rodziców

Wspólne imprezy i akcje na rzecz dzieci

Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Zachęcanie rodziców do prezentowania swoich zainteresowań i zawodów.

Organizowanie konkursów dla dzieci i rodziców np. „Poradnik dobrego zachowania” w roku 2012

8. Promowanie placówki i praca na rzecz środowiska lokalnego
Zespół ds. promocji przedszkola

Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne.

Organizacja między przedszkolnych konkursów

Udział w akcjach np. sprzątanie świata, „Rzuć groszaka dla zwierzaka”

Współuczestniczenie w inicjatywach podejmowanych przez lokalną społeczność ( spektakle teatralne, koncerty muzyczne itp.)

Zorganizowanie i koordynowanie akcji „Książka dla szpitala”.

Opracowywanie planu wycieczek tematycznych

  • Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3).

1. Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń
2. Opracowanie dokumentacji rozwoju zawodowego

Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego.

Pisanie sprawozdań z realizacji stażu.

Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.

3. Wykorzystanie internetu do zdobywania wiedzy i dzielenia się swoją z innymi nauczycielami

Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, stron przeznaczonych dla nauczycieli.
Nawiązywanie współpracy z organizatorami konkursów, zbiórek, akcji charytatywnych.
Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych
Uzyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych z Internetu: artykuły, wzory kart – dyplomów itp.

Umieszczenie scenariuszy zajęć na stronie internetowych portali dla nauczycieli

4. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (Telewizor, radio, DVD)
Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

• Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4)

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Udział w :
– konferencjach
– warsztatach
– szkoleniach
2. Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej

Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie

3. Pedagogizacja rodziców
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem

Umieszczenie w kąciku dla rodziców ciekawostek i artykułów

4. Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu
5. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi
Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych.
Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  •  Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)

1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty

Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.

  •   Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r.
  • Ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
-statutu przedszkola
-obowiązujących regulaminów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
-przepisów BHP
– Programu wychowawczego
i innych dokumentów
Zespół ds. opracowania rocznego Planu Pracy Przedszkola 2012/2013
Zespół ds. ewaluacji 2012/2013

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: