Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

 

 

Imię i nazwisko: Elżbieta Kobylarczyk

Posiadane wykształcenie: wyższe z wykształceniem pedagogicznym

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Justyna Michta

Miejsce odbywania stażu: Gminne Przedszkole w Cegłowie

Data rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2011

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2012

 

Podstawa prawna:

   1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6

 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4

 

Plan rozwoju zawodowego – cele:

  1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  2. Cele szczegółowe:

a)     Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

b)    Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.

c)     Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.

d)    Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna Stażu i omawianie ich.

e)     Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

f)      Pogłębianie współpracy z rodzicami.

 

 1.     Znajomość zasad, zadań i organizacji  funkcjonowania przedszkola.

Lp. Zadania Forma realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:-  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 01. 12. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,- Karta Nauczyciela. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, opiekun stażu wrzesień 2011 r. notatki własne, kserokopie dokumentów
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu dotycząca przebiegu stażu.Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.Ustalenie tematyki oraz terminu zajęć obserwowanych.Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz przez stażystę. opiekun stażu wrzesień 2011 r. notatki własne, pisemny kontrakt, harmonogram zajęć
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola. Dyrektor Przedszkola do 20. 09. 2011 r. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się z dokumentacją przedszkola, w skład której wchodzą m.in:- Statut Przedszkola,- Program Wychowania Przedszkolnego,- Księga Protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

– Procedury obowiązujące w placówce.

 

Poznanie podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty: rozporządzeń MEN, nowelizacji ustaw, Karty Nauczyciela.

 

Poznanie instytucji współpracujących z przedszkolem, wspomagających placówkę w spełnianiu funkcji wychowawczo – dydaktycznych.

Dyrektor Przedszkola, opiekun stażu wrzesień – paździer-nik 2011 r. 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

wrzesień 2011 r.

 

notatki własne, potwierdzenie opiekuna stażu 

 

 

 

notatki własne

 

 

 

notatki własne

5. Zapoznanie się z zasadmi prowadzenia dokumentacji obowiązującymi w placówce. Analiza dokumentacji  i prawidłowe jej prowadzenie (np. dziennika zajęć, indywidualnych programów nauczania, arkuszy obserwacji, miesięcznych planów pracy, organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej).Rozmowy z opiekunem stażu.  opiekun stażu cały okres stażu notatki własne, prawidłowo prowadzona dokumentacja
6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w szkoleniu BHP.Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy. Prowadzący szkolenie. w wyzna-czonym terminie notatki własne, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, potwierdzeń, zaświadczeń. cały okres stażu teczka stażysty
8. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju. maj 2012 pisemne sprawozdanie
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji. maj 2012 pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.

 

1. Zapoznanie się z programami: wychowawczym i profilaktycznym obowiązującymi w przedszkolu. Analiza dokumentów. wrzesień 2011 r. notatki własne
2. Poszerzenie wiedzy i nabywanie umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia oraz szkoleniach zewnętrznych.Samokształcenie. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,uczestniczenie w różnych formach    doskonalenia zawodowego.Zbieranie informacji pomocnych w dalszej pracy.Rozmowy ze starszymi pedagogami.

Lektura książek  oraz artykułów z zakresu pedagogiki i psychologii.

Dyrektor Przedszkola, opiekun stażu, osoby prowadzące szkolenia wrzesień 2011 – maj 2012 notatki własne, potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i innych formach doskonalenia nauczycieli;zaświadczenia o ukończonych kursach, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
3. Wykorzystanie techniki multimedialnej jako narzędzia doskonalącego pracę. Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie.Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej. wrzesień 2011 – maj 2012 publikacja planu na stronie internetowej, elektroniczny zapis planu
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji. opiekun stażu wrzesień 2011 – maj 2012 scenariusze zajęć, plany wynikowe, arkusze obserwacji, diagnozy edukacyjne, plany działań wspierających pomoc psychologiczno – pedagogiczną
5. Orgaznizowanie konkursów i wycieczek. Opracowanie regulaminu konkursów i przygotowanie uczestników.Planowanie wyjazdów i realizowanie założeń programowych wycieczek. Dyrektor Przedszkola wrzesień 2011 – maj 2012 sprawozdania z konkursów i wycieczek, dyplomy pamiątkowe, zdjęcia

3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem wychowanków.

 

1. Poznanie środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej.Doskonalenie pracy z wychowankami. Analiza dostępnej dokumentacji.Obserwacja dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola, wykorzystanie informacji: opinii, ocen –  w celu polepszenia efektywności pracy.  

psycholog, pedagog, logopeda

wrzesień 2011 – maj 2012 arkusze obserwacji, notatki własnenotatki z przeprowadzonych rozmów ze specjalistami
2. Pogłębianie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności w zakresie problemów środowiska dzieci. Rozmowy ze starszymi doświadczeniem nauczycielami oraz z opiekunem stażu.Udział w kursach i szkoleniach.Lektura książek i artykułów z zakresu pedagogiki i socjologii. opiekun stażu, inni nauczyciele cały okres stażu notatki własne, zaświadczenia z udziału w kursach doskonalących, prezentacja wybranej literatury
3. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych Regularny udział w spotkaniach z rodzicami, rozmowy indywidualne.Sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć, podczas imprez okolicznościowych, wycieczek itp. cały okres stażu notatki własne, potwierdzenie w postaci wpisów do dziennika lub listy obecności

 

 

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

 

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacje zajęć według wcześniej opracowanego harmonogramu, analiza zajęć, zapisanie wyników. opiekun stażu zgodnie z harmono-gramem notatki własne, arkusze obserwacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola. Opracowanie scenariuszy zajęć, omówienie ich z osobami obserwującymi. opiekun stażu, Dyrektor Przedszkola. zgodnie z harmono-gramem konspekty zajęć, notatki
3. Doskonalenie metod i narzędzi pracy. Obserwacja zajęć otwartych. Doradaca metodyczny w wyzna-czonym terminie potwierdzenie udziału
4. Ocena własna: analiza mocnych i słabych stron oraz nabytych umiejętności podczas prowadzonych i obserwowanych zajęć. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych badań i analiz. cały okres stażu notatki własne
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy w celu podniesienia jej efektywności.Udział w kursach i szkoleniach. opiekun stażu maj 2012r. teczka stażysty

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: