Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Magdalena Pałka

nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu
nauczyciela kontraktowego

Okres stażu: 9 miesięcy (01.09.2010 r. – 31.05.2011 r.)
Opiekun stażu: ……………….

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie
7. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

PLAN REALIZACJI ZADAŃ
§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Planowane zadania
w okresie stażu wynikające z rozporządzenia, potrzeb
i specyfiki przedszkola Sposoby realizacji planowanych zadań Termin Dokumentacja
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego
• Karta Nauczyciela – ustawa
z dnia 26.01.1982
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991
• Rozporządzenie MEN
z dnia 23 grudnia 2008
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
• Rozporządzenie MENiS
z dnia 01.12.2004
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 260, poz.2593 z 8 grudnia) IX/ X 2010 Notatki
z analizy przepisów prawa oświatowego

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu IX 2010 Zawarty kontrakt
z opiekunem stażu, plan współpracy
z opiekunem stażu, harmonogram hospitacji
3. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów
(zaświadczeń, świadectw,
scenariuszy zajęć itp.) Na bieżąco Gromadzenie materiałów do teczki
5. Poznawanie organizacji,
zadań i zasad funkcjonowania przedszkola Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji placówki, zadań
i zasadach funkcjonowania przedszkola. Analiza Statutu, Programu wychowania i profilaktyki, Koncepcji pracy przedszkola, planów rocznych Cały okres stażu Gromadzenie materiałów, notatki własne
6. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązujących
w przedszkolu Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji
w grupie. Rejestrowanie dziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej w dzienniku zajęć, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w przedszkolu. Prowadzenie zeszytu obserwacji. Na bieżąco Zapisy
w dzienniku
i zeszycie obserwacji
7. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi bezpieczne
i higieniczne warunki nauki
i pracy Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Poznanie przepisów BHP, zasad
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, regulaminu przedszkola. Cały okres stażu Notatki
z analizy przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zaświadczenia
o ukończonych szkoleniach§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Lp. Planowane zadania
w okresie stażu wynikające z rozporządzenia, potrzeb
i specyfiki przedszkola Sposoby realizacji planowanych zadań Termin Dokumentacji
1. Obserwacja i analiza możliwości dzieci Konsultacje
z nauczycielem współpracującym Na bieżąco Notatki własne
2. Doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego Studiowanie czasopism, literatury dziecięcej, pedagogicznej
i psychologicznej. Gromadzenie materiałów metodycznych. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola Na bieżąco Zaświadczenia, dyplomy, notatki własne
3. Udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego Zapoznanie się z nowymi metodami i formami pracy
z dzieckiem oraz wykorzystaniu ich w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej Cały okres stażu Zaświadczenia, dyplomy, notatki własne
4. Wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności stosowania techniki komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej Korzystanie z programów komputerowych i Internetu
oraz z encyklopedii
multimedialnych. Opracowanie
i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą technik komputerowych Cały okres stażu Wyniki pracy

5. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
i edukacyjnych Prowadzenie systematycznej pracy wychowawczo – dydaktycznej
z dzieckiem wymagającym działań korekcyjnych oraz z dzieckiem zdolnym
Na bieżąco
Notatki własne
6. Podejmowanie dodatkowych działań w przedszkolu Projektowanie i wykonanie dekoracji przedszkola zgodnie
z porami roku oraz stosownie do przedszkolnych uroczystości Cały okres stażu Wyniki pracy

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz
umiejętność współpracy ze środowiskiem
Lp. Planowane zadania
w okresie stażu wynikające z rozporządzenia, potrzeb
i specyfiki przedszkola Sposoby realizacji planowanych zadań Termin Dokumentacji
1. Poznawanie środowiska wychowanków, ich problemów, współpraca ze środowiskiem Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji
o środowisku wychowanków
z uwzględnieniem ustawy
o ochronie danych osobowych. Indywidualny kontakt
z opiekunami dziecka. Obserwacja wytworów pracy dziecka Na bieżąco Wytwory pracy dziecka, zeszyt obserwacji
2. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami
w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
i środowiska rodzinnego Organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji i wspólnych oddziaływań. Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci. Indywidualne rozmowy
z rodzicami. Przekazywanie informacji dotyczących osiągnięć oraz ewentualnych problemów dziecka
Na bieżąco Notatki własne
3. Pogłębienie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Lektura pedagogiczna
i psychologiczna Na bieżąco Notatki własne

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp. Planowane zadania
w okresie stażu wynikające z rozporządzenia, potrzeb
i specyfiki przedszkola Sposoby realizacji planowanych zadań Termin Dokumentacji
1. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu, konspekty zajęć
2. Omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć Omawianie poszczególnych zajęć Na bieżąco
Konspekty zajęć, wnioski, notatki własne

3. Prowadzenie zajęć z dziećmi
w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych w grupie
z zakresu różnych dziedzin aktywności dziecięcej. Opracowanie konspektu zajęć. Odpowiedni dobór metod, form
i środków dydaktycznych. Analiza słabszych i mocniejszych stron przeprowadzonych zajęć Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu, dyrektora, konspekty zajęćByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: