Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZCYCIELA STAŻYSTY

Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela

w Przedszkolu nr 34  w Krakowie

 1. Imię i nazwisko: Marta Gajos
 2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
 3. Data zakończenia stażu: 31.05.2011
 4. Opiekun stażu: mgr Małgorzata Bednarz

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593)

oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

 1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
 2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
 3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki.
 4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
 5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:

–        wewnątrz przedszkola,

–        poza przedszkolem

–        samokształcenia

–        samodoskonalenia.

 1. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.
 2. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
 3. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
 4. Pogłębienie kontaktów z rodzicami.
 1. I. PRAWIDŁOWO ORGANIZUJE SWÓJ CZAS PRACY W PRZEDSZKOLU I UMIEJĘTNIE NAWIĄZUJE KONTAKTY Z OTOCZENIEM
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
 1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego:

-Karta Nauczyciela – ustawa
z dnia 26.01.1982

-Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991

-Rozporządzenie MEN
z dnia 23 grudnia 2008
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

-Rozporządzenie MENiS
z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 260, poz.2593 z 8 grudnia)

Wrzesień/ Październik 2010 Notatki z analizy przepisów prawa oświatowego

Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego

Dyrektor przedszkola

Opiekun stażu

 1. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
–  Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.

–  Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2010 Sformułowanie planu rozwoju zawodowego

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Opiekun stażu
 1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematu zajęć. Październik 2010 Scenariusze zajęć hospitowanych oraz protokoły z zajęć obserwowanych Opiekun stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Wrzesień 2010- maj 2011 Okres stażu Opiekun stażu
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2011 Sprawozdanie z realizacji stażu Opiekun stażu
 1. II. ZNA ORGANIZACJĘ, ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji placówki, zadań
i zasadach funkcjonowania przedszkola. Analiza statutu, planów:  rocznego oraz wychowawczego i profilaktycznego.

Zapoznanie się z dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi (dzienniki, rozkłady zajęć, itp.)

–    Analiza dokumentacji

–    Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.

Listopad 2010 Wpisy w dzienniku Opiekun stażu
2. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciw pożarowymi oraz udzielania pierwszej pomocy Udział w szkoleniu. Wg ustalonego harmonogramu Oświadczenie o znajomości przepisów, notatki Opiekun stażu
3. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. –    Wykonywanie dekoracji.

–    Realizacja zadań wg kalendarza imprez w przedszkolu.

Okres stażu Wyniki pracy, pomoce dydaktyczne Dyrektor

Opiekun stażu

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy –    Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.

–    Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

–    Wykorzystanie technologii komputerowej do: zapisu planów pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz scenariuszy zajęć w formie elektronicznej.

Okres stażu Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym Dyrektor

Opiekun stażu

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. –    Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć (karty pracy, ilustracje, zdjęcia, napisy, emblematy);

–    Opracowywanie własnych opowiadań, zagadek, wierszy.

Okres stażu Teczka stażysty Opiekun stażu
 1. III. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZOWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Okres stażu

Wg wcześniej ustalonych terminów

Wnioski z obserwacji i hospitacji zajęć

Notatki

Scenariusze

Dyrektor

Opiekun stażu

Nauczyciel

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. –    Opracowanie scenariusza zajęć.

–    Konsultacja.

–    Analiza.

Wg wcześniej ustalonych terminów Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość Dyrektor

Opiekun stażu

3. Podnoszenie własnych kwalifikacji. –    Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym:
 • wewnątrz przedszkola,
 • poza przedszkolem,
 • samokształceniu.

–    Aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez CKN.

–    Udział w radach pedagogicznych.

Okres stażu Zaświadczenia ukończenia kursu

Lista obecności na radach pedagogicznych

Certyfikaty

Opiekun stażu
 1. Zapoznanie z literaturą  pedagogiczno- psychologiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł.
–    Czytanie czasopism pedagogicznych- „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola” oraz psychologicznych – „Charaktery”

–    Studiowanie literatury o charakterze pedagogiczno- psychologicznym.

–    Studiowanie portali edukacyjnych

Okres stażu Notatki Opiekun stażu
 1. IV. POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA ORAZ UMIE POSZUKIWAĆ ŹRÓDEŁ INFORMACJI O DZIECKU

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZOWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Zapoznanie
z programem wychowawczym przedszkola.
–    Przeglądanie programów.

–    Przeglądanie planów opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczych.

Okres stażu Notatki Opiekun stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. –    Spotkania z rodzicami.

–    Rozmowy indywidualne.

–    Wywiady, ankiety.

Okres stażu Kwestionariusze, notatki Opiekun stażu
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2011 Sprawozdanie z okresu stażu Opiekun stażu
5. Diagnozowanie wychowanków pod kątem zachowań, problemów wychowawczych. –    Prowadzenie zeszytu obserwacji i diagnozy. Okres stażu Zeszyt obserwacji i diagnozy Opiekun stażu
6. Współpraca ze środowiskiem –    Według ustalonego planu – wycieczki, spacery, spotkania ze specjalistami, poznawanie ciekawych zawodów Okres stażu Sprawozdania, notatki
7. Nawiązanie współpracy z rodzicami. -Zainteresowanie rodziców uroczystościami w przedszkolu (np. Andrzejki, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka)

– Organizowanie zebrań rodziców.

Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.

Okres stażu Notatki, zdjęcia Opiekun stażuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: