Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego

Termin rozpoczęcia stażu : 03.09.07
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu : 31.05.10

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

& 8 ust. 2 pkt 1

„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli – Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli

– Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawy o Systemie Oświaty

IX 2007r. Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola.

– Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach

okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.
Rozwijanie zainteresowań dzieci – Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowa­nych konkursach plastycznych przedszkolnych i innych okres stażu Zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie dyplomy lub zapisy z protokołów
Opieka nad praktykantami,

studentami wyższych uczelni.

– Prezentacja zajęć

– Pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć– Dzielenie się wiedzą

w miarę potrzeb Poświadczenie uczelni. Potwierdzenie obecności w zajęciach.
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie matematyki – Opracowanie narzędzi badawczych

– Diagnozowanie dzieci

– Ewaluacja

IX 2007

IX, I, VI każdego roku

Przykładowe narzędzia badawcze

Sprawozdanie

Analiza – raport

& 8 ust. 2 pkt 2

„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Stosowanie technologii komputerowej – Opracowywanie dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi

– Redagowanie gazetki przedszkolnej dla rodziców.

okres stażu

1 w miesiącu

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową, scenariusze, ankiety.

Przykładowe wydania gazetki

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej – Pozyskiwanie z internetu informacji potrzebnych nauczycielowi okres stażu Wykaz stron najczęściej wykorzystywanych stron internetowych
Współtworzenie strony internetowej przedszkola – Założenie strony

– Aktualizowanie strony

Okres stażu Publikacje artykułów, zdjęć, na stronie internetowej przedszkola
& 8 ust. 2 pkt 3

„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Pełnienie funkcji opiekuna stażu – Pomoc w opracowaniu planu rozwoju,

– Obserwowanie i prezentacja zajęć

– Sprawozdanie z realizacji stażu

IX 2007

1 raz w miesiącu

V 2010

Scenariusze zajęć.

Sprawozdanie

Dzielenie się wiedzą – Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w ramach WDN

– Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

Okres stażu

III 2008

Referat

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. A

„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” – Wdrożenie programu,

– Realizacja zadań wynikających z programu

– Ewaluacja

2008/2009 Karty ewaluacyjne

Sprawozdanie

Opracowanie programu „W świecie plastyki i sztuki”. – Opracowanie programu,

– Wdrożenie

– Realizacja zaplanowanych działań

– Ewaluacja programu

listopad 2007

realizacja programu okres stażu od listopada 2007

Opracowany program.

Sprawozdanie

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. C

„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Organizowanie gminnych konkursów plastycznych okres stażu protokoły.
Współorganizowanie imprez okolicznościowych według kalendarza imprez : Jasełka, Dzień Rodzica, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka. – Opracowanie scenariusza imprezy

– Przygotowanie dzieci

– Pozyskanie rodziców do pomocy w organizacji

Każdego roku wg harmonogramu

imprez

Kronika przedszkolna
Podejmowanie działań mających na celu promocję przedszkola – Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych dla społeczności lokalnej

– Redagowanie gazetki dla rodziców,

– Publikowanie informacji o placówce na stronie internetowej przedszkola

Okres stażu Kronika, zdjęcia

Przykładowe gazetki

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. E

„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Współpraca z policją – Pogadanki z policjantami

– Wizyta w komisariacie

2009/ 20010 Plan współpracy z policją
Współpraca z higienistką i Ośrodkiem Zdrowia – Cykliczne spotkania z higienistką lub lekarzem

– Wizyta w przychodni

2008/2009 Plan współpracy
Współpraca z Gminną biblioteką – Cykliczne spotkania w bibliotece Okres stażu -raz w miesiącu Plan współpracy z biblioteką
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Zblewie – Współorganizowanie konkursów,

– Wizyty w szkole

Okres stażu Plan współpracy
Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom’ -Wdrażanie członków różnych instytucji do czytania dzieciom,

– Propagowanie czytania poprzez codzienne czytanie dzieciom

– Zdjęcia
& 8 ust. 2 pkt 5

„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Opis dwóch wybranych przypadków – Opis i krótka charakterystyka problemu Okres stażu Opis i analiza przypadku

Joanna Martin
Gminne przedszkole
Nauczyciel mianowany w ZblewieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: