Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Mgr Wioletta Głowacka– nauczyciel mianowany

Wykształcenie: wyższe, studia magisterskie

Kierunek: pedagogika

Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Staż pracy: 17 lat na stanowisku nauczyciela przedszkola

Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2006r

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2009r

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu)

Chełmsko Śląskie 2006-09-01Cele odbywania stażu:

· Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowa­nego

· Doskonalenie umiejętności i poszerzanie zasobów wiadomości niezbędnych w realizacji zadań edukacyj­nych, wychowawczych i opiekuńczych

· Aktywny udział w życiu przedszkola i społeczności lokalnej

Zgodnie z Artykułem 7.1.1. Ustawy z 18 lutego 2002 r. o zmianie Ustawy Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ubiegając się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie stażu rozpoczynającego się 1 września 2006 r. planuję podjąć następujące działania:

Zagadnienia organizacyjne

Zadania

Formy realizacji

Termin

Uwagi

1. Poznanie procedury

awansu zawodowego

nauczycieli.

Analiza przepisów dotyczących awansu

zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 01.12.2004 r.,

broszury „Awans zawodowy nauczycieli”,

strony internetowe,„Głos Nauczycielski”).

Opracowanie planu rozwoju

zawodowego.

VIII/IX 2006 r.

VIII 2006 r

Wniosek o rozpoczęcie

stażu.

2. Dokumentowanie

realizacji planu

rozwoju zawodowego.

Gromadzenie materiałów i dokumentów.

Cały okres

stażu.

Potwierdzenia,

zaświadczenia,

opracowane materiały.

3. Przygotowanie

projektu sprawozdania.

Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

V 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji

planu rozwoju

zawodowego.

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA

ZADANIA

TERMIN

SPOSÓB

DOKUMEN­TACJI

UWAGI

I

WARSZTAT PRACY

1. Wykonam pomoce dydaktyczne do zajęć (obszar edukacji zgodnie z

założeniami planu rozwoju przed­szkola).

2. Zgromadzę materiały pomocnicze (karty pracy, teksty, kasety, płyty, zdjęcia).

3. Będę systematycznie studiować nowości wydawnicze dotyczących

stosowania oraz wprowadzania róż­nych działań plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Będę śledzić aktualności na por­talach internetowych.

5. Poznam i zgromadzę literaturę dotyczącą zastosowania różnych technik plastycznych w pracy

z dziećmi przedszkolnymi.

6. Wprowadzę do realizacji program edukacyjny „Mały artysta”

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

spis, zdjęcia

teczka z materiałami, spis

kaset, zdjęć i płyt;

spis, notatki;

spis ciekawych stron

internetowych;

teczka z ciekawymi

artykułami, spis, notatki;

spis, zdjęcia przykłado­wych pomocy;

II

METODY PRACY

1. Poznam różnorodne metody ak­tywne i zastosuję je w scenariu­szach zajęć.

2. Poznam różne formy ewaluacji

okres stażu

3. Aktywnie i twórczo będę uczest­niczyć w posiedzeniach rady peda­gogicznej, promować nowe rozwią­zania, prowadzić szkolenia na wy­brane tematy.

4.Będę prowadzić zajęcia otwarte dla nauczycieli zainteresowanych wybranymi metodami pracy

okres stażu

okres stażu

okres stażu

zgodnie z ustalonymi terminami

notatki, literatura, kopie

artykułów;

notatki, literatura,

zgromadzone materiały;

zapisy w księdze proto­kołów

scenariusze zajęć

III

ZADANIA

WYKRACZAJĄCE POZA

MOJE OBOWIĄZKI

1. Poprowadzę Grupę plastyczną dla dzieci

2. Wygospodaruję w szatni miejsce na zorganizowanie wystaw plastycz­nych dzieci

3. Będę wspólnie z dziećmi uaktual­niać przedszkolną gazetkę pla­styczną „Zobacz co po­trafię nama­lować”.

okres stażu

rok szkolny

2006/2007

i 2007/2008

okres stażu

teczki pracy z dziećmi;

potwierdzenie dyrektora,

numery gazetki;

fotografie,

4. Będę współorganizatorem kon­kursu plastycznego pomiędzy przed­szkolami z naszej gminy „Zabawy w czarodziejskim świecie kolorów” (znajomość kolorów podsta­wowych i pochodnych)

5. Będę rozbudzać u dzieci a także u rodziców chęć działań plastycznych poprzez dostarczanie literatury fa­chowej

6. Będę aktywnie wspierać dzieci w konkursach plastycznych i innych imprezach organizowanych w na­szym miejscowości oraz na łamach gazet.

7.Będę współredagować przed­szkolną stronę internetową i opublikuję własny planu rozwoju oraz inne dokumenty związane z odbywanym stażem

8. Zorganizuje wystawę plastyczną w Domu Kultury przedstawiającą prace dzieci z przedszkola różnymi technikami plastycznymi.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

potwierdzenie dyrektora;

plany miesięczne, zapisy

w dzienniku zajęć, zdję­cia

potwierdzenie dyrektora;

pisemne sprawozdanie;

teksty, kopie, wydruki przygotowanych mate­riałów;

potwierdzenie dyrektora Domu Kultury, zdjęcia, strona internetowa;

IV

DOSKONALENIE

WŁASNE

1. Poszerzę wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w we­wnątrzprzedszkolnym doskonale­niu nauczycieli

2.. Wezmę aktywny udział w szko­leniowych Radach Pedagogicznych.

3.. Ukończę różne formy doskonale­nia nauczycieli adekwatne do po­trzeb własnych i placówki.

4. Pogłębię wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez samodzielne

studiowanie literatury, poszukując nowości wydawniczych dotyczących wychowania, dydaktyki, aktywizują­cych metod pracy i ewaluacji.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

potwierdzenie dyrektora na podstawie dokumenta­cji;

potwierdzenie dyrektora;

zaświadczenia ukończe­nia, ocena ich przydatno­ści w pracy;

recenzje wybranych

pozycji, spis;

V

PROGRAMY

WZBOGACAJĄCE

PRACĘ PRZED­SZKOLA

1. Opracuję scenariusze zajęć doty­czące stosowania na zajęciach róż­nych technik plastycznych

2. Dokonam twórczej interpretacji programów realizowanych w pla­cówce

okres stażu

okres stażu

przykładowe scenariusze;

przykładowe scenariusze,

plany miesięczne

VI

TECHNOLOGIA

INFORMACYJNA

1. Będę korzystać z komputerowych

programów edukacyjnych.

2. Wykorzystam encyklopedię mul­timedialną do przygotowania cieka­wostek na zajęcia.

3. Wykorzystam zdobyte umiejętno­ści obsługi komputera w swojej pracy pedagogicznej przez :

· zapisy planów w formie

elektronicznej,

· korzystanie z programu

komputerowego przy redagowaniu i drukowaniu

gazetki grupy,

· opracowywanie i drukowanie

dokumentacji grupowej i przed­szkolnej oraz pomocy do pracy z dziećmi.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

spis programów

edukacyjnych;

spis encyklopedii

multimedialnych;

plany miesięczne

dokumentacja grupowa i

przedszkolna;

4. Będę zbierać informacje na temat przepisów prawnych i pomysłów metodycznych z edukacyjnych stron

internetowych.

5. Upowszechnię osiągnięcia własne i placówki przez publikację opraco­wań i materiałów na stronach inter­netowych.

okres stażu

okres stażu

spis stron, z których będę

korzystać;

strona internetowa z

zamieszczonymi mate­riałami

VII

DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I

DOŚWIADCZENIEM

1. Poprowadzę zajęcia otwarte dla

koleżanek w ramach we­wnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego.

2. Poprowadzę szkoleniowe Rady Pedagogiczne.

3. Upowszechnię w przedszkolu

ciekawe scenariusze zajęć, opraco­wania.

4.Poprowadzę zajęcia współuczest­niczące i diagnozujące dla rodziców

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

scenariusze, fotografie;

potwierdzenie dyrektora,

opracowane materiały,

scenariusze, potwierdze­nie dyrektora;

scenariusz, fotografie,

zeszyt współpracy z

rodzicami z podpisami;

5. Będę publikować na terenie przedszkola artykuły dla rodziców z cyklu „To warto wiedzieć”, oraz na gazetkę grupową (tematyka zgodna z

realizacją planu rozwoju przed­szkola).

6. Poprowadzę pedagogizację rodzi­ców wg harmonogramu współpracy z rodzicami na poszczególne lata.

7. Poprowadzę szkolenie dla na­uczycieli z innych placówek na

temat różnych technik plastycznych w przedszkolu jako skutecznej me­tody pracy z dziećmi.

okres stażu

okres stażu

styczeń 2008

kopie artykułów,

potwierdzenie dyrektora;

zeszyt współpracy z

rodzicami, zgromadzone

materiały do pedagogiza­cji, opracowane materiały dla rodziców

lista obecności nauczy­cieli biorących udział w

warsztatach

VIII

OPRACOWANIE I

WDROŻENIE

PROGRAMU

EDUKACYJNEGO

1. Opracuję program edukacyjny:

„Sztuka plastyczna w przedszkolu”.

· określenie celów programu,

· przedstawienie programu

Radzie Pedagogicznej w celu

jego zaopiniowania,

* realizacja założonych celów.

okres stażu

program, plany mie­sięczne,

potwierdzenie dyrektora i

sprawozdanie z realizacji,

IX

POSZERZENIE

ZAKRESU DZIAŁAŃ

PRZEDSZKOLA

1. Ukończę studia podyplomowe o kierunku zgodnym z potrzebami

placówki.

2. Wspólnie z koleżanką poprowa­dzę Turniej Piki Nożnej dla przed­szkolaków gminy Lubawka

2009 rok

czerwiec 2008,

2009r

dyplom ukończenia stu­diów;

fotografie, potwierdzenie

dyrektora;

X

PUBLIKACJE

1. Opracuję ciekawe scenariusze

zajęć, artykuły i będę się starała o ich publikacje w pismach pedago­gicznych (np. Wiadomości

przedszkolaka, Twórczy nauczyciel, Bliżej przedszkola) oraz na stronach internetowych.

okres stażu

kopie publikacji, strony

internetowe;

XI

WSPÓŁPRACA

1. Będę współpracować z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną:

* nawiązywanie kontaktu z

pracownikami poradni (pedagog, psycholog, logopeda) w celu podję­cia wczesnej interwencji,

* zorganizowanie spotkania

rodziców ze specjalistami (logo­pedą),

* konsultacje ze specjalistami

w celu niesienia pomocy dzieciom mającym problemy wychowawczo- dydaktyczne i inne.

2. Zorganizuję „Święto pieczonego ziemniaka” dla absolwentów przed­szkola (rok 2006/2007)

okres stażu

jesień 2007

zaświadczenia

fotografie, poświadczenie nauczyciela klasy I

3. Nawiążę współpracę z:

* policją – spotkania i poga­danki na temat: „Zasady bez­pieczeństwa”, „Ostrożność w kontaktach z obcymi”
* strażą pożarną – wizyta stra­żaków, spotkanie i poga­danki na temat: „ Ostrożnie z ogniem”.
* urzędem pocztowym – wi­zyta na poczcie, spotkanie z pracownikiem poczty,
* stomatologiem – udział w re­alizacji programu profi­laktycznego,
* Domem Kultury– wystawa prac dzieci, udział w wysta­wach
* biblioteką dla dzieci
* SP– udział w lekcjach, wspólne spotkania i imprezy.
* Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Chełmska- pro­gram artystyczny na obchody Jarmarku Tkaczy Chełmskich

okres stażu

zaświadczenia, fotogra­fie, scenariusze;

XII

PROMOCJA

PRZEDSZKOLA

1. Przygotuję dzieci do udziału

w konkursach organizowanych przez

organizacje, czasopisma dziecięce.

2. Dzieci pod moim kierunkiem

wezmą udział w programie arty­stycznym podczas Jarmarku Tkaczy Chełmskich

3. Zorganizuję imprezę integracyjną – teatrzyk w wykonaniu przedszko­laków dla dzieci z Chełmska Śl.

4. Dzieci pod moim kierunkiem we­zmą udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy-przedstawiając jasełka.

5. Udział dzieci w przeglądzie jaseł­kowym w Krzeszowie

6. Dzieci pod moim kierunkiem

wezmą udział w uroczystości szkolnej z okazji Dnia Nauczyciela oraz uroczystym apelu w I rocznicę nadania szkole imienia.

okres stażu

sierpień 2007 i

2008

luty 2007

styczeń 2007 i 2008

styczeń 2007 i 2008

październik 2006

dyplomy, wyróżnienia,

fotografie, scenariusze;

fotografie, dyplomy;

fotografie, potwierdzenie

dyrektora;

fotografie, potwierdzenie

dyrektora;

fotografie, potwierdzenie

organizatora

fotografie, potwierdzenie

dyrektora;

XIII

ORGANIZOWANIE

UROCZYSTOŚCI I

SPOTKAŃ Z RODZI­CAMI,

DZIADKAMI

1. Zorganizuję i przeprowadzę

uroczystości o charakterze rodzin­nym wg harmonogramu uroczystości

i spotkań opracowanych na kolejne lata.

okres stażu

fotografie, scenariusze,

kronika grupy;

Opracowała mgr Wioletta GłowackaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: