PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

Ewa Kowalczyk – Brożyna

Nauczyciel mianowany Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2009r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2012r.

 

Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr.206,poz.2593) i obowiązującą Kartę Nauczyciela (Dz. U. Nr.2118 z 2003r.,poz.1112) z późniejszymi zmianami.

 

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
 • Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
 • Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp.
 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
VIII/IX 2009 r. 

 

 

 

 

 

IX. 2009

Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

 

Plan rozwoju zawodowego.

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
 • Analiza dokumentacji: statutu, regulaminu, podstawy programowej i zestawów programów nauczania dla przedszkoli, planu pracy przedszkola, programu rozwojowego przedszkola.
IX. 2009 Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju zawodowego.
Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktyczneji opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 • Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie

z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.

 

 • Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.
Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela. 

Okres stażu

Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego. 

Spis lektur.

Opieka nad salą przedszkolną.
 • Wzbogacanie sali w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej.
Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora.
Organizowanie wycieczek.
 • Zorganizowanie wycieczki turystyczno – krajobrazowej na Ziemi Mazowieckiej.
Okres stażu. Program wycieczki, sprawozdanie.
Opracowanie i wdrożenie programu dydaktyczno – wychowawczego dla przedszkola.
 • Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
 • Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
IX. 2010  – VI. 2011 r. 

VIII. 2011 r.

Własny program dydaktyczno – wychowawczy zatwierdzony przez posiedzenie Rady Pedagogicznej i Radę Rodziców do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.
Kształtowanie postawy ekologicznej.
 • Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków.
Okres stażu. Sprawozdanie.
Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Zorganizowanie imprez takich jak Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp. przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków.
Okres stażu. Harmonogram imprez, potwierdzenia.
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja.
 • Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.
VI. 2010 r.VI. 2011 r. Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii komputerowejw opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.

 

 • Opracowanie dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 • Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 • Korzystanie z komputera w opracowywaniu scenariuszy zajęć, kart pracy i dokumentowania efektów własnej pracy.

 

 • Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

 • Publikacje w Internecie: plan rozwoju zawodowego, scenariusze imprez przedszkolnych.

 

 • Korzystanie z nośników optycznych (DVD,CD) w pracy z dziećmi.
Okres stażu. 

 

 

Okres stażu.

 

 

Okres stażu.

 

 

Okres stażu.

 

 

Okres stażu.

 

Okres stażu.

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej. 

Opis wykorzystania, materiały.

Przykładowe scenariusze zajęć, karty pracy.

 

Wykaz portali dyskusyjnych.

 

 

 

 

 

Potwierdzenia.

 

 

 

 

Scenariusze zajęć.

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,  w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Praca na rzecz  rady pedagogicznej.
 • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

 • Prowadzenie zajęć otwartych i rad szkoleniowych dla nauczycieli.

·  Prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach WDN.

 • Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów organizowanych przez ODN z innymi nauczycielami.
 •  Pomoc w opracowywaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli innych grup.
Okres stażu. 

 

Okres stażu.

 

 

Okres stażu.

 

Okres stażu.

 

 

 

Okres stażu.

 

Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora. 

Scenariusze zajęć, referaty.

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora.

 

 

Dokumenty potwierdzające udział w kursach i zajęciach warsztatowych.

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora.

Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego.
 • Opracowanie scenariuszy do zajęć.
Okres stażu. Scenariusze zajęć.
Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktykę studencką.
 • Opracowanie scenariuszy do zajęć.
Okres stażu. Scenariusze zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu: „Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię”.
 • Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

 

 • Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych.

 

 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

 

 • Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola – głośne czytanie dzieciom,

 

 

 • Opracowanie regulaminów konkursów: plastycznych, recytatorskich itp.
VIII. 2009 r. 

 

Okres stażu.

 

 

Okres stażu.

 

 

Okres stażu.

 

 

Okres stażu.

Własny program „Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię” dla dzieci 5, 6 letnich.Harmonogram spotkań.

 

Potwierdzenie dyrektora.

 

Potwierdzenie dyrektora.

 

 

Regulaminy i scenariusze konkursów.

Propagowanie akcji „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Wdrożenie programu antytytoniowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Opracowanie regulaminów konkursów: plastycznych, recytatorskich itp
Okres stażu. 

Okres stażu.

Potwierdzenia. 

Regulaminy, scenariusze konkursów.

§8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Powiatową Komendą Policji.
 • Zorganizowanie spotkań z policjantem z Posterunku Policji w Żurominie celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
Corocznie we wrześniu. Potwierdzenia, sprawozdania.
Współpraca z Nadleśnictwem Powiatowym w Żurominie.
 • Zorganizowanie spotkania z leśniczym na ścieżce dydaktycznej przy Nadleśnictwie.
Okres stażu. Potwierdzenia, zdjęcia ze spotkania.
Współpraca z wydawnictwem WSiP.
 • Udział w szkoleniach, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i bezpłatnych podręczników dla dzieci.
Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia.
Współpraca z Domem Kultury w Żurominie.
 • Prezentacja prac dzieci na konkursach i wystawach.
Okres stażu. Potwierdzenia.
Współpraca z Zespołem Szkół Nr 1 w Żurominie.
 • Zorganizowanie spotkań z uczniami szkoły, zwiedzanie pomieszczeń szkolnych.
Corocznie w czerwcu. Potwierdzenia.

§8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Udokumentowanie dwóch przypadków. Rozpoznanie i rozwiązania problemów wychowawczych i edukacyjnych. Okres stażu. Opis i analiza przypadków.

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: