Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Piros

Stanowisko: nauczyciel

Miejsce pracy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łukowie Przedszkole Miejskie Nr 6

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

WSTĘP
Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo- dydaktyczną w przedszkolu.
Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Uważam, że moja praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom i rodzicom.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.

      Plan rozwoju zawodowego  został sporządzony w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i obowiązującą Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:  1. Uzyskanie pozytywnych efektów      w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia      działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości      pracy szkoły.
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poznanie procedury awansu   zawodowego. – analiza przepisów prawa oświatowego;

-opracowanie planu rozwoju zawodowego;

– sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na n-la dyplomowanego

– przygotowanie sprawozda-nia z realizacji planu zawodowego

– plan rozwoju zawodowego;

– wniosek o rozpoczęcie stażu;

– sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

Sierpień 2015

Wrzesień 2015

 

 

 

Czerwiec 2018

2. Doskonalenie własnego warsztatu   pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. – udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia   zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; (kursy   doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);

– systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami   i artykułami

pedagogicznymi.

-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

– potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie   o ukończeniu kursu.

 

Okres stażu

zgodnie z potrzebami nauczyciela

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy – gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi

– gromadzenie elementów do tworzenia gazetek tematycznych i dekoracji sal zabaw i szatni.

– gromadzenie płytoteki z piosenkami, filmami.

– pomoc w zaopatrywanie grupy w materiały dydaktyczne.

– stała troska o wystrój sali zabaw i szatni.

– materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, karty pracy, notatki, plakaty, ilustracje, gazetki, zdjęcia. Okres stażu
4. Promowanie placówki przez udział dzieci w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach,festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje – Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad – zdjęcia, notatki, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora  Okres stażu

 

 

5. Aktywny udział w tworzeniu narzędzi badawczych i dokumentów przedszkola. – współudział w opracowaniu koncepcji pracy przedszkola,

– opracowanie ankiety dla rodziców i innych dokumentów przedszkolnych

– opracowane dokumenty;

– koncepcja

 

ankieta

Okres stażu

 

 

6. Współpraca z rodzicami.

 

 

 

 

 

– realizacja zadań zawartych w  planie współpracy z rodzicami

-prowadzenie rozmów indywidualnych;

– organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego

– organizowanie i prowadze-nie zajęć otwartych;

– organizowanie zebrań z rodzicami;

– pedagogizacja rodziców np. referaty, gazetka informacyjna, zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola;

– wsparcie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

– scenariusze uroczystości

– referaty, artykuły,

– konspekty zajęć,

– listy obecności

Zgodnie z planem współpracy z rodzicami, potrzebami
7. Wzbogacanie procesu edukacyjnego poprzez stosowanie różnych metod w pracy

 

– stosowanie nowatorskich  metod np. Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak, Pedagogika Zabawy- Klanza, aktywne słuchanie muzyki itp. – scenariusze zajęć

– notatki w dzienniku

Okres stażu

 

  1. Wykorzystywanie w       pracy technologii  informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Wykorzystanie technologii   komputerowej w pracy pedagogicznej. – opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy zajęć, imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;

– wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;

– przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym;

– wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów   edukacyjnych

– opracowywanie artykułów edukacyjnych na stronę internetową przedszkola

 

– przykładowe materiały, arkusze, plany, scenariusze zajęć,  imprez, artykuły edukacyjne. Okres stażu
2. Korzystanie z Internetu. -wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do   przygoto-wania i realizacji planów miesięcznych pracy wychowaw.-dydaktycznej;

– śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;

–  zamieszczanie informacji o   grupie na stronie internetowej przedszkola.

 

– przykłady materiałów z internetu;

– wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych.

– zdjęcia z uroczystości przedszkolnych

Okres stażu

 

  1. Umiejętność  dzielenia  się       wiedzą   i  doświadczeniem  z       innymi nauczycielami,  w  tym       przez  prowadzenie   otwartych   zajęć,       w szczególności  dla  nauczycieli  stażystów   i       nauczycieli  kontraktowych,      prowadzenie  zajęć  dla       nauczycieli  w  ramach       wewnątrzszkolnego doskonalenia        zawodowego  lub  innych        zajęć.
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Wymiana doświadczeń z innymi   nauczycielami – prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli, omówienie ich

– udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy   uroczystości

– konspekty zajęć, scenariusze,   przykładowe materiały Okres stażu
2.

 

 

 

 

 

Wymiana doświadczeń na radach   pedagogicznych – aktywne uczestnictwo w   posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie  materiałów z odbytych   szkoleń;

– dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami dotyczącą rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowa-wczych oraz sukcesów w rozwiązywaniu problemów napotykanych w codziennej pracy.

– potwierdzenie dyrektora

 

– opracowane materiały, notatki

Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą poprzez   publikacje. – opublikowanie na stronach internetowych:

planu rozwoju; przykłado-wych konspektów zajęć i scenariuszy   uroczystości, programu autorskiego.

– teksty publikacji

– adresy strony internetowej

Okres stażu

 

4a. Opracowanie  i  wdrożenie  programu  działań  edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych  lub  innych  związanych  odpowiednio  z oświatą, pomocą  społeczną  lub  postępowaniem  w  sprawach  nieletnich.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego Mały Artysta – opracowanie programu;

– przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia   go;

– realizacja programu według ustalonego planu pracy.

 

– tekst programu;

– konspekty zajęć wywalić

– ewaluacja.

 

 

 

 

 

2016/2017

 

4c Poszerzenie  zakresu  działań  szkoły, w   szczególności  dotyczących  zadań dydaktycznych, wychowawczych  lub  opiekuńczych .

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Organizacja uroczystości na terenie przedszkola. –  współudział w organizacji i przeprowadzeniu uroczystości przedszkolnych według kalendarza zawartego w planie rocznym. – opracowane scenariusze;

– zdjęcia

– poświadczenie dyrektora

Okres stażu
2. Organizacja konkursów przygotowanie i przeprowa-dzenie we współpracy z innymi n-lami konkursów -regulaminy, zdjęcia Okres stażu
3. Udział w akcjach charytatywnych. – zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach – potwierdzenie dyrektora Okres stażu
4. Realizacja dodatkowych programów edukacyjnych, profilaktycznych, propagujących wśród dzieci zdrowy styl życia .- realizowanie programów i projektów proponowanych przez inne instytucje – zdjęcia prac dzieci, potwierdzenie dyrektora Okres stażu
5. Rozwijanie u dzieci zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem poprzez organizowanie wycieczek – organizowanie wycieczek autokarowych do środowisk przyrodniczych i społecznych – poświadczenie dyrektora, ksero karty wycieczki, regulaminy, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola Okres stażu

 

 

4e Wykonywanie  zadań  na  rzecz  oświaty ,  pomocy  społecznej  lub postępowania  w  sprawach  nieletnich  we  współpracy  z  innymi  osobami , instytucjami  samorządowymi  lub  innymi  podmiotami .

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. – nawiązanie współpracy ze  specjalistami z poradni;

– korzystanie z pomocy   specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.

– potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2. Współpraca ze środowiskiem   lokalnym. – organizowanie spacerów i wycieczek    pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji   publicznych np. do Straży Pożarnej, Kina, Szkoły Muzycznej, Łok-u, Biblioteki, Muzeum itp.

-organizowanie spotkań z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody: policjantem, pielęgniarką, autorką książek dla dzieci Barbarą Ciemską itp.

– potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, adnotacje w dzienniku;

 

Okres stażu
3. Udział w ogólnopolskiej kampanii   „Cała Polska czyta dzieciom” – kształcenie umiejętności   słuchania ze zrozumieniem;

– zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania.

– lista przeprowadzonych akcji; Od 2015r.

 

  1. Umiejętność   rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów  edukacyjnych, wychowawczych  lub  innych, z uwzględnieniem  specyfiki  typu  i  rodzaju  szkoły, w  której  nauczyciel  jest  zatrudniony.
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opis dwóch przypadków.

Opis i analiza problemu wychowawczego lub edukacyjnego.

– nazwa problemu

– krótka charakterystyka problemu

– analiza podjętych działań i wynikających z nich efektów

– opis i analiza przypadków Okres stażuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: