Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Bartkowiak

Stanowisko: nauczyciel

Miejsce pracy: Przedszkole nr 91 „Bajka” w Poznaniu

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2012

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2015

 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

  1.  Uzyskanie pozytywnych efektów      w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia      działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości      pracy szkoły.

 

Lp.Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Poznanie procedury awansu   zawodowego. – analiza przepisów prawa oświatowego;-opracowanie planu rozwoju zawodowego;

– dokumentowanie realizacji planu rozwoju;

– pisanie sprawozdań z realizacji planu 2 razy w roku.

– plan rozwoju zawodowego;- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2012Okres stażu

2. Doskonalenie własnego warsztatu   pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. – udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia   zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;(kursy   doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);- ukończenie kursu kwalifikacyjnego „Zarządzanie w systemie   oświaty”

– systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami   i artykułami

pedagogicznymi.

-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

– potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie   o ukończeniu kursu. 

 

Okres stażu 

 

2012/2013

 

okres stażu

3. Aktywny udział w tworzeniu   dokumentów przedszkola. – planowanie pracy rady przedszkola – propozycje narad szkoleniowych,   tematów do planu rocznego;- praca w zespołach powołanych do tego celu;

– opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo,   dydaktycznego;

– opracowanie ankiety dla rodziców

– opracowane dokumenty; 

 

 

 

– plan roczny rok szkolny   2013/2014;

– ankieta

Okres stażu 

 

 

 

Czerwiec 2013

 

Wrzesień 2012

4. Doskonalenie umiejętności   współpracy z rodzicami. – opracowanie planu współpracy z rodzicami;-prowadzenie rozmów indywidualnych;

– organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu   rocznego

 

– plan współpracy z rodzicami; 

– harmonogram rozmów;

– scenariusze uroczystości.

 

Okres stażu 

 

 

 

 


 

  1. Wykorzystywanie w       pracy technologii  informacyjnej i komunikacyjnej.

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej   technologii informacyjnej i komunikacyjnej. – ukończenie kursów doskonalących;- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. – zaświadczenie o ukończeniu   kursów.  2013/2014 
2. Wykorzystanie technologii   komputerowej w pracy pedagogicznej. – opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy   i pomocy dydaktycznych;- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;

– przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie   postępowania egzaminacyjnego;

– wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów   edukacyjnych.

 

– przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze   imprez. Okres stażu
3. Korzystanie z internetu. -wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do   przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;

–  zamieszczanie informacji o   grupie na stronie internetowej przedszkola.

 

– przykłady materiałów z internetu;- dokumentacja stażu. okres stażu

 

 

 

  1. Umiejętność  dzielenia  się       wiedzą   i  doświadczeniem  z       innymi nauczycielami,  w  tym       przez  prowadzenie   otwartych   zajęć,       w szczególności  dla  nauczycieli  stażystów   i       nauczycieli  kontraktowych,      prowadzenie  zajęć  dla       nauczycieli  w  ramach       wewnątrzszkolnego doskonalenia        zawodowego  lub  innych        zajęć.

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Wymiana doświadczeń z innymi   nauczycielami – prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy   uroczystości – konspekty zajęć, scenariusze,   przykładowe materiały Okres stażu
2. 

 

 

 

 

 

Wymiana doświadczeń na radach   pedagogicznych – aktywne uczestnictwo w   posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych   szkoleń;- prowadzenie szkoleń w ramach   wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według   harmonogramu na dany rok szkolny). – potwierdzenie dyrektora 

 

– opracowane materiały

Okres stażu
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu   nauczyciela kontraktowego. – omówienie i podpisanie kontaktu współpracy;- pomoc przy napisaniu planu rozwoju;

– obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i   wspólne ich omawianie;

– prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.

– kontrakt o współpracy;- konspekty zajęć; Okres stażu
4. Dzielenie się wiedzą poprzez   publikacje. – opublikowanie na stronach internetowych:
  •   Planu rozwoju;
  •   Karty obserwacji dziecka niepełnosprawnego;
  •   Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy   uroczystości.
  •   Program u autorskiego kółka muzycznego;
– teksty publikacji- adresy strony internetowej 2012r.

2013r

Okres stażu

2014r.

 

 

 

4a. Opracowanie  i  wdrożenie  programu  działań  edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych  lub  innych  związanych  odpowiednio  z oświatą, pomocą  społeczną  lub  postępowaniem  w  sprawach  nieletnich.

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka muzycznego.  – opracowanie programu;- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia   go;

– realizacja programu według ustalonego planu pracy.

 

– tekst programu;- konspekty zajęć;

– ewaluacja.

 

 

 

 

2013-2015

 

4c Poszerzenie  zakresu  działań  szkoły, w   szczególności  dotyczących  zadań dydaktycznych, wychowawczych  lub  opiekuńczych .

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Pozyskiwanie środków na rzecz   lepszego funkcjonowania placówki. – ukończenie kursu w zakresie poszukiwania źródeł pozyskiwania   dodatkowych środków finansowych na rzecz edukacji;- organizowanie kiermaszu świątecznego;

– współpraca z rodzicami;

 

– potwierdzenie dyrektora 2013/2014 

2x w roku

Okres stażu

2. Prowadzenie kółka muzycznego. – ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji muzycznej;- prowadzenie zajęć z dziećmi;

– przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji   różnych uroczystości przedszkolnych.

– zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć;

– zdjęcia

 

Okres stażu
3. Pedagogizacja i wsparcie dla   rodziców. – prowadzenie zajęć otwartych;- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej   przedszkola.

– udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie   przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian   zachodzących w systemie oświaty.

– konspekty zajęć;- tekst artykułów;

– przepisy prawne

Okres stażu
4. Organizacja uroczystości i   konkursów na terenie przedszkola – przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i   konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. – opracowane scenariusze, regulaminy;- zdjęcia Okres stażu
5. Udział w akcjach charytatywnych. – zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach. – potwierdzenie dyrektora Okres stażu

 

4e Wykonywanie  zadań  na  rzecz  oświaty ,  pomocy  społecznej  lub postępowania  w  sprawach  nieletnich  we  współpracy  z  innymi  osobami , instytucjami  samorządowymi  lub  innymi  podmiotami .

 

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. – nawiązanie współpracy ze   specjalistami z poradni;- korzystanie z pomocy   specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych. – potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2. Współpraca ze Szkolnictwem   Wyższym. – pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich (  prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w   przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów). – zaświadczenia;- umowa o praktykach. Okres stażu
3. Współpraca ze środowiskiem   lokalnym. – organizowanie spacerów i wycieczek    pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji   publicznych;- współorganizowanie festynu;

– zorganizowanie Festiwalu Sztuk (przygotowanie występów artystycznych   – współpraca z innymi placówkami).

 

– regulaminy;- karty wycieczek;

– scenariusze imprez;

 

Okres stażu 

2012/2013

 

Wg kalendarza

4. Udział w ogólnopolskiej kampanii   „Cała Polska czyta dzieciom” -pełnienie roli lidera;- kształcenie umiejętności   słuchania ze zrozumieniem;

Zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania.

– lista przeprowadzonych akcji; Od 2013 r.

 

  1. 5.     Umiejętność   rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów  edukacyjnych, wychowawczych  lub  innych, z uwzględnieniem  specyfiki  typu  i  rodzaju  szkoły, w  której  nauczyciel  jest  zatrudniony.

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

Termin

1. Wprowadzenie innowacji   pedagogicznej „Indywidualizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w grupie   specjalnej, czyli droga od diagnozowania do planowania dziennego” – zapoznanie się z podstawa prawną i literaturą fachową;- opracowanie założeń innowacji i przedstawienie ich radzie   pedagogicznej;

– realizacja założeń innowacji.

 

– dokument opisujący innowację;- dokumentacja dotycząca   realizacji założeń 0d 2013r.
2. Opracowanie indywidualnych   programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. – dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka;- opracowanie programu dla konkretnego dziecka. – opracowany program;- przykładowe plany pracy   indywidualnej. okres stażuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: