Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

  

 

 

 

Imię i nazwisko: mgr Ilona

Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole Nr 15

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr

Dyrektor placówki oświatowej: mgr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizacja stażu.

 

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

1.      Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

·    Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674                   

   z późn. zmianami) 

·    Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie 

   uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

   nauczycieli dotyczące awansu zawodowego 

   nauczyciela.

 

2.   Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.

 

3.      Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.

 

4.      Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

 

Wrzesień

2011 rok.

 

 

Podczas stażu.

Wrzesień 2011 rok.

 

·        Notatki własne

 

 

·        Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. 

 

·         Wniosek o rozpoczęcie stażu.

2.

Współpraca
z opiekunem stażu.

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Wrzesień

2011 rok.

.

 

 

Podczas stażu

·        Wniosek o rozpoczęcie stażu.

·         Kontrakt.

 

·        Plan rozwoju zawodowego.

·        Harmonogram współpracy.

·         Własne notatki (wnioski z obserwacji).

 

·        Scenariusze zajęć, karty pracy.

3.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).

2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Podczas stażu.

Maj 2014 rok

Czerwiec 2014 rok

·         Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.

·         Sprawozdanie.

 

 

·        Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

 

 

 

 

 

 

§ 7 ust. 2. pkt.  1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz przedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

1.      Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.

2.      Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).

3.      Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.

4.      Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

5.      Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Okres stażu

·          Zaświadczenia o ukończeniu kursów

·          Notatki własne

 

 

·          Spis literatury

2

Tworzenie własnego warsztatu pracy

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.

Na bieżąco

·          Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień

4

Prowadzenie dokumentacji

1.      Wpisy w dzienniku zajęć.

2.      Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.

3.      Miesięczne plany pracy.

 

Na bieżąco

·         Dziennik zajęć

·         Plany pracy

·         Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci

§ 7 ust. 2 pkt.  2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1

 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

1.      Obserwacja.

2.      Zebrania z rodzicami.

3.      Zajęcia otwarte dla rodziców.

4.      Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.

5.       Przeprowadzenie ankiet.

Okres stażu

·       Notatki.

·       Podsumowania półroczne.

·        Protokoły spotkań.

·       Listy obecności.

·       Ankiety

2

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

1.      Obserwacja.

2.      Rozmowy z rodzicami i dziećmi.

3.      Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

4.      Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

5.      Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp.

 

Na bieżąco

·        Notatki

·        Adnotacje w dzienniku zajęć.

·        Scenariusze uroczystości

·        Zdjęcia

3

 Udział w realizacji programów profilaktycznych

1.      Kubusiowi przyjaciele natury.

2.      Cała polska czyta dzieciom.

3.      Góra grosza.

4.      Sprzątanie świata.

W ciągu stażu

·        Zaświadczenia

·        Notatki

·        Zdjęcia

4

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

1.      Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.

2.      Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja.

3.      Nawiązanie współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego

 

Okres stażu

·        Adnotacje w dzienniku zajęć

·        Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym

·        Zdjęcia

5

Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych

1.      Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.

2.      Praca z dziećmi.

Wg harmonogramu

·        Scenariusze.

·        Adnotacje w dzienniku zajęć.

·        Zdjęcia

6

Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

1.      Studiowanie literatury i czasopism.

2.      Udział w warsztatach i szkoleniach.

3.       Surfowanie w internecie.

 

Okres stażu

·        Spis literatury

·        Zaświadczenia

·        Notatki

7

Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje

1.      Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad.

Na bieżąco

·        Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania

·        Fotografie

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt. 3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

 

1.      Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

 

2.      Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.

 

3.      Komputerowe opracowywanie:

  • Scenariuszy i konspektów zajęć.
  • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
  • Przygotowanie informacji dla rodziców.

 

4.      Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

 

5.      Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

W ciągu stażu

 

·        Plany pracy

·        Karty obserwacji

·        Scenariusze

·        Wykaz stron internetowych 

 

 

2.

Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

1.       Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.

 

2.       Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl,  awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,   i innych.

3.       Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.

 

4.       Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

 

5.       Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

 

6.       Dokumentowanie przebiegu stażu.

 

Wrzesień 2011

W ciągu stażu

 

·      Spis wykorzystanych stron internetowych.

 

 

 

 

·      Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.  

 

3.

 

 

 

Publikacje w Internecie.

 

 

1.      Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za­wodo­wego na stronie.

2.      Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.

3.      Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

Listopad 2011

 

 

W ciągu stażu

·        Plan rozwoju zawodowego

·        Scenariusze zajęć

 

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt. 4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.

1.      Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

 

2.      Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

 

3.       Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

W ciągu stażu

·        Zaświadczenia

·        Wykaz książek i czasopism

·        Spis stron internetowych

2

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

1.      Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.

W ciągu stażu

·      Wpisy w dzienniku

·      Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia

3

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

1.      Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami.

W ciągu stażu

·      Wykaz tematyki spotkań

·      Potwierdzenie dyrektora

 

 

§ 7 ust. 2 pkt.  5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1

Analiza przepisów prawa oświatowego

Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.

Okres stażu

·      Wykaz aktów prawnych

2

Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.

Okres stażu

·      Notatki

·      Wykaz dokumentów

3

Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Okres stażu

·      Adnotacje w dziennikach zajęć

·      Programy wycieczek

3

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku

Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Okres stażu

·      Wykaz literatury

 

 

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

 

Plan sporządziła:                                                                                                                                          Plan zatwierdził:

mgr IlonaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: