Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Izabela Bednarczyk

Szkoła Podstawowa nr 1

im Mikołaja Kopernika

w Piszu

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r.Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2011r.

Zagadnienia organizacyjne

L.p. Działania podjęte do realizacji

Termin Dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu-analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego nauczycieliOpracowanie planu rozwoju zawodowego Sierpień, wrzesień 2008r. Wniosek o rozpoczęcie stażuPlan rozwoju zawodowego

Przepisy prawne.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:gromadzenie materiałów ,dokumentów, świadectw, zaświadczeń i scenariuszy itp. Cały okres stażu Konkretne dokumenty
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadańautorefleksja, analiza ,opis realizacji planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Czerwiec 2011 Wniosek
§ 8 ust.1 pkt.1

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I  METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

L. p. Działania podjęte do realizacji Termin Dokumentacja
1. Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji:1.Tworzenie pomocy graficznych Okres stażu Wykonane pomoce dydaktyczne, prezentacja, scenariusze zajęć, karty pracy, ankiety, dyplomy, gazetki szkolne, Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji i inna dokumentacjaPotwierdzenie dyrektora
2. Opracowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point.” Polska – to moja Ojczyzna” Maj 2009 r.
3. Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym . Okres stażu
4. Wykorzystanie technologii komputerowej jako pomocy w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych. Maj 2009 r., 2010 r., 2011 r.
2. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” i innych materiałów dydaktycznych.( scenariusza zajęć i uroczystości szkolnej) Marzec 2009 r.,2010 r. Teksty publikacjiPotwierdzenia
3. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji –   korzystanie ze stron  internetowych instytucji oświatowych i innych, mających związek z oświatą. Okres stażu Wykaz stron

§ 8 ust.1 pkt.2

Nauczyciel … w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: REALIZOWAĆ ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

L.P. Działania podjęte do realizacji Termin Dokumentacja
1. Opracowanie i wdrożenie wspólnie z koleżankami  programu współpracy z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych” Razem nauczamy i wychowujemy”. Wrzesień 2008r.- czerwiec 2009r. ProgramZatwierdzenia

Recenzja

2. Opracowanie i wdrożenie wspólnie z koleżankami programu “Ekozespoły w edukacji elementarnej”. Wrzesień 2008r.- czerwiec 2009r. ProgramZatwierdzenia

Recenzja

3. Opracowanie i wdrożenie  wspólnie z koleżankami programu dotyczącego bezpieczeństwa dziecka w różnych sytuacjach życiowych pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Wrzesień2010 r.- maj 2011r. ProgramZatwierdzenia

Recenzja

4. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wrzesień 2008r.Czerwiec

2009 r.

ProgramZatwierdzenia

Recenzja

5.. Organizacja  wypoczynku zimowego. StyczeńLuty 2010 Potwierdzenie
6. Opracowanie i wdrożenie planów pracy  :- z uczniem zdolnym ,

– mającym problemy w nauce.

PaździernikCzerwiec

2010/2011r,

Październik

Czerwiec

2009/2010r.

PlanyPotwierdzenia dyrektora
7. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece przedszkolnej scenariuszy zajęć ,uroczystości i innych materiałów dydaktycznych. Kwiecień 2009 r., 2010 r. 2011 r. Scenariusze  i inne materiały
8. Sporządzenie dokumentacji dla grupy „0″:1.Opracowanie planu wynikowego dla grupy „0″,

2.Opracowanie kart obserwacji sześciolatka.

Wrzesień, październik2008 r., 2009 r., 2010 r. Plan wynikowy.Karta obserwacji sześciolatka.
9. Zorganizowanie  i przeprowadzenie konkursów :„Karta bożonarodzeniowa”,

„Stroik wielkanocny”

„Najładniejsza Marzanna”

„Jestem bezpieczny”

Grudzień 2008 r.Marzec 2009 r.

Kwiecień 2010 r.

Listopad 2010 r.

Regulaminy konkursówMateriały konkursowe

Protokoły

10. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach  recytatorskich, plastyczno-technicznych, organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje – kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach, stymulowanie ich aktywności twórczej. Okres stażu Zdobyte dyplomy, nagrodyPotwierdzenie dyrektora
11. Opieka nad salą zajęć i zabaw oraz szatnią , opracowanie dalszej modernizacji sali i szatni, wzbogacanie wyposażenia w meble, firanki, środki dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy itp. Okres stażu ZdjęciaPotwierdzenie dyrektora
12. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy:1 Organizowanie wycieczek.

2. Współpraca z rodzicami:

– prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;

– pedagogizacja rodziców:

opracowanie i wygłoszenie referatów dla rodziców, dotyczących  trudnych  zachowań dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi oraz kinezjologii edukacyjnej, jako wsparcia dla uczniów z problemami w nauce;

organizowanie spotkań z różnymi specjalistami: psychologiem, pedagogiem,

gazetka ścienna – poradnik dla rodziców ;

– organizowanie spotkań integrujących środowisko przedszkolne i rodzinne:

Andrzejki

Spotkanie przy choince,

Dzień Matki i Dzień Ojca,

Dzień Babci i Dzień Dziadka,

Dzień Dziecka,

– współudział rodziców we wdrażaniu opracowywanych programów, przy organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości, imprez integrujących, wycieczek oraz pozyskiwaniu różnych materiałów i środków służących wyposażeniu klasy.

3. Indywidualne konsultacje z rodzicami z wykorzystaniem arkuszy obserwacyjnych, rozmowa o przyjętych kierunkach pracy z dzieckiem w danym roku.

Okres stażuListopad 2008 r., 2009 r.

Wrzesień, listopad, styczeń, marzec, maj, czerwiec

Rok szkolny

2008/2009;

2009/2010;

2010/2011

Listopad 2008r., 2009r., 2010r.

Styczeń 2009r, 2010r., 2011r.

Maj 2009r, 2010r., 2011r.

Styczeń2009r, 2010r., 2011r.

Czerwiec 2009r, 2010 r., 2011r.

Rok szkolny

2008/2009;

2009/2010;

2010/2011

Rok szkolny

2008/2009;

2009/2010;

2010/2011

ZdjęciaProtokoły zebrań z rodzicami

Scenariusze imprez

Potwierdzenie dyrektora

Referaty

Zaświadczenia

13. Wykazanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych –  opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych:1.Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.

2.Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.

3.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Październik 2008rCzerwiec 2009 r.

Październik 2009r

Czerwiec 2010 r.

Opis i analiza przypadków
14. Aktywna współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi edukację i wychowanie:1.Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Piszu:

-konsultacje w przypadku nasuwających się wątpliwości w pracy dydaktyczno- wychowawczej,

– kierowanie na badania uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu .

2. Współpraca z Piskim Domem Kultury- udział w organizowanych przedstawieniach i imprezach .

3. Współpraca z Miejsko-Gminną  Biblioteką Publiczną  w Piszu:

-Udział w zajęciach „Jesienne spotkania z bajką”,

„ Kochajmy nasze zwierzaki”.

4.Współpraca z Powiatową Policją w Piszu

– cykl zajęć w ramach programu” Dzieciaki bezpieczniaki” oraz innych programów dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

5. Współpraca z Powiatową Strażą Pożarną

– wizyta w najbliższej jednostce w ramach dni otwartych.

6. Współpraca z Nadleśnictwem:

– Udział w zajęciach w ramach programu “Zielone lekcje”

Okres stażu
Rok szkolny2008/2009;

2009/2010;

2010/2011.

Okres stażu

Okres stażu

Maj 2008/2009;

2009/2010;

2010/2011.

Rok szkolny

2008/2009;

2009/2010;

ZaświadczeniaZdjęcia

Potwierdzenie dyrektora

15. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikację artykułu w gazetce szkolnej dla rodziców, w zakresie następującej tematyki:Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce. Rok szkolny :2009/2010; PotwierdzeniaKserokopie  artykułów
§ 8 ust.1 pkt.3

Nauczyciel … w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ.

L.P. Działania podjęte do realizacji Termin Termin
1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych. Rok szkolny 2008/2009;2009/2010;

2010/2011.

Potwierdzenie dyrektora
2. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad w ramach zespołu kształcenia przedmiotowego – przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń na temat:1.Gry i zabawy integracyjne.

2.Przyczyny i objawy zachowań agresywnych wśród dzieci.

Luty 2009 r.,2010 r. Potwierdzenie dyrektora
3. Aktywny udział w pracach zespołu przedszkolnego, przedmiotowego i zadaniowego. Okres stażu Kserokopie protokołów z posiedzeń zespołu.Opis i analiza
4. Uczestnictwo w różnych formach  wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących następującej tematyki:- Awans zawodowy nauczyciela;

– Agresja – rodzaje, przyczyny i sposoby jej eliminowania;

– Metody i formy aktywizujące;

– Metody wspierające rozwój dzieci;

– Praca z uczniem trudnym i zdolnym;

Rok szkolny 2008/2009;2009/2010;

2010/2011.

Zaświadczenia
5. Prowadzenie  zajęć otwartych dla nauczycieli Grudzień 2008 r., 2010 r. Scenariusze zajęćAdnotacje w dzienniku
6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Okres stażu Potwierdzenia
7. Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy  dydaktyczno- wychowawczej. Okres stażu Wykaz książek i czasopismByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: