Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Bieniek

Placówka oświatowa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” w Warszawie

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05.2013)

Dyrektor placówki oświatowej:

Opiekun stażu:

§ 7 ust. 2 pkt. 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
1.   Współpraca z opiekunem stażu. 1. Zawarcie kontraktu.

2. Opracowanie harmonogramu współpracy.

3.  Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

IX 2010r.

w czasie trwania stażu

IX 2010r.

według ustaleń

według ustaleń

2.   Doskonalenie zawodowe. 1. Udział w:

– Szkoleniowych Radach Pedagogicznych,

– warsztatach metodycznych,

– kursach,

– spotkaniach,

– konferencjach.

2. Studia podyplomowe: marketing i zarządzanie w oświacie.

w czasie trwania stażu.

2011/.2012 r.

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
3.   Uczestniczenie w pracach organów wewnętrznych w ramach realizacji zadań statutowych placówki. 1. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej:

– udział w Radach Pedagogicznych,

– przygotowywanie materiałów do posiedzeń Rady Pedagogicznej,

– współpraca z Gronem Pedagogicznym,

–  – współorganizowanie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych,

– wykorzystanie techniki multimedialnej,

– współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań wynikających z planu współpracy z rodzicami i planu pracy Rady Rodziców,

– współpraca z Dyrektorem – konsultacje, rozmowy, zapraszanie na hospitacje.

w czasie trwania stażu
  • 4.   Wzbogacanie wiedzy                                    i  umiejętności w procesie                 aktywnego udziału                                                            w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
1. Udział w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN):

– uczestnictwo w spotkaniach zespołu samokształceniowego do spraw edukacji ekologicznej,

– wymiana doświadczeń z nauczycielami.

w czasie trwania stażu
5.   Prawidłowe prowadzenie dokumentacji. 1. Prowadzenie:

– dziennika zajęć,

– diagnozy gotowości szkolnej dziecka 5-letniego,

– arkusza obserwacji dziecka,

– dokumentacji nauczyciela (np.: podsumowanie realizacji podstawy programowej, realizowanych programów, arkusz samooceny, plany pracy kompensacyjno – wyrównawczej),

– konstruowanie planów pracy dydaktyczno – wychowawczej.

na bieżąco

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
  • Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
1. Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu                        o literaturę i nabyte doświadczenie.

2. Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych                                      i metodycznych:

3. Przeprowadzenie cyklu zajęć „Od maluszka do starszaka – wspomnienia przedszkolaka”.

4. Przeprowadzenie ankiety wśród grupy dzieci pięcioletnich „Ja i moje przedszkole” mającej na celu zasięgnięcie opinii wychowanków na temat placówki:

– skonstruowanie narzędzia badawczego,

– opracowanie wyników.

5. Organizowanie galerii prac dzieci w ramach cyklu zajęć „Od maluszka do starszaka – wspomnienia przedszkolaka”.

6. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców w ramach ewaluacji wewnętrznej.

7. Udział w zajęciach koleżeńskich, otwartych organizowanych przez nauczycieli w przedszkolu i innych placówkach, np.:

– opiekuna stażu,

– doradcę metodycznego.

8. Prezentowanie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora, innych nauczycielek.

na bieżąco

w czasie trwania stażu

XI 2010 – IV 2011

V 2011

XI 2010 – IV 2011

w czasie trwania stażu

w czasie trwania staż

w czasie trwania stażu

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
  1. 7.   Aktualizacja wiedzy z zakresu     psychologii, pedagogiki, logopedii, dydaktyki oraz zagadnień oświatowych.
1. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.

2. Śledzenie rynku wydawniczego, zapoznanie się                               z najnowszymi propozycjami wydawniczymi, metodycznymi.

na bieżąco

na bieżąco

8.  Dokumentowanie i analizowanie           realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. 1. Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów.

2. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności).

3. Przygotowanie sprawozdania.

w czasie trwania stażu

na bieżąco oraz po zakończeniu stażu

po zakończeniu stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

Zadania

Formy realizacji

Termin

.

1 2 3
1.   Poznanie możliwości dzieci. 1. Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, diagnoza gotowości szkolnej, wyniki testów, rozmowy z rodzicami).

2. Praca z dziećmi mającymi trudności.

3. Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci.

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

3.  Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci. 1. Współpraca z rodzicami poprzez:

– konsultacje indywidualne,

– organizowanie zajęć otwartych,

– uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym,

– włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek oraz zajęć,

– włączenie rodziców do pracy na rzecz Przedszkola,

– zapraszanie rodziców do prezentacji własnego zawodu,

– włączenie w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

w czasie trwania stażu

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
  1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
1. Nawiązanie współpracy z:

– Policją,

– Służbą Zdrowia,

– organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego (Biblioteka, Białołęcki Ośrodek Sportu, Białołęcki Ośrodek Kultury)

– organizowanie wyjść do miejsc użyteczności publicznej (np. Poczta, sklep, itp.),

– udział w akcjach charytatywnych, np.: Góra grosza, Pola nadziei, Rebba – organizacja odzysku, Akcja Bezpośredniej Pomocy Głodującym, i in.

w czasie trwania stażu
4.   Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1. Rozmowy, konsultacje ze specjalistami.

2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami PPP.

3. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu

5.   Współpraca ze Szkołą Podstawową             nr 344 ul. Erazma z Zakroczymia 15. 1. Organizowanie wspólnych spotkań. w czasie trwania stażu
6.   Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości przedszkolnych. 1. Przygotowanie:

– dzieci do udziału w uroczystości,

– scenariuszy uroczystości,

– upominków.

na bieżąco przez cały okres stażu
7.   Organizowanie wycieczek autokarowych. 1. Współorganizowanie wycieczek o różnorodnej tematyce. w czasie trwania stażu

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
8.   Organizowanie konkursów. Przygotowanie:

– scenariuszy,

– dekoracji,

– pełnienie roli współprowadzącej.

w ramach potrzeb w czasie trwania stażu
9.   Uczestnictwo dzieci w konkursach wewnątrzprzedszkolnych                               i zewnętrznych. 1. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki. w czasie trwania stażu
10.  Pełnienie dodatkowych funkcji                          w placówce. 1. Prowadzenie Kroniki Przedszkola.

2. Praca w Zespole do Spraw Ewaluacji Wewnętrznej.

3. Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego do Spraw Edukacji Ekologicznej.

w czasie trwania stażu
11. Promocja placówki. 1. Udział w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.

2. Udział w turniejach i olimpiadach.

3. Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 3

„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
1.   Wykorzystanie zasad i technik skutecznego komunikowania się oraz technologii informacyjnej w swojej pracy pedagogicznej. 1. Wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych.

2. Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych.

3. Opracowanie dokumentacji związanej

z awansem zawodowym.

4. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych druków okazjonalnych (zaproszeń, dyplomów, podziękowań) oraz dokumentacji pracy nauczyciela (plany miesięczne, konspekty zajęć, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze, arkusz samooceny i in.).

5. Opracowywanie materiałów (zdjęcia, komentarze) do Kroniki Przedszkola.

w czasie trwania stażu

na bieżąco

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu

na bieżąco

2.   Wykorzystanie Internetu. 1.Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych.

2. Założenie i prowadzenie poczty internetowej dla potrzeb grupy (zamieszczanie zdjęć z pobytu dzieci w przedszkolu, wymiana informacji).

3. Współredagowanie strony internetowej: zamieszczanie zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, zdjęć, informacji.

4. Publikacja własnych opracowań.

5. Przesyłanie materiałów nauczycielom drogą e-mail – ową.

6. Zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.

7. Opracowywanie wystaw fotograficznych z uroczystości przedszkolnych, wycieczek, wyjazdów.

w czasie trwania stażu

IX 2010 r.

na bieżąco

w czasie trwania stażu

na bieżąco

X  2010 r.

na bieżąco

§ 7 ust. 2 pkt. 4

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień

z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
1.   Praca z dzieckiem wymagającym oddziaływań kompensacyjno – wyrównawczych. 1.Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. Prowadzenie zajęć kompensacyjnych.

3. Rozwiązywanie zaistniałych problemów w praktyce – udział w spotkaniach zespołu do spraw wychowawczych.

na bieżąco w czasie trwania stażu

na bieżąco w czasie trwania stażu

w ramach potrzeb w czasie trwania stażu

2.   Rozwijanie twórczych uzdolnień                     i zainteresowań dzieci. Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych. na bieżąco w czasie trwania stażu
3.   Umiejętne stosowanie wiedzy

do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących. na bieżąco

§ 7 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej

lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

Zadania

Formy realizacji

Termin

1 2 3
1.   Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

– Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,                                   z późniejszymi zmianami,

– Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

– Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

– Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

IX 2010r.
2.   Pogłębienie przepisów dotyczących systemu oświaty. 1. Analiza dokumentacji:

– Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,                                     z późniejszymi zmianami,

– Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

– Rozporządzenie MEN z 23 grudnia

2008 r. dotyczące podstawy programowej,

w czasie trwania stażu
– Ustawa o Systemie Oświaty – Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów,

– Rozporządzenie MEN z 8 czerwca

2009 r. dotyczące programów nauczania.

2. Udział w konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych o systemie oświaty.

w czasie trwania stażu
  1. Poznanie i analiza wybranych dokumentów prawa oświatowego.
1.Gromadzenie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego – prasa oświatowa, Internet.

2. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

w czasie trwania stażu

na bieżąco

  1. Pogłębianie organizacji, zadań

i zasad funkcjonowania Przedszkola.

1. Analiza dokumentacji Przedszkola:

– Statut,

– Plan Rozwoju Przedszkola,

– regulaminy placówki,

– śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach w sprawie Ramowych Statutów Przedszkola.

na bieżąco

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. Został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych                   w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………………………    ………………………………………………………………………..                   

data i podpis Dyrektora                                                                                                                                                                       podpis nauczycielaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: