Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Joanna Cichocka

Opiekun : Grażyna Sobczak

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012

Szkoła Podstawowa Nr 314 w Warszawie

Dyrektor Szkoły: mgr Iwona Turowska

Rodzaj działań

i przedsięwzięć wynikających

z wymagań rozporządzeniaMEN z dnia

01 grudnia 2004 r.

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

§ 7 ust.2  pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 1. Współpraca z opiekunem stażu.
  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
  • Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
  • Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
  • Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
  • Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
  • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
  • Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
 1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
  • Stosowanie aktywnych metod nauczania.
  • Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, karty pracy, sprawdziany.
  • Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
 1. Publikowanie własnych prac.
  • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
  • Publikacja scenariuszy lekcji.
  • Umieszczanie zdjęć i notatek z działalności koła plastycznego.
 1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, teczka wychowawcy.
 2. Zajęcia otwarte dla nauczycieli naszej szkoły.
 3. Opieka nad pracownią przedmiotową.

Wrzesień 2006

Raz w miesiącu

Raz w miesiącu

W ciągu całego roku szkolnego.

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu.

Raz w roku szkolnym

Wniosek

Plan rozwoju zawodowego

Kontrakt

Terminarz

Konspekty

Konspekty

Notatka

Potwierdzenie

Lista obecności nauczycieli

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 1. Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych.
 2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
 3. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
 4. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
 5. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem słabym.
 6. Kontakty z Pedagogiem i Psychologiem Szkolnym.
 7. Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”.
 8. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
 9. Organizowanie wycieczek dla dzieci (muzeum, kino, Straż pożarna, Policja itp.).

Według planu

W okresie trwania stażu

Co roku

W trakcie trwania stażu

W ciągu całego stażu

Scenariusze

Potwierdzenie

Konspekty

Potwierdzenie

Karty wycieczek

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
 2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
 3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
 4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
 5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

Cały okres stażu

Potwierdzenia

Adres strony

Wzory narzędzi

Konspekty

Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
 3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
 4. Aktywna praca nad samokształceniem.
 5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
 6. Samokształcenie – ukończenie dodatkowych studiów Terapia Pedagogiczna.

Przez cały okres stażu

Notatki

Konspekty

Dyplom ukończenia studiów

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
 2. Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
 4. Konstruowanie planów wychowawczych i innych dokumentów nauczania.
 5. Udział w pracach różnorodnych komisji – konkursów przedmiotowych, itp.
 6. Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu.
 7. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego.

W ciągu całego stażu

Notatki

Plany wychowawcze

Potwierdzenia

Potwierdzenie

Notatki

Opracowała: mgr Joanna CichockaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: