Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

Imię i nazwisko: Natalia Krüger

Nazwa, adres przedszkola: Przedszkole,  Poznań

Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy

 

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 r -31.05.2014r.) 

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Dyrektor przedszkola:

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr  97, poz. 674, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580).


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

 1. Poznanie procedury awansu zawodowego

 

 

 

 1. Współpraca
  z opiekunem stażu

 

 

 

 

 

 1. Aktywne uczestnictwo
  w WDN

 

 

 

 1. Uczestnictwo
  w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje
 1. Tworzenie własnego warsztatu pracy

 

 

 

 1. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

 

 1. Przygotowanie sprawozdania
  z realizacji planu rozwoju zawodowego
– analiza przepisów prawa oświatowego;

– śledzenie stron internetowych MEN, KO.

– ustalenie zasad współpracy;

– analiza planu rozwoju zawodowego;

– hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;

– prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-dokonywanie analizy przebiegu zajęć.

 

– udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
– przygotowanie i przeprowadzenie Rady Szkoleniowej („Edukacja Przez Ruch”).

– udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach, konferencjach.

 

 

– gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, czasopism pedagogicznych;

– czytanie literatury pedagogicznej.

 

– wpisy w dzienniku, zeszyt obserwacji, miesięczne plany pracy, plan współpracy z rodzicami, karty konsultacji z rodzicami.

– uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy;
– opis realizacji planu rozwoju zawodowego;

– dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.

 

– IX – X 2011- cały okres stażu 

– IX 2011

 

 

– cały okres stażu
(wg harmonogramu)

– cały okres stażu
(wg harmonogramu)

 

 

– cały okres stażu

 

– X 2011

 

– cały okres stażu

 

 

 

– cały okres stażu

 

– cały okres stażu

 

 

– cały okres stażu

 

 

 

– V 2014

wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego,ksera aktów prawnych;wydruki istotnych informacji
ze stron internetowych.kontrakt i harmonogram współpracy, plan rozwoju zawodowego;harmonogram i arkusze hospitacji;harmonogram, arkusze hospitacji, scenariusze prowadzonych zajęć.

 

 

notatki,

 

konspekt przeprowadzonego warsztatu („Edukacja Przez Ruch”).

 

zaświadczenia, notatki.

 

 

 

materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze,
wykaz przeczytanych lektur, notatki.

 

 

dziennik, plany pracy, zeszyty obserwacji, plan współpracy
z rodzicami, karty konsultacji
z rodzicami.

 

segregator zawierający (potwierdzone przez  Dyrektora
i opiekuna stażu) dokumenty;

opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

 

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

 1. Poznanie środowiska dzieci
  i ich rodziców

 

 

 

 

 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych

 

 

 1. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi
  (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań)

 

 1. Współpraca z rodzicami
  i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola

 

 

 

 1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu

 

 1. Współpraca ze specjalistami

 

 

 1. Podejmowanie współpracy
  z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 

– obserwacja, rozmowy z dziećmi,- zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami,
– zajęcia otwarte/uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców
i dzieci.- pedagogizacja rodziców podczas zebrań/konsultacji z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy
z dzieckiem.

-praca z dzieckiem zdolnym oraz
z dzieckiem z trudnościami.

 

– prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: Pedagogiki Zabawy, Edukacji Przez Ruch, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, itp.

 

– współorganizowanie
i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych,
– angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).

 

– opracowanie innowacji pedagogicznej (cel: stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości spędzenia wspólnego wolnego czasu w sposób aktywny);

– zorganizowanie cyklu zajęć otwartych dla dzieci i rodziców;

 

– dokonanie ewaluacji.

 

 

– prowadzenie strony internetowej przedszkola,

– tworzenie dekoracji.

 

– korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.

 

– nawiązanie współpracy z Biblioteką, Strażą Pożarną, Policją, itp.

 

– cały okres stażu 

 

– cały okres stażu

 

 

 

 

– cały okres stażu

 

 

 

 

– cały okres stażu

 

 

 

 

 

– XI 2011 – II 2012

 

 

– rok szkolny 2012/2013

– VI 2013

 

 

cały okres stażu

– cały okres stażu
(w zależności od potrzeb)

 

– cały okres stażu

 

 

 

zeszyty/karty obserwacji,
listy obecności, karty konsultacji z rodzicami.
scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych
i uroczystości przedszkolnych.protokoły zebrań z rodzicami, karty konsultacji z rodzicami.

 

wpisy w dzienniku zajęć.

 

 

scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, prace dzieci.

 

 

 

scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych,

sprawozdania, dokumentacja fotograficzna.

 

 

projekt innowacji pedagogicznej,

 

scenariusze i dokumentacja fotograficzna poszczególnych zajęć,

 

raport z realizacji innowacji pedagogicznej.

 

wydruki zaktualizowanej strony internetowej,

dokumentacja fotograficzna.

 

 

notatki, zeszyty obserwacji dziecka, adnotacje w dziennikach.

 

wpisy w dzienniku, sprawozdania, dokumentacja fotograficzna.

 

 

 

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

 

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

 1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji z zakresu prawa oświatowego.

 

 1. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej
  i informacyjnej w pracy dydaktycznej

 

 1. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
 1. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

 

 

 

 

 1. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
– wyszukiwaniei drukowanie potrzebnych informacji.- opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,- pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej przy pomocy komputera.- zamieszczenie planu na stronie portalu edukacyjnego.

 

– zamieszczanie planów, scenariuszy zajęć edukacyjnych na stronach portali edukacyjnych,

– wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.

 

 

– dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja
w programie PowerPoint).

– cały okres stażu- cały okres stażu- cały okres stażu 

 

 

 

– X 2011

 

 

– cały okres stażu

 

 

– cały okres stażu – na bieżąco (gromadzenie materiałów),

 

– IV-V 2014 (prezentacja PowerPoint)

 

teczka zawierające podstawowe akty prawa oświatowego.opracowane materiały i pomoce dydaktyczne,wydruki. 

 

wydruk danej strony internetowej.

 

 

wydruki danych publikacji.

 

 

 

 

 

dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 1. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
  pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
  związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

 

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

 1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy
  z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami

 

 1. Tworzenie biblioteczki
  z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
 1. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
 – identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych,- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.- notatki z przeczytanych lektur. 

 

 

– zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola.

– cały okres stażu 

– cały okres stażu

 

 

 

– 3 artykuły w okresie stażu

karty konsultacji z rodzicami, zeszyty obserwacji dzieci, wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności.- wykaz lektur, notatki. 

 

 

– wydruk danych publikacji.

 1. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

 

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

 1. Analiza przepisów prawa oświatowego

 

 

 1. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
 1. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
– Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, odpowiednie Rozporządzenia MEN.-Analiza dokumentów przedszkolnych:Statut, Koncepcja Pracy Przedszkola, Roczne Plany Pracy, Regulaminy, Programy. 

– uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.

– okres stażu 

– cały okres stażu

 

 

– cały okres stażu

 

 

 

teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.wykaz dokumentów. 

 

wpisy w dzienniku, notatki.

 

podpis nauczyciela odbywającego staż

podpis opiekuna stażu

 

Zatwierdzam do realizacji                                                                                                                                         

              

pieczęć i podpis dyrektora placówki

miejscowość i data

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: