Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego ubiegającego

się o stopień awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego

mgr ……………….

 

Miejskie przedszkole nr ………………………………….

 

 

Dyrektor przedszkola:………………………………….

Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data kontynuacji stażu: 15.12.2010 r.Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Opiekun stażu: ……………………………………………..

§ 7  ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach*

 

 

Lp.

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

 

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty:
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
  • Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały;
  • śledzenie stron internetowych MEN, KO.
Wrzesień 2010r.,

Na bieżąco.

Plan rozwoju zawodowego, notatki, kserokopie.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, ustalenie zasad współpracy i terminów spotkań, zawarcie kontraktu.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Grudzień 2010r., cały okres stażu. Harmonogram współpracy, Kontrakt, Plan Rozwoju Zawodowego, scenariusze

i konspekty zajęć, arkusze spostrzeżeń pohospitacyjnych.

3. Analiza literatury fachowej. Studiowanie literatury związanej z wychowaniem przedszkolnym. Poznanie najnowszych opracowań dotyczących edukacji przedszkolnej. Cały okres stażu. Gromadzenie czasopism

i literatury fachowej.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych  i przedszkola Uczestniczenie w warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalących, udział w zajęciach koleżeńskich. Cały okres stażu. Notatki, opis wykorzystania wiadomości z doskonalenia zawodowego, zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego, konspekty.
5. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej. Przygotowywanie Rad Pedagogicznych Szkoleniowych, współpraca z Radą Pedagogiczną, współpraca z Dyrektorem – konsultacje, hospitacje, rozmowy. Na bieżąco. Listy obecności, konspekty, protokoły Rady Pedagogicznej, materiały

i opracowania.

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy, zastosowanie nowatorskich metod w inspirowaniu twórczej aktywności dzieci. Gromadzenie i wzbogacanie własnej biblioteki o tematyce pedagogicznej i psychologicznej oraz pomocy dydaktycznych przygotowanych samodzielnie lub korzystanie z gotowych.

Zastosowanie metod aktywizujących dzieci na zajęciach.

Cały okres stażu. Książki, czasopisma, artykuły, kserokopie, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, notatki.
7. Wykorzystanie umiejętności plastycznych w pracy z dziećmi oraz w estetycznym wystroju przedszkola. Tworzenie dekoracji przedszkola. Cały okres stażu. Zdjęcia.
8. Dokumentowanie

i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, opracowanie sprawozdania z awansu zawodowego.

Kompletowanie, opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów.

Autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.

Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.

W czasie trwania stażu oraz po jego zakończeniu. Teczka dorobku zawodowego.

Pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

 

 


 

§  7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych*

 

 

Lp.

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

Sposób dokumentowania

1. Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych. Przygotowanie konkursów, dyplomów, podziękowań. Na bieżąco. Regulamin konkursu, dyplomy, podziękowania.
2. Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie gminy i całego kraju. Przygotowywanie dzieci do konkursów i wystąpień publicznych, przygotowywanie wraz z dziećmi prac plastycznych. Cały okres stażu. Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania.
3. Podejmowanie działań na rzecz promocji placówki w środowisku lokalnym. Opracowywanie artykułów do czasopism, spotkania dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola, informacje na stronie internetowej. Na bieżąco. Kserokopie artykułów, scenariusze, kserokopie informacji.
4. Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji, praca z dziećmi. Cały okres stażu. Scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych, sprawozdania, zdjęcia.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi (np. Policją, Służbą Zdrowia), organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego (DDPS, MBP itp.) W czasie trwania stażu. Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, scenariusze, kserokopie podziękowań.
6. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, zebrania z rodzicami wynikające z indywidualnych potrzeb rodziców. Cały okres stażu. Karty obserwacji dzieci, notatki, listy obecności, karty indywidualnych spotkań.
7. Współpraca z rodzicami Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami:

– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych

– prowadzenie zajęć otwartych

– organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym

– pedagogizacja rodziców

– zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (sponsoring, włączenie w organizację uroczystości, wycieczek itp.)

W czasie trwania stażu. Listy obecności, protokoły zebrań, referaty, artykuły, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, kserokopie informacji, podziękowania.
8. Współpraca ze specjalistami. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa, logopedy oraz rehabilitanta ruchowego. Na bieżąco. Rozmowy indywidualne, notatki, adnotacje w dziennikach, karty konsultacji ze specjalistami.
9. Integracja dzieci z całą społecznością przedszkolną. Prowadzenie i uczestnictwo w zajęciach wspólnych dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pozostałymi oddziałami przedszkola. Na bieżąco. Zdjęcia, scenariusze
i konspekty zajęć, zapisy w dzienniku, zdjęcia.

 


§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej*

 

 

Lp.

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

Sposób dokumentowania

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego. Wyszukiwanie potrzebnych informacji. Cały okres stażu. Teczka zawierająca podstawowe akty prawne.
2. Wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w zakresie dzielenia się swoją wiedzą

i umiejętnościami z rodzicami i innymi nauczycielami.

Wykonywanie wszelkiego rodzaju opracowań, planów pracy, informacji dla rodziców, umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, przesyłanie materiałów nauczycielom i rodzicom drogą e-mailową. Cały okres stażu. Opracowania i materiały tematyczne, plany pracy, kserokopie umieszczonych materiałów na stronach internetowych, wykaz portali internetowych.
3. Wykorzystanie komputera do przygotowywania własnego warsztatu pracy. Opracowywanie narzędzi badawczych i diagnostycznych, ankiet, dokumentacji przedszkolnej (scenariusze, plany miesięczne itp.), przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu. Karty pracy,  diagnostyczne, ankiety, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
i uroczystości, plany miesięczne itp., pomoce dydaktyczne.
4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych, w celu poszerzenia własnego warsztatu pracy. Cały okres stażu. Akty prawne, wykaz stron internetowych, kserokopie, notatki, pomoce dydaktyczne.

 


 

§ 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań*

 

 

Lp.

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach. Cały okres stażu. Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego, notatki, opracowania.
2. Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Cały okres stażu. Notatki, opracowania.
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi, we współpracy z rodzicami i nauczycielami. Identyfikacja problemów wychowawczo – dydaktycznych, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania, warsztaty szkoleniowe wewnątrz przedszkolne lub konsultacje indywidualne z innymi nauczycielami. Na bieżaco. Opis i analiza zdobytej wiedzy, udokumentowanie jej w praktyce, karty rozmów z rodzicami, opracowania.
4. Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo – dydaktycznej, czynny udział w akcjach charytatywnych. Cały okres stażu. Notatki, wpisy w dzienniku, plany pracy stymulacyjnej, kserokopie materiałów.

 


 

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż*

 

 

Lp.

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza aktów prawnych, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, bieżące śledzenie zmian w przepisach  prawa oświatowego, gromadzenie podstawowych aktów prawnych. Cały okres stażu. Zbiór aktów prawnych, notatki, wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów. Śledzenia zmian w Rozporządzeniu w sprawie ramowych Statutów Przedszkola. W czasie trwania stażu. Zbiór aktów prawnych, notatki.
3. Przestrzeganie przepisów BHP. Uczestniczenie w szkoleniu BHP, stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo – dydaktycznej. W czasie trwania stażu. Zaświadczenie, zapis w dzienniku zajęć.

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany  na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.

Zatwierdzam do realizacji:

………………………………………                                                                                                                                                                                                                                         ………………………………….

Data i podpis Dyrektora                                                                                                                                                                                                                                                        Podpis nauczycielaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: